Täysistunnon pöytäkirja 106/2008 vp

PTK 106/2008 vp

106. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

 

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Käsittelyssä on kuluttajaneuvonnan järjestämistä tai oikeastaan siirtämistä kunnilta valtion vastuulle koskeva laki. Tämä uudistus tai muutos sovittiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä, kun kunnilta suunniteltiin siirrettäväksi joitakin tehtäviä valtion vastuulle kuntatalouden helpottamiseksi, ja tämä on yksi niistä ja toteutuu nyt siis ensi vuoden alusta. Kuluttajaneuvonta siirretään maistraateille. Talousvaliokunta on tästä mietinnön tehnyt ja yksimielisesti tähän hallituksen esitykseen yhtyy niin kuin myös hallintovaliokunta lausunnossaan.

Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä kahta asiaa hieman painottaa. Ensinnä sitä, että vaikka tässä nyt saadaan varmasti valtion toimesta järjestettynä joustavuutta kuluttajaneuvontaan, niin on jonkinasteinen vaara, että näiden palveluiden alueellinen saatavuus ei säily hyvänä, riittävänä. Viime aikoina varsinkin nykyisen hallituksen aikana tämä kaikenlaisten valtion palvelujen, toimintojen keskittäminen tuolla maakunnissa on ollut äärimmäisen voimakasta. Sitä on vahvasti kritisoitu, ja se varmaan näkyy jo kunnallisvaalienkin tuloksessa, että tämä politiikka on saanut siellä aika kylmän vastaanoton ihmisiltä. Tässä nyt keskitetään myös voimakkaasti maistraatteja, koska niitä on hyvin vähän maassa, ja maistraatin sivutoimipisteitä ollaan myös lakkauttamassa. Tässä yhteydessä on korostettava sitä, että tämä palvelujen saatavuus kuluttajaneuvonnan osalta on tärkeä (Puhemies: 2 minuuttia!) varmistaa.

Toinen kysymys on maistraattien henkilöresurssit. Myös asiantuntevat henkilöresurssit on muistettava turvata.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kuten ed. Kankaanniemi tuossa edellä totesi, niin tämä lakiesitys on näitä Paras-hankkeen hedelmiä. Sinänsä voi olla aivan perusteltuakin näin menetellä. Tähän liittyy vain se ongelma, että nyt kun kunnat ovat hoitaneet näitä tehtäviä aiemmin, niin se on korvattu tai siis sen tehtävän hoitamisesta kunnille aiheutuvat kustannukset on korvattu osa valtionosuuksina. Nyt kun nämä tehtävät siirtyvät pois kunnilta, niin silloin tietenkin oletus on, että myös kustannukset siirtyvät, jolloin budjetissa valtionosuuksia leikataan tältä osin.

Kuluttajaneuvonnan osalta leikkaus on muistaakseni noin 10 miljoonaa. Edunvalvonnan osalta, joka myös siirtyy, leikkaus on noin 70 miljoonaa. Edunvalvontaan liittyi se ongelma, että kun tehtävät siirtyvät Kelalle ja kun kunnissa oli 400 näitä työntekijöitä, Kela on ilmoittanut siltä osin, että he tarvitsevat vain noin 40 työntekijän palvelun. Kun Paras-hankkeen mukaan ketään ei voi irtisanoa, niin ne loput jäävät sitten sinne kuntiin töihin, ja tällä tavalla voi kyllä käydä niin, että se valtionosuuden leikkaaminen kohdistuukin vähän liian suurena, ja tämä sama vaara liittyy tietysti tähänkin. Minä en nyt tiedä, millä tavalla kuluttajaneuvonnan henkilöstön siirtyminen on tässä tapahtumassa, mutta (Puhemies: 2 minuuttia!) pitää toivoa ja edellyttää, ettei tältä osin kunnille synny lisärasituksia.

Yleiskeskustelu päättyi.