HE 114/2012

eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 52/2011 vp LA 66/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 19.10.2012 StVM 14/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.10.2012

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 52/2011 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pia Nissinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Pasi Pajula, Kansaneläkelaitos

- suunnittelija Anne Mäki, Invalidiliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

17.10.2012

Valmistava keskustelu

19.10.2012

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 66/2012 vp

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 14/2012 vp