HE 94/2002

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 94/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.02.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.06.2003

Lausumat

HE 94/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että työkyvyttömyyseläkeoikeuden harkinnassa myös alle 60-vuotiaiden kohdalla on otettava huomioon julkisen hallinnon erityisluonteesta johtuvat tietyille tehtäville asetettavat erityiset vaatimukset, jotka liittyvät yleiseen turvallisuuteen, työntekijän omaan turvallisuuteen taikka työn vastuullisuuteen yleisen edun kannalta.

HE 94/2002 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää lisäksi, että hallitus selvittää, miten kunnallisen eläkejärjestelmän eläkeikää koskevissa järjestelyissä otetaan huomioon, että tietyillä ammattialoilla tehtävien erityispiirteet edellyttävät suorituskyvyn täysimääräistä säilymistä.

HE 94/2002 - Lausuma 3

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää miten sairauspäivärahan enimmäiskestoa ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisedellytyksiä koskevia säännöksiä tulisi muuttaa, jotta väliinputoajaongelmilta vältyttäisiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
31.01.2003

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 56/2002 vp

Pvm

10.06.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 270/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

28.04.2005

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 6/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

12.05.2006

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 10/2006 vp