Täysistunnon pöytäkirja 106/2008 vp

PTK 106/2008 vp

106. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Hannes Manninen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyseessä on ehdotus, joka koskee Pohjoismaiden kesken tehtyä uutta kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen tähtäävää sopimusta. Tässä uudessa sopimuksessa muutetaan ratkaisevalla tavalla verotusmenettelyä.

Nykyinen Pohjoismaiden muun muassa eläkkeitä, elinkorkoa ja muuta koskeva sopimushan perustuu niin sanottuun vapautusmenettelyyn, joka tarkoittaa sitä, että ensin esimerkiksi molemmista maista saatavat eläkkeet lasketaan yhteen, verotetaan, lasketaan vero ja sen jälkeen vapautetaan se veron suhteellinen osuus, joka on tullut ulkomailta, toisin sanoen toisesta Pohjoismaasta.

Uusi lähtee niin sanotusta hyvitysmenettelystä, eli molemmista maista saadut eläkkeet lasketaan yhteen, siitä lasketaan vero ja sen jälkeen siitä verosta hyvitetään jo toisessa Pohjoismaassa maksettu vero, toisin sanoen vähennetään se jo aiemmin maksettu vero. Tällä on sillä tavalla selkeyttävä merkitys nykyiseen tilanteeseen, että kun on aina ollut keskustelua siitä, että meillä on kaksinkertainen verotus, niin tässä se toiseen maahan maksettu vero vähennetään Suomessa maksettavaksi määrätystä verosta, joten ei voida ainakaan puhua enää kaksinkertaisesta verotuksesta. (Ed. Tennilä: Mutta kiristyvästä kyllä!)

Toinen asia on se, että tämä muuttaa Suomessa asuvien eläkeläisten keskinäistä asemaa tasavertaiseksi sillä tavalla, että tämän voimaantulon jälkeen verotus on Suomessa asuvalla eläkeläisellä sama riippumatta siitä, tuleeko koko eläke Suomesta vai osa Suomesta ja toinen osa jostakin muusta Pohjoismaasta.

Kolmanneksi, tämä kyllä johtaa siihen, että tässä uudessa menettelyssä verotus kiristyy. (Ed. Kallis: Se on se olennainen!) Senpä vuoksi tähän ehdotukseen ja sopimukseen liittyy siirtymäsäännös, joka tarkoittaa sitä, että niillä eläkeläisillä tai elinkoron saajilla, jotka ovat asuneet Suomessa 4.4. tänä vuonna ja sen jälkeen jatkavat täällä asumistaan ja saavat eläkettä toisesta Pohjoismaasta, noudatetaan entistä verotusmenettelyä, joten heidän verotuksensa ei kiristy niin kauan kuin he asuvat yhtäjaksoisesti Suomessa. Mutta Suomen suhteellinen asema tämän jälkeen Suomeen muuttavien osalta verrattuna Ruotsiin paranee tämän uuden sopimuksen johdosta siksi, että myös Ruotsi tulee noudattamaan jatkossa tätä uutta hyvitysmenettelyä, eli sielläkin jatkossa tämä toisesta maasta tuleva verotus tullaan huomioimaan.

Tämän asian selkeyden, yhdenvertaisuuden ja maiden suhteellisen aseman, voi sanoa, tasapäistymisen vuoksi valiokunta on päätynyt ehdotukseen, että eduskunta hyväksyy tämän hallituksen esittämän sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Tähän valiokunnan ehdotukseen liittyy yksi vastalause.

Bjarne Kallis /kd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Minusta valiokunnan puheenjohtaja Hannes Manninen antoi oikean kuvan tilanteesta mutta jätti kuitenkin mainitsematta, miten tyytymättömiä tämän päivän Suomessa asuvat eläkeläiset ovat tämän verotuksen suhteen. Tämä olisi voitu kyllä ratkaista toisellakin tavalla. Valiokunnassa vähemmistö on sitä mieltä, että tulisi neuvotella uusi sopimus, joka johtaisi siihen, että Ruotsissa asuvat suomalaiset ilomielin palaisivat Suomeen. Tämä tulee vaikeuttamaan paluumuuttoa, joka jo tänä päivänä on ollut varsin huono. Kyllä meidän tulee huolehtia lähinnä suomalaisista ja niistä, jotka haluavat palata Suomeen. Sen takia tämä sopimus on parempi hylätä ja ruveta neuvottelemaan sellaisesta, joka johtaisi siihen, mihin me pyrimme.

Esko-Juhani Tennilä /vas(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! 1960- ja 1970-luvulla varsinkin rakennemuutosalueelta lähti paljon työntekijöitä Ruotsiin työttömyysuhan tai työttömyyden vuoksi. Nyt he ovat eläkeiässä tai juuri tulossa siihen. Moni haluaisi palata, mutta paluumuuttoa on tyrehdyttänyt meillä tämä niin sanottu kaksoisverotus. Tämähän piti korjata, ed. Manninen, tämä tilanne. (Ed. Manninen: Tämä ei ole enää kaksoisverotusta!) — Ei, nimi muutettiin, mutta verotus kiristyi.

Kyllä minä nyt ihmettelen koko tätä meininkiä aivan hirmuisesti. Varsinkin te tiedätte, että siellä Haaparannassa on paljon Suomessa asuvia, jotka eivät tule Tornion puolelle asumaan tai Lappiin yleensä, koska he eivät halua maksaa korkeampaa veroa. Tämä tilannehan piti korjata, ed. Manninen. Nyt te kiittelette lakiesitystä, jossa verotus kiristyy. Tämähän tyrehdyttää paluumuuton nyt kokonaan. (Ed. Manninen: Päinvastoin, Ruotsissakin nousee!) — Sekö on se teidän lääkkeenne, että nostetaan joka puolella veroja? Muuten täällä puhutaan veronalennuksesta, mutta näille reppanoille (Puhemies: No niin, minuutti meni!) vaan lisää veroa.

Mika Lintilä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Pikkasen hämmästyttävät nämä opposition kommentit nyt tähän hallituksen esitykseen. Jos ajattelee tätä keskeistä osaa, mikä tässä on, siis asia yksinkertaistuu, ja nimenomaan se, että kaikki eläkeläiset tulevat saman verotuksen piiriin. Ed. Tennilä, onko teidän mielestänne oikein, että ulkoa tulevat eläkeläiset maksaisivat Suomessa sitten vähemmän veroa kuin Suomessa olevat eläkeläiset? (Ed. Tennilä: Kyllä ne on kerran täältä ajettu pois!) Mielestäni lähtökohdan tulee olla se, että kaikilla eläkeläisillä on yhdenvertainen verotus Suomessa, ja näin tulee tämän esityksen jälkeen olemaan. Joten pidän aika vastuuttomana kyllä sitä, että tällaiselle esitykselle esitetään hylkyä sitten.

