Täysistunnon pöytäkirja 102/2006 vp

PTK 102/2006 vp

102. TIISTAINA 17. LOKAKUUTA 2006 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

 

Veijo Puhjo /vas (esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 on voimassa laissa luetelluissa Lapin läänin kunnissa ja niin sanotuissa A-saaristokunnissa. Lakia on muutettu vuonna 2005, jolloin sen voimassaoloaikaa on jatkettu vuoteen 2009 ja samalla lain soveltamisalaa on laajennettu koskemaan yksityisten työnantajien ja valtion liikelaitosten lisäksi myös kuntia ja kuntayhtymiä sekä evankelisluterilaista kirkkoa, sen seurakuntaa ja seurakuntayhtymää sekä edelleen ortodoksista kirkkokuntaa ja sen seurakuntaa. Vastaava sosiaaliturvamaksuja koskeva kokeilu vuosina 2005—2009 on käynnistetty myös Kainuun maakunnan kunnissa.

Käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisen soveltamisalan laajennus on osa määräaikaista kokeilua, jonka tavoitteena on saada kokemuksia maksuvapautuksen vaikutuksista työllisyyteen ja työnantajien työllistämisedellytyksiin.

Pielisen Karjalan seutukunta kuuluu Kehys-Kainuun, Tornionjokilaakson ja Itä-Lapin lisäksi niihin seutukuntiin, jotka menettävät Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan suhteellisesti eniten väestöä vuoteen 2020 mennessä. Väestöennusteen mukaan Pielisen—Karjalan seutukuntaan kuuluvien kuntien väestö vähenee vuoteen 2020 mennessä 18,9 prosenttia sekä seutukuntaan rajoittuvan Rautavaaran kunnan 19,7 prosenttia ja Ilomantsin kunnan väestö 18,6 prosenttia. Näiden kuntien väestökehitys on verrattavissa muiden kokeilukuntien väestökehitykseen. Väestön väheneminen johtuu luonnollisen väestönkasvun vähyydestä ja muuttoliikkeestä.

Maksuvapautuksen laajentamisella arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia Pielisen Karjalan seutukunnalla sekä Rautavaaralla ja Ilomantsissa olevien yritysten kilpailuasemaan ja työllistämisedellytyksiin. Yritystoiminnan tukemisella arvioidaan puolestaan olevan vaikutuksia väestön muuttoliikkeeseen. Kokeilusta tehdyn aiemman arvioinnin perusteella maksuvapautuksen piiriin kuuluvat työnantajat ovat pääosin pieniä, alle kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä mainituista syistä, saamansa selvityksen perusteella ja viitaten kokeilua koskeviin aiempiin mietintöihinsä hallintovaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esityksen mukaisessa muodossa. Koska valiokunta on päätynyt puoltamaan hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana, valiokunta ehdottaa, että kolmeen lakialoitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään, joskin yhden lakialoitteen tavoitteet pääasiallisesti toteutuvat hallituksen esityksen hyväksymisellä. Mietintöön on jätetty yksi vastalause toisen lakialoitteen mukaisesti myös Tervolan kunnan mukaan ottamiseksi maksuvapauskokeiluun.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Lapissa on sillä lailla vaikea kaksoistilanne, että on puutetta sekä työpaikoista että eräiden osaavien, pitkälle koulutettujen ihmisten työpanoksesta. Tämä puute tältä osin koskee muun muassa opettajia jatkossa yhä pahemmin, nyt jo lääkäreitä ja monia muitakin ammattiryhmiä. Siksi meillä on jo pitkään tuotu esille tarve ottaa oppia Norjan-mallista, jossa on etuuksia siellä pohjoisessa sekä yrityksille että asukkaille tuloverovähennyksen muodossa.

Nyt Norjan-mallia on lähdetty hyvin hitaasti, mutta kuitenkin kokeilemaan Suomessa. On tämä sosiaaliturvamaksun vapautuskokeilu. Sitä on arvosteltu kovasti. Minä olen käynyt pohjoisen työmailla ja yrityksissä ihan viime aikoina, ja yrittäjien kanta on se, että se on tärkeä. Sitä on liikaa pantu matalaksi, ettei sillä ole merkitystä. Tällä pienelläkin askeleella on jo merkitystä.

