HE 193/2010

laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.10.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 20.10.2010

Käsittely päättynyt 09.11.2010 MmVM 17/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

Kirjaus

21.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- Maaseutuvirasto MAVI (K)

Käsittely

28.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.11.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 17/2010 vp