LA 78/2014

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 3 §:n 1

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.11.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 198/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 13.11.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

19.11.2014

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: