Täysistunnon pöytäkirja 101/2014 vp

PTK 101/2014 vp

101. TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2014 kello 14.06

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeri  Laura  Räty

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on osa osatyökykyiset työhön -kokonaisuutta, jossa osakuntoutusraha on tarkoitettu helpottamaan työn ja kuntoutuksen yhteensovittamista. Kansaneläkelaitoksen maksamalla kuntoutusrahalla turvataan kuntoutujan toimeentulo kuntoutuksen ajalta silloin, kun kuntoutus estää työskentelyn. Kuntoutuksen tavoitteena tulee olla työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy.

Kuntoutuja voisi jatkossa saada osakuntoutusrahaa niiltä kuntoutuspäiviltä, joina hän työskentelee osapäiväisesti tämän kuntoutuksen ohessa. Osakuntoutusrahan määrä olisi puolet kokopäiväisen kuntoutusrahan määrästä. Saadakseen osakuntoutusrahaa kuntoutuja voisi työskennellä enintään 60 prosenttia normaalista työajastaan. Osakuntoutusrahaa maksettaisiin vain palkkatyössä tai yrittäjänä työskenteleville. Jos kuntoutuja ei ole ansiotyössä, hänen kuntoutuksen aikainen toimeentulonsa turvattaisiin jatkossakin kokopäiväisellä kuntoutusrahalla.

Uudistuksella tuetaan kuntoutuksen kehitystä avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan, ja kuntoutus on tärkeä tuoda lähelle kuntoutujan arkielämää, työtä ja elinympäristöä, jotta sitten muutoksetkin elämässä ovat pysyviä. Osakuntoutusraha mahdollistaisi aiempaa joustavamman kuntoutuksen ja tukisi työssäkäyntiä myös kuntoutuksen aikana.

Osakuntoutusrahan käyttöönottoa ehdotti vuonna 2013 sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä, joka kartoitti osatyökykyisten työllistymisen lainsäädännöllisiä esteitä, ja tämä esitys nousee siis sieltä.

Merja Mäkisalo-Ropponen /sd:

Arvoisa puhemies! Kuten ministeri totesi, Kelan maksamalla kuntoutusrahalla turvataan kuntoutujan toimeentulo kuntoutuksen ajalta silloin, kun kuntoutus estää työskentelyn. Jatkossa kuntoutuja voi saada osakuntoutusrahaa niiltä kuntoutuspäiviltä, joina hän työskentelee osapäiväisesti kuntoutuksen ohessa. Tällä lakiuudistuksella todella tuetaan kuntoutuksen muuttumista avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan, lähelle sitä kuntoutujan arkea ja elinympäristöä. Osakuntoutusraha mahdollistaa aiempaa joustavamman kuntoutuksen ja tukee työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana.

Tämä lakiesitys on siis erittäin hyvä ja kannatettava, mutta olen huolissani kuntoutuksen kokonaisuudesta Suomessa. Kuntoutusjärjestelmämme on pirstaleinen ja hajanainen, ja kuntoutuksessa voi olla jopa päällekkäisyyksiä, mutta varmasti siellä on ainakin väliinputoamisia.

Arvoisa puhemies! Jos tavoitteena on esimerkiksi ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden väheneminen, työurien pidentyminen tai toimintakyvyn ylläpitäminen, kuntoutuksen kokonaiskehittämiseen tulisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän.

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Yllättävän kelpo esitys hallitukselta. Se, että kuntoutusrahaa voitaisiin maksaa osittaisena kuntoutujalle, joka työskentelee osapäiväisesti kuntoutuspäivänä, on oikeasti oikein todella hyvä uudistus. Aiemminhan kuntoutusrahan edellytyksenä on ollut, että kuntoutuja on tämän kuntoutusjakson vuoksi kokopäiväisesti estynyt tekemästä palkkatyötä tai omaa työtään, ja jos on työskennellyt kuntoutusaikana, niin ei ole oikeutettu tähän rahaan, ja tämän kokonaisuuden epäkohdan muuttaminen on todella tervetullut asia.

Palvelujahan on pyritty kehittämään kautta linjan laitosmaisista avomuotoisempaan suuntaan, ja kuntoutuksen osalta tämä lakimuutos edustaa tätä samaa kehitystä kansalaisen näkökulmasta terveesti kevyempään suuntaan. Kuntoutus tulee tämän muutoksen myötä myös lähemmäs kuntoutujan normaalia arkea ja istuu siihen joustavammin. Uskon, että lain uudistuksen tavoitteet työelämässä pysymisestä, sinne palaamisesta tai sinne pääsystä ovat mahdollisia saavuttaa tämän muutoksen myötä.

Tämä on myös yksi askel turhien yhteiskunnan säädösten purkamisen tiellä. Tässä tapauksessa se vielä yhdistää yksittäisen kansalaisen elämänlaadun parantumisen tähän byrokratian purkutyöhön.