Nyt tässä esitetään laajennettavaksi aluetta, jolla tämä sosiaaliturvamaksun vapautus olisi käytössä, Karjalan puoleen, Pohjois-Karjalaan. Se on ihan oikein. Silloin kun Lapin kuntia valittiin tähän kokeiluun, tuli iso virhe sille, joka tätä lakia laati, eli Tervolan kunta jäi siitä pois, joka on yksi pahimmista työttömyyskunnista. Tuossa eteläisemmässä Lapissa naapuri Ylitornio on mukana tässä kokeilussa ja moni muukin kunta, niin kuin kuuluukin. Siksi olen esittämässä, että Tervola otetaan mukaan. Tulen tämän mukaisen esityksen yksityiskohtaisessa käsittelyssä tekemään.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Viime keväänä allekirjoittaneen laatima ja Pohjois-Karjalan kansanedustajien yhteisesti allekirjoittama lakiesitys tosiaan tämän lain hyväksymisen myötä toteutuu, niin kuin valiokuntamme varapuheenjohtaja totesi, toteutuu hiukan laajemminkin. Tämän lakiesityksemme pontimena oli se, että olosuhteet tietyissä Pohjois-Karjalan kunnissa ovat varsin samanlaiset kuin tietyissä kunnissa Kainuussa ja Lapissa. Nämä kunnat on varsin harvaanasuttuja, välimatkat ovat pitkiä, työttömyys on varsin korkea, ja muuttoliike vaivaa aluetta.

Uskon, että tämän lakiesityksen myötä tämä on positiivinen signaali alueelle. Sillä on yritysten kilpailuasemaan myönteisiä vaikutuksia, ja työllisyyttä voidaan parantaa ja toivottavasti myös muuttoliikettä sitten padota. Nimittäin tilannehan tällä hetkellä on se, jos ajatellaan esimerkiksi maakuntarajaa Pohjois-Karjala—Kainuu, että yrittäjät ovat erilaisessa asemassa.

Mutta, arvoisa puhemies, ihan lopuksi, on muistettava, että tässä on yksi esimerkki, mutta peräänkuulutan edelleen muita keinoja — niitä löytyy — että voidaan tasavertaisessa asemassa pitää maan eri alueet. Viittaan joukkoliikenteeseen, se rapautuu koko ajan, on vähenemässä, edelleen infra, niin tiet kuin radat pitäisi pitää kunnossa. Nämä ovat välttämättömiä edellytyksiä elinkeinoelämälle, eivät riittäviä, mutta tämän suuntaisia toimenpiteitä toivotaan myös jatkossa.s

Eero Reijonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä valtiosihteeri Sailaksen raportin pohjalta tehty hallituksen esitys jatkaa sitä linjaa, joka hallituksella on ollut, eli työttömyyden torjuntaa. Tässä on pienestä asiasta kysymys mutta maakunnan kannalta varmasti ja näitten kuntien kannalta hyvin merkittävästä asiasta. Meidän kaikkien on muistettava, että Pohjois-Karjalassa työttömyys on yli 5 prosenttiyksikköä suurempi kuin keskimäärin muualla Suomessa, eli kyllä tämä kohdentuu alueellisesti erittäin hyvin.

Meillä työllistämiskynnys yrityksissä varmasti on aika korkea, katteet ovat muuta maata heikompia ja ostovoima on huonompi, joten sitä taustaa vastenkin tämä on erittäin hyvä. Tässä on myös merkittävä vastaisku muuttoliikettä vastaan. Toivottavasti tämä edesauttaa sitä, että muuttoliike alueelta hidastuu. Tässä on tietysti yrittäjän näkökulmasta mietitty sitäkin, vääristääkö tämä kilpailua alueella, mutta en usko, että sillä on käytännössä kilpailun vääristymisen kannalta mitään merkitystä. Päinvastoin uskon, että tämä piristää kilpailua. Toivon tietysti, että näissä kunnissa olevat yrittäjät näkevät, että tämä on vahva kädenojennus Matti Vanhasen hallitukselta, ja että se saa heidät entistä innokkaammin tarttumaan ohjaksiin.

