HE 190/2012

HE 190/2012

eduskunnalle laiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 08.02.2013

Käsittely päättynyt 15.02.2013 VaVM 4/2013 vp

Käsittelyvaiheet

08.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.02.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

15.02.2013

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 4/2013 vp

Verojaosto

12.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anders Colliander, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Kirsi Haapakoski, Verohallinto

- lakimies Pirkko Alamäki-Karkiainen, Tulli

13.02.2013

Esitelty mietintöluonnos

​​​​