Täysistunnon pöytäkirja 101/2014 vp

PTK 101/2014 vp

101. TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2014 kello 14.06

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeri  Laura  Räty

Arvoisa puhemies! Tässä on kyse hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Tällä esityksellä laajennettaisiin nimenomaan yksityisten työeläkevakuutusyhtiöiden mahdollisuutta rakennuttaa asuntoja velkarahalla. Tavoitteena on lisätä vuokra-asuntotuotantoa ja helpottaa erityisesti pääkaupunkiseudun ja Ruuhka-Suomen vuokra-asuntopulaa, ja esitys liittyy hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan.

Käytännössä työeläkeyhtiön olisi perustet-tava asunto-osakeyhtiömuotoinen tytäryhtiö vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. Tytäryhtiö voisi käyttää vierasta pääomaa eli siis ottaa velkaa asuntojen rakentamiseen. Velkaa saisi ottaa korkeintaan 50 prosenttia asuntosijoituksen arvosta. Velkaosuuden ylärajalla rajattaisiin tätä sijoitukseen liittyvää riskiä. Luotonottomahdollisuus olisi käytettävissä kolme vuotta, eli tämä on määräaikainen. Nykylain mukaan vakuutusyhtiöt eivät voi ottaa luottoa kuin muutamissa laissa määritellyissä poikkeustilanteissa, ja sama koskee näitä vakuutusyhtiöiden tytäryhtiöitä.

Työeläkeyhtiöiden sijoituspäätökset riippuisivat edelleen niiden omista sijoitusstrategioista, eikä tällä siis velvoiteta mihinkään, tämä vain mahdollistaa. Velanottomahdollisuuden arvioidaan kuitenkin lisäävän vuokra-asuntotuotannon houkuttelevuutta sijoituskohteena. Vuokra-asuntotuotannon määrän kasvua seurattaisiin lain voimassaoloaikana ja sen jälkeen ja tarvit-taessa sitten tehtäisiin seurannasta johtopäätöksiä.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa herra puhemies! Väistämättä valitettavasti syntyy käsitys, että tässä lakiehdotuksessa on jonkinlainen kikkailun maku. Tasapuolisuuden nimessä, kun äskeistä ministerin esitystä kehuin, nyt lienee lupa esittää kritiikkiä.

Täällä sanotaan: "Tämä hallituksen esitys perustuu edellä mainittuun päätökseen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Päätöksessä todetaan myös, että edellä kuvatun muutoksen lisäksi samalla tehdään tarvittavat muutokset verolainsäädäntöön koskien verojen arvostamista käypiin arvoihin eläkelaitosten taseessa." Ja huom., näin jatkuu: "Tästä osasta päätöstä ei ole annettu eduskunnalle hallituksen esitystä." Eli mielestäni tarvittavat verolait olisi pitänyt kuljettaa tämän esityksen rinnalla.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Haluaako ministeri vielä kommentoida? Olkaa hyvä, ministeri Räty.

Sosiaali- ja terveysministeri  Laura  Räty

Kiitos, puheenjohtaja. — Edustaja Kivelän mainitsemat asiat kuuluvat valtiovarainministeriön valmisteluvastuulle, ja niiden valmistelu on kesken.

Keskustelu päättyi.