Täysistunnon pöytäkirja 105/2012 vp

PTK 105/2012 vp

105. TIISTAINA 6. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

 

Arto  Pirttilahti  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ensimmäisessä käsittelyssä tätä lakiesitystä käytiin hyvin yksityiskohtaisesti lävitse. Varsinkin valiokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen kertoi myös hyvin tämän meidän keskustan hylkäysehdotuksen sisällön.

Mutta lyhyesti sanottuna tässä turpeen verotusta korotetaan. Turpeen verotuksen moninkertainen nosto aiheuttaa sen, että hakkeen tukea alennetaan, jotenka sitten näitten kahden elementin suhde ei muutu toisiinsa. Mutta tämä mahdollistaa sen, että Suomessa kivihiilen poltto on kannattava vaihtoehto meidän bioenergiamme, meidän kotimaisen energiamme sijaan. Tämä on yksi vahva peruste, minkä takia keskustan ryhmä tulee esittämään tälle lakiesitykselle hylkäyksen. Esitän tässä, arvoisa puhemies, lakiehdotuksen hylkäystä.

Juho Eerola /ps:

Arvoisa puhemies! Hallitus esittää muutettavaksi uusiutuvalla energianlähteellä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia. Esityksellään hallitus haluaa korottaa ensisijaisesti kotimaisen energianlähteen eli turpeen verotusta. Toisaalta hallituksen tavoitteena on pitää puun ja turpeen hintakilpailullinen tilanne stabiilina, minkä vuoksi puuenergian tuotantotukea halutaan nyt leikata. Tämä johtaa siihen, että turpeen ja puuenergian hintakilpailu suhteessa kivihiileen merkittävästi heikkenee ja tulee jatkossa lisäämään kivihiilen käyttöä energiatuotannossa. Edellä mainittua hintakilpailusuhdetta hallituksen esityksessä ei ole selvitetty nyt ollenkaan. Esityksellä on myös merkittäviä kansantaloutta heikentäviä vaikutuksia. Nimittäin kivihiilen tuonti heikentää edelleen kauppatasettamme ja hallituksen esityksellä on jo pysäytetty merkittäviä energiainvestointeja sekä edelleen vaarannettu taloudellinen pohja jo tehdyiltä investoinneilta.

Hallituksen esitys myös heikentää Suomen mahdollisuuksia saavuttaa ilmastosopimuksen tavoitteita. Energiatuotannon tukipolitiikka ei voi olla näin poukkoilevaa ja vaalikausittain vaihtelevaa, koska tuotantoinvestoinnit suunnitellaan ja tehdään kymmeniksi vuosiksi tulevaisuuteen. Edellinen hallitus alkoi verottaa turvetta energianlähteenä ja nykyinen hallitus on korottamassa tätä veroa. Suurimmaksi osaksi maamme voimalaitokset ovat vastapainelaitoksia. Näissä siis puuta ja turvetta poltetaan yhdessä. Tämänkin vuoksi turpeen verottaminen ei ole tavoitteista huolimatta lisännyt puun käyttöä energiantuotannossa.

Nyt siis esitetyllä puuenergian tuotantotukileikkauksella on hyvin negatiivinen vaikutus. Uusia chp-voimaloita ei olla esitetyillä ehdoilla rakentamassa nyt ollenkaan. Myöskään pienpuuvoimalahankkeita ei ole käynnistynyt tuotantotukileikkauksesta johtuen. Lisäksi tukileikkaus uhkaa jättää metsiin mätänemään jopa miljoonia kuutioita korjauskelpoista harvennuspuuta ja käyttämättömiksi jo tehtyjä kone- ja laiteinvestointeja, koska hankintaketju on kannattamaton.

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että tuen tarkoitus ei ole edistää voimalaitosinvestointeja tai parantaa sähköntuotannon kannattavuutta. Lakiesitys tässä muodossa ei todellakaan edistä voimalainvestointeja eikä edelleenkään paranna energiantuotannon kannattavuutta, joten se toimii suunnitellulla tavalla. Hallituksen lakiesitys toteutuessaan korottaa lämmön tuotantokustannuksia keskimäärin noin 4 prosenttia, joka varmuudella siirtyy kaukolämmön kuluttajahintoihin. Sähkön tuotantokustannuksiin lakiesityksellä on merkittävästi suurempi vaikutus, joka sekin loppupeleissä menee taas kerran kuluttajien maksettavaksi.

Tässä hallituksen esityksessä kaasutuspreemioilla halutaan korjata osittain yhden kivihiilestä luopuvan laitoksen tilannetta, joka syntyi, kun investointipäätöksen jälkeen päätettiin nostaa turpeen veroja ja alentaa puutukea. Lakimuutokseen esitetyllä preemiolla ei ratkaista kivihiilikysymystä kuin vain pieneltä osin. Valitettavasti hallitus jättää avoimeksi ratkaisut suurimpien kivihiilikäyttäjien osalta. Avoimeksi jää myös puun kaasutuksen preemio maakaasuverkon varrella ja pelletin rinnakkaispoltto näissä kivihiililaitoksissa.

Arvoisa puhemies! Mikäli turpeen veron korotus ja puuenergian tuotantotuen leikkaus perutaan, ei myöskään tarvita näitä kaasutinpreemioita. Näillä edellä kuulluin perustein esitän hallituksen lakiesitystä hylättäväksi ihan kaikilta osin.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kotimaisen energian tuotantoa ja käyttöä on päinvastoin edistettävä, toisin kuin tällä hallituksen linjalla. Onneksi Suomella on hyvä oppositio, joka voi korjata hallituksen tekemiä virheitä. Näin ollen kannatan edustaja Eerolan tekemää hyvää hylkäysesitystä.

Simo Rundgren  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Pirttilahden tekemää hylkäysehdotusta.

Keskustelu päättyi.

​​​​