Mielestäni tämän laajennuksen olisi tullut kyllä koskea koko Pohjois-Karjalaa. Meillä Pohjois-Karjalassa ei kaiken kaikkiaan mene kovin hyvin, joten toivoisin, että jossakin vaiheessa tämä laajennus tulisi täällä käsittelyyn. Fiskaalisia vaikutuksia on vaikea arvioida. Tähän on varattu kaiken kaikkiaan 3,6 miljoonaa euroa, mutta se, missä määrin tätä käytetään, on tulevaisuuden kysymys. Hyvä esitys kaiken kaikkiaan.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä on esimerkki, johon voidaan soveltaa kristillisdemokraattien veropoliittista linjaa. Verotetaan lievästi sitä, mitä yhteiskunta ja ihminen tarvitsevat, ja tässä tapauksessa nämä lakiesityksessä mainitut kunnat tarvitsevat, jotta olisivat paremmin kilpailukykyisiä, verohelpotuksia. Olemme tämän takana.

Mikä merkitys tällä lailla on? Ei varmasti kovinkaan suuri. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on, mikäli en aivan väärin muista, 2,98 prosenttia. Tästä hyötyy työnantaja. En usko, että työntekijä ainakaan palkallisesti tästä hyötyy, mutta hyötyy kyllä siinä tapauksessa, että syntyy työpaikkoja. Tämä on myöskin aluepoliittinen lakiesitys. Peräänkuulutan kyllä samaa kuin aiemmissa puheenvuoroissa. Ed. Tennilä viittasi Norjaan. Kyllä meidän pitäisi uskaltaa ottaa reippaampia askeleita ja harjoittaa jopa aggressiivista aluepolitiikkaa, jotta nämä kunnat ja alueet, jotka nyt menettävät väkeä, eivät jatkossa sitä tekisi. Se tarkoittaa kyllä käytännössä hieman vastaavanlaisia toimenpiteitä kuin mihin Norjassa on ryhdytty.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Muutama näkökohta. Ensinnäkin kokeilulaista aina pitäisi olla joitakin tuloksia, se olisi aika viehättävä ajatus. Tässä tapauksessa yksi selvä tulos on se, että tiedetään, minkä kokoiset yritykset suurin piirtein käyttävät näitä maksuvapautuksia hyväkseen työllistämistä edistääkseen. Ja tässä tapauksessa ne ovat semmoisia pieniä yrityksiä, joissa on tämän mietinnönkin mukaan alle kymmenen työntekijää.

Tästä seuraa se, että nyt pitäisi tarkastella sitä, kun joudutaan jo nyt toteamaan, että väestön vähenemiskehitys jatkuu näillä alueilla kaikesta huolimatta, että käytäisiin sen Norjan-mallin toimenpiteet — oliko siinä kymmenkunta erilaista toimenpidettä, kolmetoista — läpi ja katsotaan, mitä niistä voitaisiin nyt ottaa apuun tähän kehitykseen, sillä aivan varma on, että nettohyötyjä on Suomen valtio ja kansakunta kokonaisuudessaankin.

Sitten vielä yksi näkökohta, ja se on se, että edustajamme ei ole yhtynyt valiokunnassa tähän vastalauseeseen Tervolan kunnan osalta. Hänellä on varmasti ollut jokin asia siinä erikoisesti mielessään, mutta minulla on mielessä se, että minä olen samaa mieltä kuin vastalause.

Maija-Liisa Lindqvist /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Työnantajan sosiaaliturvamaksuista vapauttaminen on erittäin hyvä asia näille alueille ja maan tasapainoisen kehittämisen kannalta. Tarvitaan kyllä vielä monensuuntaisia muita kehittämistoimia, joilla sitten syntyy sitä uutta osaamista ja uusia yrityksiä.

