Täysistunnon pöytäkirja 101/2014 vp

PTK 101/2014 vp

101. TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2014 kello 14.06

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa herra puhemies! Lipposen ensimmäisen hallituksen aikana silloisen ministeri Backmanin johdolla aloitettiin aluehallintouudistus, jolloin perinteiset läänit ajettiin alas ja ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin suurläänit. Sitten näitä elyjen edustajia, joiden nimiä nyt ei oikein kukaan tässä talossa, kun olen yrittänyt kysyä, jaksa enää muistaa, oli muistini mukaan alkuun 16 — vai 22 — kappaletta. Joka tapauksessa se sana oli melkoinen DDR:läistyyppinen sanahirviö, joitakin keskuksia ne olivat. Nyt yli 15 vuoden ajan tämä henkilöstö on elänyt jatkuvassa muutostilanteessa, niin että kun yksi organisaatiomalli on rakennettu ja siihen juuri ja juuri on alettu oppia, niin toista uudistusta jo ajetaan sisään. Tämä ei ole kyllä varmasti henkilökunnalle mieluisa tilanne. Tekisikin mieli lähettää tämä esitys työ- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Tuntuukin siltä, että hallintohimmeleiden rakentelu jatkuu. Aika näyttää, mitä tulee tästäkin uudistuksesta jäämään käteen — ainakin hämmennystä henkilöstössä ja varmasti myös kansalaisten keskuudessa. Tulee mieleen vanha sotaväen sanonta: keskitetty keittiö, hajautettu nälkä. Palkkasumma tuskin tulee pienenemään vaan päinvastoin pikemminkin. Lausunnot tämän asian ympärillä ovat kovin ristiriitaisia. Oltaisiinpa edelleen siinä tilanteessa, että Suomen yhdeksän historiallisen maakunnan jaon pohjalle rakentuisi aluehallinto. Silloin olisi taas katetta Suomen vaakunan ympärillä oleville yhdeksälle ruusulle.

Elsi  Katainen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä ely-keskuksia koskeva uudistus on sinänsä hyväksyttävissä tai jotenkuten ymmärrettävissä, kun ottaa huomioon ne taloudelliset ja toiminnalliset reunaehdot, jotka hallitus on päätöksillään ely-keskuksille nyt langettanut ja joiden puristuksissa ely-keskukset toimintojaan yrittävät tehostaa.

On kuitenkin syntynyt vahva epäily siitä, pystyykö valtionhallinto ely-keskuksissa enää turvaamaan alueiden tasapuolisen kohtelun ja alueiden erityispiirteiden tunnistamisen, ja sehän jääkin huoleksi tähän sinänsä kannatettavaan kehittämis- ja hallintokeskuksen perustamiseen. Perustetaanhan se nimenomaan elyjen eli maakuntien tarpeisiin? Toinen ja huonompi vaihtoehto on, että siitä tulee ministeriöille ja keskushallinnolle vain yksi työkalu lisää alueiden paimentamiseen ja yksipuoliseen ohjaamiseen.

Tämän niin sanotun KEHA-yksikön tehtäviin kuuluisi monien muiden asioitten ohella myös asianhallintaan, strategiatyön tukeen, ennakointiin ja toiminnan laadun parantamiseen liittyvät tehtäväkokonaisuudet. Tässä esityksessä linjataan myös, että tässä KEHAssa kehittämistä ohjaisi nimenomaan työ- ja elinkeinoministeriö. Tähän oikeastaan kulminoituu huoleni siitä, kuinka alueilla oleva paras tuntemus tulevaisuudessa todella hyödynnetään, kun tämän KEHAn joiltain osin jopa strategisenkin työn käytännön tavoitteista sovitaan nimenomaan ministeriön kanssa, ei alueitten kanssa. Onko näin?

