TS 21/2011

TS 21/2011

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen

KOM-numero:KOM(2011) 439 lopullinen

Saapunut: 22.07.2011

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 02.09.2011

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 16.09.2011

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 22.07.2011 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 22.07.2011 liikenne- ja viestintävaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 22.07.2011 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 22.07.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 31.08.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

​​​​