Täysistunnon pöytäkirja 10/2014 vp

PTK 10/2014 vp

10. TIISTAINA 18. HELMIKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja korkolain 1 §:n muuttamisesta

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä on lyhyt esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja korkolain muuttamisesta. Nyt aletaan siis jatkossa soveltaa valtion virkamiesten palkka- ja muihin virkasuhteisiin perustuviin saataviin korkolain mukaista viivästyskorkoa koskevia säännöksiä. Tästä esimerkkinä asiantuntijakuulemisessa nousi esille Puolustusvoimien palkkasaatavien viivästyminen tietojärjestelmän uudistamisen yhteydessä. Näin jatkossa myös, kun työnantaja perii virkamieheltä takaisin aiheettomasti maksettua palkkaa. Viivästyskorkoa tulee maksaa siis molempiin suuntiin eli sen mukaan, mitä korkolaissa säädetään viivästyskorosta. Tämä mietintö on yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyi.