Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

15) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

 

Sari Sarkomaa /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Lakialoitteessani ehdotetaan, että oikeus osittaiseen hoitorahaan ulotetaan myös yrittäjille. Säännöksen soveltaminen on nykytilan mukaisesti sidottu työ- tai virkasuhteeseen, eikä yrittäjällä siten ole oikeutta osittaiseen hoitorahaan.

Tämä lakialoitteeni liittyy itse asiassa asiaan, joka oli aivan muutama päivä sitten täällä salissa käsittelyssä, osittaisen hoitorahan lakiesitykseen, joka oli sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Silloin me kokoomuksen edustajat jätimme saman sisältöisen vastalauseen. Vaikka silloin tämä esityksemme torjuttiin, ei tätä osittaisen hoitorahan ulottamista yrittäjiin voi pitää sellaisena asiana, että sitä nyt ei tässä heti kannattaisi nostaa esille, koska hallituksella on yrittäjyyshanke. Siinä yrittäjyyshankkeessa on tarkoitus erityisesti nostaa naisyrittäjyys esille, ja yksi keskeinen este sille, että me emme saa uusia yrittäjiä, naisyrittäjiä, naisia, jotka ovat perheenperustamisvaiheessa, on juuri se, että nämä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen asiat on tehty yrittäjille niin hankaliksi. Toivon todellakin, että hallitus muistaa yrittäjyyden politiikkaohjelmassaan entistä voimakkaammin juuri nämä naisyrittäjyyden edistämisasiat. Tämän asian eteenpäinvieminen, tämän lakialoitteen hyväksyminen, olisi hyvä askel sillä tiellä.

Tämän osittaisen hoitorahan tarkoituksena on helpottaa pienten lasten vanhempien työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Epäkohta tässä salissa olleessa lakiesityksessä on todellakin se, että tämä ei koske yrittäjiä. Se on kovin kummallista, miksi se ei koske yrittäjiä, koska osittainen hoitoraha on ainoa etuus, joka ei koske yrittäjiä. Kaikki muut lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaiset etuudet koskevat yrittäjiä. Yrittäjä voi siis saada hoitorahaa ja hoitolisää sekä sairausvakuutuslain mukaisia perhepoliittisia etuuksia mutta ei tätä osittaista hoitorahaa. Tämä on hyvin epäloogista, eikä tähän ole mitään perusteluja. Toivon todellakin, että lakialoitteeni suuntainen hallituksen esitys saadaan mahdollisimman pian eduskuntaan.

Oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen osittaiseen vanhempainrahaan yrittäjillä on silloin, kun omassa yrityksessä tehty työ vähenee 40—60 prosenttiin aiemmasta vähintään kahden kuukauden ajaksi. Tällöin edellytetään, että yrittäjävanhempi esittää luotettavan selvityksen yrittäjänä tehdyn työn vähenemisestä.

Arvoisa herra puhemies! Samanlaista selvitystä voitaisiin edellyttää osittaista hoitorahaa hakevalta yrittäjävanhemmalta. Tällä selvityksellä pystyttäisiin karsimaan mahdolliset väärinkäytökset, joita mitä ilmeisimmin tässä on pelätty, kun tätä etuutta ei yrittäjille ole ulotettu. Se on sikäli hyvin epäoikeudenmukaista, koska nämä etuudet maksetaan veroista ja yrittäjät maksavat samalla tavalla veroja kuin palkansaajat.

Yrittäjän työaika ei ole samalla tavoin sopimuskysymys kuin palkansaajan, eikä yrittäjä voi jäädä työsopimuslain mukaiselle osittaiselle hoitovapaalle. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on yrittäjälle usein palkansaajaa paljon hankalampaa, ja se vaikuttaa myös nuorten ihmisten halukkuuteen ryhtyä yrittäjäksi, minkä aiemmin mainitsinkin. Vakavasti vetoan täällä salissa oleviin hallituspuolueiden edustajiin. Jos todellakin hallitus aikoo ne 100 000 uutta työpaikkaa saada, silloin ei ole varaa menettää niitä potentiaalisia naisyrittäjiä, joita menetetään, kun nämä perhe-etuudet ovat tällä hetkellä hieman puutteelliset.

Erityisen hankalaksi yrittäjävanhempien perhe- ja työelämän yhteensovittamisen tekee se, että todellakin yrittäjän työaika on säännönmukaisesti palkansaajan työaikaa pidempi ja työtä tehdään usein tavanomaisten työaikojen ulkopuolella. Työ on siis hyvin epäsäännöllistä. Yrittäjäksi myös ryhdytään myöhemmin kuin palkansaajaksi, ja syy on todellakin nämä sosiaalisten etuuksien puutteet, jotka koskevat juuri yrittäjiä. Haluan tässä sanoa, että ehdoton lähtökohta, kun yrittäjän sosiaaliturvaa kehitetään — ja sitähän on luvattu tällä vaalikaudella kehittää — pitäisi olla se, että yrittäjän sosiaaliturva ei poikkeaisi palkansaajan sosiaaliturvasta silloin, kun sille ei ole yritystoiminnan luonteesta tai siihen liittyvistä riskeistä johtuvia perusteita. Tämän etuuden kohdalla näitä perusteita ei ole, ja siksi tämä etuus pitäisi yrittäjille ulottaa.

Arvoisa puhemies! Totean lopuksi, että toivon todellakin, että tällä hallituskaudella otetaan reippaita askelia yrittäjän sosiaaliturvan kehittämisessä, ja aivan erityisesti kiinnitän huomiota näihin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisasioihin. Uskon, että se kyllä kannattaa ja sillä tavalla me saamme nuoria naisyrittäjiä myöskin yrittäjäkenttään ja sitä kautta niitä uusia työpaikkoja, joita suomalainen yhteiskunta kipeästi tarvitsee.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Sarkomaa erittäin asiantuntevasti ja perustellusti toi esille hyviä näkökohtia, joita toivon asian jatkokäsittelyssä otettavan huomioon. Meillä on huoli siitä, mistä löytyvät jatkajat nykyisille yrityksille, mistä löytyy uusia yrittäjiä. Minä ihailen sitä, että meillä on paljon naisyrittäjiä, jotka nyt ovat tuossa vaativassa elämässä, hyvin kokonaisvaltaisessa yrittäjän työssä. Mutta juuri tarvitaan tätä perhepolitiikkaa sillä tavalla kuin ed. Sarkomaa tässä toi esille ja sosiaalipolitiikkaa, jotta naisyrittäjyys voisi olla vetovoimainen ja houkutteleva ala mahdollisimman monelle.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Sarkomaan lakialoite lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta on erinomaisen perusteltu, ja hän perusteli äskeisessä esittelypuheenvuorossaan vielä tämän lakialoitteen. Minä haluaisin nimenomaan kiinnittää huomiota tuohon seikkaan — ja toivoisin, että hallitus jatkossa myöskin erityisesti kiinnittäisi huomiota siihen — että sosiaaliturvan eroja palkansaajan ja yrittäjän välillä on nimenomaan pyrittävä poistamaan eikä lisäämään, kuten valitettavasti monta kertaa nyt on asianlaita.

Keskustelu päättyy.

​​​​