Täysistunnon pöytäkirja 101/2012 vp

PTK 101/2012 vp

101. TIISTAINA 23. LOKAKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laik- si maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

 

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kataisen—Urpilaisen hallitus on luvannut, että niukkuutta jaettaessa ja säästöpäätöksiä tehtäessä sosiaaliturvaan ja sen tasoon ei puututa. Käsittelyssämme on esitys, jossa näin kuitenkin tapahtuu.

Me hyväksyimme eduskunnassa pari viikkoa sitten lain, jossa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työeläkevakuutusmaksua nostettiin, nostettiin tavalla, jota ei tehty minkään muun väestöryhmän osalta. Kyse on maatalousyrittäjien sosiaaliturvan leikkaamisesta, omavastuun nostamisesta.

Nyt meillä on käsittelyssä hallituksen esitys lomituspalvelulain muuttamisesta, ja kyse on selkeästä säästölaista. 5:tä miljoonaa euroa tässä tavoitellaan. Kenelläkään ei varmasti ole mitään sitä vastaan, että lomituspalveluja järjestetään mahdollisimman taloudellisesti. Toiminnan kaikkinainen tehostaminen ja tarkoituksenmukainen järjestäminen on hyväksyttävää. Nehän turvaavat itse toimintaa, ja tilanteessa, missä maatalouslomittajien saatavuudessa on ainakin alueellisia vaikeuksia, niin tämänsuuntaiset esitykset ovat kannatettavia. Mutta sitä, että hallitus puuttuu maatalousyrittäjien lomaoikeuteen ja lisää maa-talousyrittäjien omavastuuta sijaisavun maksun perusosaa nostamalla, me emme voi hyväksyä, ja, arvoisa herra puhemies, me esitämme siis, että tämä hallituksen esitys 110 näiltä valtiopäiviltä, josta on laadittu sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 13 näiltä valtiopäiviltä, tämä lakiesitys, hylätään.

Hallituksen esittämät muutokset maatalousyrittäjien lomituspalvelujen saatavuuteen ja hintaan eivät ole hyväksyttävissä. Aikana, jolloin maatalouden kannattavuus on muutoinkin heikkoa ja maatalousyrittäjien jaksamiseen pitäisi päinvastoin investoida ja panostaa, ovat esitykset huonosti harkittuja ja näin ollen myös perustelemattomiakin. Esitykset ovat myös vastoin hallituksen lupauksia parantaa maatalousyrittäjien asemaa sekä vastoin hallitusohjelman lupausta jatkaa maatalouslomituksen kehittämistä valmistelleen työryhmän työtä. Tällainen työryhmä oli viime vaalikaudella koolla, ja hallitusohjelmaan on kirjattu, että tämän työryhmän työtä jatketaan.

Lakiehdotuksessa esitetään muutettavaksi samalla tilalla työskentelevien maatalousyrittäjien velvollisuutta pitää vuosilomaa nykyistä enemmän samanaikaisesti. Samanaikaisesti pidettävien vuosilomapäivien määrää ollaan korottamassa 16:sta 20:een. Vaikka laki sinänsä jättää mahdollisuuden jatkaa tietyin edellytyksin nykytilannetta, on silloin kuitenkin kyse poikkeuksesta pääsääntöön. Esitys heikentää maatalousyrittäjien lakisääteisen loman käyttömahdollisuuksia.

Sijaisavusta perittävän tuntimaksun määräytymisperustetta ollaan muuttamassa. Sijaisavun maksun perusosaa ollaan korottamassa 1 eurosta 3 euroon. Euromääräinen muutos voi vaikuttaa pieneltä, mutta niin periaatteessa kuin käytännössäkin kyse on merkittävästä asiasta. Tilanteessa, missä maatalouden kannattavuus on monella tavoin koetuksella ja toisaalta sijaisavun tarve esimerkiksi sairauden tai vanhempainvapaan aikana on vain harvoin harkinnanvarainen, ei esitystä edes säästöihin vedoten voi pitää kannatettavana.

Kuten jo, arvoisa herra puhemies, totesin, edellä olevan perusteella me esitämme keskustan eduskuntaryhmänä, että tämä lakiesitys hylätään.

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin haluan kannattaa edustaja Rehulan juuri tekemää hylkäysesitystä ja hyvin pitkälle samoilla perusteilla, mitä edustaja Rehula jo edellä toi esille.

Kiinnitän huomiota siihen, että kun hallitus on esitellyt näitä omia menosäästöjään tälle kuluvalle vaalikaudelle, niin toistuvasti ministeri Urpilainen on todennut sen, että tämä hallitus ei kohdista mihinkään väestöryhmään sosiaaliturvan heikennyksiä, ja nyt viljelijät ovat monelta osin jo heikennysten kohteena sosiaaliturvansa osalta, lomituksen osalta, samoin luopumistuen osalta ja sitten myös näitten MYEL-maksujen osalta, joihin edustaja Rehula jo edellä viittasi. Tämä yksinkertaisesti kaventaa todellakin viljelijöiden mahdollisuutta ensinnäkin lomituspäiviin, yksilöllisiin lomituspäiviin, ja nostaa nämä yhteisesti pidettävät päivät 20 päivään. Sitten sijaisavun hinta nousee, ja kolmanneksi rajoitetaan aikuiskoulutukseen pääsyä.

