HE 141/2003

HE 141/2003

laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.11.2003 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 19.11.2003

Käsittely päättynyt 05.12.2003 TyVM 8/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

02.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Marietta Keravuori, oikeusministeriö (K)

- lakimies Olli Häkkinen, Kansaneläkelaitos

- ylitarkastaja Niina Jussila, Vakuutusvalvontavirasto

- kassanjohtaja Tuovi Orpana, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (K)

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- asiamies Jyrki Hollmén, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry

- asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- TM, STTK ry, TVY ry

Jatkettu I käsittely

03.12.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

04.12.2003

Merkitty saapuneeksi

- STM

05.12.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 8/2003 vp

​​​​