Täysistunnon pöytäkirja 104/2009 vp

PTK 104/2009 vp

104. KESKIVIIKKONA 11. MARRASKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

 

Jari Leppä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä lakiehdotuksessa ehdotetaan kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi 2 eurolla, 20:stä 22 euroon, ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta perittävää maksua 1 eurolla elikkä 6:sta 7 euroon. Valiokunnan enemmistö pitää tätä hyvänä, ja se on myöskin tässä valiokunnan kannanotossa.

Valiokunta haluaa korostaa kolmea asiaa:

Ensinnäkin riittävän laaja ja aikaisessa vaiheessa annettava etukäteisinformaatio olisi paikallaan, jotta olisi paremmat mahdollisuudet huomioida muutokset tiedotuksen suunnittelussa ja esitemateriaalin laadinnassa näiden korotusten osalta.

Näitä päätöksiä maksujen muutoksista toivomme hieman aikaistettavaksi.

Sitten, puhemies, kalastuslain kokonaisuudistus on menossa, ja siihen haluamme pari täsmennystä ja vinkkiä antaa. Toinen on se, että seitsemää vuorokautta lyhyempiä kalastusjaksoja olisi myöskin hyvä olla tarjolla, esimerkiksi yhdelle tai kahdelle päivälle, ja toinen se, että samalla kalastuksen hoitomaksujen maksutapojen joustavoittaminen ja uuden tekniikan käyttöönotto ja myös kännykällä maksaminen tulisi mahdolliseksi. Se lisäisi joustavuutta, ja se myös lisäisi valiokunnan mukaan kalastajien lainkuuliaisuutta maksujen suorittamisen suhteen.

Tähän mietintöön sisältyy myöskin vastalause, joka täällä varmasti myös esitellään.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja jo viittasi omassa puheenvuorossaan näihin riittävän ajoissa tehtäviin maksujen tarkistuksiin. Todella tässä jo aiempinakin vuosina on tullut hankaluuksia. Esimerkiksi kun järjestöillä on omat kalenterit, niin siellä sitten niitten painatus tapahtuu jo varsin aikaisessa vaiheessa, ja sitten kun siellä on väärät euromäärät, tämä aiheuttaa sekaannusta, ja toisaalta myös sitten, jos sinne lappuja väliin laitetaan, se lisää työtä ja kustannuksia.

Toinen asia, johon valiokunta kiinnitti huomiota, on tämä maksujärjestelmän monipuolistaminen. En toista niitä esimerkkejä, jotka valiokunnan puheenjohtaja toi esille. Tosiaan — tähän maksamisen helppouteen liittyen — nykyaikana ei luulisi sen olevan mahdotonta, että myös matkapuhelimella nämä maksut voidaan hoitaa.

Sitten tähän seitsemän vuorokauden määräaikaiseen maksuun liittyen muutama sana: Siitä tosiaan valiokunnassa ei ollut yksimielisyyttä. Tämä indeksiehto jos laukeaa, niin sen mukaanhan sitten tavallaan automaattisesti nämä korotukset toteutuvat, mutta tässä seitsemän vuorokauden maksussa tämä indeksiehto ei lauennut, ja niinpä sitten täällä on hallituksen esitys, että tätä kyseistä kalastuksenhoitomaksua, määräaikaista maksua, korotettaisiin eurolla. Sitä on perusteltu tuolla lakiesityksessä mutta myös muutamissa asiantuntijalausunnoissa sillä, että houkutellaan tavallaan, kun tätä korotetaan, vuosimaksun maksamiseen. Kun jokainen tiedämme tämän 7 euroa kontra 22 euroa, niin jos tätä ajallista kalastusoikeutta tarkastellaan, niin tämä viikon lupa on suhteellisesti kalliimpi. Henkilökohtaisesti en usko — samoiten eivät usko tämän vastalauseen allekirjoittajat — siihen, että tämä korotus lisäisi tavallaan tuloja. Päinvastoin epäilen, että tietysti sillä, mitä tästä määräaikaisesta luvasta, viikon kalastusluvasta, maksetaan, ei kokonaissumman kannalta kovin suurta merkitystä olekaan. Otan esimerkkinä, että tätä seitsemän vuorokauden lupaa lunastavat usein tällaiset nuoret, jotka tulevat kotiseudulleen lomillaan ja kalastavat sitten päivän, kaksi, kolme, ja turistit jne., ja kun siinä on usein sitten viehelupakin lunastettava jne., niin kyllä se nuorille on myös merkittävä rahasumma monessa tapauksessa. [Mikrofoni mykistyi, ja puhuja keskeytti puheenvuoronsa.]

Puhemies:

Nyt se valo vähän vilkkuu. Jos yritetään jatkaa.

Puhuja:

On siellä valo. Anteeksi, minä luulin, että kovaäänisessä on jotakin vikaa.

Eli tulen sitten yksityiskohtaisessa käsittelyssä esittämään muutosta tähän kalastuslain 88 §:ään, ja tämä muutosesitys näkyy siellä mietinnössä, eli tämä kyseinen maksu säilytettäisiin entisellään eli 6 eurossa.

Toisaalta vielä yhdestä asiasta eli näitten kalastuksenhoitomaksujen käytöstä, arvoisa puhemies: Nämä kalastuksenhoitomaksuthan menevät kalastusalueille ja kalavesien omistajakorvauksina. Tietysti toiveena olisi, että ne menisivät kalavesien hoitoon. Näitä kalastusalueita koko maassa on 225 muistaakseni, mutta muun muassa Pohjois-Karjalassa niitä on vain 15. Meillä on todella isoja kalastusalueita, ja siellä nämä varat käytetään pääsääntöisesti lyhentämättömänä kalavesien hoitoon. (Ed. Rajamäki: Tee muutosesitys!) — En tässä lähde muutosesitystä tekemään tältä osin. — Totean muun muassa, että Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön lausunnossa on kiinnitetty tähän asiaan huomiota. Kun vajaa neljännes menee näihin omistajakorvauksiin ja toisaalta kun onkiminen ja pilkkiminen on vapaata, niin ei siinä ole näistä kalastusmuodoista tarvetta kalavesien hoitoon. Niinpä toisaalta tämäkin rahasumma voitaisiin sitten käyttää tosiaan toivottavasti entistä enemmän koko maassa kalavesien hoitoon eikä sitten joihinkin muihin tarkoituksiin. Tietysti tämä tässä vaiheessa on sitten omistajien itsensä päätettävissä.

Mutta, arvoisa puhemies, aivan lopuksi vielä kerran: sitten yksityiskohtaisessa käsittelyssä tulee muutosesitys tuohon 88 §:ään, joka näkyy myös vastalauseessa.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Pidän hallituksen lakiesitystä kalastuslain 88 §:n muuttamisesta siltä osin kuin se koskee seitsemän vuorokauden kalastuksenhoitomaksun korottamista perusteettomana ja vahingollisena, jopa kalastuksen harrastukselle. Seitsemän vuorokauden kalastuksenhoitomaksun korotus ei mielestäni vastaa tarkoitustaan, sillä kalastuksen harrastus on vähentynyt ja muuttunut entistä satunnaisemmaksi erityisesti nuorten keskuudessa.

Seitsemän vuorokauden kalastusluvan hinnan korottaminen tuleekin vaikuttamaan vähentävästi lupamaksun suorittamiseen yhä useamman satunnaisesti kalastavan henkilön osalta. Euromääräisesti pienikin korotus on nuorille este liittyä luvallisen kalastusharrastuksen pariin. Maksun pitäisi olla mahdollisimman pieni, sillä kynnys luvattomaan kalastukseen madaltuu, mitä korkeampi itse maksu on. Seitsemän vuorokauden kalastuksenhoitomaksu olisi lainmuutoksen myötä suhteessa vuosiluvan hintaan suhteettoman korkea.

Hallituksen tulisi harkita myös kahden ja kolmen vuorokauden lupien myymistä. Kalastusta harrastetaan yhä useammin vain muutamana viikonloppuna vuodessa mökkilaiturin päästä. Siksi olisi tarpeen harkita kahden ja kolmen vuorokauden lupien käyttöönottoa ja tehdä mahdolliseksi myös näiden lyhyiden lupien ostaminen internetin sekä tekstiviestin välityksellä.

Arvoisa puhemies! Tulen kannattamaan ed. Lauri Kähkösen ehdotusta lakiehdotuksen hyväksymisestä vastalauseen mukaisesti muutettuna.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kun on kuullut vastalauseen ensimmäisen allekirjoittajan puheenvuoron ja myöskin valiokunnan puheenjohtajan puheenvuoron, niin kyllä täytyy aika pitkälle olla sillä kannalla nimenomaan lainkuuliaisuuden perusteella, että tällä ei varmasti saavuteta sitä, mitä arvoisa maa- ja metsätalousministerikin on nimenomaan kalastuksen osalta useamman kerran tuonut esiin nimenomaan valvonnan osalta. Se on se yksi ja ainoa keino, jolla voidaan tähän tietysti puuttua, mutta se halukkuus maksaa tietysti tässä suhteessa voi olla vähäistäkin.

Arvoisa puhemies! Se byrokratia, joka tässä on ollut, on ollut nimenomaan sen suuntaista, että moni on jättänyt maksamatta. Viime aikoina tietysti siihen on saatu arvoisan ministerin toimesta ja myötävaikuttamana varmasti vähän parannuksia, näin olen ymmärtänyt. Mutta se, mitä valiokunnan puheenjohtaja täällä esitti, että matkapuhelimen kautta myöskin voitaisiin näitä lunastuksia tehdä, varmasti auttaisi monen viehemiehen luvan hankkimiseen.

Eräs asia vielä, arvoisa puhemies, jota olen aina talousarvion käsittelyn yhteydessä tuonut esiin, on nimenomaan se, mihin näitä rahoja käytetään ja minkälaisen ponnen eduskunta aikoinaan hyväksyi ja edellytti nimenomaan näitten varojen palauttamisessa esimerkiksi nykyisille kalastusalueille. Siinä toivoisin, että ministeri vielä terävöittäisi myös otettaan.

Kari Rajamäki /sd:

Herra puhemies! Vakavien talouteen ja terveydenhuoltoon liittyvien kysymysten yhteydessä on kuitenkin hyvä nyt muistuttaa, että tässä on kysymys kuitenkin aika isoistakin periaatteellisista asioista. Kun eduskunnassa 1996 säädettiin eduskunnan toimesta ja lakialoitteemme kautta onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeus, läänikohtainen viehekorttijärjestelmä ja yli 65-vuotiaiden vapauttaminen maksusta, takana oli maa- ja vesialueita omistamattomien kalastusoikeuksien kehittäminen ja vapaa-ajankalastuksen edistäminen myös matkailukalastuksen tarpeet huomioon ottaen.

Nyt tältä osin tiedottamisessa ja maksujärjestelmän kehittämisessä ei maa- ja metsätalousministeriö kovin aloitteellinen ole ollut. Vapaa-ajankalastusjärjestöjä pitäisi käyttää enemmän hyväksi ja todella kännykän ym. kautta pitäisi pystyä 1—2 päivän lupia hankkimaan. Myöskin useamman vavan uistelujärjestelmän lupajärjestelmä pitäisi luoda tämän hyvin toimineen läänikohtaisen viehekorttijärjestelmän rinnalle, jonka seuraamuksilla silloin valitettavasti erityisesti Rkp:nkin johdolla ja osin keskustan ja kokoomuksenkin taholla kauheasti peloteltiin. Se on hyvin mennyt, se järjestelmä, se on edelleen käyttökelpoinen.

Olen huolissani vaan siitä, että hallituksen piirissä on nyt voimia, jotka ovat kyseenalaistamassa onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeuden. Tällä hetkellähän tästä jokamiehenoikeudesta maksetaan vesialueen omistajalle korvauksia. Se olisi ihan sama kuin marjastuksesta ja sienestyksestä maksettaisiin maanomistajille korvauksia. Tältä osin on valitettavasti aika huolestuttavaa se valmistelu, jossa läänikohtaista viehekorttijärjestelmää ja jokamiehenoikeuksia oltaisiin romuttamassa ja yli 65-vuotiaiden maksuttomuutta poistamassa. Toivon kyllä, että tältä osin ei enää väestöryhmien vastakkainasettelua lietsottaisi vaan kehitettäisiin vapaa-ajankalastusta eteenpäin.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Voin yhtyä oikeastaan kaikkiin edellisiinkin puhujiin, mutta ed. Rajamäki muistutti siitä, kun tästä tapeltiin vuonna 1996. Jouduin jopa erään iltapäivälehden toimesta heittämään virveliä Riksdagenin rappusilta. Sieltä nimittäin pystyy heittämään sinne Strömmeniin — jos joku on käynyt joskus Ruotsissa, niin näkee. Jouduin tosiaan silloin aika paljonkin keskittymään tähän asiaan. Huomaan, että tämä on kohtalaisen hyvin toiminut, mutta näköjään samat uhkat ovat edelleen olemassa ja nyt taas pahenemaan päin johtuen kyseisestä oikein isolle komennolle kumartavasta hallituksesta, että jokamiehenoikeudet ovat, aivan niin kuin edellinen edustaja kuvasi, hivenen vaarassa tässä. Mutta muuten yhdyn tietysti ed. Oinosen vastalauseeseen ja siihen, mitä ed. Vistbackakin sanoi. Tärkeintä tämän kehittämisessä on, että helpotetaan nuorison ja ihmisten harrastusta, käytetään niitä teknisiä apuvälineitä hyödyksi, mitä meillä on.

Tosiaan, kun katsoo näitä prosentteja, niin euromääräisestihän nämä näyttävät aika pieniltä, mutta viikon lupakin nousee jo melki 15 prosenttia, että on se näinä aikoina monelle jo kova kynnys, varsinkin kun pitäisi siis helpottaa ja mahdollistaa. Nimittäin kun ollaan luvattomia ja monet ovat niin luvattoman heikkoja ja kaikkea muuta, niin kannattaa muistaa, että luvallisuus tulee justiin tästä lupakäytännöstä, että johonkin on oikein omakohtaisesti hankittu lupa, saatu siihen oikeus ja tunnetaan ehkä ensimmäistä kertaa semmoista vastuuta jopa kalastuksen tulevaisuudesta Suomessa, kun hankitaan itse tämä omakohtaisesti.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Olen yksi tämän vastalauseen allekirjoittajia ja pidän tätä seitsemän vuorokauden maksua perusteettomana. Kun vertaa sitä tähän vuosimaksuun, niin se on selvästi korkeampi. Ennen kaikkea myös, kun nuoriso käyttää näitä seitsemän vuorokauden lupia ja kun kalastajista rupeaa olemaan, voisi sanoa, puutetta tuolla järvillä, se porukka ikääntyy, niin pitäisi nuoria suosia, että pääsisivät kalastamaan ja ennen kaikkea oppisivat maksamaan näitä kalastusmaksuja. Sen myötä pitäisi, niin kuin vapaa-ajankalastajien liitto esittää, ruveta suosimaan yhden ja kahden vuorokauden kalastuslupia. Monet käyvät kesälomareissulla ei nyt seitsemää päivää viikossa kalassa, mutta kahtena päivänä ehkä käydäänkin kalassa, ja silloin olisi semmoinen mahdollisuus ottaa kahdelle päivälle luvat. Tämä pitäisi ottaa huomioon.

Ihmetyttää tämä maksujärjestelmä. Kun kännykällä voi maksaa esimerkiksi tuolla kun ratikalla menee ratikkalipun, niin sitten ei tässä it- ja Nokia-Suomessa pystytä tällaisia hoitamaan ja maksamaan.

Olen samaa mieltä kuin ed. Rajamäki täällä, että nyt kyllä pitäisi, yli sadantuhannen järven maassa kun eletään, tämmöinen yhden vavan virvelöinti muuttaa maksuttomaksi niin kuin pilkkiminenkin. Näin voitaisiin saada nuoria lisää tämän hyvän harrastuksen pariin.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Minusta tämä lakiesitys on ihan siedettävä. Ainoastaan se ainakin minua häiritsee tässä, että kun kalastushoitomaksunsa maksaa, niin sen jälkeen onkin vähän niin kuin kysymystä, mistä minä saan niitä jatkolupia erilaisille kalastusvälineille, mitä nyt sitten sattuu olemaan. Niitä tuo joulupukki, niitä tuo kuka tahansa, niitä voi saada syntymäpäivälahjaksi, ja sen jälkeen tuleekin pulma, saanko minä kalastaa niillä. Se on minusta semmoinen jatkotyöskentelyn aihe. Varmasti voi väittää, että tämä maksun korotus aiheuttaa pinnausta, mutta kyllä minusta se pinnaus tapahtuu ihan luonnevikana.

Timo V.  Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kaiken kaikkiaan tämä lakiesitys on erittäin hyvä, ja valiokunta on hahmottanut hyvin tarpeita kalastuslain kokonaisuudistukseen. Itse olisin odottanut ehkä myös tähän mietintöpohjaan sitä, millä tavalla valiokunta arvioi nyt sitten maksulaiminlyönnin sanktiotarpeitten kehittämisen. Kalatalouden Keskusliittohan on omassa lausunnossaan näköjään esittänyt, että muun muassa rikesakon korottaminen olisi tarpeen. Toki se on eri lain kysymys, mutta olisi ehkä ollut hyvä, että tätä myös olisi jollakin tavalla tässä hahmotettu.

Sitten erittäin suurella kunnioituksella tätä vastalausetta kohtaan sanoisin nyt kuitenkin sillä tavalla, että ehkä tässä tämä vastalause on enemmänkin ikään kuin itsetarkoitus. Kuitenkin nämä korotukset, mitä tässä esitetään, ovat hyvin hyvin maltilliset, elinkustannusindeksiin liittyvät, ja toisaalta koko ajan kysymys on kuitenkin kalatalouden kehittämisestä, niin että en nyt kovin suurena ja vakavana kysymyksenä näe näitä korotuksia, siis sillä tavalla vakavana, että tämä olisi oikein vastalauseen arvoinen kysymys.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Maa- ja metsätalousministeriön vastuulla on kalastuslainsäädäntö, ja maa- ja metsätalousvaliokunta asianomaisena valiokuntana toimii. Se on varmasti ihan oikein. Haluaisin tässä kohden, kun ministeri Anttila on paikalla, viitata myös siihen, että vähän kummalla tavalla myös kalastuslain kautta on siirretty maa- ja metsätalousministeriölle vastuu saimaannorpan suojelusta, joka on ainoalaatuinen Suomessa endeeminen suuri nisäkäs, joka on todellakin sukupuuton partaalla. Tämän kalastuslain kautta on sitten niin sanotusti yritetty tätä suojelua näillä säädöksillä. Täällä puhuttiin myös kalastajien lainkuuliaisuudesta, ja ehkä ministeri voi kommentoida sitä, miten yleensäkin tämä lainkuuliaisuus toteutuu Saimaalla ja tässä verkkokalastuksen yhteydessä. Nythän ollaan etsimässä näitä vapaaehtoisia kalastusrajoituksia verkkokalastuksen suhteen, siis kaiken verkkokalastuksen suhteen. Lopuksi haluaisin tuon asian suhteen todeta, että koko Saimaalla pitäisi todella tämä huhtikuun lopusta kesäkuun loppuun ajoittuva verkkokalastuskielto aikaansaada.

Mutta, puhemies, tässä itse vastalauseessa, mihin täällä on viitattu, tietysti viestitetään periaatteesta, ja näin ollen on syytä äänestää tämän vastalauseen puolesta, kun se tulee ajankohtaiseksi.

Petteri Orpo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ensinnäkin tämä esitys on hyvä ja perusteltu, ja siinä voin tukea ed. Korhosen näkemystä siitä, että tämä ei välttämättä olisi vastalauseen arvoinen. Uskon, että kalastuksen harrastajat aika pitkälle ymmärtävät sen, että näihinkin maksuihin pieniä korotuksia täytyy silloin tällöin tehdä.

Mutta kahteen asiaan haluaisin kiinnittää huomiota. Ensimmäinen on valiokunnan kannanotossa oleva kännykkämaksun mahdollistaminen. Kalastaminen on tänä päivänä monelle harrastajalle sitä, että lähdetään nopeastikin mielijohteesta viikonloppuna päivällä kalaan, ja silloin kalastusmaksun maksamisen pitää olla helppoa. Itse ainakin olen törmännyt siihen tällaisissa tilanteissa, että näiden tilinumeroiden ja muiden selvitteleminen ja etsiminen saatikka pankkiautomaatin löytäminen jossain tilanteessa voi olla äärettömän vaikeaa. Kännykkämaksaminen tänä päivänä olisi tärkeää ja luultavasti helpostikin järjestettävissä.

Toinen asia on se ja liittyy laajemmin kalatalouteen, että nämä kertyvät kalastuksenhoitomaksut todella suunnattaisiin tehokkaasti kalakantojen hoitamiseen. Olen ennenkin puhunut siitä, että saaristosta Turun suunnalta on tullut huolestuttavia viestejä jo viime vuonna siitä, miten kalakannat ovat huolestuttavasti laskeneet esimerkiksi ahvenen ja hauen osalta. Uskon, että hyvillä istutuksilla ja kalakantojen hoidolla tätä asiaa voitaisiin parantaa.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Arvoisa puhemies! Hyvät kansanedustajat! Ensinnäkin valiokunnalle kiitos tämän asian hyvin nopeasta ja asiallisesta käsittelystä. Minusta tässä keskustelussa on nostettu esille hyvin keskeisiä kysymyksiä.

Ensinnäkin nosto 6 eurosta 7 euroon on kohtalaisen pieni, mutta myönnän, että heille tietysti, joilla taloudellinen tilanne on ahdas ja heikko, tämä maksukorotus varmasti tuntuu.

Sanoisin näin, että tässä on hyviä aineksia nyt otettavaksi huomioon kalastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Tässä on erittäin hyviä terveisiä, jotka tullaan varmasti huomioimaan. Sellainen vinkki vaan jokaiselle kansanedustajalle, että me teemme tätä kalastuslain kokonaisuudistusta hyvin avoimesti. Te voitte käydä ministeriön nettisivuilla, joilla te voitte antaa oman kommenttinne ja seurata, miten kalastuslain kokonaisuudistuksen valmistelu etenee. Jos ette ole tätä yhteyttä huomanneet, niin totean sen tässä yhteydessä.

Siinä yhteydessä tullaan pohtimaan luonnollisesti sitten valvonta, tullaan pohtimaan kännykällä maksamisen käyttömahdollisuudet, hyvin laajasti se, miten me uudistamme jatkossa kalastuslakia niin, että meillä pystytään turvaamaan kestävät kalakannat, pystytään turvaamaan kalastusmahdollisuudet niin kalavesien omistajille kuin heillekin, joilla ei kalavesiä ole omistuksessaan. Eli tämä on kaiken kaikkiaan hyvin hyvin tärkeä asia.

Kysymys sitten siitä, että tarvitaan yhden kahden päivän lupia: Varmasti näin on. Uskon, että se tullaan siellä ilman muuta ottamaan huomioon. Eli me elämme nyt tilanteessa, jossa tavallaan ensi vuoden aikana, todennäköisesti jo syksyyn mennessä, nämä raamit kalastuslain kokonaisuudistuksesta tulevat valmiiksi, ja sen jälkeen käynnistetään heti lakiuudistuksen valmistelu. Kyllä minulla sellainen kunnianhimoinen tavoite on, vaikka se ei ole hallitusohjelmassa kiveen hakattu, että se tehdään loppuun tällä vaalikaudella. Varmasti uudistuksen kannalta olisi hyvä, että se saman tien saataisiin lainsäädännön muotoon, ettei se venyisi pidempään.

Sitten vielä saimaannorpasta, vaikka se ei tähän yhteyteen tavallaan mitenkään kuulu, mutta kun kerran ed. Tiusanen otti sen esille: Nythän ollaan tilanteessa, että me tarvitsemme lisää rahaa, ja sitä löytyy ensi vuoden budjettiin, jolla me saamme nostettua lähes 2 000 neliökilometriin se 1 500 neliökilometrin suojelualue, joka nyt on jo täynnä. Eli siellä ollaan nyt menossa todella hyvää vauhtia ihan oikeaan suuntaan. Alueen väestö ja kalastuskunnat ovat hyvin vahvasti sitoutuneet. Tässä nyt nähdään se, että kun valitaan oikeat keinot, tehdään yhteistyötä alueen ihmisten kanssa, niin se onnistuu.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin ed. Korhoselle ja ed. Orvolle, että tosiaan vakavalla mielellä tämä vastalause on tehty. Niin puhuja kuin moni muu teistä varmaan toimii ja on toiminut näissä kalastusjärjestöissä ja on innokas kalastaja. Minusta tämä peruste viikkomaksulle tässä lakiesityksessä on kyllä ontuva. Lainaan sanatarkasti: "Viikkomaksujen hintojen ei tulisi myöskään jäädä jälkeen vuosimaksujen hintakehityksestä, muuten paineet lyhytaikaisten lupien hankkimiseen kasvavat. Tilanteen pitäisi päinvastoin tehdä vuosilupien hankkiminen houkuttelevaksi."

Eli toistan, mitä sanoin puhujapöntöstä: Kun nuoret tulevat esimerkiksi kesällä käymään kotonaan — minulla on hyvin monia tapauksia, niin varmaan teilläkin — heidän on lunastettava toki tämä kalastuksenhoitomaksu, siihen vieheluvat ja muut, niin — ja ministerikin totesi — kyllä se monelle voi sitten olla kynnys. Minusta se vaara, jota täällä sitten todetaan, että muka tämä houkuttelisi vain, jos sitä ei nosteta, tätä lyhytaikaista lupaa hankkimaan, ei käytännössä nyt pidä paikkaansa. Harvoin me, jotka kalastusta tosiaan harrastamme, vaan viikon vuodessa harrastamme.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Lähinnä edustajille Korhoselle ja Orvolle vastaisin, että keskustalaisille ja kokoomusnuorille tämmöinen korotus on tietenkin pieni, koska nuoret ovat joutuneet jo kotioloissaan pyöriskelemään rahoissa, mutta tämmöiselle opiskelijanuorelle, jolla on muutenkin tiukkaa päivittäisestä elämästä selviäminen, kyllä se vaan eurokin on suuri raha.

Sampsa Kataja /kok:

Arvoisa puhemies! Toki nämä euromäärätkin vaikuttavat, mutta olennaista siihen luvanhankintaan on sen luvan hakemisen ja saamisen selkeys ja yksinkertaisuus, se on se olennainen kysymys. Kaiken kaikkiaan esitys on erittäin kannatettava. Mutta kun ministeri Anttila pyysi ja kertoi ottavansa huomioon terveiset tästä keskustelusta kalastuselinkeinon turvaamiseksi jatkossa, niin vaikka se hieman menee kalastuslain ulkopuolelle, niin toteaisin kuitenkin, että aivan keskeisessä asemassa on se, miten me suhtaudumme jatkossa ennen kaikkea merimetsokannan sääntelyyn. Sillä on todellinen vaikutus kalastuselinkeinon tulevaisuuteen Suomessa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Haluaisin kiittää ministeri Anttilaa hänen puheenvuorostaan, joka liittyi tähän saimaannorppa-kysymykseen siinä mielessä, että hyvä, että on edistytty, menty eteenpäin tästä 1 500 neliökilometristä, pelkään vain, että 2 000 neliökilometriäkään ei riitä, vaan pitäisi olla koko Saimaan alueen käsittävä suojelu.

Edelleenkin toteaisin sitten tähän lopuksi sen, että ei todellakaan tutkimusten mukaan nimenomaan merimetsosta ole uhkaa sellaisille kannoille kuin esimerkiksi kuha, lohi, taimen, jopa iso ahven — tämä on tutkittu tieto nimenomaan pesätutkimuksista, mitä on tehty alueella, missä on merimetsoja — vaan lähinnä tällainen lisääntynyt pikkukala, joka pohjautuu taas Itämeren rehevöitymiseen, on tuon linnun ravinto.

Timo V.  Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ihastuttavaa huomata, miten hyvä ystäväni ed. Pentti Oinonen löytää tähän myös tämmöisen poliittisen sfäärin. Ehkä tämä nyt ei kuitenkaan ole millään tavalla suuremman riidan tai kiistan asia.

Minusta ministeri Anttila joka tapauksessa toi esille hyvin oleellisen asian, eli hän pohdiskeli sitä, miten kyetään turvaamaan kalatalouden kehittymisen edellytykset. Jos muistan oikein, niin vuonna 1997 kalastuksenhoitomaksukertymä oli jotain luokkaa 7,2 miljoonaa ja viime vuonna jotain luokkaa 5,6 miljoonaa. Kalastuksenhoitomaksun suuruus on ollut tuo sama 20 euroa vuodesta 2004 lähtien, ja vuodesta 2002 lähtien 7 vuorokauden maksu on ollut noin kolmasosa vuosimaksun määrästä. Nyt kun katsotaan, millä tavalla kaiken kaikkiaan tämä kokonaismaksukertymä laskee ja kun lähdetään todella liikkeelle siitä, että kalataloutta pitää kehittää, niin jotakinhan tälle maksujärjestelmälle pitää tehdä.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tästä on hyvä jatkaa, mihin ed. Timo Korhonen päätyi. Eli kun eduskunta hyväksyi ja teki muutoksia tähän kalastuslakiin 1990-luvun lopulla, silloinhan eduskunta omassa ponnessaan edellytti, että talousarvion puitteissa huolehditaan siitä, että näitä varoja ohjautuu sama määrä kuin silloin oli siitä lainmuutoksesta huolimatta nimenomaan alueille ja palvelemaan myös vapaa-ajan kalastajien harrastustoimintaa, mihin täällä ed. Orpo viittasi, että kalakannat ovat vähentyneet määrätyiltä osin. Itse kyllä ymmärtäisin näin, että ei vapaa-ajan kalastajien kalastuksella, esimerkiksi heittouistimen käytöllä, kalasteta merenlahtia tyhjäksi, kyllä se on verkkokalastus, jolla se tyhjennetään nimenomaan kevätkudun aikaan, ja se on kaikista valitettavinta. Eli silloin pitäisi niillä alueilla kyllä näitten vesioikeuksien omistajien säännellä nimenomaan verkkokalastusta. Tiedän ja muistan suuret sivun ilmoitukset Helsingin Sanomissa, kuinka eräs taho halusi pelotella kansalaisia sillä, että nyt uistelulla tyhjätään meri hauista jne. Kyllä minä valitettavasti olen sitä mieltä, että se on verkkokalastus nimenomaan kutuaikana.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Täällä kiinnitettiin järvien tilaan huomiota ja siihen, minkälainen kalakanta siellä on. Itse paljon kalastelen tuolla Päijänteellä, siellä, mistä tulee tänne Helsingin seudullekin vesi. Se järvi on täynnä särkeä ja ahventa, ja ne pitäisi sieltä saada pois. Tältä osin virvelimiehenkin suurimpia saaliita on se hauki silloin tällöin, ja ahventa ja semmoista tulee valtaosaltaan. Nämä järvetkin pitäisi kunnostaa sillä tavalla, että olisi mukava siellä käydä ja saisi välillä vähän toisenlaistakin kalaa.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämän puheenvuoron pyysin ennen kuin ed. Timo Korhonen aloitti omaa puheenvuoroaan ja tähän samaan asiaan eli kalastuksenhoitomaksujen kertymään kiinnitän huomiota.

Varmasti kaikki jaamme sen huolen siitä, että tämä maksukertymä on erittäin rajusti vähentynyt ja sitä kautta toki sitten pienenevät voimavarat siihen varsinaiseen kalastuksenhoitoon. Toki tuossa jo aiemmin totesin sen, että toivottavaa olisi, että tosiaan nämä rahat sitten käytettäisiin kaikki myös omistajakorvausten osalta tähän varsinaiseen kalastuksenhoitotyöhön.

Mutta vielä tästä viikkoluvasta. Eli näille satunnaisille kalastajille toki näillä kohtuullisilla maksuilla — tai minä ainakin toivon ja uskon, ja siihen tavallaan tuo vastalausekin liittyy, että saataisiin henkilöt houkuteltua tämän harrastuksen pariin ja varmasti he sitten mielellään maksavat jatkossa myös nämä vuosiluvat. Eli valitettavasti nyt tämä on mennyt kielteiseen suuntaan tämä kertymä, ja toki siinä on myös merkitystä sillä, että kalastajakunnan ikärakenne on varmasti myös jonkin verran, sanoisiko, vinoutunut.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! Ei varmahan ongilla ja virvelikalastuksella meriä eikä järviäkää tyhyjätä, se on hyvinkin sallittavaa ja onkien käyttö sen suhteen, jotta sieltä saadahan vain minimaalisesti ja pääasias niin sanottua roskakasaa. Mitä enemmän kalastetaan periaattees, sitä paree. Mutta nykyään kun eletähän tällasta virtuaalimaailmaa, niin paljo ku on puhuttu siitä, että kalastuslupien lunastuksia laiminlyörähän, riippuu vähä eri paikkakunnista ja varmahan eri järviistä ja joista, johonakin enemmän, johonakin vähemmän, mutta nyt ku kännykät on käytössä ja jos nuorista on kysymys, niin voi valtavaa, kun ne menöö kalahan, niin ne ottaa ja naputteloo sieltä ja lupa tuloo alta aikayksikön. Mä luulen, että jos kännykällä voidahan lupa hankkia, niin tämä järjestelmä tuottaa tulosta.

Petteri Orpo /kok:

Herra puhemies! Ed. Vistbackan puheenvuoroon ajattelin ihan tarkentaa, että en ainakaan itse tarkoittanut sitä, että uistelulla meidän kalakantamme vähenemään olisi saatu tai että se olisi se syy. Uskon, että verkkokalastus on varmasti yksi syy, mutta erityisesti Saaristomerellä, Turun seudulla, epäilen, että suuri syy on veden laadussa, ja tässäkin asiassa halusin nostaa keskusteluun myöskin sen, että me todella ponnistelemme Itämeren tilan parantamiseksi ja erityisesti Saaristomeren, joka voi todella huonosti tällä hetkellä, koska sillä on dramaattiset vaikutukset kalakantaan nyt ja tulevaisuudessa, millaisessa kunnossa meidän vesi siellä on.

Mitä tulee näihin kertymiin, niin väitän, että se, että maksaminen on helppoa ja yksinkertaista ja joustavaa, niin se edesauttaa sitä, että kalastuksenhoitomaksuja kertyy. Mutta on myöskin toinen asia, mikä on kuitenkin käsiteltävä, ja se on valvonta. Aikanaan kun meillä oli vanha järjestelmä, silloin vesialueiden omistajilla oli suuri intressi valvoa, ja kun he ovat tämän intressinsä menettäneet, niin valvontaa ei käytännössä suoriteta. Ja jos me täällä lain säädämme ja me tiedämme, että kalastuksesta pitää maksaa, kantaa kortensa kekoon, niin minusta silloin meidän pitäisi myöskin, ja ministeriössä, miettiä sitä, miten valvontaa voidaan tehostaa, jotta ne, jotka kalastavat, myöskin osallistuvat talkoisiin.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan esittelypuheenvuorossa ed. Jari Leppä toi ensimmäisenä esille tässä käydyssä keskustelussa tämän maksun vaivattomuuden tavoitteen niin kuin myös sen, että pitäisi olla vaikkapa yhden päivänkin kalastuslupia. Nämä olisivat omiaan siihen, että henkilöllä, joka vaikka satunnaisesti, kerran vuodessa, käy kalastamassa, olisi sitten lailliset luvat. Hän ehkä harkitsee, kannattaako pitkäaikaisia lupia ottaa, jos se on vain tunnin parin kokemus tämä kalastus hänen vuodessaan. Tämän vuoksi pitäisi olla vähintään näitä vuorokauden lupia, ja todellakin, niin kuin täällä on tuotu esille, myös nykyajan mahdollisuuksia voisi olla helpottamassa näitten lupien hankkimista. Ja aivan kuten ed. Orpo toi esille, niin myöskin semmoinen kohtuullinen valvonta saattaisi olla syytä palauttaa, vaikkapa niin kuin ennen vesialueitten omistajien toimesta, niin silloin tähän asiaan saataisiin myönteistä korjausta.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! Äskön jäi kaks oleellista asiaa viel kertomatta, mikä oli tarkootus. Ed. Orpo toi oleellisen asian esille. Kaikesta huolimatta, vaikka kuinka kuuliaisia me ollahan ja pyritähän olemahan ja luotetahan, että ollahan, niin valavonta on yks tärkiä elementti. Sen pitää jatkoski pelata, tai sitten pitää osata tuora informaatioo sillä lail, että ollahan lainkuuliaasia. Toisaalta ed. Lauri Oinonen toi juuri sen, jotta pitääs saara ostaa myös yhyren päivän lupia. Mä luulen, jotta tälläkin lailla saataas ihmiset lainkuuliaasiksi ja saataas joku nuoriso ... Jokku tuloo kylähän ja halutahan, että käyrähänpä vähä kalassa, ja jos se on inhimillinen maksu se vuorokauden maksu, niin sen on heleppo lunastaa.

Yleiskeskustelu päättyi.