Esa Lahtela /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Meillehän on ennen tätäkin annettu selvitys siitä, jotta meillä ei olisi olevinaan kaksoisverotusta. Tässä kun kiristyy osin joiltakin vielä verotus, niin tuntuvat aika kovilta nämä selitykset. On muistettava, että Ruotsissa ovat sitten muut sosiaalietuudet parempia. Sen takia paluumuutto sieltä näille, jotka sinne on ajettu, niin kuin ed. Tennilä tuossa totesi, olosuhteiden pakosta aikoinaan joutuivat nämä ihmiset lähtemään leivänhakuun ja työnhakuun tuonne, ja nyt, kun he ovat työuransa tehneet siellä, olisi toivottavaa, että he tulisivat Suomeen asumaan.

Mutta nyt tämä nostaa sitä kynnystä. Sen takia nyt olisi pitänyt etsiä semmoisia keinoja, millä tavalla nämä saataisiin houkuteltua tänne Suomen puolelle, koska kuitenkin heillä on aika hyvä eläke, jolloin me tarvitsisimme niitä ihmisiä tänne. Olisi parempi, että he eläisivät täällä Suomen puolella, ostaisivat ja kuluttaisivat täällä, jolloin siitä olisi meille suomalaisille paljon etua. Sen takia ei ihan noin tiukkapipoisesti pitäisi katsoa, niin kuin nyt hallituspuolueen edustajat katsovat, että just käydään mittaamaan niin kuin banaanin pituutta, että mikä tämä mahtaa olla.

Markus Mustajärvi /vas(vastauspuheen- vuoro):

Arvoisa puhemies! Minä olen ihan varma, että valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Manninen tietää tämän ongelman, koska se nousee Lapissakin joka vaalien alla ja myöskin vaalien välillä esille. Lapista jos mistä, myöskin muualta Itä- ja Pohjois-Suomesta, lähti paljon väkeä Ruotsiin. Kyllähän niiden eläkeläisten, jos he saavat valita, valitsevatko he monimutkaisen ja keveämmän verotuksen vaiko selkeän ja hyvin kireän verotuksen, valinta on varmasti selvä. Tämä kai menee näin, että jos jatkossa eläkettä Suomesta saa 4 000 euroa, Ruotsista 13 000 euroa, niin nousu on 37 euroa, mutta jos nämä summat ovat toiste päin, elikkä eläke Suomesta 13 000 ja eläke Ruotsista 4 000, niin nousu onkin sitten jo 565 euroa. Olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka ed. Manninen arvioi tämän vaikuttavan niiden ihmisten käyttäytymiseen, jotka ihan oikeasti harkitsevat sitä, voivatko muuttaa Suomeen?

Maarit Feldt-Ranta /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Pyrkimys eläkeläisten yhdenvertaiseen kohteluun on hyvä, mutta tässä on käytetty semmoisia keinoja, että tämä pyrkimys ei toteudu. Voidaan sanoa, että nämä keinot ovat olleet kyseenalaisia ja seuraukset myös epäoikeudenmukaisia. Kaikki esimerkit, joita verottaja on tästä uudesta esityksestä tehnyt, osoittavat sen, että kaikilla eläkkeensaajilla tällä uudella menettelyllä verot nousevat.

Toisin kuin ed. Lintilä sanoo, tällä uudella menettelyllä syntyy myös paluumuuttajaeläkeläisryhmiä, jotka maksavat kovempaa veroa kuin maksaisivat pelkästä tulostaan Suomessa. Eli tämä on monella tavalla epäoikeudenmukainen.

Hannes Manninen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Niin kuin esimerkkilaskelmat kertovat, tämän jälkeen jokainen eläkeläinen maksaa saman veron, saipa hän eläkkeen Suomesta tai Suomesta ja Ruotsista. Sanoin myöskin, että verotus kiristyy näillä, jotka tulevat, mutta se muutto niille suomalaisille, jotka Ruotsissa jatkossa jäävät eläkkeelle, saattaa helpottua riippuen tietenkin ruotsalaisesta verotuskäytännöstä, omasta kansallisesta lainsäädännöstä, mutta Ruotsikin tulee jatkossa samalla tavalla menettelemään näiden eläkkeiden verotuksen suhteen. Tällä hetkellähän ongelma on ollut se, että Ruotsi ei ole ollenkaan huomioinut muista Pohjoismaista tulevaa eläkettä verotuksessa, mutta jatkossa ... (Ed. Lahtela: Mikä on Ruotsin aikataulu?) — Ruotsin valtiopäivät on jo hyväksynyt tämän nyt kesällä. — Nyt, kun kaikki maat ovat sen hyväksyneet, sen jälkeen se voidaan panna täytäntöön.

Mika Lintilä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ruotsi tulee nyt samalla aikataululla tähän mukaan kuin Suomikin. Tämä on sopimus, ja siihen, mitä ed. Feldt-Ranta sanoi, että tulee kiristymään kaikilla: ei tule. Tämä tulee tekemään yhdenvertaisen verotuksen. Tämä on nimenomaan se, mitä tässä tulee tapahtumaan. Tämä tulee tuomaan yhdenvertaisuuden verotukseen eläkeläisillä Suomessa. Minä en löydä sitä perustetta. Totta kai olisi hyvä, että me saisimme mahdollisimman paljon veronmaksajia Suomeen, totta kai se on erittäin hyvä, mutta mikä on se syy, miksi heidät olisi oikeutettu Suomessa sitten lievempään verotukseen kuin Suomessa jatkuvasti asunut eläkeläinen, tämä ei minulle aukea.

Maarit Feldt-Ranta /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Valitettavasti tilanne ei ole niin kuin valiokunnan puheenjohtaja Manninen tai ed. Lintilä sanovat. Minulla on tässä veroviranomaisten paperi kädessä. Tässä on veroviranomaisten leima. Tässä on esimerkki siitä, että jos paluumuuttajaeläkeläinen saa eläkettä 5 000 euroa Suomesta ja 5 000 euroa Ruotsista, yhteensä 10 000, vero Suomessa nykyisellä järjestelmällä olisi 801 euroa ja vero tällä uudella hallituksen esittämällä mallilla on 950 euroa. (Ed. Manninen: Mutta sehän on ihan eri asia!) Eli noin 150 euroa nousee tämän verohallinnon esimerkin mukaan tämä vero. Tämä on hyvin objektiivinen tosiseikka.

Hannes Manninen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Minähän olen sanonutkin, että verot nousevat, mutta kysymyshän on siitä, että jos Suomesta saa saman määrän eläkettä kuin Suomesta ja Ruotsista yhteensä, niin niillä on sama verotus. Siitä tasa-arvostahan on kysymys. Te puhutte aidanseipäistä, kun me puhumme aidasta.

Bjarne Kallis /kd(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Kyllä se on juuri näin, niin kun ed. Manninen sanoo. Tämän jälkeen, kun tämä sopimus tulee voimaan, niin silloin maksetaan yhtä paljon veroa riippumatta siitä, mistä se tulee.

