Täysistunnon pöytäkirja 106/2010 vp

PTK 106/2010 vp

106. TIISTAINA 26. LOKAKUUTA 2010 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Hevostalous on osa maataloutta, mutta kuitenkin niin, että sen tulot tulevat pääasiassa hevospelien tuotosta. Hevospelien edunsaaja on hevostalous, ja siksi hevospelien toimeenpaneminen on yleishyödyllistä toimintaa ja vapautettu kunnallis- ja valtionverosta. Tämä on pitkälti Euroopan unionin näkemys yksinoikeudellisuudesta, jonka mukaan nyt sitten Suomessakin ollaan siirtymässä eurooppalaiseen käytäntöön, niin että kaikki hevospelit ovat samalla yhtiöllä. Tämä on hyvä siirto, mutta tässä on kuitenkin joitakin asioita, joihin haluan kiinnittää huomiota.

Suomen Hippos on aikanaan pannut toimeen V5-pelejä, ja ne on siirretty vuosien saatossa yhteistyösopimuksella Veikkaus Oy:n järjestämiksi. Nyt nimenomaan nämä V-pelit ovat se osio, joka ollaan siirtämässä lainsäädännöllä Fintoton toimeenpanemaksi — ei toimilupaan, koska toimiluvista luovutaan. Tässä kohdin on selvää, että hevosväki toivoo ja edellyttää, että Veikkaus luopuu näistä V5- ja V75-peleistä myöskin tuotemerkkien osalta, niin että tämä hevospelien tunnettuisuus, joka on vuosikymmenten aikana rakentunut, voidaan turvata. Tässä yhteydessä sillä on hyvin merkittävä vaikutus ja Fintoton toiminnan kannalta varsin suuri taloudellinen merkitys. Tältä osin toivon, että tähän asiaan löytyy yhtiöiden välillä selvä ratkaisu taikka sitten valtioneuvoston päätös tästä asiasta.

Täällä on myöskin määräyksiä hallituksen kokoonpanosta ja tuosta toiminnasta, nimenomaan Fintoton osalta tulonjaosta. Kun kerran on kysymyksessä yleishyödyllinen yhtiö, se on selvää, että sen tuloksen jaostakin säädellään, ja on hyvä, että nykyistä valtionohjauspolitiikkaakin huomioidaan, kun sitten Fintoton tulospalkkioista päätetään. On hyvä tietenkin kysyä, pitääkö tulospalkkioita yleensäkään olla yhtiössä, jonka tulonmuodostus on kuitenkin sen itsensä säädeltävissä.

Sitten vielä haluan korostaa sitä, että tästä yleishyödyllisyydestä ja verovapaudesta käytäisiin laajempaakin keskustelua urheiluseurojen ja näiden yhtiöiden osalta. Esimerkiksi kun raviradat järjestävät ravikilpailuja ja siellä on urheiluseurojen nuorisojoukkioita talkootöissä, se talkootyön osuus siellä todella säilytettäisiin. Viime vuosien aikana ja ihan viime kuukausina on tehty verotarkastuksia ja myöskin määrätty aika suuriakin veroseuraamuksia siitä, että on epäselvyyksiä näiden talkootöiden osalta. Sillä on kauaskantoinen vaikutus myöskin suomalaisen urheilun nuorisotyön osalta. Jos vanhemmat eivät saa vapaaehtoistyöllä hankkia varoja urheiluseuroille, sehän on pois siitä harrastustoiminnasta.

Sitten yksi huomio tähän vielä lopuksi. Tässä omistajatahojen osalta todetaan, että Fintoto on hevosjalostus- ja raviurheilujärjestöjen keskusjärjestön kokonaan omistama osakeyhtiö. Jos sitä asiaa haluttaisiin selkeennyttää, siihen kirjoitettaisiin, että Fintoto on Suomen Hippos Ry:n kokonaan omistama osakeyhtiö.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Ed. Salon pyynnöstä minä kommentoin vähän sitä veropoliittista osiota hänen puheenvuorossaan. Kiinnitän huomiota siihen, että ei ole montakaan päivää aikaa siitä, kun juuri Fintoto päätettiin jättää arpajaisveron osalta kevyemmän verotuksen piiriin kuin alalla toimivat Veikkaus Oy ja Raha-automaattiyhdistys. Tässä on mielestäni yksi osoitus, että on ainakin haluttu pitää huolta hevostalouden tulevaisuudesta.

En tiedä, miten tämä ratkaisu, joka täällä äänestämällä tehtiin, mahtaa kestää perustuslain näkökulmasta tutkailtuna tai Euroopan unionin piiloelinkeinotukia ajatellen. Siinähän on kolme samanlaista toimijaa. He eivät ole yhdenmukaisesti kohdeltuja verotuksellisesti, ja silloin joutuu pohtimaan sitä, onko kyseessä piiloverotuki Fintotolle. Tämä ei tietenkään ole mielestäni oikea tapa pitää huolta suomalaisen hevostalouden tulevaisuudesta. Siihen pitää hakea läpinäkyvät ja kaiken käsittelyn kestävät menettelytavat. Kun tällä tavalla toimittiin, Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen edunsaajilta leikattiin korotetun arpajaisveron muodossa luokkaa 15 miljoonaa euroa. Tämä on tietysti näiden edunsaajatahojen kannalta hyvin valitettava asia.

Ei ole montakaan vuotta, kun täällä keskusteltiin siitä, kun Fintoto oli ankarammin verotettu kuin Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus, että verotasot pitää saada samantasoisiksi, ja kun ne saatiin, niin nyt otettiin askel mielestäni outoon suuntaan, kun jätettiin hevosmiehet entiselle tasolle ja kiristettiin Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen verotusta. Se oli kovin epälooginen hallinnollinen toimenpide ja maksoi Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen edunsaajille useita miljoonia.

Matti Ahde /sd:

Puhemies! Tämä arpajaislain muutosesitys on nyt eduskunnan käsiteltävänä, ja minä toivoisin, että valiokunnassa paneuduttaisiin tähän kysymykseen sekä perusteellisesti että syvällisesti.

