TS 13/2012

TS 13/2012

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevista tilinpitosäännöistä ja toimintasuunnitelmista

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

KOM-numero:COM(2012) 93

Saapunut: 13.03.2012

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 24.04.2012

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 08.05.2012

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 13.03.2012 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 13.03.2012 ympäristövaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 13.03.2012 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 13.03.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 15.03.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

​​​​