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa puhemies! Minä yhdyn myös niiden kansanedustajien mielipiteisiin, jotka kehuvat tätä lakiesitystä. Tämä on erinomainen uudistus toteutuessaan. Erityisen hyvää tässä on se, että tässä on huomioitu myös yrittäjät, koska yrittäjät ovat usein sellaisia, jotka yrittävät viimeiseen asti roikkua työssä eivätkä tunnusta sitä, että he ovat esimerkiksi uupuneita ja työhön huonosti soveltuvia siinä elämäntilanteessaan, ja usein sitten, kun viimeiseen asti lykätään, kuntoutuminen ja paluu työelämään takaisin vaikeutuu.

Tässä nimenomaan halutaan edistää sitä, että pysytään työn kautta elämän syrjässä kiinni. Ministeri Lauri Ihalainen tänään aivan oikein tv:ssä totesi, että työttömyys ei ole pelkästään toimeentulokysymys vaan se on myös ihmisarvokysymys, että työ merkitsee niin paljon myös elämänsisältökysymyksenä.

Olen aivan samaa mieltä edustaja Mäkisalo-Ropposen kanssa, että sinänsä meidän kuntoutusjärjestelmä tarvitsee remontin. Itse tein — tämä vähän sivuaa tätä — jo pari vuotta sitten toimenpidealoitteen, joka mahdollistaisi jonkinlaisella sairauslomalla olevan opiskelijan edes osa-aikaisen opiskelun. Toivon, että ministeri tarttuisi myös tähän asiaan, koska tämä olisi just sitä, että pitäisi elämän syrjässä kiinni ja loisi sitä tulevaisuudenuskoa.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Haluan heti kommentoida edustaja Kivelän huomiota opiskelijoiden osa-aikaisesta opiskelusta. Olen itsekin henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen ja iloinen siitä, että se nyt tällä hetkellä on mahdollista. Vielä vajaa vuosi sitten oli tilanne sellainen, että jos opiskelija oli sairauspäivärahalla, niin hän ei sinä aikana pystynyt opiskelemaan, mutta nyt tämä on mahdollista rajatusti. Siinä mielessä tämä asia on korjaantunut.

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esityksellä muutetaan Kelan kuntoutus- ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia niin, että jatkossa voidaan maksaa osakuntoutusrahaa, jos kuntoutuja käy osapäivätyössä. Osakuntoutusrahan määrä olisi puolet kokopäiväisen kuntoutusrahan määrästä. Jotta rahaa voi saada, kuntoutuja voisi työskennellä enintään 60 prosenttia normaalista työajasta. Tarkoituksena on kannustaa kuntoutujaa työskentelemään osapäiväisesti kuntoutuksen aikana. Uudistus tukee kuntoutuksen kehitystä joustavampaan, avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan. On tärkeää tuoda kuntoutus lähelle kuntoutujan arkielämää, työtä ja elinympäristöä. Esityksen perustana on osatyökykyisten työllistymisen lainsäädännöllisiä esteitä kartoittaneen työryhmän työ.

Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä Kela voi käytännössä maksaa kuntoutusrahaa vain kokopäiväisen kuntoutuksen osalta. Etuuden myöntämisedellytykset ovat pysyneet muuttumattomina pitkään. Kuitenkin kuntoutuksen muodot ovat kehittyneet paljon. Nykyisin kuntoutus ei välttämättä toteudu laitoskuntoutuksena vaan hyvin asiakaslähtöisesti aikaisempaa avomuotoisempana ja kevyempänä palveluna. Kuntoutusta voidaan toteuttaa lähellä työtä ja elinympäristöä. Kuntoutuksessa on tärkeää korostaa kuntoutujan aktiivisuutta ja osallistumista tukevaa toimintatapaa. Tämä on aivan oikea kehityssuunta, ja on järkevää, että myös kuntoutusetuuden myöntäminen seuraa palvelun muuttumista.

Työeläkelakien mukaan voidaan myöntää osakuntoutusrahaa, mutta vaikka Kelan kuntoutuksessa on kokopäiväistä kuntoutusta lyhyempiä käyntikertoja, voimassa oleva laki ei silti mahdollista osakuntoutusrahan maksamista. Se on ongelmallista kuntoutuksen kannustavuuden ja kuntoutujan toimeentulon kannalta. Siksi onkin erittäin hyvä, että lakia nyt muutetaan niin, että jos kuntoutusta on mahdollista järjestää osa-aikaisena, myös kuntoutustuki voi olla osa-aikainen.

Arvoisa herra puhemies! Osakuntoutusraha mahdollistaa kuntoutuksen aikaisempaa joustavamman toteuttamisen sekä kehittää kuntoutusta ja sen suunnittelua tukemaan aikaisempaa paremmin myös kuntoutuksen aikaista työssäkäyntiä. Sen avulla voidaan välttää myös työuran katkoksia, joten se vaikuttaa välillisesti työuria pidentävästi ja kuntoutujan eläketurvaa kasvattavasti.

