Täysistunnon pöytäkirja 105/2005 vp

PTK 105/2005 vp

105. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Työntekijöiden päivärahojen verottomuus

Kari Uotila /vas:

Arvoisa herra puhemies! Työvoiman liikkuvuus on erittäin keskeinen tekijä työllisyyden paranemisen kannalta. Nyt on kuitenkin syntymässä tilanne, että työvoiman liikkuvuus on vaarantumassa. Korkein hallinto-oikeus kumosi viime perjantaina keskusverolautakunnan päätöksen, jonka mukaan kolme vuotta Olkiluodon ydinvoimalaitostyömaalla työskentelevä työntekijä olisi oikeutettu verottomiin päivärahoihin. Nyt työntekijät sekä työnantajat ovat hämmennyksen vallassa ja huolissaan siitä, että työvoiman liikkuvuuden kannalta oleellinen komennustyö vaarantuu Suomessa, kustannukset nousevat ja työntekijöitä joutuu työttömiksi. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen on välttämätöntä, että lainsäädäntöä korjaamalla turvataan päivärahojen verottomuus myös tulevaisuudessa.

Arvoisa puhemies! Kysynkin valtioneuvoston asianomaiselta jäseneltä: Aikooko hallitus ryhtyä pikaisiin toimiin asiassa joko eduskunnassa olevaa lakialoitetta tukemalla tai sitten omin toimenpitein?

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Epäkohta on todellakin kiistaton. On väärin, että vuosia jälkeen tehtyjen töiden ja maksettujen päivärahojen tehdään tulkintoja, joihin työntekijät itse eivät ole voineet varautua eivätkä myöskään ne yritykset, jotka näitä päivärahoja ovat maksaneet. On kansalaisten oikeussuojan kannalta tärkeätä, että on etukäteen tiedossa, mikä verotusmenettely on.

Asia on aikaisemmin ollut selvittelyssä, ja valtiovarainministeriöstä on toivottu, että tässä voitaisiin yhtenäisesti ohjeistaa eri verotoimistoja ja veropiirejä tämän asian yhdenmukaiseksi käsittelemiseksi, mutta Verohallituksessa omaksutun työnjaon mukaisesti on tällainen itsenäisten ratkaisujen periaate ollut voimassa. Tämä tuorein korkeimman hallinto-oikeuden päätös on parhaillaan valtiovarainministeriössä selvittelyssä, ja tarkoituksena on asiallisesti ja vakavasti tutkia, mihin johtopäätöksiin tässä on syytä tulla, jotta tämä kansalaisten yhdenvertaisuus voidaan turvata ja toisaalta myös se, että nyt nähtyjä kohtuuttomuuksia ei jatkossa tapahtuisi.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Myös telakoiden keskinäisen työvoiman liikkuvuuden kannalta komennustyö on ollut välttämätöntä. Tälläkin hetkellä muun muassa Helsingin telakan työntekijöitä on komennuksella Turussa, ja sekä työnantajapuoli että työntekijäpuoli ovat näitä järjestelyjä sopiessaan lähteneet tietysti siitä, että se vanha perinne, joka on vuosikymmeniä ollut voimassa, että komennustöissä päivärahat ovat verottomia, on ollut lähtökohtana. Nyt tilanne on täysin auki, ja syvä hämmennys ja huoli on molemmilla puolilla, mitä tässä tapahtuu. Käytännössä se johtaa siihen tilanteeseen, että joko työntekijät jatkavat komennusta siten, että heidän taloudellinen turvansa, ansiotasonsa, laskee, tai sitten heillä on edessään työttömyys. Haluaisin vielä tällä lisäkysymyksellä varmentaa sitä, että hallitus todella lähtee nopeasti liikkeelle tässä asiassa.

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Ed. Uotila erinomaisen hyvin kuvasi tämän ongelman, jonka kanssa olemme tekemisissä. Täytyy käydä lävitse se vaihtoehto, onko nykyinen lainsäädäntö tältä osin liian väljä, että se antaa tulkinnan mahdollisuuksia, niin että eri puolilla maata sitä tulkitaan verohallinnossa eri tavalla. Käymme tämän asiallisesti lävitse ja kerromme aikanaan johtopäätökset eduskunnalle.

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa herra puhemies! Olen tästä asiassa tehnyt lakialoitteen keväällä, koska tämä on todellinen ongelma kaikille komennusmiehille niin telakkateollisuudessa kuin muussakin teollisuudessa. Tämän lakialoitteen allekirjoittajina on 114 kansanedustajaa kaikista puolueista, joten asia ja ongelma on meille yhteinen. Nyt, kun tämä korkeimman hallinto-oikeuden päätös on tullut ja se on kielteinen, on ministeriössä sitten liikkumisen aika. Kysynkin ministeriltä:

Onko teillä tarkoitus tuoda tästä lakiesitys tai tukea tätä lakialoitetta sen läpiviemiseksi?

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Niin kuin edellä kerroin, selvitämme nyt parhaillaan tämän korkeimman hallinto-oikeuden tekemän päätöksen vaikutuksia. Tämä ei tietenkään mitenkään estä ed. Saarikangasta jättämästä puheena olevaa lakialoitetta. (Ed. Jaakonsaari: Se on jätetty jo!)

Antti  Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Työvoiman liikkuvuuteen liittyy oleellisesti myöskin siirtymäaikalaki, joka on ainakin vappuun saakka voimassa. Silloin se päättynee, mutta ilmeisesti lopullisia ratkaisuja ei vielä ole tehty. Se on kuitenkin johtanut ongelmallisiin tilanteisiin. Meille on tullut vuokratyövoimaa ulkomailta, harmaata taloutta, epävakautta työmarkkinoille. Olisi syytä nopeasti luopua tuosta laista, jolloin voisi syntyä normaaleja työsuhteita suomalaisten työehtosopimusten mukaisesti.

Arvoisa puhemies! Tämä saattaa olla vähän johdatteleva kysymys, (Ed. Zyskowicz: Se on eri asia!) mutta haluan kysyä, että kai on selvää, että siirtymäaikalaista luovutaan viimeistään vappuna eikä sen jatkamista enää edes harkita.

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Meillä istuu työryhmä, joka arvioi niitä vaikutuksia, joita siirtymälaista on tullut. Tarkoitus on, että eduskunta saa esityksen viimeistään ensi vuonna, kun kevätkausi alkaa. Tuon selvityksen perusteella hallitus tekee yhteiset päätöksensä sitten, miten tässä asiassa mennään eteenpäin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.