Haluan myös muistuttaa siitä, että meille on tärkeää yrittäjyyttä edistää laajemminkin koko maassa ja ottaa huomioon tulevaisuudessa se, että välillisten kustannusten alentaminen on paras väylä uusien työpaikkojen syntymiseen. Meillä on myös etelässä monia alueita, joilla on erittäin suuri työttömyys vielä, muun muassa Lahden kaupungissa on edelleen noin 14—15 prosentin työttömyys, suuri määrä 100 000 asukkaan kaupungissa. Toivoisi, että niitä toimenpiteitä ulotettaisiin tällaisten suurten työttömyyslukujen kaupunkeihin ja alueisiin myös etelässä.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Aina valiokunta toteaa, että "lakialoitteisiin sisältyvät lakiehdotukset hylätään". Minusta se on sillä tavalla hassu sanonta. Tässä voisi todeta, että voisi kansanedustajien lakiehdotukset saada hyväksyttyä, mutta se on sivuseikka tässä asiassa.

Nyt on kuitenkin kyse myönteisestä asiasta, ja niin kuin tässä edellä on todettu, tämä alennus on aika pieni. Kun Norjassa käytiin tutustumassa siihen Norjan-malliin ennen juhannusta, niin siellä kysyin tätä kysymystä paikallisilta isänniltä, että jos tämä meillä on 3 prosentin luokkaa, niin mitä tarkoittaa Norjassa, kun Tromssan yläpuolella ja Tromssassa on tehty tämä vastaavanlainen alennus, yksi osio vain, ja heillä alennus on jotain 15 prosentin luokkaa, joten se on aika merkittävä. Tällä sinällään Suomessa on psykologinen merkitys tietysti, jotta miten ihmiset kokevat.

Sen takia tuossa olen miettinyt sitä koko Pohjois-Karjalan näkökulmasta, kun tämä nyt saatiin meidän maakuntamme osalle muutamiin kuntiin. Kun katsoo sitä Pohjois-Karjalaa laajemmin, niin siellä myös etelämpänä on ihan samanlaisia alueita työttömyyden osalta, ja olisi toivonut, että sitä olisi voitu laajentaa ainakin itärajan pintaan kulkemaan kokonaan tähän Etelä-Suomen läänin rajalle, mikä tarkoittaa sitä, jotta Kesälahti olisi ollut viimeinen paikka, jossa tätä kokeilua olisi kokeiltu, koska siellä on lähes saman tyyppinen tilanne kaikissa kunnissa. Siellä väestö vähenee, muutetaan muualle työnhakuun, ja sitten työttömyys on suhteellisen suuri, mikä kuvastaa sitä, että meillä samat ongelmat on olemassa joka paikassa.

Sitten siitä aluepolitiikasta laajemmin. Norjassahan on hyviä malleja, siellähän muun muassa houkutellaan ihmisiä sinne, osaavia ihmisiä, sillä tavalla, että on tämmöistä opintotukien anteeksiantamista, mikä tarkoittaa sitä, että sinne on kuulemma tullutkin sitten, sanoivat paikalliset isännät, hyvää porukkaa sen takia, jotta he ovat pitkään käyneet kouluja ja heillä on osaamista, ja he tulevat tänne pohjoiseen. Meidän pitäisi kanssa uskaltaa kokeilla samanlaisia malleja täällä Suomessa.

Matti Kauppila /vas:

Rouva puhemies! Lakialoite on sinänsä kannatettava. Tämä on periaatteellisesti tärkeä Pohjois- ja Itä-Suomelle, mutta muistutan samalla lailla kuin ed. Lindqvist täällä, että esimerkiksi Lahti on sen tyyppinen alue, että lukumääräisesti taitaa melkein koko Pohjois-Suomen työttömyys sopia niihin lukuihin, ja sitä kautta sinnekin etelään tarvittaisiin joitakin apuja. Tietysti tämä on yksi tapa, mutta täytyy muistaa, että työvoimapolitiikka pitemmän historian valossa on ollut sitä, että pohjoisesta on välillä haalittu väkeä etelään töihin ja sitten taas toisaalta ristikkäisesti haalitaan yrityksiä pohjoiseen, niin että melkein voisi sanoa, että suo siellä ja vetelä täällä.

Tuomo Hänninen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esitys työnantajan sosiaaliturvamaksujen alentamisesta eräissä kunnissa on hyvä asia niissä kunnissa, jotka pääsevät lain piiriin. Myös monessa suhteessa hyvin menestyvän Pohjois-Pohjanmaan alueella on alueita, joilla tarvittaisiin yritysten kustannuksia alentavia toimenpiteitä.

Seuraavan kerran, kun lain vaikutusaluetta laajennetaan, myös Koillismaa eli Taivalkosken kunta ja Kuusamon kaupunki sekä Oulunkaaren seutukunnasta Pudasjärven kaupunki mielestäni pitäisi saada lain piiriin.

Reijo Laitinen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Kun laajennetaan soveltamisalaa tämän lain piirissä, niin on tietysti ihan selvää, että monesta maakunnasta tulee sen kaltaisia puheenvuoroja, joissa todetaan se, että myöskin meidän maakunnassamme on sellaisia kuntia, sellaisia alueita, joihin tätä lakia pitäisi soveltaa.

Minun mielestäni on nyt tärkeää se, että se rajataan nyt tulevalla eduskunnan päätöksellä tähän. Viedään tämä kokeilu loppuun tässä laajuudessaan. Kokeilun aikana kerätään sitten tietoa toimenpiteitten vaikutuksista aluetalouteen, yritysten kehittymiseen, työpaikkojen kasvuun, mahdollisesti yritysten väliseen kilpailuun ja kansantalouteen laajemmin. Tämän pohjalta tehdään sitten vähän laajemmat ratkaisut, laajemmat aluepoliittiset ratkaisut.

Eihän se voi olla, hyvät ystävät, niin, että lähes koko puoli Suomea otetaan jonkun lain mukaiseen kokeilupiiriin, niin että siellä alennetaan kaikki työnantajamaksut. Ei. Jos tällainen tilanne meillä Suomessa on, niin on aika miettiä sitten aluepolitiikkaa vähän toiselta näkökannalta. Ei tällaisia väliaikaisia ratkaisuja voi kovin pitkälle ja kovin laajasti ulottaa.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Tästä Norjan-mallista haluan muistuttaa sen, että toimialue Norjassa tämän Norjan-mallin toimenpiteiden osalta on Finnmark ja Tromssan läänin kymmenen kuntaa, hyvin ehyt, selkeä alue, johon kohdennetaan nämä toimet. Kyllä se peruskysymys on ja sen pitää olla se, että estetään jonkun alueen tyhjentyminen, siis kertakaikkinen väen lähtö sieltä, joka meininki on nyt käynnissä monilla alueilla Suomessa. Esimerkiksi Lahdessa on todella kärkeviä ongelmia. Tiedän senkin, mutta ne ovat vähän toisen tyyppisiä. On myöskin muuton tuomaa ongelmaa, ja siihen ei näitä toimia sitten kyllä pitäisi ulottaa minun ajattelussani, vaan pitäisi kohdentaa ne sinne, missä on pelko siitä, että koko alue tyhjenee. Tervolan nostin esille sen vuoksi, että niitten kokeilualueitten ja toimialueitten jatkossa pitäisi olla kuitenkin jotakuinkin ehyitä, ettei siellä ole joku aivan erikoinen poikkeus, ja Tervola valitettavasti jäi tämmöiseksi poikkeukseksi siihen muiden kuntien rinnalle, vaikka se kuuluu niiden kuntien joukkoon, jotka ovat mukana.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Olen edustajien Laitinen ja Tennilä kanssa koko lailla samaa mieltä siitä, että ei voi olla niin, että aluepoliittisen tuen kokeilu kohdistetaan lähes koko Suomeen. En kiistä missään tapauksessa Lahden ongelmia, mutta en voi mitenkään vertailla edes laajaa mielikuvitusta käyttäen esimerkiksi Rautavaaraa ja Lahtea samana päivänäkään. (Ed. Lindqvist: Työttömällä on yhtä kurjaa siellä!) — Molemmissa on työttömiä, mutta edellytykset työttömien tulla toimeen Rautavaaralla ja Lahdessa ovat objektiivisesti arvioiden erilaiset. (Ed. Lindqvist: Rautavaaralla voi mennä kauniisiin metsiin!) Ei sille nyt vaan mitään voi. — Jos nyt ryhdytään tutkimaan, missä absoluuttisesti on eniten työttömiä, niin taitaa siihen siihen työvoimatoimistoon olla 700 metriä matkaa, jos työvoimatoimistoittain katsotaan. Se on tuossa Kampissa, mutta siitä huolimatta tätä kokeilua ei tule ulottaa myöskään Kamppiin.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Olen juuri puhuneitten edustajien kanssa samaa mieltä siitä, että tässä on kokeilusta kysymys. Sitä kokeilualuetta voidaan jonkun pikkuvirheen osalta, lapsuksen osalta, korjata, mutta muutoin se tulee säilyttää sellaisena, käydä se läpi, katsoa, mitä tuloksia se antaa. Tässähän niitä kokemuksia etsitään. Tässä suhteessa tämmöinen laajentaminen esimerkiksi Lahden alueelle ei saata olla kovin viisas teko tässä vaiheessa, ja meillä Lahti on aivan toisenlaisen kokeen alaisena tällä hetkellä, sinne on otettu tämmöinen oikorata, elikkä toisin sanoen sieltä pääsee äkkiä pois ja illalla takaisin. Sehän on hirmuisen hieno kokeilu kerta kaikkiaan. Ajatellaan, että samanaikaisesti siltä alueelta, mistä tässä nyt puhutaan, on yöjunaliikenteet otettu pois jnp., niin että kokeilu on aivan toisenlainen. Elikkä nyt katsotaan näissä eri kokeilumalleissa.

Mutta minä ihailen lahtelaisia kansanedustajia. Kun ed. Nurmi yhtenä synkkänä iltana esitti Lahtea mukaan, niin nyt edustajat Lindqvist ja Kauppila esittävät sitä samaa, koska siellä on kuulemma niin kova kisa keskenään, ettei voi mitään muuta kuin kaikki olla samaa mieltä aina joka asiasta.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Eikös tässä pitäisi olla sillä tavalla, jotta kokeiluun otetaan saman tyyppiset kunnat taikka saman tyyppiset alueet — siinä tietysti ovat kunnat sisällä — sanotaan semmoiset, missä on vaikea työttömyys, muuttoliike voimakas. Siellä ei ole vaihtoehtoja ihmisille. Ei ole uusia työpaikkoja tai mahdollisuuksia, ja vaikka kouluttautuisi, ei siltä alueelta löydy paikkoja. Siksi aikaisemmin käytin puheenvuoron, että esimerkiksi Pohjois-Karjalan itäisen osan liittäminen tähän kokonaan olisi ollut perusteltua, mutta nyt mennään hallituksen esityksen mukaan tässä ja sillä sipuli.

Sitten kokeilun tuloksista. Minustahan pitää lähteä siitä kuitenkin, jotta aina kokeilusta, kun lähdetään johonkin mukaan, odotetaan saatavan jotain semmoista uutta, mitä voitaisiin hyödyntää jatkossa, soveltaa sitten johonkin alueeseen, kun tämmöisiä ongelmia ilmenee. Kokeiluahan ei pidä tehdä muuten vaan kokeilun vuoksi, huvikseen, jotta keksittiinpä tämmöinen juttu, vaan pitää olla jo visio siitä, jotta mahdollisesti tällä on vaikutusta ja sitten, jos tulee samanlainen tilanne, niin sitä voidaan hyödyntää. Tietysti toisilla alueilla — jos Lahti on ongelma — pitää ottaa joku toisen tyyppinen kokeilu, joka pureutuu siihen ongelmaan, ja katsoa, onko siinä mahdollista sillä tempulla saada jotain uutta aikaan.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Pulliainen unohti: meillä on huippukokous perjantaina; se on vielä kaiken tämän lisäksi.

Mutta ihan tähän asiaan: Jos mietitään Lahden roolia, siis korkea työttömyysaste, ja meillä on melkoiset sosiaaliset ongelmat johtuen tästä teollisuuden alasajosta, elikkä meillä on kuolleisuusluvut poikkeukselliset tietyn tyyppisessä väestössä jne., niin siellähän olisi esimerkiksi sosiaalisten yritysten paikka, joita nyt valtiovalta toisin päin vetää alas itse asiassa elikkä nämä suojatyökeskukset ym. Kyllä niitä perusteita, mitkä on tänne pohjoiseen, löytyisi nimenomaan etelästäkin, mutta tietysti tämä laki nyt käsittelee tätä aluetta, ja ehkä olisi sitten jotkut sosiaaliset perusteet sitten seuraavassa vaiheessa.

Reijo Laitinen /sd:

Puhemies! Johonkin se on rajattava, tämä kokeilu, ja minusta se on nyt paikallaan. Tuleeko joku yksi kunta tähän mukaan tai ei, on sitten toinen juttu, mutta tähän se tulee rajattua eduskunnan ratkaisulla, hyvä näin.

Korostan vielä kerran, että on äärettömän tärkeää, että kootaan nyt varsin kattavaa tietoa niistä kokemuksista, mitä tämä kokeilu mukanaan tuo. Sen pohjalta sitten tehdään tulevaa lainsäädäntöä ja päätöksiä. Jokaisesta maakunnasta löytyy sellaisia alueita, myöskin Keski-Suomesta, jotka täyttävät ne perusteet, minkä pohjalta pitäisi ottaa se kunta tämmöiseen kokeiluun tai joku pieni alue mukaan. Mutta tällä tavalla me emme voi pitkälle elää.

Keski-Suomessa Kinnulan kunta, jossa työttömyys on tavattoman korkea, pitkäaikaistyöttömiä paljon, teki rohkean päätöksen. Tänä vuonna kesän kynnyksellä Kinnulan kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että se käynnistää sellaisen projektin, jolla työllistetään kaikki Kinnulan kunnan pitkäaikaistyöttömät. Se projekti on menossa. Siinä on kunnalla vastuuta, ja nyt seurataan, miten se toimii. Uskon, että siinä on mallia myöskin monelle muulle kunnalle tehdä ratkaisuja, myöskin taloudellisilta perusteiltaan.

Olli Nepponen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Kun täällä on nyt Lahden seutua vedetty esiin ja katselin tuota jakoa ja kun olen menossa viikon päästä Savonrannalle, missä työttömyysaste on pitkään ollut yli 20:n ja on muutamia toimivia yrityksiä — jopa oululaisetkin ovat ostaneet sieltä erään komponenttiyrityksen — niin olisi tässä voitu vähän niin kuin seuloa ja etsiä sellaisia kohteita eri maakunnista, kun Itä-Suomesta nyt on vaan Pohjois-Karjalan puolelta otettu; tämän verran haluaisin tämän omalta kannaltani nähdä. Kyllä tarvetta olisi. Tämä on oikean suuntainen toimenpide. Valitettavasti vaan pitäisi päästä kokeilusta jo tekoihin enemmän.

Pekka Nousiainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä kokeilu sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa on nyt laajenemassa Pohjois-Karjalan kuntiin ja Rautavaaralle. Kokeiluna tämä on minusta erittäin hyvä johtuen siitä, että nyt saadaan todella kokemuksia väestörakenteeltaan heikoista kunnista, joissa työnantajat hyvin varovaisesti työllistävät uutta työvoimaa, ylipäänsä uusia työpaikkoja syntyy erittäin vähän, ja voidaan saada kokemuksia siitä, onko tämän kaltainen huojennus työnantajamaksuihin motiivi lisätyöllistämiseen.

Niin kuin ed. Nepponen totesi, toki Itä-Suomessa on monia tällaisia kuntia, Etelä-Savossakin todella Savonranta, Heinävesi, Enonkoski ovat itse asiassa näitä, ja Etelä-Savon maakuntaliitto on tehnyt esityksenkin tämän kokeilun laajentamisesta, mutta minusta nyt on hyvä todella toteuttaa tämä kokeilu, saada siitä kokemukset kasaan ja arvioida sitten, onko tämä oikea aluepoliittinen keino näille tosi heikoille kunnille. Mitä sitten tulee näihin — Lahti ja kumppanit — meillä on sitten erikseen politiikka rakennemuutospaikkakunnille, joilla on sovellettava erilaisia tarkoitusperiä. Se voidaan sitten arvioida niistä lähtökohdista.

Minä kannatan valiokunnan mietintöä ja hallituksen esitystä, ja haetaan kokemukset näiltä heikoilta alueilta.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Vuosia tavallaan vannottiin maakuntakeskusten nimiin. Niin tähdellistä kuin se on, että nämä maakuntakeskukset, aluekeskukset, menestyvät, itse olen ollut koko ajan sitä mieltä, että ne heijastukset eivät ole riittäviä reuna-alueille, ja se on toteutunut. Todella tässä nämä rahalliset vaikutukset tämän lakiesityksen myötä niille paikkakunnille ja niihin yrityksiin, joihin ne kohdentuvat, eivät ole merkittävät. Se on ehkä enemmän tämmöisellä henkisellä tasolla ja positiivisen signaalin antamista, niin kuin totesin. Mutta toivottavasti nyt nähdään näinä kokeiluvuosina, ja osassa Suomen aluetta on jo pitempään tämä kokeilu ollut, nämä tulokset.

Vielä kuitenkin peräänkuulutan tällaisia rohkeita toimenpiteitä. Täällä on puhuttu Norjan-mallista ja jostakin muusta. Ehkä se on peräpeiliin katsomista, mutta viittaan esimerkiksi 70-luvulle, valtava muuttoliike oli Ruotsiin ja nämä teollisuuskylät jne. Eli varmasti näitä malleja löytyy. Kaiken kaikkiaan hyvä, että tämä laajennus on nyt tehty. Mutta ihan jatkon kannalta: enemmän konkreettisia tekoja ja vähemmän puheita. Keinoja kyllä löytyy, ja rahaa kannattaa varmasti näihin toimenpiteisiin satsata.

Jukka Vihriälä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Mielestäni tämä lakiesitys on perusteltu ennen kaikkea siltä osin, että tässä nyt laajennetaan ja otetaan uusia kuntiakin mukaan tämän kokeilun piiriin. On aivan varmasti myös niin, että aina joku kunta jää pois, vaikka löytyy perusteita, miksi sen ja sen pitäisi olla mukana. Mutta minusta on hyvä, että kokeilu on aloitettu ja sitä jatketaan ennen kaikkea Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savostakin eräitä kuntia tänne liitetään. On kyllä helppo yhtyä siihen, mitä ed. Laitinen täällä toi esille Kinnulan kunnan kohdalta, että siellä pyritään ongelmia ratkaisemaan niin, että kuntakin panostaa ja tekee ja yrittää jotain tehdä.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Täällä on puhuttu, että eri puolilla Suomea on tarpeita. Varmaan ed. Laitisen kanssa voidaan puhua, että pohjoinen Keski-Suomi ... (Ed. Kauppila: Laitinen kielsi keskustelun!) — Jaa, no mutta että kumminkin ... (Ed. Laitinen: Ei kyse ollut keskustelusta, vaan laajentumisesta!) — Joo, no omat ongelmat on siellä. Ihmisiä muuttaa pois, ja talous menee huonosti, mutta yritetty on. On tehty tehdas siellä, ja siellä on omat kehittämissuunnitelmat, mutta ei varmasti pahaa tekisi, jos saisi tukea täältä esimerkiksi tässä muodossa taikka kuljetustukea, kun viedään tuotteita maailmalle keskeltä Suomea, satamiin ja muuta. (Puhemies koputtaa)

Kaikkia alueita pitää kohdella kumminkin tasapuolisesti, ettei jää semmoisia katvealueita, etjotka alkavat hiipua sen takia, että muualla tuetaan.

Yleiskeskustelu päättyy.