HE 66/2013

eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.06.2013 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 11.06.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 12.06.2013

Käsittely päättynyt 03.12.2013 SiVM 10/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.06.2013

Epävirallinen keskustelu

04.09.2013

Merkitty saapuneeksi

- apulaisoikeuskanslerin päätös kanteluasiassa.

12.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Janne Öberg, opetus- ja kulttuuriministeriö

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus (K)

- kehittämispäällikkö Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

Asian ilmoittaminen

05.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Marja-Liisa Autio, Sophie Mannerheimin koulu (K)

- puheenjohtaja Markku Suortamo, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat, Opsia ry (K)

- Esko Leipälä,

- koulutyöntekijä Kari Korhonen, (K)

Käsittely

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, Lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, Suomen Vanhempainliitto ry (K)

- asiantuntijalakimies Suvianna Hakalehto-Wainio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (K)

- ohjelmajohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. (K)

07.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n lisäselvitys6.11.2103

08.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Jorma Kuopus, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Kauppila, Oikeuskanslerinvirasto (K)

- ylitarkastaja Anne Tamminen-Dahlman, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- puheenjohtaja Riikka Lindroos, Suomen Rehtorit ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Espoon kaupunki (K)

- VAMOS - Etsivä nuorisotyö (K)

- Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) (K)

- Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry (K)

- Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry (K)

14.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, (K)

- oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen, Helsingin kaupunki, opetusvirasto (K)

- johtaja Timo Jalonen, Turun kaupungin opetustoimi (K)

- opetustoimen ylitarkastaja Tuomo Laitila, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- puheenjohtaja Tuomo Tikkanen, Suomen psykologiliitto ry (K)

- puheenjohtaja Hanna Gråsten-Salonen, Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry (K)

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. (K)

- dosentti Matti Rimpelä, (K)

- puheenjohtaja Päivi Juntti, Suomen erityiskasvatuksen liitto ry. (K)

- puheenjohtaja Jukka Eero Vuorinen, Suomen opinto-ohjaajat ry (K)

19.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry (K)

- edunvalvonta-asiantuntija Antti Seitamaa, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Daniel Sazonov, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- koordinaattori Hanna Sauli, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- puheenjohtaja Matti Sippola, Luokanopettajaliitto ry

- puheenjohtaja Joonas Seppälä, Repokankaan koulun oppilaskunta (K)

- jäsen Lauri Luostarinen, Repokankaan koulun oppilaskunta (K)

20.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisipäällikkö Sauli Kuha, Oulun poliisilaitos (K)

- toiminnanjohtaja Markku Moisala, Yksityiskoulujen liitto ry

- toiminnanjohtaja, YTM Simo Pöyhönen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

21.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Janne Öberg, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

26.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 35/2013 vp

Valmistava keskustelu

29.11.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

03.12.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- OKM:n lisäselvitys muutoksista

03.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.06.2013

Käsittely päättynyt 22.11.2013 PeVL 35/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.06.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Janne Öberg, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori Juha Lavapuro, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

16.10.2013

Epävirallinen keskustelu

19.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.11.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 35/2013 vp