Verotulojen korvikkeeksi rahapeliyhtiöt tuottavat vuosittain noin 2 miljardia euroa Suomessa hevostaloudelle, sosiaali- ja terveysalan järjestöille laajasti ja sitten urheilulle, taiteelle, tieteelle, nuorisotyölle. Tämä rahasumma on niin merkittävä — se on Suomessa bruttokansantuotteeseen ja asukaslukuun suhteutettuna maailman suurinta — että jos nämä rahat jollakin tavalla tulisivat uhanalaisiksi, Suomessa menetettäisiin todella merkittäviä voimavaroja nimenomaan näiden edunsaajien kannalta asiaa katsottuna.

Tästä saan sen peruspointin, jonka halusin tässä nostaa esiin, ja se on EU-kilpailuoikeuden näkökulmasta tämän yksinoikeusjärjestelmän uskottavuus Euroopan unionissa, EY-tuomioistuimessa ja Euroopan unionin komissiossa.

Ilman muuta voidaan sanoa, että Suomessa on tultu tilanteeseen, jossa lähes kilpailutilanteessa toimivat suomalaiset rahapeliyhtiöt. Tämä verkkoon siirtynyt rahapelitoiminta Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintotonkin osalta on aiheuttanut sen, että näiden pelien erot ovat kuin veteen piirrettyjä viivoja. Ei ole lainkaan poissuljettu se vaihtoehto, että jonakin päivänä Euroopan unionin tuomioistuin joutuu käsittelemään kilpailuoikeuden näkökulmasta tätä suomalaista rahapelijärjestelmää ja ennen kaikkea sitä kysymystä, olemmeko me Suomessa kilpailutilanteessa keskenämme vai emme. Jos me olemme, se tarkoittaa silloin sitä, että meidän on annettava tulla tähän maahan kaikkien kansainvälisten peliyhtiöitten, muutenkin kuin netin kautta, myymään tänne omia rahapelituotteitaan.

Tiedämme hyvin, että nämä järjestelmät Euroopassa ja muualla maailmassa ovat muuttuneet yksityiseksi bisnekseksi. Siis yhä vähemmän on enää näitä julkisoikeudellisia yhteisöjä, jotka monopolitilanteesta käsin voivat hoitaa rahapelitoimintaa maailmalla. (Ed. Saarinen: Rehellisesti!) Jos tällaiset, kun ne koko ajan haluavat luoda lonkeronsa myös Suomeen, tänne pääsevät, tänne tulevat, niin se on merkittävä uhka. Ajatellaanpa vaikka lottopeliä lauantaisin. Englannissa päävoitto saattaa olla joka lauantai, kun siellä on 50—60 miljoonaa asukasta, kuitenkin 10 miljoonaa tai parhaassa tapauksessa vielä tuota enemmän. Suomessa samanaikaisesti tarjotaan 1 miljoonan voiton Lottoa, joka on kuitenkin meidän peleistämme kaikkein keskeisin. On tietenkin suuri vaara, jos samanaikaisesti samana lauantaina tullaan myymään tällaista tuotetta Suomen markkinoille, että ainakin jokin osa suomalaisista lähtee hakemaan sitä 10:tä miljoonaa eikä tätä 1:tä miljoonaa.

Se, miksi tämän halusin sanoa täältä, johtuu siitä, että suomalaisesta rahapelijärjestelmästä, jota voi kunnioittaa ja joka on monella tavalla ollut esimerkillinen ja sen tulokset ovat hyviä, voidaan ilman muuta sanoa, että tämä kolmen rahapelitoimijan kenttä on altis tälle kilpailusyytökselle sen takia, että nimenomaan netissä olevat pelit ovat äärettömän lähellä toisiaan. Sitä kysymystä minusta ennemmin tai myöhemmin Suomessakin joudutaan pohtimaan, pitäisikö tämä aito monopoli ja yksinoikeus rakentaa yhden yhtiön varaan, olkoon sen yhtiön nimi mikä hyvänsä, mutta niin, että rahapelitoiminnot organisoidaan yhden Suomessa toimivan yhtiön toimesta, jolloin se, kun sillä on yksi toimilupa, ei voi koskaan tulla kilpailutilanteeseen itsensä kanssa.

Toiseksi sillä on myös synergiaetuja. Toimitaan tällä rahapelialueella, jolla ilman muuta kiistatta syntyy synergiaetuja, ja kun nämä tulot — Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys, Fintoto — ovat kiistatta kasvavia ja erityisesti viime vuosina Veikkaukset pelit ovat kasvaneet merkittävästi, on tärkeää, että jos nämä muut edunsaajat, tässä tapauksessa vaikkapa hevospelit, olisivat tämän suuren kokonaisuuden yksi osa ja eduskunta jakosuhdelailla säätäisi sen, paljonko hevostaloudelle annetaan tästä kokonaispotista. Uskon, että hevostalouden kasvumahdollisuudet Suomessa olisivat suuremmat tässä kokonaisuudessa kuin jos hevostalous sen itse järjestää.

Sen takia toivon, että kun valiokunta käy tätä kokonaisuutta huolella läpi, se miettii tätä perustavaa laatua olevaa kysymystä, miten tulevaisuudessa suomalainen rahapelijärjestelmä tässä EU-oikeudessa parhaiten menestyy.

Kari Rajamäki /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Ahteen esille ottama asia kansallisten pelien asemasta EU:ssa on erittäin tärkeä. Tämähän aikaansai edellisen hallituksen aikana sen, että kaikki eduskuntaryhmät olivat mukana niin sanotussa pelifoorumissa, jota ed. Ahde johti, jolla haluttiin varmistaa meidän kansalliset intressit laajentuneessa EU:ssa, jotta vältettäisiin nimenomaan muun muassa pelihaittojen hallitsematon kasvu, kielteiset turvallisuusvaikutukset ym. Ja on hyvin tärkeätä, että tässä tilanteessa me vahvistamme nimenomaan kansallisten pelien asemaa näitä yksityisiä peliyhtiöitä vastaan myös siinä, että emme käytä pelituottoja sellaisiin kohteisiin, jotka rahoitetaan normaalin talousarvion kautta. Ajatellaan vaikka pelastushelikoptereiden normaaliin turvallisuuteen liittyviä menoja, joiden operaattorikustannukset nyt olivat muun muassa Raha-automaattiyhdistyksen kautta pitkälti rahoitettavana. Tämä näkökohta kannattaa kyllä eduskunnan edelleen muistaa, vaikka pelifoorumi on tainnut raunioitua kyllä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Mauri Salon puheenvuoroon viitaten tuon esille hevostalouden merkityksen suomalaisella maaseudulla. Raviurheilu on voimakas tekijä siinä, että hevostalous on saavuttanut sen kasvavan aseman ja suosion, mikä sillä tällä hetkellä on. Osaltaan on myös kysymys siitä, että näin saadaan pidettyä peltoja peltoina ja maaseutua elävänä.

