HE 235/2009

laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.11.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 62/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 11.11.2009

Käsittely päättynyt 02.12.2009 StVM 51/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Helena Ahponen, Kansaneläkelaitos

- etuuspäällikkö Pirjo Raute, Kansaneläkelaitos

- lakimies Pasi Pajula, Kansaneläkelaitos

- kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 62/2008 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 51/2009 vp