Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

 

Sirkka-Liisa Anttila /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Aivan lyhyesti esittelen maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön, joka koskee hallituksen esitystä laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta. Kysymyksessä on muun muassa sen määrittäminen, että jatkossa Tapion johtokunnan puheenjohtajana ei toimi enää Kehittämiskeskus Tapion johtaja, vaan ulkopuolinen henkilö.

Toiseksi, kehittämiskeskuksella on johtokunta, johon kuuluu enintään seitsemän jäsentä. Valiokunnan käytössä olleen asetusluonnoksen mukaan johtokuntaan kuuluisi edelleen myös kaksi valtion edustajaa sekä metsäteollisuuden edustaja. Johtokunnan mahdollisen seitsemännen jäsenen osalta lakiin tai asetukseen ei ole tarkoitus sisällyttää täsmällisempiä vaatimuksia. Tästä johtuen valiokunta toteaakin, että tämänkin jäsenen tulee täyttää johtokunnan jäsenelle asetetut yleiset vaatimukset eli hänen tulee edustaa kehittämiskeskuksen toiminnan kannalta keskeistä asiantuntemusta. Valiokunta katsoo kuitenkin, että mainitun seitsemännen jäsenen ei tule edustaa metsäkeskuksia, koska metsäkeskuksia edustavien johtokunnan jäsenten lukumäärä on jo laissa määritelty kolmeksi.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtokunnan toimikausi päättyy 31. päivä joulukuuta tänä vuonna. Niinpä valiokunta pitääkin tarpeellisena, että laki tulee voimaan hallituksen esityksessä todetun mukaisesti 1. päivä tammikuuta 2004, jotta uusi johtokunta voidaan asettaa esityksen mukaisena.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin. Tämä on täysin yksimielinen valiokunnan kanta.

Yleiskeskustelu päättyy.