HE 185/2014

eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.10.2014

Käsittely päättynyt 05.11.2014 StVM 15/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kirsi Talonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- ylitarkastaja Riikka Jackson, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- hallintopäällikkö Jaana Vento, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

21.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

22.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Sosiaaliasiamiehet ry (K)

24.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.10.2014

Valmistava keskustelu

05.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

05.11.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 15/2014 vp