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esitys on erittäin hyvä. Toivoisin kuitenkin, että voisimme jossain vaiheessa tuoda eduskuntaan esityksen kuntoutuksen kokonaisuudesta, sillä se on tällä hetkellä hyvin pirstaleinen ja riskinä on, että ihminen putoaa järjestelyistä välimaastoon. Se ei tietenkään ole tavoitteemme, vaan se, että kuntoutuksen avulla vahvistamme ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä, kuten tässä tilanteessa ja tässä laissa, paluuta työelämään tai mahdollisuutta olla osallisena työelämässä. — Kiitos.

Kimmo Kivelä /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kiitän edustaja Kiljusta. Vanha Homeroskin voi torkahtaa, kyllä minun tämä olisi toki pitänyt muistaa. Kun tämä hallituksen lakiesitys tuli, niin käytin siitä jopa puheenvuoron. Hyvä, että hallituskin on herännyt minun toimenpidealoitteeni suuntaan, mutta errare humanum est.

Anu Urpalainen /kok:

Arvoisa puhemies! Todellakin tämä on erinomaisen hyvä esitys hallitukselta, sillä juuri tähän suuntaan, mihin kuntoutus on tänä päivänä mennyt, myös lainsäädäntö lähtee tukemaan nyt sitten tällaista avomuotoisempaa ja kevyempää kuntoutusta, jossa todellakin asiakaslähtöisyys ja asiakkaan oma aktiivisuus erityisesti sekä osallistumista tukeva toiminta ovat keskiössä. Näinhän sen pitäisi olla vielä voimakkaamminkin, mielellään monen muunkin lainsäädännön, että omatoimisuus ja asiakkaan oma aktiivisuus nostettaisiin keskiöön.

Mutta kannan myös samaa huolta kuin edustaja Mäkisalo-Ropponen sekä edustaja Kiljunen tästä kuntoutuksen kokonaisuudesta, sen pirstaleisesta tilanteesta, ja kun muistaakseni hallitusohjelmassa on todettu, että kuntoutuksesta tehtäisiin tällainen kokonaisselvitys, olisin kysynyt: onko sellaista enää tulossa? Tarkastusvaliokunta on myös asiaan kiinnittänyt viime vuonna huomiota, kun Valtion tarkastusvirasto tarkasteli kuntoutuksen vaikuttavuutta, ja valitettavasti monessa kohtaa, varsinkin työelämässä olevien Aslak-kuntoutuksen ja muiden osalta, vaikuttavuus ei ollut ollut mitenkään hyvää. Siinä mielessä tämä aktiivinen kuntoutus pitäisi nyt nostaa keskiöön ja tuossa sote-uudistuksessa tämänkin pitäisi olla siellä pöydällä, ja kysyisinkin ministeriltä: millä tavalla tämä kuntoutus on tässä sote-uudistuksen pöydällä, koska tällainen kokonaisuudistus kyllä ehdottomasti tarvittaisiin ja ihmisten omaa aktiivisuutta lisäävä toiminta olisi kyllä kansantaloudellisesti erittäin merkittävää?

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt onkin ministeri Rädyn vuoro.

Sosiaali- ja terveysministeri  Laura  Räty

Arvoisa puhemies! Kuten täällä tuli jo aikaisemmin todettua edustaja Kivelän tiedusteluun tästä opiskelijoiden mahdollisuudesta työskennellä sairausloman aikana: siitä on tosiaan jo aiemmin tänä vuonna päätetty, että se on mahdollista juuri niin kuin edustaja Kiljunen täällä aikaisemmin totesi, ja se on ollut yhtenä osana tätä osatyökykyiset työhön -kokonaisuutta, jossa ministeriössä on pyritty katsomaan, mitkä ovat niitä eri lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voidaan helpottaa sellaisten ihmisten, jotka ovat jostakin syystä osa- tai vajaatyökykyisiä, paluuta työelämään tai jatkamista työelämässä.

Sitten tähän edustaja Urpalaisen kysymykseen kuntoutuksen kokonaisselvityksestä on vastattava, että olen ollut sen verran vähän aikaa ministerinä, että kokonaisselvitys ei ainakaan minun pöydälleni ole vielä tullut, mutta kyselen sen perään. Se, mitä kuntoutuksen osalta on minun aikanani käynnistynyt, on ryhmä, joka miettii, mitkä ovat niitä normeja, joita sieltä voitaisiin purkaa. Kuntoutus on yksi niistä paikoista, joissa on hyvin paljon erilaisia lainsäädännöllisiä normeja ja muita normeja, erilaisia todistuksia, joita tarvitaan, ja se voi hyvin ihmiselle näyttäytyä kovin suurena byrokratiaviidakkona, ja sen takia sitä on tarkoitus nyt selvittää. Kuntoutus on sote-uudistuksessa mukana osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kokonaisuutta, mutta mitään erillistä asemaa sillä ei sinänsä ole. Mutta täytyypä kysellä ministeriössä kuntoutuksen kokonaisselvityksen perään. — Kiitos.

Keskustelu päättyi.