TS 136/2013

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 715/2007 ja

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av

KOM-numero: COM(2014) 28

Saapunut: 03.02.2014

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 17.03.2014

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 31.03.2014

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 03.02.2014 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 03.02.2014 ympäristövaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 03.02.2014 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 03.02.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 04.02.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet