HE 47/2005

toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.04.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 26.04.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 155/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 26.04.2005

Käsittely päättynyt 16.06.2005 StVM 11/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

08.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Oikeusministeriön kirjallinen kannanotto

- ylitarkastaja Kai Kullaa, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylituomari Timo Havu, vakuutusoikeus

- puheenjohtaja Outi Antila, eläkelautakunta

- toimistopäällikkö Kristiina Piilola, kuntien eläkelautakunta

- puheenjohtaja Hannu Hakkola, tapaturmalautakunta

I käsittely

09.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Riitta Korpiluoma, Eläketurvakeskus

- suunnittelupäällikkö Olli Valpola, Kansaneläkelaitos

- lakiasiainpäällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

- lakimies Kirsi Pohjolainen, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

- lakimies Marja-Liisa Pelander, Työeläkevakuuttajat TELA ry

Jatkettu I käsittely

14.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Kai Kullaa, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- asiantuntija Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät

- neuvottelupäällikkö Jorma Skippari, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

16.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 11/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 27.04.2005

Käsittely päättynyt 07.06.2005 PeVL 22/2005 vp

Käsittelyvaiheet

03.05.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

11.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Kai Kullaa, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri, sosiaali- ja terveysministeriö

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

17.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

17.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Kaarlo Tuorin kirjallinen lausunto

I käsittely

19.05.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

07.06.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 22/2005 vp