Ed. Mauri Salo kiinnitti huomiota myös talkootyön osuuteen ja sen välttämättömyyteen, että talkootyö, kolmannen sektorin toiminnat, urheilukilpailuissa voisi säilyä verovapaana. Näen, että tähän olisi kaikki syy myös jatkossa.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ulkomaisia peliyrittäjiä ei tule Suomeen päästää. EU:ssa pitää niin toimia, että meidän omat pelit säilyvät täällä ja tuotot käytetään yhteiseen hyvään. Uhkapelurit ovat jo Suomesta ulkomailla muutenkin, että he voivat sinne mennä.

Kaikkia pitää kumminkin kohdella tasapuolisesti. Täällä ovat olleet esillä toto ja ravitalous ja raviurheilu. Ne työllistävät aika paljon, lähes 10 000 ihmistä Suomessa, ja niistä kilpailuista saa sitten kolmas sektori rahaa, kun ovat siellä mukana järjestämässä näitä. Tämäkin pitää nähdä, tämä työllistävä vaikutus. Taitaa olla, että miljardiluokkaa se liikevaihto Suomessa on. Valiokunnan pitäisi nämä kaikki ottaa huomioon.

Lopuksi vielä toteaisin, että jalkapallolle pitäisi saada vähän enemmän rahaa.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Ei ulkolaisille tietysti. Tässä tietysti kyllä taas, kun meikäläinen sanoo ei, huonot toimittajat, joita ei ole paikalla — he ovat vielä huonompia — tai media sanovat, että kun on aina kielteinen. Mutta tämmöisessä vastauksessa kannatetaan suomalaista hyvää, erinomaista järjestelmää siinä, että tuetaan niiden avustamista, joilla on peliriippuvuutta, välitetään niistä ihmisistä, jotka ovat mukana näissä peleissä. Se on ainutlaatuinen systeemi, vaikka siinä ovat tietysti nämä poliittiset nuorisojärjestöt kahmimassa edelleen rahoja, koska ei ole vielä pystytty sitä korruptiota täysin puhdistamaan tästä puoluepoliittisesta pelistä. Mutta muuten siis sanon "ei" sen takia, että se on "kyllä" sille, että meillä muuten hyvin toimiva systeemi, ilman näitä poliittisia kytkentöjä, on esimerkillinen jopa EU:lle.

Sitten kehuisin tätä hevosjuttua tietysti. Hevosurheilu on siinäkin mielessä hieno juttu, että me voimme katsella sitä Nelonen Sportilta, joka, huomatkaa, ei ole siis ilmainen kanava, vaan me maksamme kaikki siitä nykyisen lupamaksumme. Mutta minä pelkään sitä, että jos hevosurheilua ihan liikaa ruvettaisiin tukemaan tai jotain, sekin siirtyisi taas näille rahastaville kanaville, jotka ovat tässä Suomen maassa ikävä juttu urheilun suhteen. Mutta se on hyvä, että hevosurheilu huomioidaan.

Ja sen verran vielä ... Oikeastaan ei mitään, tuli kerrankin noin lyhyesti.

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Yksinoikeudellisuus perustuu siihen, että edunsaaja on yksiselitteinen. Tässä tapauksessa edunsaajana on hevostalous hevospelien osalta. Veikkauksen osalta on vähän useampi edunsaaja, siellä on urheilua ja muuta. Siltä osin se kaipaisi kyllä selkiinnyttämistä. Mutta kaiken kaikkiaan, kun me toimimme kansallisesti ryhdikkäästi ja pidämme selkeästi sen yksinoikeudellisuusnäkökulman mielessä, sitä myöten meillä myöskin tämä nykyinen kansallinen lainsäädäntö kestää ulkoakin tulevat puristukset.

Reijo Paajanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Mauri Salo piti jo ansiokkaan esityksen avauspuheenvuorossaan hevostalouden kannalta niin rahapelien suhteen kuin koko muunkin toiminnan merkityksestä. Suomalainen rahapelitoiminta tarvitsee nyt jos koskaan yhteiseen hiileen puhaltamista, jotta me voimme välttyä ulkolaisten toimijoiden rantautumiselta Suomeen. Me voimme omilla tappeluillamme edesauttaa merkittävästi siihen suuntaan, että meidän omat rahapelituottomme, jotka minusta ovat erinomaisessa kuosissa nyt kolmella toimijalla, pienenevät ja että saamme tänne kilpailua ulkopuolelta rajojemme.

Täytyy muistaa, että esimerkiksi Lontoon lotto ja Helsingin lotto ovat ihan kokonaan toisesta maailmasta ja sfääreistä. Meillä ei voida tietenkään jakaa sellaisia voittoja kuin Lontoossa jaetaan. Näiltä eväiltä minä pidän äärimmäisen tärkeänä tätä esitystä, että se tuossa muodossaan menisi läpi. Hippoksen ja totopelien tuotot ovat polkeneet paikallaan pitkään, 10—15 vuotta, ja tältä osin Fintotolle totopelit sattuisivat erinomaisesti tässä pyhässä kolmiyhteydessä.

Ilkka Kanerva /kok:

Arvoisa puhemies! Kyllä me voimme jakaa 10 miljoonaa tai jonkin muun määrän miljoonia rahapeliyhtiöiden kautta viikoittain, ei siinä mitään, mutta silloin ei enää rahoiteta suomalaisen yhteiskunnan elintärkeää kansalaisjärjestötoimintaa. Silloin jäävät tietysti syrjään Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen samoin kuin Fintoton kautta rahoitettavat edunsaajatahot, ja jos ne jäävät ilman, niin suomalainen yhteiskunta ei ole enää suomalainen yhteiskunta. Se on jokin muu, jossa kansalaisyhteiskunnan parhaat ominaisuudet eivät enää verso tavalla, joka antaa sisältöä ja elinvoimaa koko yhteiskunnalle.

Minä luulen, että tästä, harvaa poikkeusta lukuun ottamatta, eduskunnassa vallitsee varsin yhteinen ja yhtäläinen näkemys, että meidän on syytä kaikin mahdollisin tavoin turvata kolmannen sektorin, kansalaisyhteiskunnan tulevaisuus myöskin huomisen oloissa tilanteessa, jossa huonosti varautuminen tulisi tarkoittamaan sitä, että tämän liiketoiminnan muodot siirtyisivät ulkomaisten omistajien käsiin. Eikä tule olemaan mahdollista, valitettavasti, sellaisen järjestelmän luominen, joka takaisi niiden kansalaisjärjestöjen rahoituksen turvaamisen niin kuin tällä hetkellä on asianlaita.

Kaikilla rahapeliyhtiöllä, kolmella sellaisella, on omat haasteensa edessä ja trendit vähän erisuuntaisiakin tänä hetkenä. Näen asian hämmästyttävän pitkälle samalla tapaa kuin ed. Ahde, jonka puheenvuoro asiantuntevuudessaan sieti tulla kuulluksi laveammaltikin tässä salissa. Suomalaisen yhteiskunnan kannalta olisi perusteltua katsoa sellaisen strategian toteuttamisen perään, jossa nämä erityyppiset rahapeliyhtiöt voisivat toimia yhteisen strategian mukaisesti, jopa mahdollisesti yhteisen omistajapolitiikan kautta myöskin yhteisesti muodossa tai toisessa hoidettuina. Ja kun tiedän, että saan vastaani epäilyn siitä, että jokin näistä Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen tai Fintoton edunsaajatahoista joutuisi silloin kärsijän rooliin, niin minä en ymmärrä, miksi me emme voisi näin yksinkertaisen selkeässä asiassa löytää sellaista kiveen hakattua pelisäännöstöä, jonka nojalla näitten eri edunsaajatahojen intressit tullaan turvaamaan. Tällä hetkellä näyttää nimittäin siltä, että Fintoton taival ei ole ihan sileä. Raha-automaattiyhdistyksen liikevaihto ja tuloutus ovat olleet mieluummin supistumaan kuin kasvamaan päin samanaikaisesti, kun Veikkauksen tuotto on noussut.

Jos näin jatketaan, niin tietysti Veikkauksen edunsaajatahot ovat pitkän päälle varsin tyytyväisiä siitä, että se puoli tulee hoidettua. Mutta tiedämme tällä hetkellä, mitä se aiheuttaa Raha-automaattiyhdistyksen suunnassa: että tuotot supistuvat. (Ed. Manninen: Ei ne enää supistu!) — Kyllä supistuvat jatkuvasti. Sitä on turha väittää tosiasioita vastaan, ed. Manninen. Olemme nähneet, miten on käynyt ja mitä tapahtuu. Melkeinpä päivittäin uutisissa näemme, mistä Raha-automaattiyhdistys supistaa, lopettaa toimintojaan rahoituksen osalta. (Välihuuto) Ja sen takia minusta olisi Raha-automaatti... — No, me kuulemme juuri nämä sivustahuudot.

Me tarvitsisimme sellaisen strategian, että myös Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajien tarpeet voidaan turvata pitkälle tulevaisuuteen ilman, että joudumme vilkuilemaan sivullemme, mitä eri rahapeliyhtiöt Suomessa tekevät ja miten ne toimiaan toteuttavat. Tämä on erityisen tarpeellista rikollisuuden torjunnan nimissä, sillä kansainvälinen rikollisuus tietenkin on kiinnostunut näin merkittävästä bisneksestä. Tiedämme, minkälaista sosiaalista riippuvuutta peliyhtiöitten kautta saattaa pelaajille aiheutua. Tiedämme kaikki nämä haasteet, joihin yhteiskunnalla on oltava hyvin jämäkkä ja selkeä vastaus ja yhtäläinen asennoituminen. Ja tässä suhteessa on mielestäni hyvin perusteltua esittää kysymys siitä, millä tavoin valtion omistajaohjaus pidemmän päälle toteuttaa sen tavoitteen, että hevosurheilun puolella Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajatahot ja Veikkauksen edunsaajatahot kaikki voisivat yhdessä sopia, mikä on niiden keskinäinen, yhteisen rahapeliyhtiön kautta tuleva osuus pitkälle tulevaisuuteen, niin pitkälle kuin suinkin mahdollista.

Minä olen niitä kansanedustajia, jotka kokevat asian näin. Minä tiedän yhden rahapeliyhtiön osalta asiaintilan, ja siellä on valmius tämänkaltaista asennoitumista lähteä viemään eteenpäin. Tämä on myös se ainoa vastaus, jolla tehokkaimmin torjumme sen riskin, joka EU:n suunnasta suuntautuu Suomen suuntaan. Tällä vastauksella voidaan siis turvata se, että tämä kansalaisyhteiskunnan rahapelijärjestelmä voi olla tuottoisa kansalaisyhteiskunnan kannalta myöskin tulevaisuudessa. Jos me emme tässä ole riittävän rohkeita näkemään, mitä yhteiskunta vaatii, niin me emme ole kovin hyviä vastuunkantajia. Tämä on minun käsitykseni, ja sen vuoksi toivon, että täysin rahapeliyhtiötaustoista, täysin puoluepoliittisista taustoista riippumatta voitaisiin itse kunkin tahon edunsaajien nimissä löytää yhteinen konsensus tässä asiassa.

Kari Rajamäki /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Kanervan puheenvuoro oli erittäin tärkeä kansallisten pelien aseman ja merkityksen näkökulmasta. Ehkä noin 2 prosenttia pitäisi meidän veroastetta nostaa, jos nämä kaikki kansalliset pelit, Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys jnp., häviäisivät. On vaikea kuvitella, että esimerkiksi meidän sosiaalista turvallisuutta vahvistava sosiaalijärjestöjen ja kolmannen sektorin syrjäytymisen vastainen työ saisi sellaisia panostuksia näinä aikoina kuin se saa tätä kautta, vaikka pelihaittoja ym. syntyy. Ed. Kanervan puheenvuoron perustelut kaikki olivat hyviä, ja siksi täytyy ihmetellä, miksi ei toimittu niin, että yhteinen vuoropuhelu ja tämmöinen kansallisten pelien forum, joka edellisen hallituksen aikana kaikista eduskuntaryhmistä koostuen toimi ed. Ahteen johdolla, olisi saanut nyt jatkua. Minä luulen, että nyt paremmin kuin viime kaudella olisi voitu keskittyä juuri tähän strategiaan, jota niin ed. Ahde kuin ed. Kanerva hyvin peräsivät.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on hyvin tarpeellinen. Eduskunnassa ja hallintovaliokunnassahan vasta käsiteltiin arpajaislakikokonaisuudistusta, ja sieltä vissiin tulee toinenkin vaihe. Mutta tässä esityksessähän tällä muutoksella pyritään ehkäisemään rahapelitoimintaan liittyviä rikoksia ja sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä varmistamaan yleishyödyllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytykset. Kun täällä toimijoina ovat Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto, niin mehän tiedämme, että näistä peleistä ja pelaamisesta kertyvä raha on erittäin merkittävä, oliko se nyt lähes miljardi euroa, 900 000, vuodessa. Kun se käytetään veteraanien, vammaisten, nuorison, urheilun ja monien muiden vastaavien kohderyhmien hyödyksi, niin tämä järjestelmä on ainoa oikea. Euroopassa ja maailmallahan on erilaisia järjestelmiä, joissa on lisenssimaksuja, ja sitten liikemiehet ja bisnesmiehet vievät koko voiton, mutta nämä ongelmat, jotka näistä peleistä tulevat, ja tämmöinen pelihaittojen ehkäiseminen jäävätkin yhteiskunnalle. Ja niin kuin me tiedämme, Suomessa on jo yritetty löytää ratkaisuja, kuinka auttaa näitä peliriippuvaisia. Eli tämä ei ole niin yksioikoinen asia, että meillä tämä toiminta tulisi vain vapauttaa, niin kuin jotkut ovat tätäkin halunneet. Tässä kaikki tahot ovat tärkeitä, mutta tämä lainsäädäntö, jossa selkeästi annetaan yksinoikeus näille tahoille, jotka toimivat luvanvaraisesti ja joihin myöskin ulottuu julkisen vallan kontrolli ja joiden tulee toimia valvotun lainsäädännön mukaisesti, ja jossa myöskin näihin peliriippuvuushaittoihin voidaan osoittaa rahoja, on erittäin hyvä asia.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Kun EU:n jäsenyysneuvotteluja käytiin vajaa 20 vuotta sitten, oli kolme tällaista suomalais-pohjoismaista erityiskysymystä, joihin etsittiin ratkaisua. Yksi oli meidän työeläkejärjestelmä, toinen oli alkoholimonopoli ja kolmas oli rahapelimonopoli. Silloin saatiin tietyt ehdot, joilla näitä voidaan jatkaa. Rahapelien osalta todettiin, että lakisääteisiä tehtäviä ei näitten pelien tuotolla saa rahoittaa ja toisaalta taloudellista voittoa niitten avulla ei saa kenellekään yksityiselle järjestää. Silloin todettiin ja päätettiin myös niin, että sosiaali- ja terveyspuoli ja muut kolmannen sektorin yleishyödylliset toiminnot voivat säilyä rahoituksen piirissä, ja näin on tapahtunut. Mitään kirjallista lausuntoa unionin neuvottelijat eivät tästä antaneet, mutta antoivat suullisen lupauksen, että komissio ei lähde taistelemaan Suomen monopoleja vastaan. Näin on käynytkin, joku hyökkäys on tullut vuosien mittaan, mutta komissio on puoltanut tätä järjestelmää, joka meillä on.

Mutta koko ajan on tämä riski olemassa, mihin ed. Ahdekin viittasi, että voi tulla yksityisiä toimijoita tai jäsenvaltioita tai muita tahoja, jotka lähtevät iskemään tähän järjestelmään, ja se on iso ja vakava kysymys, ja siihen on todella paneuduttava. Ehkä tämä yhdistämismalli, näiden kolmen toimijan malli, on yksi sellainen, mikä kannattaa katsoa, jos sillä pystytään turvaamaan tämä toiminta. Nyt on suuri vaara, että käy niin kuin postitoiminnassa, että kermankuorijat tulevat, vievät voitot ulkomaille ja meiltä vain rahat siirtyvät tämmöisiin tarkoituksiin. Se on estettävä. En tiedä, onko sitten esimerkiksi verotuksella mahdollista vaikuttaa, jos tähän tilanteeseen jouduttaisiin, mutta unionissa on tapahtunut voimakasta kehitystä, ja se on ollut näiltä osin huonompaan suuntaan tällaisten meidän toimintojen puolustamisen näkökulmasta.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys laiksi on erinomaanen. Nimittäin jos tänne Suomehen tuloo ulukolaasia niin sanottuja kermankuorijoota, niin se pitää tällä lailla estää. Saatei suomalaaset tykkää pelata näitä rahapeliä senkin takia, että ne tietää, että näistä voitoista jaetahan merkittävä osuus hyvähän tarkootukseen, yleishyörylliseen tarkootukseen, muun muassa urheiluseuroille eri tarkootuksiin. Mä luulen, jotta ne isät ja äitit, jokka lasten kans, ja isovanhemmat lastenlasten kans, pyörii seuratasolla, saa tästä entistä parempaa kipinää, ku tietää, että heirän pelaamat rahat tuloo tiettynä osana meirän tarkootukseen tuolla sivukylissäkin. Ja mä luulen, jotta tämä myös edesauttaa kaiken kaikkiaan meidän suomalaasten yhdessäoloa ja yhteistä meininkiä niin oikialla ku vasemmalla. Eli ollahan suomalaasia.

