LA 17/2011

laiksi työttömyysturvalain ja aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.11.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 90/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 03.11.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

10.11.2011

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: