Täysistunnon pöytäkirja 106/2008 vp

PTK 106/2008 vp

106. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

 

Juha Rehula /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Sairausvakuutuslakia muutetaan. Tämä lainmuutos tarkoittaa suomen kielellä sitä, että alimpien äitiys-, isyys-, vanhempain- sekä erityishoitorahan samoin kuin sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan määrä nousee 1.1.2009 lukien työttömän päivärahan työmarkkinatuen tasolle. Tasokorotus on merkittävä, koska nykyisin näitten päivärahojen taso, jota nyt nostetaan, on kuukausitasolla 380 euroa ja korotus on 170 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me olemme tällä hetkellä tilanteessa, missä esimerkiksi noin 15 prosenttia äideistä on tämän pienimmän päivärahan varassa, niin näitten äitien määrä tulee nousemaan, koska tämä tulee nousemaan sen verran, että tämä nousee joittenkin muitten pienempien etuuksien yläpuolelle.

Valiokunta pitää näitten etuuksien korottamista myönteisenä lapsiperheiden ja pienimmällä sairauspäivärahalla olevien aseman parantamisen kannalta. Tasokorotus on tärkeä myös sen vuoksi, että se vähentää tarvetta viimesijaiseen turvaan eli toimeentulotukeen. Valiokunta on useissa kannanotoissaan painottanut ensisijaisten, syyperusteisten etuuksien tason nostamista sellaiselle tasolle, jotta tarve toimeentulotukeen vähenee.

Valiokunta on muuttanut sen verran tätä hallituksen esitystä, että silloin, kun hallituksen esitys annettiin, ennuste indeksistä oli sen kaltainen, että päivää kohti tämän etuuden määrä olisi ollut 20 euroa 98 senttiä, mutta indeksien pisteluku on sen verran suurempi kuin tuolloin esitystä tehtäessä, että tämä esitys lähtee nyt sitten eteenpäin muodossa, jossa etuuden taso on 22 euroa 4 senttiä arkipäivältä.

Tämä esitys on osa Matti Vanhasen toisen hallitusohjelman mukaista lapsiperheiden köyhyyttä vähentävää ja eriarvoistumiskehitystä vähentävää ohjelmaa. Tämä on esitys, jota voi valiokunnan puheenjohtajankin nimissä sanoa historialliseksi. Ei miesmuisti eikä toisenkaan miehen muisti ulotu sellaiseen aikaan, jolloin yksittäisen etuuden määrä olisi yhdellä kertaa tällä tavalla noussut.

Valiokunnan mietinnössä on vastalause, jonka vastalauseen jättäjä tullee esittelemään.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Vastalauseen olen todellakin jättänyt, mutta siitä huolimatta minun pitää esittää itselleni ja kuulijoille ihmettely siitä, että tässä muutamina viime iltoina ja vähän pidempäänkin olen viettänyt tässä pöntössä aika ison osan kiittelemässä hallituksen esityksiä. En tiedä, ministeri Hyssälä, kumman meistä pitäisi olla siitä enemmän huolissaan, vai pitäisikö kenties sosialidemokraattien olla siitä eniten huolissaan, mutta asia on nyt kuitenkin näin. Tämänkin esityksen osalta haluan kiittää hallitusta tästä suorituksesta. Valiokunnan puheenjohtajan puheenvuoroon viitaten kyllä minunkin muistini mukaan tämä on minun kansanedustajaurani ajalta ja sinä aikana istuneitten hallitusten etuuspoliittisten toimien osalta ylivoimainen suoritus. Ei siihen oppositiolla enää ole paljon sanottavaa mutta niin paljon kuitenkin, että vastalauseen pystyin tekemään.

Vastalause johtuu osittain siitä, että olen tehnyt lakialoitteen, joka on osa vasemmistoliiton budjettialoitekokonaisuutta. Tulevien kansanedustuslaitoksen historian tutkijoitten hämmästykseksi se esitellään vasta sen jälkeen, kun samaa asiaa koskeva lakiesitys on täällä käsittelyssä, siitäkin huolimatta, että lakiesitys on kuitenkin jätetty jo kaksi kuukautta sitten tuonne kansliaan. No, sillä on oma historiansa, mutta siitä johtuu, että vastalauseeni on suppeampi kuin se olisi siinä tapauksessa, että tämä nyt sitten kohta esiteltävä lakialoite olisi ollut mukana tässä käsittelyssä.

Omassa vastalauseessani kuitenkin keskeisin sisältö on siinä, että esitän, että nämä vähimmäisetuudet sidottaisiin kansaneläkkeen indeksiin ja että ne samalla korotettaisiin kansaneläkkeen tasolle, mistä johtuu, että esitän nyt tässä yhteydessä noin 30 euron korotusta vielä siihen, mitä hallitus esittää, ja sitten sen jälkeen sitä, että ne sidottaisiin indeksiin. Kuten ed. Rehula viittasi, niin nämä vähimmäisetuudet ovat olleet korottamatta jo 15 vuotta, ja millä tahansa mittarilla mitaten se on kohtuuton aika, ja jotta tämä kohtuuttomuus poistuisi, olen esittänyt tätä indeksiin sitomista. Siihen pätevät aivan samat perustelut kuin lapsilisien indeksiin sitomisessa.

Kansaneläke tietynlaisena perusensisijaisena etuutena on mielestäni tässä vaiheessa hyvä ja oikea taso, mutta tulen tuossa aloitteessa sitten esittämään, että jo ensi heinäkuussa tätä tasoa vielä korotettaisiin 100 eurolla, jotta alettaisiin lähestyä vähimmäisetuuksienkin osalta sitä tasoa, jota nyt inhimillisen ihmiselämän ylläpitämiseksi on pidettävä välttämättömänä.

__________

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

__________

Reijo Laitinen /sd:

Herra puhemies! Ihmettelin myöskin sitä, mihin ed. Virtanen puuttui, kun hän ja vasemmistoliiton ryhmä on tehnyt samasta asiasta lakialoitteen, joka on jätetty jo 12. päivä syyskuuta käsittelyyn, että se tulee nyt näin myöhään vasta lähetekeskusteluun. Olisi ollut minun käsitykseni mukaan eduskunnan työjärjestyksen mukaan kyllä oikein se, että tämä esittely olisi ollut huomattavasti aikaisemmin. Minä en ed. Virtasena jättäisi tätä asiaa ihan tähän. En tiedä, oletteko asiaa selvittänyt mutta tämä on eriskummallinen menettely, jota pitää hivenen kyllä paheksua.

Mutta itse tähän asiaan ja lakiesitykseen. Tämä on kieltämättä hyvä, ja se nostaa vähimmäismääräisten päivärahojen tasoa merkittävällä tavalla, niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtaja totesi. On totta se, että olisi jo huomattavasti aiemmin pitänyt tehdä vähimmäisturvaamme korotuksia, mitä nyt hallitus on tekemässä. Ihan oikein näin. No, toisaalta voi sanoa sen, että kustannusvaikutukset ovat noin 40 miljoonaa euroa, ja sillä tavalla varsin hyvin olisi voinut myöskin nämä korotukset tehdä aikaisemmin.

Me sosialidemokraatit tuemme tätä ehdotusta, ja valiokunnassa meidän ryhmämme ei ole jättänyt vastalausetta, mutta tulemme kyllä työmarkkinatuen osalta esittämään työmarkkinatukeen lievää korotusta.

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Arvoisa herra puhemies! Todellakin, kuten täällä on todettu, tämä on osa Matti Vanhasen toisen hallituksen perhepolitiikkaa, ja tämä on linjassa sen kanssa, mikä on ollut koko hallitusohjelman eräs tavoite, että näitä pienimpiä etuuksia pystyttäisiin korottamaan. Tämä kuuluu siihen sarjaan, jossa on ollut myöskin eläkeläisten kohdalta kansaneläkkeen korotus ja sitten on lapsiperheitten kohdalta ollut yksinhuoltajakorotus jo viime vuonna lapsilisissä ja sitten monilapsisten perheitten korotus ensi vuoden alusta, kotihoidontuen korotus ensi vuoden alusta, elikkä juuri niitten etuuksien korotuksia, joista köyhät ja vähävaraiset lapsiperheet erityisesti ovat riippuvaisia.

Toisin kuin ed. Laitinen sanoisin, että tämä yli 40 miljoonaa euroa on kyllä iso summa. Sehän on iso summa, kun otetaan huomioon, että 170 euroa kuukaudessa nousee tämä etuus, joka on kyllä historiallinen korotus, näin voidaan sanoa. Näihin korotuksiin ei päästy viime kaudella käsiksi sosialidemokraattien kanssa ollessamme hallituksessa, vaikka meillä olivat nämä asiat kyllä useampaankin kertaan pöydällä, mutta tässä ei pystytty etenemään. Nyt, kun se oli hallitusohjelmassa, päästiin sitten eteenpäin.

Mielestäni ed. Virtanen on reilu, kun hän antaa tunnustuksen silloin, kun sen tunnustuksen aika on, ja nyt se todellakin on. Olen samaa mieltä myöskin ed. Virtasen kanssa, että työtä pitää tehdä vielä, että nämä vähimmäisetuudet seuraisivat nykyistä paremmin kustannuskehitystä. Siihen ei toistaiseksi ole ollut mahdollisuuksia, ja sen takia on näihin tasokorotuksiin sitten tyydytty ja jouduttu.

Tässä on kysymys myöskin siitä, arvoisa puhemies, miten me pystymme huolehtimaan näistä ensisijaisista etuuksista niin, että toimeentulotuen tarve ihmisillä vähenee. On todellakin monia muitakin etuuksia, jotka ovat niin pieniä, että ne ajavat ihmisiä toimeentulotukiluukulle, ja tätä riippuvuutta toimeentulotuesta pitäisi vähentää, mutta se on kallista. Minä sanon, että se on kallista. Silloin pitää olla siihen sitten osoittaa tietenkin budjetissa ja kehyksissä ne varat. Näitä ei ihan muutamilla kymmenillä miljoonilla todellakaan sitten koroteta silloin, kun on isommista joukoista kysymys.

Mutta, arvoisa puhemies, hallitus on systemaattisesti edennyt tällä tiellä, että vähävaraisten lapsiperheitten asemaa parannetaan, ja nyt on tulossa ensi vuoden alusta todella isot korotukset. Eilenhän täällä keskusteltiin monilapsisten perheitten tilanteesta, ja tämä jatkaa sitä samaa linjaa.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ministeri Hyssälä ansaitsee erittäin lämpimän kiitoksen, sanoisin että halausten kanssa, jos se olisi mahdollista. Tämä on niin merkittävä asia, että tästä kannattaa kyllä erityiset kiitokset antaa myös valiokunnan puheenjohtaja Rehulalle, joka varmasti hallitusneuvotteluissa jo oli ryhdikkäästi tätä ajamassa. Tämä oli myös kristillisdemokraateille hallitukseen lähdön kynnyskysymys. Jos tätä ei olisi ollut, niin olisimme olleet automaattisesti ulkona. Me olimme nyt muista syistä ulkona.

Meillä tässäkin yhteydessä on käsitelty valiokunnassa ed. Rauhalan nimissä oleva ryhmäaloitteemme runsaan vuoden takaa, ja tämä toteuttaa juuri tarkasti sen lakialoitteen siltä osin. Eli tämä todellakin vastaa tavoitteitamme ja on oikea kohde parantaa perusturvaa. Muistan, ei ole montaa vuotta aikaa, kun tuolta puolelta kuului sellaistakin puhetta, että jos ei ihmisellä, esimerkiksi äidillä, ole tuloja, niin ei hän tarvitse myöskään päivärahaa. Mutta onneksi tällaiset puheet on nyt unohdettu, ja myös tämä epäkohta, joka on ollut suorastaan häpeä, tämä näin alhainen perhepoliittinen etuus, tulee nyt korjatuksi ensi vuoden alusta.

Ed. Erkki Virtasen vastalauseen osalta totean, että siinä on hyvä tavoite jatkoa varten, ja kannustan ministeri Hyssälää. Hän äsken totesikin, että tätä jatkotyötä tehdään ja tuo indeksisuoja annetaan. Järjestetään asia tälle ja näille muille perusturvaetuuksille niin, että ei kulu viittätoista vuotta, kun seuraavan kerran tätäkin etuutta ja näitä vastaavia tarkistetaan. Nämä ovat sellaisia etuuksia, joitten varassa vähävaraisin kansanosa elää. Näillä parannuksilla voidaan todella poistaa ihmisiä sieltä toimeentuloluukulta, ja sen täytyy olla myös keskeinen tavoite meillä.

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Politiikka on työtä, jossa harvoin asiat tapahtuvat tänään, tässä ja nyt, varsinkaan puolueitten osalta. Puolueilla on tavoitteita. Ne kumpuavat aatteesta, ja ne kumpuavat asioista, jotka ovat puolueelle läheisiä. Niitten arvojen pohjalta asetetut tavoitteet ovat niitä, jotka auttavat jaksamaan tätä työtä niinäkin päivinä, kun aurinko ei paista ja tiessä on mutkia ja vähän on liukastakin. Tämä 13. päivä marraskuuta 2008 tulee olemaan itselleni henkilökohtaisesti päivä, jonka avulla pitää yrittää jaksaa niinäkin päivinä, kun ukkostaa ja myrskyää.