Mutta en minä tätä sen takia hylkää, vaan minä hylkään sen sen takia, että meillä on ollut tavoitteena saada paluumuuttajia Suomeen, ja me emme ole saaneet paluumuuttajia, vaikka niitten verotus on ollut lievempi kuin sellaisella eläkeläisellä, joka on saanut koko tulonsa Suomesta. Me iloitsemme aina kesällä, kun ruotsinsuomalaiset tuovat valuuttaa maahan, ja meillä olisi mahdollisuus saada paluumuuttajia, ja he tulisivat, jos verotus olisi lievempi.

Ed. Lintilä, kyllähän me myönnämme ulkomaalaisille asiantuntijoille alhaisemman veron, jos heidän tulonsa ylittävät tietyn rajan (Puhemies: Minuutti on kulunut!) ja saamme heitä houkuteltua tänne.

Esko-Juhani Tennilä /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässähän on kysymys nyt siitä, että te rakennatte todella aitaa näille tuleville paluumuuttajille. Täällä jo olevien osalta ei tapahdu muutosta tämän säädöksen vuoksi, mutta niiden, jotka tänne jatkossa tulevat, verotus kiristyy. Teidän saavutuksenne tämän puheenne mukaan on se, että Ruotsissa asuvat noin 300 000 eläkkeellä olevaa joutuvat maksamaan enemmän veroa. Tämäkö se on se teidän saavutuksenne? Kyllä tämä vallankumous epäonnistui. Me olemme yhdessäkin oltu sitä tekemässä, mutta nyt menivät ihan päälaelleen nämä tulokset.

Lauri Kähkönen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Niin kuin valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja totesi, tämän uudistuksen jälkeen sitten ei ole eroa sillä, onko tulo tullut Suomesta kokonaisuudessaan tai sitten Suomesta ja Ruotsista. Mutta täällä on myös todettu jo se, että nekään, jotka ovat tulleet aiemmin kuin 4.4. tänä vuonna Ruotsista Suomeen, eivät ole tähän nykyiseenkään järjestelmään tyytyväisiä. Kynnys tosiaan tämän lakiesityksen myötä, joka todennäköisesti sitten hyväksytään, on entistä korkeampi. Meillä varmasti kaikilla on näitä laskuesimerkkejä, niin tässä tämän esityksen mukaan kun sitten toimitaan, niin ennen kaikkea niillä, joilla on pienet eläkkeet, ja vieläpä, niin kun ed. Mustajärvi totesi, riippuen siitä, kumminpäin tämä eläke on, verot kiristyvät huomattavasti. Ja sitten jos molemmista saadut eläkkeet ovat korkeita, (Puhemies: Minuutti alkaa olla täyttynyt!) niin siinä verotus kevenee joissakin tapauksissa.

Erkki Pulliainen /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Se, mitenkä asiat ovat, on tullut esille erittäin selvästi ja yksiselitteisesti edustajien Manninen ja Kallis täällä käyttämissä puheenvuoroissa. Elikkä tässä jää arvottamisen kohteeksi ainoastaan se, että mikä merkitys annetaan sille, houkutellaanko tänne paluumuuttajia vai ei. Nyt on käynyt selville, että ed. Kalliksen näkemyksen mukaan tämä on niin merkittävä näkökohta, että pitää hylätä tämä, ja me, hallituspuolueet, olemme sitä mieltä, että se ei ole niin merkittävä näkökohta, että pitäisi hylätä tämä neuvoteltu sopimus, vaan se pitää hyväksyä. Tässä on se Kern des Pudels, jos niin sallitaan sanoa. Tässä oli aikaisemmin toinen politiikka edellisen hallituksen aikaan, mutta nyt pelataan näin.

Mikko Kuoppa /vas(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä todella käy niin, että ne eläkeläiset, jotka tulevat Ruotsista Suomeen 4.4.2008 jälkeen, ovat tulleet tai tulevat, heidän verotuksensa kiristyy, ja ne, jotka ovat tulleet aikaisemmin Suomeen, niin heidän verotuksensa pysyy entisenlaisena. Elikkä tähän tulee kaksi erilaista eläkeläisveroluokkaa nyt Suomeen. Tähän muodostetaan tällainen, eikä tätä voi pitää oikeudenmukaisena, koska mielestäni olisi voi-tu neuvotella toisenlainenkin sopimus, missä tämmöistä ongelmaa ei olisi tullut. Minä ihmettelen ... (Ed. Manninen: Ei valiokunta voi sellaista tehdä!) — Niin, valiokunta ei neuvottele, mutta valiokunta käsittelee ja hyväksyy tai hylkää. Valiokunnalla on se mahdollisuus. — Näin ollen mielestäni olisi paras ratkaisu se, että tämä hylättäisiin ja pantaisiin hallitus neuvottelemaan uudelleen tämä sopimus, joka tyydyttäisi tältä osin eläkeläisiä.

Raimo Vistbacka /ps(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Ongelmana tässä on se, että kun on pyritty houkuttelemaan paluumuuttajia Suomeen, niin nyt paluumuutto tyrehtyy, vaikkakin, arvoisa puhemies, varmasti on totta se, että nyt se sana "kaksoisverotus" poistuu. Mutta eräs oleellinen tähän liittyvä seikka, joka ei liity suoraan tähän hallituksen esitykseen, on se, että paluumuuttajat ovat ymmärtäneet, että he ovat aktiivivuosinaan työpalkasta maksaneet tulevan eläkkeensä sosiaalivakuutusmaksut. Tähänhän EY-tuomioistuin puuttui eräässä ratkaisussa, jossa Suomen valtio tuomittiin. Kun tämä päätös tulee, niin se yhä enemmän estää paluumuuttajien tulemista, koska he kokevat tulevansa petetyiksi siinä, että he joutuvat ikään kuin toisen kerran maksamaan sosiaalivakuutusmaksuja, kun he vielä joutuvat uudelleen maksamaan Ruotsista tulevasta eläkkeestä Suomeen nimenomaan sen maksun.

Erkki Virtanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Kannatan henkilökohtaisesti lämpimästi sitä, että erilainen verotus poistuu eli tulee yksi ja yksinkertainen järjestelmä. Siinä olen ed. Mannisen kanssa täsmälleen samaa mieltä. Mutta niistä eläkeläisistä, joita tämä koskee, on olennaisinta, ei niinkään se, miten se on, vaan miltä se näyttää, mitä verotukselle tapahtuu. Sen vuoksi, jos se ratkaisu ei olisi mahdollinen, jota ed. Kuoppakin tuossa edellä ehdotti, että neuvoteltaisiin toinen sopimus, uudenlainen sopimus, niin kyllä tämä ongelma ratkeaisi myöskin niin, että kevennetään eläkeläisten verotusta noin yleisesti sillä tavalla, että joka tapauksessa nyt tähän järjestelmään tulevien eläkeläisten, uutena tulevien eläkeläisten verotus kevenisi. Siihen olisi kyllä ihan riittävästi muitakin yhteiskunnallisia perusteita kuin pelkästään tämän asian hoitaminen.

Kimmo Sasi /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tilannehan on se, että nykyistä vapautusmenetelmää eläkeläiset eivät ymmärrä ja ovat vaatineet siitä poistumista ja ovat vaatineet nimenomaan hyvitysjärjestelmää. Lähtökohtana on nimenomaan se, että verotuksen pitäisi olla oikeudenmukaista, (Eduskunnasta: Ei!) ja nyt hyvitetään koko se vero, joka esimerkiksi Ruotsissa on maksettu eläkkeistä. Se on selvää, että enempää ei voida hyvittää kuin mitä Suomessa joudutaan veroa maksamaan. Oikeastaan se ongelman ydinhän on se, että lähdevero Ruotsissa saattaa olla siinä määrin korkea, ettei voi hyödyntää kokonaisuudessaan sitä vähennystä. Mutta tämän sopimuksen kanssa olemme tekemisissä, ja tämä uusi järjestelmä on selvästi sellainen, jonka eläkeläiset ymmärtävät.

Bjarne Kallis /kd(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Minä en tiedä, mihin ed. Sasin väite perustuu, että paluumuuttajat ymmärtäisivät tämän. He eivät sitä taatusti ymmärrä. Kyllä he ymmärsivät sen vanhan järjestelmän. Osa ymmärsi, osa ei.

Mutta ongelma tässä on nimenomaan se, että Ruotsi on soveltanut tätä sopimusta eri tavalla kuin Suomi. Kun verojaosto tiedusteli Ruotsilta, aikooko Ruotsi ruveta soveltamaan tätä uutta sopimusta samalla tavalla kuin Suomi, niin vastaus oli, että kyllä aikoo, mutta siinä luki myöskin, että Ruotsi ei ole ollut aktiivinen tässä asiassa. Siitä vastauksesta kävi selvästi ilmi, että tämä uusi sopimus ei ole Ruotsin intresseissä, vaikka ne sen hyväksyvät. Tämän takia, kun Ruotsi ei ole tästä niin kiinnostunut, Suomi ei ole kiinnostunut, se, joka on eniten kiinnostunut siitä, on Tanska, mutta kyllä meillä pitäisi olla mahdollisuus (Puhemies: Minuutti on kulunut!) puuttua siihen.

Kimmo Sasi /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! On totta, että saatiin selvitys, että Ruotsissa verotus saattaa tämän sopimuksen johdosta muuttua, että Ruotsissa aletaan ihan aidosti soveltaa verosopimusta, mitä ei ole välttämättä tähän mennessä tehty, ja ei ole Suomesta saatua eläkettä verotettu. Mutta mitä me voimme tehdä? Meidän tehtävämme on kantaa huolta verotuksesta Suomessa, ja me emme voi sille mitään, millä tavalla Ruotsi tulkitsee verosopimusta omalta osaltaan. Se on Ruotsin viranomaisten asia.

Haluan kyllä korostaa sitä, kun tätä keskustelua on käyty 20 vuotta, millä tavalla verotuksen pitää tapahtua, niin eläkeläisten selkeä vaatimus on ollut se, että eikö voi olla näin, että kun Suomen vero on laskettu, niin sen jälkeen saa hyödyntää koko Ruotsissa maksetun veron, ja sen he ymmärtävät. Vapautusmenetelmä on ollut hyvin vaikea selvittää.

Lauri Kähkönen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kysyisin ed. Sasilta: Ovatko jotkut eläkeläisjärjestöt tai muut yhteisöt todella vaatineet — onko siitä mustaa valkoisella — että siirryttäisiin tällaiseen järjestelmään? Ainakin allekirjoittaneelle viestit jo niistä ennen 4.4. tänä vuonna, jotka ovat Suomeen muuttaneet, ovat koko ajan olleet sen suuntaisia, että sitä järjestelmää pitäisi kyllä tarkistaa, mutta sillä tavalla, että siitä poistuisi heidän kokemansa epäkohtuus. Ja nytten tosiaan itse ennustan, että jos ja kun tämä lakiehdotus hyväksytään, niin Suomessa on jatkossa entistä enemmän sellaisia eläkeläisiä, joilla osa tuloa on ollut Ruotsista ja osa tuloa on ollut Suomesta ja eläkkeet siis näistä molemmista maista, jotka ovat entistä tyytymättömämpiä. Eli tilanne on entistä vaikeampi. Mutta mielelläni kuuntelisin ed. Sasin vastauksen.

Kimmo Sasi /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Mikäli oikein muistan, niin Ruotsinsuomalaisten keskusliitto olisi lähtenyt siitä, että hyvitysjärjestelmään pitäisi siirtyä, nyt tämä on hatara mielikuva, muistelen näin. Mutta kun sitten näitä ryhmiä on eri puolilla Suomea, jotka ovat muuttaneet tänne, varsinkin Pohjanmaalla, niin siellä he ovat kyllä selvästi vaatineet hyvitysjärjestelmää. Tietysti on totta, että näitten joukossa on myöskin ryhmiä, jotka ovat lähteneet siitä, että Ruotsissa saatua eläkettä ei saa ylipäätänsä verottaa Suomessa ollenkaan. Mutta kun meillä on järjestelmä, että kaikki tulot lasketaan yhteen, myöskin ulkomailta saadut tulot, niin tietysti verotuksen pitää kohdistua siihen kokonaistuloon. Se on aivan keskeinen periaate verotuksessa, josta pitää kantaa huolta.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Tätä on perusteltu sillä, että verojärjestelmää yksinkertaistetaan. Sitä varmasti voidaan vähän yksinkertaistaa, muttei sen pitänyt tarkoittaa sitä, että eläkeläisten verotusta kiristetään. Siis tosiasia on se, että 4.4.2008 jälkeen Suomeen Pohjoismaista muuttaneitten eläkeläisten verotus kiristyy nykyisestä. Tämä on se suuri ongelma, ja tämä luo kahden kerroksen väkeä eläkeläisten keskuuteen nyt. On ne, jotka ovat tänne aikaisemmin tulleet, he ovat tämän nykyisin käytössä olevan vapautusmenettelyn piirissä, joka kohtelee heidän verotustaan lievemmin, ja tämä uusi hyvitysjärjestelmä kohtelee heitä, jotka tulevat tämän jälkeen, kireämmän verotuksen muodossa ja aika huomattavastikin. Ei tätä järjestelmää mielestäni tällä tavalla pitänyt uudistaa. Eläkeläisten verotusta piti keventää mutta ei tällä tavalla.