Kun näitä ely-keskuksia koskevia tulostavoitteita on tämä hallitus kaiken aikaa kiristänyt, haluaisin muistuttaa, että ely-keskushan ei ole pelkästään valtionhallinnon jatke, vaan sen pitää nimenomaan työskennellä alueen, alueen ihmisten ja elinkeinojen, eteen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Elyissä tämän niin sanotun kehittämis- ja hallintokeskuksen muodostamista lienee syytä pitää monella tavalla järkevänä kehityksenä talous- ja hallintoasiakokonaisuuden yhtenäisemmän ja resurssitehokkaamman hoitamisen tavoitenäkökulmasta.

Itselleni liittyy tässä KEHA-lainsäädännössä yksi aika isokin huoli. Minulle jää hiukan epäselväksi se, kuinka ely-keskukset kaiken kaikkiaan nyt ohjaavat tätä KEHA-keskusta, vaikka keskus palvelee nimenomaan ely-keskuksia. Eli ely-keskusten pitäisi olla selkeästi ohjaavana tahona tässä ohjausrakenteessa mukana. Ely-keskusten kaiken kaikkiaan pitäisi olla voimakkain ohjaaja KEHA-keskukseen nimenomaan ely-keskusten omista tarpeista lähtien.

Tämän lain käsittelyn yhteydessä on pakko, totta kai, todeta myös se, että ely-keskuksissa henkilöstön näkökulmasta on tällä hetkellä menossa aika isot muutokset. Mittavat yt-neuvottelut ynnä muut kyllä hankaloittavat tällä hetkellä ely-keskusten toimintaa. Tietysti on pakko todeta, että olisi hyvä, jos taustalla tässä valtionhallinnon uudistamisessa olisi olemassa myös ministeriöitten hallintorajat ylittävä kokonaisnäkemys osittaisoptimoinnin välttämiseksi.

Tietysti ennen uudistuksen toteuttamista on aina varmistettava, että uudistuksella on todella lisäarvoa. Tehtäväsiirrot ja muutokset eivät saa hankaloittaa ely-keskusten tai te-toimistojen toimintoja ja resurssien suunnittelua tai ydintehtä-vien hoitamista. Mutta erityisen tärkeää on, että ely-keskukset nimenomaan pääsevät ohjaamaan itse tätä KEHA-keskusta.

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! Kun meillä on myöskin ministeri täällä paikalla ja kysymys on ely-keskuksista ja ely-keskukset on erittäin merkittävä elinkeinoelämän vaikuttaja ja siihen vaikuttaja, että meillä saadaan investointeja ja kehittämistyötä aikaiseksi: onko nyt varmasti käyty eri ministeriöissä ja nimenomaan hallituksessa, joka koordinoi asioita, lävitse se tosiasia, että ovatko ne esitetyt tehostamistoimet eli säästöt, mitkä nyt vaikkapa ely-keskuksiin tulevat, ja toisaalta ne tehtävien lisäykset, byrokratian monimutkaistaminen, hallinnon lisääminen nyt varmasti synkronissa tämän ison kuvan kanssa siitä, että me haluamme sitä talouskasvua, me haluamme niitä investointeja, me haluamme elinkeinoelämälle ja yrityksille lisää vauhtia ja työllistämisen mahdollisuuksia?

Jotenkin vain tuntuu — vaikkapa esimerkkinä maataloushallinnon puolesta ilmoitus siitä, ihan ilmoitusasiana vain, että maataloustuista merkittävää osaa ei maksettaisikaan ensi vuoden aikana, mikä liittyy ely-keskuksien toimintaan myöskin. Siellä vedotaan siihen, ettei pystytä tarkastuksia ja muita tekemään. Tässä on erittäin huono esimerkki hallinnon kokonaisuuden hallinnasta, jota ei siis ole. Ei voi olla niin, että ilmoitusasiana vain hallinto ilmoittaa, että ei makseta-kaan jo sovittuja, johon valtio on sitoutunut, tu-kien maksuun, johon on varattu rahat. Miten tämä, ministeri Ihalainen, isossa kuvassa näyttäytyy?

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ministeri voi tuon seuraavan asialistan esittelyn yhteydessä kommentoida hieman myöskin tätä keskustelua. Tältä osin keskustelu on päättynyt.

Keskustelu päättyi.