Täysistunnon pöytäkirja 105/2006 vp

PTK 105/2006 vp

105. PERJANTAINA 20. LOKAKUUTA 2006 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta

 

Matti Väistö /kesk:

Herra puhemies! Eduskunnassa on nyt toisessa käsittelyssä ortodoksista kirkkoa koskeva lain kokonaisuudistus. Tämän ehdotuksen keskeinen tavoite on vahvistaa ortodoksisen kirkon itsehallintoa sen sisäisissä asioissa. Kirkolliskokous antaa tarkemmat säännökset kirkon toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Tässä siirrytään samaan menettelyyn, mikä jo evankelisluterilaisen kirkon osalta on ollut yli kymmenen vuotta.

Nykyinen ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö on vuodelta 1969, ja se on, kuten esityksessä ja hallintovaliokunnan mietinnössä on tullut ilmi, monin osin vanhentunut ja muotoutunut myös vaikeaksi hahmottaa ja osin epäjohdonmukaiseksi. Lainsäädäntöönhän on vuosien saatossa tehty useita muutoksia, ja nykyisen lainsäädännön kannalta ongelmia on myös voimassa olevan uuden perustuslain näkökulmasta. Näin ollen voidaan sanoa, että nykyisen lainsäädännön sääntely ei kaikilta osin vastaa niitä vaatimuksia, mitä säädöstasosta on säädetty, vaan lainsäädännössä on myös asetuksella säädettyjä yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Arvoisa puhemies! Suomen ortodoksinen kirkko on toinen valtionkirkkomme. Se on samanaikaisesti sekä suomalainen julkisoikeudellinen yhteisö että osa maailmanlaajuista ortodoksista kirkkoa. Suomen ortodoksinen arkkipiispakunta kuuluu autonomisena kirkkona Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin yhteyteen.

On tärkeää, että nyt tämä lainsäädäntö saadaan valmiiksi. Ortodoksinen kirkkokunta omalta puoleltaan jatkaa asian valmistelua ja toimeenpanoa, ja voidaan sanoa, että kaikilta osin käsittely on eduskunnassa edennyt hyvässä yhteisymmärryksessä.

Keskustelu päättyy.

​​​​