Nykyisin sovelletaan niin sanottua vapautusmenettelyä, jossa Ruotsista Suomeen maksettava eläke katsotaan osaksi veronalaista tuloa Suomessa. Suomeen maksettavasta verosta kuitenkin vähennetään se osuus, joka vastaa Ruotsin eläkkeen osuutta koko tulosta. Nyt siirryttäisiin ja siirrytään niin sanottuun hyvitysmenettelyyn, jossa edelleenkin Ruotsista Suomeen maksettava eläke katsotaan osaksi veronalaista tuloa Suomessa, mutta Ruotsissa maksettu vero vähennetään Suomeen maksettavasta verosta. Itse sopimustekstissä asia ilmaistaan niin hämärästi, ettei maallikko sitä ymmärrä ilman juristien apua, ja tässä kyllä ed. Sasi, mutta hän onkin juristi, oli mielestäni väärässä.

Itse asiassa näyttää siltä, että sopimuksen 18. artikla sekä alkuperäisessä että muutetussa muodossa määrää, että eläkettä verotettaisiin vain siinä maassa, jossa sitä maksetaan. Toisin sanoen Ruotsista Suomeen maksettua eläkettä ei enää verotettaisi Suomessa. On ilmeistä, että hyvitysmenettely yleensä kiristää Suomeen Ruotsista maksettujen eläkkeiden verotusta vapautusmenetelmään verrattuna, kuten täällä esitetyt esimerkit osoittavat. Se perustuu tiettyyn verojen tasoeroon. Ruotsista maksetun veron suhde kokonaiseläkkeeseen on yleensä pienempi kuin Ruotsin eläkkeen suhde kokonaiseläkkeeseen, mutta tulos riippuu tietenkin siitä, mikä on eri eläkkeiden suuruus ja keskinäinen suhde.

Suomen viranomaiset ovat suostuneet vain vertaamaan paluumuuttajan verotusta muiden Suomessa asuvien eläkeläisten verotukseen. Hyvitysmenetelmään siirtymisen jälkeen voidaan väittää, ettei tässä yleensä ole ongelmaa, kuten ei ollut yleensä aikaisemminkaan, mutta verotus on silti kireämpää uudessa systeemissä. Ongelma on siinä, että paluumuuttajat vertaavat veroja Ruotsissa ja Suomessa. Ilmeisesti verotus on Ruotsissa ollut keveämpää, koska Ruotsi ei ole verottanut Suomesta tulevia eläkkeitä, jolloin progressiovaikutusta ei ole.

On epäselvää, miten sopimus vaikuttaa eläkkeiden verotukseen Ruotsissa tulevaisuudessa. Lisäksi on muistettava, että sairausvakuutusmaksu ei kuulu sen enempää vapautus- kuin hyvitysmenettelyn piiriin. Siltä osin niin sanottua kaksinkertaista verotusta tapahtuu edelleenkin, ja on syytä muistaa, että valtiovarainministeriö laskee sairausvakuutus- ja muut sosiaaliturvamaksut aina 53-vuotiaalle palkansaajalle, jolla ne ovat kaikista korkeimmat. Tämä johtaa edelleenkin vielä siihen, että verotus on eläkeläisten kohdalta kireämpää, siis mielestäni tämä kaksoisverotus tapahtuu myöskin tätä kautta.

Herra puhemies! Tulen asian toisessa käsittelyssä esittämään tämän hallituksen esityksen hylkäämistä ja perustelen sitä sillä, että hallituksen olisi tullut neuvotella toisenlainen sopimus, joka olisi ottanut huomioon sen, että ei tule tämmöisiä kahta eri verotustasoa Suomessa oleville eläkeläisille. Lisäksi kun tätä ei voi sisällöltään muuttaa, niin ei ole muuta mahdollisuutta silloin kuin esittää lakiesitys hylättäväksi, jotta se voidaan neuvotella uudelleen.

Maarit Feldt-Ranta /sd:

Arvoisa puhemies, herr talman! Suomi on siis uudistamassa Ruotsista Suomeen palaavien eläkeläisten verotusta. Pyrkimys eläkeläisten yhdenvertaiseen kohteluun on hyvä, mutta nyt valitut keinot ovat kyseenalaisia ja tulokset kyllä epäoikeudenmukaisia. Verottajan tekemät laskuesimerkit kertovat selvästi, että häviäjiä tässä uudistuksessa ovat kaikki paluumuuttajaeläkeläiset ja suurimpia häviäjiä ovat pienituloiset paluumuuttajaeläkeläiset.

Ed. Sasille on kyllä syytä vastata hänen väitteisiinsä, että eläkeläisjärjestöt tai kansalaisjärjestöt olisivat toivoneet tätä uutta hyvitysmenetelmää. Näin ei kyllä ole. Tiedossani on kaksi järjestöä, jotka ovat ottaneet tähän asiaan kantaa. Toinen on Eläkkeensaajien Keskusliitto ja toinen on pohjoismainen laaja kansalaisjärjestö Pohjola-Norden, ja molemmilla on tähän asiaan erittäin kriittinen kanta.

Otan esimerkiksi pienituloisen paluumuuttajaeläkeläisen, joka saa eläkettä Suomesta 5 000 euroa ja Ruotsista 5 000 euroa eli yhteensä 10 000 euroa. Jos tämä eläke olisi yksinomaan Suomesta, sitä verotettaisiin 801 eurolla. Jos käytettäisiin nykyistä vapautusmenetelmää, vero tässä tapauksessa olisi myös 801 euroa. Mutta tämän uuden sopimuksen mukaan se on 150 euroa korkeampi eli 950 euroa. Nämä esimerkit ovat aivan selkeitä. Sen sijaan paljon suuremmasta 30 000 euron eläketulosta, josta 15 000 euroa on Suomesta ja 15 000 Ruotsista, maksettavan veron määrä on sama uudella hyvitysmenetelmällä kuin se olisi kokonaan Suomesta tienattuna. Tosin kyllä maksettavan veron määrä tässäkin tapauksessa on suurempi heilläkin kuin se olisi vanhalla vapautusmenetelmällä.

Kaikki haltuuni saamat verottajan laskuesimerkit kertovat siitä, että jokaisessa tapauksessa paluumuuttajat joutuvat maksamaan tällä uudella järjestelmällä korkeampaa veroa kuin entisellä vapautusmenetelmällä. Tämä asia, niin kuin täällä on keskusteluissa hyvin tuotu esille, ei varmasti tule olemaan kannustava tekijä maahamme paluumuuttoa suunnitteleville.

Muun muassa näistä syistä me emme voi hyväksyä hallituksen esitystä. On aivan selvää, että samalla kun hallitus monin eri tavoin keventää verotusta, on epäoikeudenmukaista, että se tällä esityksellä lisää niiden eläkeläisten verotusta, jotka ovat työuransa aikana työskennelleet myös naapurimaassamme Ruotsissa. Tämän voi vain tulkita sillä tavalla, ettei Suomi toivota paluumuuttajiaan tervetulleiksi. Mielestämme oikeudenmukainen veropolitiikka edellyttäisi aivan toisenlaista ratkaisua, ja sen vuoksi meidän mielestämme sopimusta onkin arvioitava uudestaan.