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Mauri Salon aikaisemmin käyttämä puheenvuoro keskittyi yksinoikeuden perusteisiin. Hänen näkökulmansa oli kyllä vähän erheellinen. Eivät yksinoikeuden perusteet tässä globaalissa Euroopassa riipu yhtiön tai järjestön toimialasta, vaan EU:n näkökulma on kilpailuneutraliteetti, vapaa kilpailu, yhtäläiset verotusperusteet, läpinäkyvyys, talousrikollisuuden torjunta ja eettisesti kestävä mainonta, ja siellä on erilaisia perusteita varsin paljon, joilla on voitu tätä Suomenkin järjestelmää puolustaa.

Se, että Fintoton, Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen toimialat ovat selvästi toisistaan erottuvia, on hyvin vähäpätöinen peruste ollut sille yksinoikeusperusteelle. Kaiken lisäksi näitten toimialojen pelit ovat kehittyneet sillä tavalla — nettejä ym. tuotteita tässä kuvaillen ja niihin viitaten — että ulkopuolinen taho, voisiko sanoa, että se kansainvälinen paha silmä ottaa luupin alle nämä ja kysyy aika lailla perustellusti, miten Suomen markkinoilla voi olla kolme toimijaa, ikään kuin ne eivät vähääkään kilpailisi keskenään.

Kilpailuintressit menevät jonkun verran limittäin jo tänä päivänä. Näyttää siltä, että tulevaisuudessa menee vielä enemmän. Mitä vastataan sitten neljännelle, viidennelle, kuudennelle jne. ulkolaiselle yrittäjälle, tai kotimaiselle, joka pyrkii tänne peliyhtiömaailmaan? Meillä on nyt jo esimerkiksi nettipeleissä maailma avoinna. Voitte pelata koneeltanne, mihin päin maailmaa haluatte.

Mitä tulee siihen Lontoon 60 miljoonaan, niin asia on juuri niin kuin täällä ed. Kanerva sanoi, että jättipotteja on haluttu meillä pidätellä, että on voitu edunsaajille jakaa mahdollisimman paljon. Kyllä veikkausyhtiön tase kestäisi tuoda sellaisen tänäkin lauantaina jakoon. Mutta paine ulkomailta on kova, ja kun nyt meidän peliyhtiömme jakavat kaiken liikenevän, kaikki voittovaransa, yhteiskunnalle, ulkomaiset yhtiöt tulisivat jollakin lisenssimaksulla, ja sitten voitot menisivät ties minne saarille tai mihin tahansa maailmankolkkaan. (Välihuuto) — No, jos menee pääosa saarille, niin ehkä jollekin Saarisellekin voi sitten joku jotain ... mutta epäilen, että ei näin vaalien alla, ei ole pahemmin tarjoajia näkynyt. (Naurua) No, meni nyt vähän keventävään suuntaan tämä vakava asia.

Mutta edunsaajien kannalta, jos tätä nykytilannetta katsoo — täällä on hyvin monia edunsaajatahojen edustajia, kun me toimimme erilaisissa järjestöissä — jotta voidaan edunsaajien osuudet maksimoida, niin pitäisi tavoitella synergiaetuja, pitäisi voida saman kurkihirren alla pyörittää näitä asioita, koska sillä tavalla jokainen voisi omille edunsaajatahoilleen jakaa maksimaalisen osuuden.

Toinen edunsaajien kannalta tärkeä ominaisuus on se, että rahoitus olisi pitkällä aikavälillä turvattu, ja näillä toimijoilla, näillä kolmannen sektorin tärkeiksi kuulutetuilla toimijoilla pitäisi olla tulevaisuudenturvaa. Parhaitenhan tällainen tulevaisuudenturva rakennettaisiin esimerkiksi sillä tavalla, että Suomessa olisi yksi toimilupa, jota ei kukaan ulkopuolinen taho voisi sillä perusteella kivittää eikä murentaa, että täällä nyt on jo kolme toimilupaa. Yksi toimilupa hallinnollisena toimena antaisi valtavan paljon suojaa tälle monopolitoiminnalle, turvaisi edunsaajien tulevaisuutta. Ja se kai tässä on se oleellinen asia, että voidaan edunsaajien toimintoja rahoittaa miljardiluokkaa olevalla rahoituksella, joka on siis ihmisten vapaaehtoista veronmaksua. Ja sitten pitäisi nämä muut intressiristiriidat unohtaa, olkoon ne mitä tahansa. Pahimmoillaan ne ovat hyvin henkilökohtaisiakin, pelataan asemaa organisaatiossa. Ei saisi henkilökohtaisten tai organisaatioitten välisten kamppailujen vuoksi tämä lapsi mennä pesuveden mukana.

Epäilen kuitenkin, että tämä on niin herkkä ja iso kysymys, että ei ehkä tänä iltana tässä salissa ratkea, mutta asetan toiveeni tuleviin hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Hannes Manninen /kesk:

Arvoisa puhemies! En ollut ajatellut käyttää puheenvuoroa, mutta koska nämä veli Veikkauksen edustajat täällä käyttävät niin ahkerasti, niin ajattelin myöskin käyttää lyhyen puheenvuoron.

Ensinnäkin haluan todeta, että arpajaislakiahan on uudistettu asteittain ja aivan oikealla tavalla. Ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin luomaan järjestelmä sille, että mahdollisimman tehokkaasti voidaan ulkomaisten yhtiöiden mainonta ja toiminta eliminoida Suomessa. Tosiasiahan on, että tänä päivänä meillä on yli 60 ulkomaista suomenkielistä pelisivua olemassa ja arvion mukaan noin 150 miljoonaa euroa suomalaiset pelaavat näillä pelisivuilla ja tämä osuus kasvaa erittäin nopeasti. Muun muassa tähän perustuen Raha-automaattiyhdistys on menossa nettiin.

