Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta

 

Sirkka-Liisa Anttila /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti: Kysymyksessä on hyvin tekninen muutos, jolla muutetaan lainsäädäntöä, joka koskee metsänhoitoyhdistyksiä, puutavaran mittauslakia, metsäkeskuksia, Metsätalouden kehittämiskeskusta jne. Kysymys on lähinnä hallintolain ja kielilain aiheuttamista muutoksista kyseisiin lakeihin. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä yksimielisesti. Kysymys on siis teknisestä muutoksesta, mutta toki tarpeellisesta.

Yleiskeskustelu päättyy.