HE 99/2011

eduskunnalle laeiksi riistahallintolain ja metsästyslain 74 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.11.2011 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 02.11.2011

Käsittely päättynyt 23.11.2011 MmVM 8/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Rami Sampalahti, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Kirjaus

08.11.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Suomen riistakeskus (K)

- Suomen Metsästäjäliitto (K)

Käsittely

11.11.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.11.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 8/2011 vp