Hallitukselle voi antaa huonon arvosanan tällaisen sopimuksen neuvotteluista. Se ei ole suomalaisten eikä Suomeen palaavien paluumuuttajien etu. Yhdyn ed. Kuopan ehdotukseen siitä, että eduskunta ei hyväksyisi tätä hallituksen esitystä ja sopimusta vaan hylkäisi sen.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana ehkä useimmin vastaan tuleva kysymys liittyy nimenomaan eläkeläisten niin sanottuun kaksinkertaiseen verotukseen. Pohjoismaiden neuvostossahan toimii tällä hetkellä rajaestefoorumi, jonka puheenjohtajana toimii suurlähettiläs Ole Norrback, joka pyrkii toimimaan sen puolesta, että erilaisia rajaesteitä saadaan madallettua ja poistettua, jotta ihmiset pystyvät liikkumaan Pohjoismaiden välillä sujuvasti oman toivomuksensa mukaisesti. Yksi tällainen erittäin merkittävä rajaeste erityisesti suomalaisille, Ruotsissa työtä tehneille eläkeläisille on ollut niin sanottu kaksinkertainen verotus.

Aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja sanoi, tämän jälkeen ei tarvitse vastata kyselyihin kaksinkertaisesta verotuksesta, mutta tämän jälkeen siitä huolimatta eläkeläiset tuskin ovat tyytyväisiä. Nimittäin tässä tapahtuu vähän niin kuin ojasta allikkoon. Kaksinkertaisesta verotuksesta kyllä luovutaan, kaksinkertaisesta verotuksesta, jota on protestoitu sen vuoksi, että joutuu maksamaan niin paljon veroa, mutta nyt siirrytään järjestelmään, jossa maksetaan vielä enemmän veroa. Tämä voi tietysti olla jostain näkökulmasta ihan oikeudenmukainen ratkaisu, jos halutaan vain luopua kaksinkertaisesta verotuksesta. Mutta jos tavoite on se, että entistä enemmän eläkeläisiä, suomalaisia, sellaisia, jotka haluavat palata kotiseuduilleen ja jotka ovat tehneet työuransa Ruotsissa, muuttaa Suomeen, niin silloin tämä ratkaisu on omiaan entisestään heikentämään näiden eläkeläisten mahdollisuutta muuttaa Suomeen.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Manninen varmasti hyvin itse tietää, että esimerkiksi Tornionjokilaaksossa Haaparannan puolella heti rajan toisella puolella asuu satoja suomalaisia eläkeläisiä, jotka nimenomaan verotuksen vuoksi eivät muuta takaisin Suomeen, mutta haluaisivat sen tehdä, viettävät pitkän aikaa kesämökillä. Sen vuoksi minusta tätä asiaa pitäisi tarkastella nimenomaan siitä näkökulmasta, miten nämä suomalaiset voivat palata takaisin kotimaahansa niin, että heille ei tule ylitsepääsemätöntä estettä eläkkeiden verotuksen kautta rajalla. Sen vuoksi olisi järkevää etsiä sellaista ratkaisua, joka tyydyttäisi niitä eläkeläisiä, jotka ovat muuttamassa jatkossa Suomeen.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan, että "eduskunta hyväksyisi pöytäkirjan Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi vuonna 1996 tehdyn sopimuksen muuttamisesta". On todella hyvä, että tätä verotusasiaa nyt vihdoin hoidetaan kuntoon. Tätä olen Pohjoismaiden neuvostossa jo useaan otteeseen itsekin peräänkuuluttanut ja muun muassa Norjan istunnossa viimeksi kaipasin tästä Häggmanin rajaesteraportista tätä asiakohtaa esille.

Uudella verosopimuksella siis pyritään estämään se, että verovelvolliset siirtävät eläkkeensä maksettavaksi sellaisesta maasta, jossa verotuksen taso on matalampi kuin Suomessa. Tämä kaksoisverotukseen puuttuminen on merkittävää ja koskee erityisesti Ruotsista Suomeen palaavien eläkeläisten kaksoisverotuksen epäkohdan korjaamista. Minulle on yritetty monelta taholta vakuuttaa, että toisesta Pohjoismaasta toiseen muuttavien eläkeläisten eläkeverotus on oikein säädetty ja että he maksavat samalla tavalla kuin työnsä kotimaassa tehneet. Näin ei kuitenkaan tosiasiassa ole.

Hyväksymällä esitetyn mallin Suomessa asuvan henkilön Ruotsista ja Suomesta saadut eläkkeet laskettaisiin yhteen, ja tälle yhteenlasketulle tulolle määrättäisiin Suomessa vero kuten henkilölle, joka saa kaiken tulonsa Suomesta. Ulkomaille, lähdevaltioon, maksettu tulovero vähennetään Suomen verosta. Tässä ei ole kattosääntöä, eli kokonaisverotuksen kiristymistä ei huomioida. Kahdesta maasta eläkettä nostava maksaisi Suomen eläkkeestä saman verran veroa kuin muut suomalaiset eläkkeensaajat.

Arvoisa puhemies! Ruotsista Suomeen maksettava eläke verotetaan tällä hetkellä pohjoismaisen verosopimuksen mukaan ainoastaan Ruotsissa. Tätä sopimusta Suomi ei ole milloinkaan noudattanut. Paluumuuttajan veroja laskettaessa huomataan, että on tapauksia, joissa Suomen maksuunpanemat verot ja maksut ovat suuremmat kuin Suomen maksama eläke on. Tällaisessa tapauksessa verotetaan suoraan Ruotsin maksamaa eläkettä toisen kerran. Huomattava on, että saman tulon kaksinkertainen verotus on EU:ssa kielletty. Suomen verolaissa on paluumuuttajille joiltakin osin saatu neuvotteluissa helpotusta verokohteluun mutta ei kuitenkaan kaikille, ja laki on hyvin tulkinnanvarainen. Totuus on, että Suomeen palaavat eläkeläiset maksavat kaksoisveroa.

Korkein hallinto-oikeus on 2006 tekemällään päätöksellä määrännyt palautettavaksi Ruotsin eläkkeen osalta Suomessa maksuunpannut sairausvakuutusmaksut. Tämä tie on kuitenkin monelle takkuinen. Pystyvätkö kaikki paluumuuttajat löytämään todisteet maksetuista maksuista, ja tälläkin hetkellä suuri määrä suomalaisia odottelee Ruotsin puolella asiantilan paranemista, jotta he voisivat palata Suomeen.

Uudessa hyvitysmenetelmässä verotus kuitenkin kiristyy, se on täällä jo todettu ja myönnetty. Merkitystä on sillä, kuinka suuret eläketulot ovat yhteensä, sekä sillä, mikä on Suomen ja Ruotsin eläkkeiden suhteellinen osuus. Pienituloisten eläkkeensaajien verotus kiristyy, sillä nykymallissa he maksavat vähemmän veroa suomalaisesta eläkkeestään kattosäännön vuoksi. Toisaalta suurta eläkettä Suomesta ja Ruotsista nostavalla on nykymallissa pienempi kokonaisverotus kuin pelkästään Suomesta eläkettä nostavalla, ja uudessa mallissa heidän verotuksensa nousee samalle tasolle kuin vain Suomesta eläkettä saavilla.

Arvoisa puhemies! Esitystä ei siis mielestäni voi näillä perusteilla kannattaa, sillä tämän myötä Suomi on uudistamassa Ruotsista Suomeen palaavien eläkeläisten verotusta tavalla, jossa verotus kiristyy varsinkin pienituloisilla eläkkeensaajilla. Muutos koskee uusia paluumuuttajia. Suomessa jo olevien verotus säilyisi ennallaan. Näyttäisi siltä, että pienituloinen eläkkeensaaja kärsii tässä eniten, ja sitä me emme voi hyväksyä.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Vielä muutama näkökulma näiden edellisten lisäksi. Nimittäin tässä on melkein kaikki tullut esille, mutta on syytä syventää ja katsoa vielä joku uusikin asia.

Enstäinkin kyse siitä, mitä vaikka ed. Pulliainen totesi juuri täsmällisesti, mitä tämä on. Kyse on siitä, mitkä arvot laitetaan joillekin asioille, ja tässä pitäisi nyt se arvottaa (Ed. Pulliainen: Pitää olla rehellinen!) — olla rehellinen — ja arvottaa tässä eduskunnassa, mitä me haluamme tässä hommassa. Me olemme halunneet muuttaa tutkijoiden verotusta, sitä muutettiin sillä tavalla, jotta heillä on keppoisempi verotus, ja jopa äänestettiin siitä, että voivatko nämä saada autoedun täällä, siis verottoman auton, silloin tällöin aina tuoda tänne halliin auton ja myydä täällä ja saada sen uudelleen hankittua taas, ja senkin me hyväksyimme ylimääräisenä etuna.

Tässä on kyse kyllä isosta porukasta, siitä porukasta, joka aikanaan joutui lähtemään olosuhteiden pakosta Suomesta, koska meillä ei ollut töitä. Siirryttiin hevosvetoisesta ajasta vähän koneellisempaan toimintaan maaseudulla, ja sieltä jäi paljon työttömiä. Siellä on tällä hetkellä tyhjiä kansakouluja, joissa nämä ihmiset opiskelivat ja joista lähtivät Suomea rakentamaan, mutta meillä ei ollut Suomessa sitä mahdollisuutta. Sitten he lähtivät muun muassa Itä-Suomesta joukoittain Ruotsiin. Minunkaan ikäluokassani — ja vähän vanhempia muista — ei ole montaa, jotka saivat kotiseudultaan työtä, vaan sieltä ovat kaverit kaikki lähteneet ja moni on Ruotsissa. Nyt sitten, kun he ovat tehneet jo osan elämäntyöstään ja olisi halu tulla Suomeen, tai he ovat jo eläkkeellä jonkin syyn takia, niin totta kai ihmiset laskevat sitä, jotta onko edullisempi asua Ruotsissa, olla mahdollisesti jopa kirjoilla Ruotsissa ja asua Suomessa, niinkin tapahtuu.

Aika monta tiedän semmoista tapausta, joilla on muun muassa Tukholmassa asunto, vaikka he ovat täällä Suomessa, koska Ruotsissa on huomattavasti paremmat sairausvakuutusetuudet. Sen takia tämmöinen kokonaisvaltainen ajattelu — kyllä nämä ihmiset osaavat laskea, kumpi vaihtoehto on parempi — ja se arvokeskustelu pitäisi tässä käydä laajasti, jotta haluammeko me ne ihmiset maksamaan niitä veroja Suomeen, vaikka pikkaisen vähäisempiä veroja, pienempiä yhdenvertaisuusnäkökulmasta, ja kuluttamaan ne rahansa Suomessa, käyttämään suomalaisia palveluita, kun todennäköisesti heidän elinikänsä on vielä kohtuullinen. Heillä on vielä ammattitaitoa, he saattavat olla halukkaita jotain pientä yritystoimintaa tekemään Suomessa, mutta tällä hetkellä tämä ratkaisu tekee sen, jotta niiden kynnys vaan kasvaa tässä. Ei haluta tulla tänne. Ainakaan se tilanne ei muuttuisi pahempaan suuntaan, mutta tässä tapauksessa, jos miettii sen kokonaistaloudellisuuden — siis sen sosiaaliturvan, mikä Ruotsissa on Suomeen verrattuna — ja sitten tämän veropolitiikan kannalta, niin en usko, että he ovat halukkaita hirveästi nyt muuttamaan, kun eivät tähänkään mennessä vielä ole olleet hyvin innokkaita.

Sen takia minusta tämä olisi parempi hylätä ja katsoa vähän toista asentoa ja neuvotella, miten tämä saataisiin sillä lailla, jotta tässä olisi myös suomalaisten etu olemassa. Niin kuin tässä aikaisemmin on puhuttu, niin Ruotsihan ei noudattanut aikaisemmin pohjoismaista sopimusta. En tiedä, millä tavalla nyt sitten tämä asento muuttuu verotuksessa, jos onkin Suomesta tuleva eläke ja Ruotsissa verotetaan tietyllä tavalla, onko se nyt sitten tämän muutoksen jälkeen juuri sama edes verotuksen näkökulmasta. Sosiaaliturvan näkökulmasta meillä on huonompi monessa mielessä. Jos katsoo sairausvakuutusjärjestelmää tai mitä hyvänsä järjestelmää, niin meillä on ollut perinteisesti vähän matalampia ja on näköjään nytkin vielä.

Minun arvoni liittyvät sille puolelle, jotta näen, jotta hylätään tämä, pannaan uuteen valmisteluun ja tehdään semmoinen systeemi, jotta houkutellaan kuitenkin näitä ihmisiä tänne Suomeen, ja toivotaan, että he olisivat täällä meillä kuluttamassa — ihan fiksuja ihmisiä — ja saisivat vielä kotimaassaan loppuikänsä elellä ja jotain vielä antaa tälle suomalaiselle yhteiskunnalle.

