LA 108/2007

Laki opintotukilain 20 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.10.2007 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 64/2007 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 25.10.2007

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

Asian ilmoittaminen

25.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.