Täysistunnon pöytäkirja 104/2004 vp

PTK 104/2004 vp

104. PERJANTAINA 8. LOKAKUUTA 2004 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä on ympäristövaliokunnan asia, ja valiokunta on ollut tässä yksimielinen. Ympäristöhallinnon muuttaminen koskee Suomen ympäristökeskusta nimenomaan niin, että sen johtoa uudistetaan. Sidosryhmien yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen kanssa lisätään ja parannetaan. Valiokunnassa oli keskustelussa myös se asia, että ... (Hälinää)

Toinen varapuhemies:

(koputtaa)

Ed. Tiusanen, pyydän teiltä anteeksi puheenne keskeyttämistä. Mutta pyydän, että tämä sali todellakin toimii niin kuin on aiottukin, ja jokainen edustaja kohdallaan toimii myöskin tässä täysistunnossa niin, ettei aiheuteta turhaa häiriötä kulloinkin puhuvalle edustajalle. (Ed. Kuosmanen: Ei väliä!)

Puhuja:

... Kiitos, arvoisa puhemies! Uskon, että ed. Kuosmanenkin kyllä ympäristöasiat ymmärtää.

Tämä ympäristöhallinnon kehittäminen alueellisella tasolla oli valiokunnassa esillä, ja siellä tuli esille sidosryhmäyhteistyö. Siinä yhteydessä myös luodattiin ajatusta, että myös alueellisesti voisi olla tarpeellista ja tarkoituksenmukaista perustaa neuvottelukunta, jossa nämä sidosryhmät olisivat mukana. Samalla kyllä alleviivasimme sitä, että se ei voi kuitenkaan olla sen tyyppinen, että se vaikuttaisi alueellisten ympäristökeskusten tärkeään tehtävään eli lupapäätöksiin.

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa puhemies! Kun tämä asia oli ensimmäistä kertaa tässä salissa käsittelyssä, korostin sitä, että hallinto on ihmisten palvelemista varten luotu organisaatio, ja kritisoin sitä, että ympäristöhallinto ei toimi tänä päivänä Suomessa riittävästi juuri tätä näkökulmaa ajatellen eli ihmisten palvelemista ajatellen. Esitin tuolloin, että olisi hyvä tuoda meille tänne ympäristöpoliittinen selonteko jossain vaiheessa ja mahdollisimman pian, ja uudistan nyt tämän ajatuksen tältä paikalta. Meille on tuotu monia hyviä selontekoja, ja täysistunnossa olemme pystyneet ottamaan niihin kantaa, ja ympäristöpoliittinen selonteko olisi paikallaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Vielmalle ihan lyhyesti, että jos luonnolla ei ole itseisarvoa ja se on ainoastaan ja vain jonkin ihmisryhmän senhetkisiä tarpeita varten, niin kohta ei ole mitään.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Vielma esitti mielenkiintoisen ja hyödyllisen ajatuksen ympäristöpoliittisesta selonteosta, jotta valtionhallinnon ja lainsäädännön toimet olisivat ihmistä varten ja järkeviä. Kannatan hänen esittämäänsä ajatusta jatkotoimissa.

Keskustelu päättyy.