Tässä on kysymys erittäin isosta periaatteellisesta kysymyksestä niin itselleni kuin, tiedän, kaikille keskustalaisille kansanedustajille. Koitti päivä, jolloin ne tavoitteet, joita on joskus päivisin ja joskus yön pimeinä tunteina erilaisia ohjelmia kirjoitettaessa asetettu, toteutuivat tavalla, jossa pystyy sanomaan, että jonkunlaisen peukalonjäljen on suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan ja yhteiskuntaan päässyt asettamaan. Eihän tämä taso vieläkään euromääräisesti suuri ole, mutta tärkeä on se periaate, jolla arvostetaan niitä ihmisiä, jotka ovat vanhempia, se periaate, jolla henkilö, jolla ei muita tuloja ole, voi saada sairauspäivärahaa. Tässä on monta isoa periaatetta, ja niin kuin sanoin, keskustalaiselle politiikassa mukana olevalle yksi niistä tavoitteista, jotka ovat aika-ajoin olleet kaukana. Tänään 13. marraskuuta 2008 tämä tavoite toteutuu.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Äskeinen puhe oli kyllä niin mahtava, että olisin mielelläni ottanut sen vastauspuheenvuoron jo äsken. Mutta tosiaan kun ed. Virtastakin kehuttiin, se oli niin harvinaista, vaikka se nyt olikin toista eli ed. Erkki Virtasta, mutta kyllä ministeri Hyssälää ja tosiaan ed. Rehulaakin on syytä kehua tässä. Oikein hämmästyttää, kuinka keskusta on antanut tällä lailla vihreille ja kokoomukselle periksi, että vaalit menevät huonosti sen takia, että näin hyviä lakiehdotuksia kuin äskeinen ja tämäkin tulee. Tietysti olen edelleen samaa mieltä siitä itseni kanssa ja monen muun kanssa, että se ruuan arvonlisävero tulee liian myöhään. Se olisi pitänyt tehdä aikaisemmin, mutta että tällä profiilin nostolla on aikansa ja paikkansa.

Mutta tosiaan toivottavasti sekin vielä, mitä ministeri Pekkarinen puhui siitä, että Fortumin ja näiden muiden välistävetohinnat pannaan kuriin, toi meille ainakin aamutelevision välityksellä tuossa toista viikkoa sitten selväksi sen, että ministeri Katainen on ollut lähinnä sen takana, että Fortumia ei panna koville näissä asioissa. Tämän kaltainen keskustan profiilin nosto nyt on kyllä tosiaan paikallaan, että minäkin tässä vielä kehaisen tätä, vaikkakin olen myös ed. Erkki Virtasen kannalla siinä, että tänne suuntaan voidaan jatkaa. Mutta onneksi olkoon nyt vaan.

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Arvoisa herra puhemies! Kyllä voin toistakin eli ed. Pertti Virtasta kehua reilusta suhtautumisesta. Silloin, kun on semmoinen kiitoksen paikka, niin sanon siitä kiitokset. Hän totesi, ed. Pertti Virtanen, että äskeinen lakiesitys oli hyvä ja myöskin tämä, mutta sanon, että myöskin seuraava. Siinäkin ollaan nostamassa kaikkein pienimpiä etuuksia, ja siinäkin pantiin miljoonia budjettirahaa kaikkein pienimpien kuntoutusrahojen kohdalle.

Mitä sitten tulee tähän yli 40 miljoonan pottiin, niin tässähän on kysymys siitä, että Lipposen hallituksen aikanahan näitä rahoja leikattiin. Silloin kun oli se sosiaaliturvan leikkauslista, tämä oli yksi rankimpia siellä listalla, ja näitä kaikkein pienimpiä etuja leikattiin. Niin kuin nyt huomataan, kestää vuosikausia leikkausten jälkeen saada niitä enää palautettua tai nostettua. Tässä on kova työ sitten, jos tällaisiin leikkauksiin mennään. Perusturvan kohdalla sanon, että se on kohtalokasta näitten ihmisten kannalta.

Reijo Laitinen /sd(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Se on perusturvan osalta juuri niin, kuin te sanotte. Valitettavasti silloin 1990-luvun aikana näitä etuisuuksia leikattiin, se pitää paikkansa. No, nyt ollaan tilanteessa, jossa pelätään Sata-komitean kautta, että ansiosidonnaista turvaa ollaan leikkaamassa. Minä toivon, että sama, mitä ministeri sanoi perusturvan osalta, pätee myöskin ansioturvan suhteen.

Yleiskeskustelu päättyi.