Mitä tulee sitten näihin puheisiin, mitä tässä on todettu, niin ensinnäkin haluan todeta, että nyt tässä toisessa vaiheessa on todella järkevää, että tämä laki hyväksytään, toimilupajärjestelmästä siirrytään laissa määriteltyihin monopoleihin. Mitä tulee sitten Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton yhteistyöhön, niin on syytä todeta, että yhteinen strategia ja työnjako, joka on selkeästi määritelty, on hyvä ja järkevää pitää ja sitä pitää myöskin kunnioittaa.

Euroopan unionissahan on lähtökohta edelleen, että yksinoikeus on kansakunnan, kunkin kansan osalta itse päätettävä. Sen sijaan eräät kielteiset oikeuspäätökset ovat perustuneet viime aikoina siihen, että yhtiöt ovat aggressiivisella mainonnalla ja muulla vastaavalla toiminnalla tavallaan menettäneet tämän yksinoikeuden.

Nyt pitää muistaa, että työnjaon mukaan Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen pelit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, vaikkakin Veikkaus tietoisesti pyrkii lähentymään ja, voisin melkein väittää, vähän niin kuin hämärtämään ja rikkomaan sitä työnjakoa, mikä aikoinaan on sovittu.

Jos nämä olisivat yhdessä yhtiössä, niin erityyppisille peleille on aivan erilaiset mainonnan säännöt ja ohjeet. Raha-automaattiyhdistyksen mainonnalla on erittäin tiukat rajoitukset ja tulee olemaan jatkossakin, eikä sellaista aggressiivista mainontaa, jota Veikkaus Oy harjoittaa, voitaisi tehdä, mikäli siellä olisivat myöskin Raha-automaattiyhdistyksen pelit. Elikkä näen, että kokonaistuoton kannalta kohtuullinen mainonta veikkauspelien osalta on ihan ok, se tuottaa paremmin, kun taas Raha-automaattiyhdistyksessä, kun se on erillinen, ei sitten voisi eikä tarvitsekaan olla vastaavaa mainontaa, koska niissä peleissä peliriippuvuusriski on huomattavasti suurempi, koska ne ovat niin sanottuja nopeatempoisia pelejä ja se riski silloin tähän addiktioon on huomattavasti suurempi.

Elikkä minusta on tärkeätä ja järkevää, että tämä laki hyväksytään tällaisenaan, ja meidän on edelleenkin jatkossa syytä noudattaa yhteistä strategiaa ja yhteisiä suunnitelmia, yhteistyötä niissä toiminnoissa, mitkä ovat järkeviä, mutta näiden erillisten toimijoiden säilyttäminen on käsitykseni mukaan myös tuoton ja tämän käytännön toiminnan kannalta järkevää ja antaa parhaan tuoton myöskin urheilulle, koska silloin nämä rajoitukset voidaan minimoida, kun ollaan erillisissä organisaatioissa.

Elikkä kaiken kaikkiaan kysymys on erittäin tärkeä. Reilut 900 miljoonaa euroa jaetaan vuosittain, ja sille korvaavaa rahoitusta ei varmasti löytyisi, ja käytäntö on osoittanut, että Suomessa tällä järjestelmällä saadaan kaikkein tehokkaimmin rahoja käyttöön kolmannelle sektorille, urheiluun, liikuntaan, tieteeseen ja taiteeseen verrattuna mihinkään muuhun maailman maahan. Elikkä tässä mielessä meillä on erittäin hyvä järjestelmä.

Matti Ahde /sd:

Herra puhemies! Ensinnäkin haluan sanoa, että en esitä tähän lakiin nyt mitään muutoksia, että tämä minun puheenvuoroni tarkoitus ei ollut tämä. Mutta tämä lakiesitys hallituksen esittämässä muodossa ei kyllä poista tätä perustavaa laatua olevaa ongelmaa ja pientä uhkaa suomalaisen rahapelijärjestelmän yltä. Itse asiassa se voi sitä lisätä.

Erityisen paljon myös tähän edustajatoveri Hannes Mannisen puheenvuoroon liittyen: ongelmaa ei ole Veikkauksen edunsaajien kannalta. Ne pärjäävät ihan hyvin tällä laillakin. Pelit kehittyvät. Tulot ovat kehittyneet paremmin tässä viime vuosina kuin monella muulla, eikä Raha-automaattiyhdistyksenkään edunsaajilla ole ongelmia. Varmaan tämä nettiin meno tuo Raha-automaattiyhdistykselle uutta jaettavaa. Siihen kyllä sisältyy monia ongelmia, eettisiä ongelmia, ja ennen kaikkea nämä nettipokerimaailmaan liittyvät pelit ovat kaikkein vaarallisimpia pelejä tämän peliriippuvuuden näkökulmasta. Niihin sisältyy siis todella monia ongelmia, ja jos vielä on niin, että nämä pelit ovat saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa, niin erittäin monet ongelmapelaajat ja yhä uudet ongelmapelaajat löytävät Suomessa kotipaikkansa. Se ongelma on siinä, että syntyy ihan uusi ongelmapelaajien joukko, ja se on nuoret miehet, jotka ovat jääneet tähän nettipokeriin tosi syvälle koukkuun. Se on monella tavalla äärettömän suuri eettinen ongelma ja moraalinen ongelma tämän suomalaisen rahapelijärjestelmän kannalta.

Mutta kun netissä kaksi suomalaista peliyhtiötä pitää suurin piirtein samanlaisia tuotteita, niin ollaan lähellä sitä kilpailutilannetta, ja siitä minä kannan huolta. Sen takia pidän kyllä äärettömän tärkeänä sitä ja suoraan sanottuna parempana esityksenä olisin pitänyt sitä, että hallitus tuo eduskuntaan esityksen, jossa se tavalla tai toisella tavalla saa yhteen nämä kolme rahapelitoimijaa.

Minä kannatan siis voimakkaasti hevospelejä ja toivoisin, että niistä Suomessa saataisiin enemmän tuloa suomalaiselle hevostaloudelle kuin nyt saadaan. Minä pelkään, että nyt kun Fintoto yksin alkaa hoitaa tätä hevospelien rahapelijärjestelmää, niin se saattaa tulla Fintotolle tosi raskaaksi marssiksi. Parempi olisi ollut tässä uudessa yhteydessä, jossa on Veikkauksen pelit, niiden myyntikanavat ja niiden osaava henkilöstö, olla mukana jakamassa sitten sitä yhdessä synnytettyä rahapelipottia sen jakosuhdelain mukaan. Siitä minusta Fintotolle olisi voinut ilman muuta tulla enemmän jaettavaa kuin siitä, että se itse alkavaa hoitaa Suomessa sittenkin valitettavasti suhteellisen pientä hevostalous- ja hevosrahapelimarkkinaa. Se tulee olemaan vaativa ponnistus, sanoisin, Fintotolle.

