Täysistunnon pöytäkirja 104/2003 vp

PTK 104/2003 vp

104. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2003 kello 15 (15.12)

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

 

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä on kysymys lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, joka pykälä koskee osittaista hoitorahaa.

Olemme aikaisemmin jo täällä ensimmäisessä käsittelyssä tästä päättäneet. Kysymys on hallituksen esityksessä, kun tämä on budjettilaki, siitä, että hallitus esittää korotusta osittaiseen hoitorahaan, ja tietenkin tämä on erittäin hyvä asia. Mutta tähän hallituksen esityksestä valiokunnassa tehtyyn mietintöön liittyy kaksi vastalausetta, ja vastalauseessa 1, joka on nimelläni, olen lähtenyt toisesta perusteesta kuin hallituksen esitys. Perusteena tässä vastalauseessa on, että tämä korotus perustuisi nimenomaan indeksikorotuksen huomioon ottamiseen täysimääräisenä. Nimittäin työikäisen TEL-indeksi on noussut 17,4 prosenttia vuodesta 1997 vuoteen 2003. Jo tässä vastalauseessa esitin sitä määrääkin suuremmaksi. Nyt sitten tähän toiseen käsittelyyn haluan liittää sen, että kun tätä mietintöä käsitellään, niin mietintöön lisättäisiin tämän vastalauseen 1 mukainen, siellä oleva lausumaehdotus, joka kuuluu näin: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin pienten lasten hoidon tuen korottamiseksi niin, että se indeksikorotusten jälkeen vastaa vuoden 1997 tasoa."

Näen, että perheet tekevät todella valintojansa myös taloudellisten tilanteitten perusteella. Perheille tulee taata todellinen mahdollisuus valita omaan elämäntilanteeseensa sopiva tapa hoitaa lapsiaan ja tehdä ratkaisujaan. Nykyisen tasoiset, hallituksen esityksen mukaiset perhepoliittiset etuudet eivät tue vanhemmuutta ja kotien hoivatyötä mielestäni riittävästi. Voi sanoa, että osa-aikatyön käyttöä perheen ja työn yhteensovittamiseksi eivät kaikki ne, jotka sitä haluaisivat, pysty toteuttamaan.

Suomalaisten lasten elintaso on eri tutkimusten mukaan selvästi alempi kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Eri tutkimusten mukaan lapsiperheet ovat jääneet niin sanottuun köyhyysloukkuun. Hallituksen ohjelmassa puhutaan lasten hyvinvoinnin turvaamisesta, ja lapsi- ja perhepoliittisesta näkökulmasta hallitus korostaa vakautta, ennakoivuutta ja lapsiperheiden aseman parantamista, vanhemmuuden tukemista. Lisäksi hallitusohjelma lähtee siitä, että tehtäisiin kokonaisselvitys lapsiperheiden taloudellisesta tilanteesta ottaen huomioon sosiaalietuuksien, tulojen, palveluiden, maksujen, verojen ja perhevapaiden yhteisvaikutukset. Siis tässä korostuu, että selvitetään perheiden taloudellista tilannetta ja näitä erilaisia etuuksia.

Nyt me kuitenkin jo tiedämme ilman näitä selvityksiä, että tämä taso, mihinkä nyt olemme jäämässä, ei ole riittävä ja että vähintään tämä indeksikorotuksen mukainen taso tulisi mahdollisimman pian saavuttaa. Näin tämä lausumaehdotus, mikä tässä vastalauseessa 1 on, perustuu tähän ajatukseen.

Vielä haluan korostaa sitä, että tässä tietenkin on kysymys yhdestä tukimuodosta — täällä aikaisemmin on puhuttu lapsilisistä — ja perheet tarvitsevat monipuolisia, monenlaisia, erilaisia tukimuotoja kaiken kaikkiaan selviytyäkseen siitä arjesta, mikä perheillä on. Mutta nyt, kun tämän lain kohdalla puhutaan tästä osittaisesta hoitorahasta ja sen tasosta, niin haluan korostaa tätä määrettä, mikä siinä lausumaehdotuksessa on

Päivi Räsänen /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ponsiehdotusta, jotta vanhempien mahdollisuuksia osa-aikatyön tekemiseen edelleen parannettaisiin. Nykyisen tasoiset perhepoliittiset etuudet näiden uudistustenkaan jälkeen, joita hallitus on tehnyt ja esittänyt, eivät valitettavasti riittävästi tue vanhemmuutta ja kotien hoivatyötä. Mielestäni erityisesti tulisi kiinnittää huomiota osa-aikatyön edistämiseen ja sen käyttöön perheen ja työn yhteensovittamisen parantamiseksi.

Keskustelu päättyy.