HE 205/2009

HE 205/2009

laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.10.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 23.10.2009

Käsittely päättynyt 04.12.2009 MmVM 12/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- puheenjohtaja Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- eläkejohtaja Pentti Saarimäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maaseutuvirasto MAVI (K)

12.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimiessihteeri Aimo Guttorm, Saamelaiskäräjät (K)

- toiminnanjohtaja Pertti Viik, Paliskuntain yhdistys (K)

13.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

- maaseutu- ja energiavastuualueen päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen, Keski-Suomen TE-keskus (K)

- maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Pohjois-Karjalan TE-keskus (K)

- Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus (K)

17.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

25.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

04.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 12/2009 vp