TS 26/2011

TS 26/2011

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ändring av Europaparlamentets och rådet direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat

KOM-numero:KOM(2011) 453 lopullinen

Saapunut: 29.07.2011

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 09.09.2011

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 23.09.2011

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 29.07.2011 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 29.07.2011 talousvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 29.07.2011 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 29.07.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Talousvaliokunta

Saapunut: 08.08.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

​​​​