Reijo Laitinen /sd:

Herra puhemies! Tämän asian osalta on varmaan kaikki olennainen ja viisas sanottu, mutta ehkä muutama sana kuitenkin tästä ehdotuksesta. Tätä esitystähän perustellaan sillä, että niin sanottua kaksinkertaista verotusmenettelyä yksinkertaistetaan, mikä peruslähtökohdiltaan on ihan oikea tavoite. Mutta tämän ehdotuksen mukainen lopputulos on valitettavan surullinen, mikä johtaa siihen, että erittäin monen verotus valitettavasti kiristyy. Kun tavoitteena täytyy olla ja on se, että eläkkeensaajienkin verotusta kevennetään, tämä ei ole sen tavoitteen kanssa kyllä linjassa.

Ed. Sasi täällä totesi sen, että eläkkeensaajien puolelta on vaadittu tätä uudistusta ja verotusmenettelyn muutosta. Kyllä nyt on sanottava se, että eipä ole tullut sellaista palautetta. Päinvastoin, kun tämä esitys tuli julkisuuteen, palaute on ollut sen kaltaista, että tätä muutosta ei missään tapauksessa pitäisi tehdä. Tämä on syytä nyt hylätä ja palata tähän asiaan neuvottelupöydän kautta ja hakea tähän oikeudenmukaisempaa ratkaisua. Siksi me sosialidemokraatit olemme tehneet vastalauseen ja esittäneet, että tämä ehdotus hylätään.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Esityksellään pohjoismaisen verosopimuksen hyväksymisestä hallitus käy innolla ja rohkeasti tavoittelemaan yhdenvertaisuuden lisäämistä eläkeläisten verotuksessa. Hallituksen esityksessä uudeksi pohjoismaiseksi verosopimukseksi on kaksi vakavaa ongelmaa.

Ensinnäkin hallitus kiristää eräiden eläkeläisryhmien verotusta. Perusteena on yhdenvertaisuuden tavoitteleminen verotuksessa. Verotuksen yhdenvertaisuuden tavoitteleminen onkin tärkeä tavoite. Yhdenvertaisuutta olisi kuitenkin pitänyt etsiä muilla keinoin kuin kiristämällä eräiden eläkeläisryhmien verotusta. Niin kuin täällä jo aikaisemmin on todettu, olisi voitu miettiä sitä, millä tavalla jonkin eläkeläisryhmän verotusta kevennetään niin, että kenenkään verotus ei kiristy.

Toiseksi hallituksen tulisi eläkeläisten verotuksen kiristämisen sijasta kiinnittää huomiota paljon suurempaan verotuksen yhdenvertaisuusongelmaan, nimittäin siihen, että omaisuustuloja verotetaan merkittävästi lievemmin kuin keskisuuria tai korkeita ansiotuloja. Tällaiseen työhön pitäisi käydä käsiksi silloin, kun haetaan yhdenvertaisuutta lisää verotuksen osalta. Eläkeläisten verotuksessa olevat pienet yhdenvertaisuusongelmat ovat vähäinen ongelma muihin verotuksen yhdenvertaisuusongelmiin verrattuna. Nyt näyttää siltä, että hallitus ampuu tykillä hyttystä ja aiheuttaa paljon pahaa mieltä eräissä eläkeläisryhmissä.

Antti Vuolanne /sd:

Arvoisa puhemies! Olen viime vuosien aikana keskustellut monen ihmisen kanssa, jotka ovat tuoneet tämän kaksinkertaisen verotuksen ongelman esille. Näen sen käsittämättömänä asiana sen takia, että siinä Suomi kohtelee paluumuuttajia tarpeettoman ankarasti ja estää oman etunsa toteutumisen.

Olen saanut sen vaikutelman, että on valtavan suuri paine ja halu paluumuuttoon takaisin omille kotikonnuille ja omaan rakkaaseen kotimaahansa monella sellaisella ihmisellä, joka on toimeentulon hakemisen pakosta joutunut muuttamaan länsinaapuriin aikoinaan. Nyt on käynyt kuitenkin ilmi, että tämä muutosesitys, joka on nyt käsillä, kiristäisi joissakin tapauksissa verotusta. Siksi se pitäisi hylätä ja neuvotella uusi sopimus.

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Tämä on asia, joka on todellakin senkin ajan, minkä olen täällä ollut, jatkuvasti ollut keskustelun aiheena. Täällä on ollut tänään salissa kauemmin edustajina olleita kollegoja, jotka ovat jo vuosikymmeniä käyneet läpi tätä ongelmaa eli niin sanottua kaksinkertaista verotusta ja sen välttämistä.

Nyt tämän välttämisen tuloksena on eläkeläisten verotuksen nousu heidän osaltaan, jotka ovat muuttaneet takaisin Ruotsista Suomeen, ja tämä ei voi olla todellakaan oikea lopputulos. Vastalause, jonka ovat allekirjoittaneet vasemmistoliiton ja sosialidemokraattisen valiokuntaryhmän jäsenet, osoittaa tämän lyhyydessään varsin osuvasti. Pääomatulot ovat Suomessa hyvin köykäisesti verotettuja verrattuna ansiotuloihin. Ansiotuloja siirretään pääomatuloiksi, varallisuusvero on poistettu, ja suurien perintöjen verotusta on myös helpotettu.

Kaiken kaikkiaan tämä ratkaisu on päinvastainen linjaltaan kuin muut ratkaisut, joilla pyritään verotusta helpottamaan. Nyt siis eläkkeiden verotusta kiristetään tämän tuloksena. Näin ollen vastalauseen johtopäätös, että lakiehdotus hylätään, on erittäin ymmärrettävä.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Vielä ihan näistä perusperiaatteista. Lähtökohdanhan pitäisi olla se, että Suomessa asuvan eläkeläisen verotus on saman suuruinen riippumatta siitä, tuleeko eläke Suomesta vai Ruotsista tai kummastakin maasta, ja se tavoite tällä hallituksen esityksellä erittäin hyvin toteutuu. Eli jos henkilö saa Suomesta eläkettä, niin häntä verotetaan samalla tavalla, kuin jos hän saa eläkettä sekä Suomesta että Ruotsista, ja se on kai oikeudenmukaista. Eläkeläisiä pitää myöskin keskenään kohdella oikein. Aikaisempi järjestelmä oli jonkin verran edullisempi joillekin eläkeläisille, ja siitä syystä voidaan kysyä, onko ollut oikein, että heitä on verotettu kevyemmin kuin pelkästään Suomesta eläketuloa saavia. Mutta ehdotus on joka tapauksessa oikean suuntainen.

Kaksi ongelmaa tässä on. Toinen on se, että Suomessa pienituloisia eläkeläisiä verotetaan hyvin lievästi eläketulovähennyksen ansiosta, ja se johtaa siihen, että kun tuloja tulee toisesta maasta, niin yhtäkkiä progressio kasvaa hyvin voimakkaasti. Mutta se ongelma johtuu meidän omasta eläkkeitten kevyestä verotuksesta. Toinen on se, että Ruotsissa lähdevero saattaa olla suhteellisen korkea, ja siitä syystä lähdevero saattaa jossakin tilanteessa jäädä hyödyntämättä.

Yleiskeskustelu päättyi.