Haluan korostaa sitä, että kun paljon puhutaan työssäjaksamisesta ja työelämässä pärjäämisestä, niin harvoin täällä salissa kukaan kantaa huolta viljelijöiden työssäjaksamisesta. Nyt tässä tilanteessa, kun maatalous ja suomalainen elintarviketuotanto on pahassa kustannuskriisissä ja on huono satokesä ollut, tuotantokustannukset ovat korkeat ja tuottajahinnat alhaiset, sosiaaliturvan leikkaukset eivät ollenkaan istu tähän tilanteeseen ja ne olisi ehdottomasti tästä syystä pitänyt jättää näissä oloissa tekemättä.

Kannatan edustaja Rehulan hylkäysesitystä.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen lähtökohtana on säästöjen toteuttaminen maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksista.

Hallituksen mukaan ehtona on, että säästöt toteutetaan heikentämättä maatalousyrittäjien nykyisiä oikeuksia lomituspalveluihin. Kustannussäästöjä haetaan erityisesti pakottamalla maatalousyrittäjät pitämään entistä suurempi osa lomistaan samanaikaisesti. Maatalousyrittäjät ovat kuitenkin painottaneet, että vuosilomaoikeus on henkilökohtainen ja heidän tulee itse voida määritellä lomansa ajankohta.

Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä hallituksen esityksen mukaista samanaikaisesti pidettävien vuosilomapäivien määrän korottamista 20:een nykyisestä 16:sta. Myöskään sijaisavusta perittävän tuntimaksun perusosan korottamista nykyisestä 1 eurosta 3 euroon ei voida hyväksyä, sillä maksujen korotukset lisäävät kynnystä sijaispalvelujen käyttämiseen. Korotuksen tuoma rasitus kohdistuu sijaisapua eniten käyttäville tiloille eli niille, joilla maatalousyrittäjät sairastavat tai perheessä on pieniä lapsia. Perussuomalaiset huomauttavat, että hallituksen esitys on myös ristiriidassa maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin kehittämiseen ja työurien pidentämiseen tähtäävän työryhmän näkemysten kanssa.

Hallituksen esitys muuttaa säännöstä aikuiskoulutuksesta siten, että sijaisapua saisi vain maatalousyrittäjätoimintaan liittyvästä aikuiskoulutuksesta. Näin ollen se rajaa muun muassa työhyvinvointiin ja vaikuttamistaitoihin liittyvät koulutukset pois, vaikka nämä voivat olla maatalousyrittäjän työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Perussuomalaiset pitävät tätä maatalousyrittäjien nykyisten oikeuksien heikentämisenä.

Hallituksen esitys poistaa paikallisyksiköiltä velvoitteen palkata riittävä ja tarkoituksenmukainen määrä maatalouslomittajia. Näin ollen lakiin jäisi maininta vain lomituspalvelujen joustavasta ja taloudellisesta järjestämisestä. Tämä antaa aiheen olettaa, että lomittajien työmäärät lisääntyvät entisestään, jolloin vaarana on myös lomittajien työhyvinvoinnin kärsiminen. Esitys on tältä osin vastoin sosiaali- ja terveysvaliokunnan aiempia näkemyksiä, joiden mukaan riittävien lomituspalvelujen saannin turvaaminen edellyttää toimia lomitusalan houkuttavuuden lisäämiseksi.

Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä hallituksen esitystä, sillä se heikentää sekä maatalousyrittäjien että lomittajien työhyvinvointia ja vaarantaa tätä kautta myös esityksen tarkoittaman säästötavoitteen pitkällä aikavälillä. Viitaten mietintöön sisältyvään vastalauseeseen numero 2 esitän lakiesitystä hylättäväksi.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Yksinkertainen totuus on, että maaseutua ei voi tuoda, ja kun maaseudun eri alkutuotannot ovat jo nyt talousvaikeuksissa, on mielestäni tärkeää kaikin tavoin tukea maaseudun elossa pysymistä ja tätä kautta esimerkiksi matkailun edistämistä ja Suomen mainetta luontoystävällisenä ja puhtaana maana. Maaseudun elossa pysymistä pitäisi tukea, ja tämä esitys nyt ei mitenkään auta maatalousyrittäjien toimintaa ja elannon hankkimista omassa kodissaan ja kotiympäristössään.

Me emme voi siis tuoda tuontituotteena maaseutua, joka on osa Suomea. Sen takia kaikki tämmöiset hankkeet, mitkä heikentävät entisestään maatalousyrittäjien toimintaa, on ehdottomasti torpattava. Kannatan edustaja Elomaan tekemää hylkäysesitystä.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä on hyvää se, että esityksellä ei vähennetä maatalousyrittäjien lomaoikeutta tai oikeutta lomituspalveluihin. Se on oikeastaan tämän hallituksen esityksen paras asia. Tiedämme kaikki, että säästöjä on jostain saatava ja sitten myös tältäkin sektorilta. Minä näen oikeastaan tämän hyvänä asiana, että tässä on muutos, että maatalousyrittäjät voivat pitää peräti 20 päivää yhteistä lomaa samaan aikaan aikaisemman 16 päivän sijasta. Monesti kuulee sitä, että maatalousyrittäjillä ei ole riittävästi yhteistä aikaa, ei voida lähteä yhteisille matkoille, että aina jompikumpi on sidottu siihen yritystoimintaan, mutta tämä mahdollistaa yhteisten lomien pitämistä.

Kyllähän tässä tietysti on näitä lomittajiakin ajateltu: heillä on nykyisin paljon puolipäiväisiä työpäiviä, ja saadaan myös sitten heidän työpanostaan käytettyä nykyistä paremmin kokopäiväisesti.

Keskustelu päättyi.

​​​​