TS 78/2013

TS 78/2013

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning

KOM-numero:COM(2013) 493

Saapunut: 23.07.2013

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 03.09.2013

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 17.09.2013

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 23.07.2013 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 23.07.2013 talousvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 23.07.2013 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 23.07.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Talousvaliokunta

Saapunut: 06.08.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

​​​​