Täysistunnon pöytäkirja 102/2008 vp

PTK 102/2008 vp

102. TORSTAINA 6. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys jätelain muuttamisesta

 

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan kannanotossa on kiinnitetty huomiota jätteensynnyn ehkäisyyn ja materiaalitehokkuuden edistämiseen, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Valiokunta kiirehtii taas mietinnössään jätelain uudistamista muun muassa jätteen määrittelyn selventämiseksi ja etenkin jätekuljetusten valvonnan riittävyyden takaamiseksi.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Olen ollut maanpuolustuskurssilla enkä ole voinut osallistua lakiesityksen lähetekeskusteluun. Tämän takia kommentoin nyt ympäristövaliokunnan käsittelemää lakiesitystä.

On tietysti hienoa, että jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset yksilöitäisiin. Usein kunnissa ei vain tunnu olevan sellaisia talouden asiantuntijoita, joilla olisi kykyä eritellä edes muiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Olisikin hyvä, että ympäristöministeriö antaisi toimenpideperusteissa kustannusten erittelystä ohjeet kunnille. Suomessa on harvassa se asiantuntija, joka pystyy arvioimaan kaatopaikan käytöstä, poistamisesta ja jälkihoidosta aiheutuvia kustannuksia vähintään 30 vuoden ajan.

Toinen kysymys on, että kaikki jäte ei ole lähtöisin sen haltijalta, vaan kysymys on myös pitkälti siitä, miten elintarvikkeet ja hyödykkeet pakataan. Onkin tärkeätä, että pakkausmateriaalin ympäristöystävällisyyteen ja kierrätettävyyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Arvoisa puhemies! Hallitus viittaa, että direktiivi koskee nimenomaan kaatopaikkoja ja siellä tapahtuvaa jätteen käsittelyä. Hallitukselta kaivattaisiin sellaisia lakiesityksiä, jotka estävät kaatopaikkojen syntymisen. Jätteiden energiakäyttö on meillä täysin laiminlyöty. Jätteenpoltolla voitaisiin tuottaa sähköä ja kaukolämpöä, korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Jätteiden poltolla saavutettaisiin 99,1 prosentin vähennys suhteessa kaatopaikkojen päästöihin. Jopa jätteenpoltosta saatavalle kuona-aineelle löytyy käyttöä. Vähennys on ilmastonmuutoksen kannalta merkittävä. Jätteellä on mahdollista tuottaa 3 terawattituntia lisää energiaa.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies — ja tervetuloa! Kun tässä lopussa tuli tämä jätteenpoltto esiin, niin siitä on pakko mainita, että tämä motiivi saattaa olla esimerkiksi, kun vihreät on hallituspuolue, saman kaltainen kuin mikä näissä kaikissa muissakin hankaloittamis- ja vaikeuttamisjutuissa on, mistä sitten voidaan vetää verot välistä.

Nimittäin Tampereelle on tullut sama ilmiö, mikä Helsingissäkin, että kun vihreät ovat saaneet enemmän valtaa, niin on hankaloitettu liikennettä ja tehty se aina vaan vaikeammaksi ja sitten ollaan rahastamassa kaikesta siitä, mitä tämä hankaloituminen itse tuottaa, ja syytetään kuitenkin saastuttamisesta eli keinotellaan tavallaan sillä, mitä itse aiheutetaan. Näistä on ollut Tieteen Kuvalehteä myöten viime aikoina juttuja, kuinka paljon jätteen nykyisessä kierrättämisessä eri paikkoihin menee, kuinka paljon saastuu ilmaa ja kuluu polttoaineita, kun jätteitä sen sijaan voitaisiin polttaa. Aivan kuten edellinen puhuja, kollegakin, sanoi, vielä voidaan ne kuonatkin käsitellä ja hyödyntää niin, että niistä saadaan jotain.

Minä menen nyt tähän itse asiaan eli siihen, minkä vaaran minä näen tässä välistävedossa, ja se on se, että jos yksilöidään ne jätteet, joita nyt viedään sinne, ja niistä otetaan aina kaikilta nämä jutut, niin se muistuttaa sitä, mitä on tapahtunut jätevedelle. Ensin oli vaan vesimaksu, sitten ruvettiin käsittelemään vettä, ja siitä päästiin siihen, että se käsittelymaksu on saman hintainen, kun se vesi puhdistellaan. Nykyään monissa kunnissa se puhdistelu- ja käsittelymaksu ja kaikki muu on paljon isompi jo kuin se varsinainen vesimaksu. Puuttuisi vielä, että Fortumkin saisi luvan valtiolta, että tämmöinen "jätesähkö" täytyy käsitellä vielä jotenkin tai puhdistaa ne johdot, minkä kautta sitä on tullut, että voitaisiin lisätä tämmöinen välistävetomaksu. Hallitusta ovat hyödyntäneet ennen kaikkea vihreät tässä, voisi sanoa, epäloogisessa loogisuudessa ja pöyristyttävässä petoksen kaltaisessa väitteessä siitä, mikä aiheuttaa saastumista, vaikka hallitus itse näissä jutuissa vetää välistä.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Laxell nosti esiin erittäin tärkeän näkökulman, johon on helppo yhtyä. Jätteiden erittelyn edistäminen on tärkeää, ja kaatopaikkasijoittamista on todellakin ehkäistävä. Kuten ed. Laxell totesi, myös jätteiden lajittelua on kehitettävä ja uusiutuvaksi energiaksi soveltuva polttoaine on jatkossa pystyttävä käyttämään täysimääräisesti hyväksi.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! On aika kestämätöntä, että tällä hetkellä edelleen yli puolet, 60 prosenttia, jätteistä viedään Suomessa kaatopaikoille, kun vertaa vaikkapa Saksaan ja Ruotsiin, joissa tilanne on aivan toisenlainen. Jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä tulee vahvasti edistää, mutta olen kyllä lämpimästi myös jätteiden polton kannalla. Esimerkiksi Riihimäellä, missä on Ekokemin tehokas jätteenpolttolaitos, kaukolämpö ja suuri osa Hyvinkäänkin kaukolämmöstä tulee jätteenpolttolaitokselta ja myös sähköä jätteenpolton kautta saadaan tuotettua. Eli tässä suhteessa meidän tulisi asettaa määrätietoinen tavoite, että esimerkiksi vuoteen 2020 mennessä kaatopaikoista päästään kokonaan eroon ja kaikki jäte kierrätetään tai poltetaan.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran vielä tähän logiikkaan, jos jotkut sitten hallituksessa myöhempään tajuaisivat, että tällä hetkellä tämä keinottelu määritellään niin, että Tampereella ja Helsingissä sanotaan, että vaikeutetaan liikennettä eli saastutetaan kaupungin ilmaa ja tehdään elämä hankalaksi sen takia, että yksityisautoilijat tajuaisivat, ettei kannata tulla tänne keskustaan. Samalla lailla, kun näitä jätteittenpolttolaitoksia ei oteta käyttöön, vaikka niillä on valtavat hyötysuhteet, mikä on todistettu, vihreät ja heidän, voisiko sanoa, siipeilijänsä selittävät sitä niin, että jos jätteitä aletaan polttaa ja niistä päästään helposti ja niistä saadaan energiaa, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset kuluttavat enemmän.

Siis täysin kestämätön logiikka, koska me olemme tässä välivaiheessa. Mitä me teemme tässä välissä, kun ei vain ruveta kuluttamaan vähempää sen takia, että muka vihreät eivät saa näitä aikaiseksi tai että autoilla liikuttaisiin vähemmän Tampereella tai jossain. Jotenkin jossain vaiheessa joittenkin puolueiden, ehkä nykyisten hallituspuolueidenkin, on rehellisesti tehtävä jonkinlainen selkeä linjaus siinä, kuinka kauan voidaan tavallaan tämmöisillä fraaseilla ja ilmastonmuutokseen vetoamalla pettää kansaa, omia äänestäjiä, ja omia kansanedustajia pakottaa siihen, että he lähtevät tämmöiseen välistävetokeinotteluun mukaan.

Yleiskeskustelu päättyi.