En minä ole ketään vastaan tai kenenkään puolesta. Tämän puheenvuoron tarkoitus ei ole ollenkaan tämä, mutta minä aidosti näen tämän ongelman, että päivänä muutamana todetaan, että Suomessa rahapelit ovat kilpailutilanteessa, rahapelitoimijat keskenään, ja että sen seurauksena täällä täytyy sitten soveltaa tätä EU-oikeuden mukaan syrjinnän kieltävää säännöstä, joka on EU:n kaikkein tärkein säännös, ja sillä perusteella antaa oikeus rahapelitoimijoille tulla myös ulkomailta. (Ed. Mannisen välihuuto) — Minä en puhu nyt Veikkaukselle, ed. Manninen, enkä Rahikselle enkä kellekään, vaan minä puhun tästä perustavaa laatua olevasta ongelmasta.

Sitten ed. Salolle minäkin sanoisin, että tämä yksinoikeuden perusta ei lähde siitä, että rahat jaetaan erilaisille edunsaajille. Se ei ole ollenkaan tämä EU:n lähtökohta. Ed. Saarinen tässä kertoi eräitä niistä periaatteista, jotka tämän yksinoikeuden sallivat, koska rahapelit EU:ssa, kun EU lähti liikkeelle, Suomi liittyi EU:n jäseneksi, luettiin EU:ssa kilpailuoikeuden piiriin kuuluvaksi toiminnaksi. Siis rahapelit ovat palvelutuotantoa, ja ne ovat kilpailulainsäädännön piiriin kuuluvaa toimintaa. Mutta sitten annettiin nämä poikkeukset, näille rahapeliyhtiöille annettiin järjestysoikeus, suojellaan pelaajia et cetera, monet tämän kaltaiset, ja sitten se, että niiden voittovarat käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin oli yksi tämmöinen erityispiirre, ei painavin, mutta yksi tärkeä peruste. Näillä periaatteilla sitten saatiin rakennettua tämä vielä suhteellisen hyvin toimiva järjestelmä, mutta minä katson nyt muutaman vuoden eteenpäin.

EU-tuomioistuimeen on tullut nyt näitä uusia jäsenmaita, siellä on jokaisesta maasta yksi edustaja, ja ne suhtautuvat lähtökohtaisesti kaikkeen monopolitoimintaan erittäin kielteisesti, erittäin kielteisesti, ja sen takia tämä uhkakin, vaikkapa aikaisemmin on saatu vielä vapauttavia päätöksiä, on lisääntynyt ja ennen kaikkea siksi, että nettiin menevät rahapelit ovat arpoja. Siellä myydään arpoja. Siis siellä arvotaan se lopputulos näissä netissä olevissa rahapeleissä, ja kun niitä tekee nyt useampi suomalainen yhtiö kuin yksi, niin tästä syntyy se ongelma tulevaisuuden kannalta, tai jos suomalaiseen rahapelin ylle syntyy joku ongelma, niin se syntyy tästä asiasta, ja sillä on kallis hintalappu.

Ajatellaan ansio- ja pääomatuloja. Niiden osuus ensi vuonna, arvioi hallitus budjettikirjassa, on 7 miljardia. Niin kuin ed. Manninen totesi, miljardista puhutaan tässä rahapelitoiminnan tuotossa. Tulee semmoisia veronkorotustarpeita sitten, kun aletaan kasata tätä gäppiä umpeen, että niitä ei muuten tästä talosta eikä mistään muustakaan talosta löydy. Siksi on minusta hyvä, että tästä kannetaan kuitenkin huolta ja jokainen näkee avoimin silmin, että on isosta asiasta kysymys. Muuten, monet muutkin toimialat ovat fuusioituneet synergiaetujen takia. Valtio on koonnut toimintojaan yhteen, koska saadaan paremmin irti siitä koneesta tuottavuutta. Sen takia tämäkin on tämmöisen pohdinnan paikka.

Reijo  Paajanen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Suomen Hippoksen hallituksessa elikkä tässä veljeskunnan pienemmässä joukkueessa jonkin aikaa olleena voin sanoa, että kyllä Hippoksessa ja Fintotossa on nähty, että Veikkauksen hevospelien eteenpäinvientiin ei ole sillä tavalla voimavaroja keskitetty kuin mahdollisesti Fintoto ja Hippos pystyisivät keskittämään. Tältä osin näin tämän kyllä hyvänä, ja olen eri mieltä ed. Ahteen kanssa siitä, miten pelejä pitäisi kehittää.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Jos komission edustaja olisi ollut täällä parvella nyt kuuntelemassa, niin hänelle olisi saattanut kenties herätä epäilys siitä, että Suomessa todellakin vallitsee kilpailutilanne näitten eri yhtiöitten välillä, eikä pelkästään sen vuoksi, että niiden pelit, kuten täällä on todistettu tai vastaan väitetty, ovat kovin samanlaisia tai eivät ole, vaan ihan pelkästään tästä asetelmasta, joka täällä on vallinnut. Mutta en halua ottaa siihen kantaa.

Kun ed. Rajamäki täällä totesi ja myöskin ed. Ahde siihen viittasi, että jos nämä pelien tuotot eivät olisi käytettävissä niihin tarkoituksiin, mihin ne nyt menevät, niin olisi kohtuullinen tarve huomattaviin veronkorotuksiin. Niin varmasti olisikin, mutta myöskin komission suhtautumisen kannalta olisi hyvä huolehtia siitä, että näitten yhtiöitten, etenkään Raha-automaattiyhdistyksen, tuottoja ei käytetä sellaisiin tehtäviin, jotka oikeasti pitäisi rahoittaa verotuksella kerättävillä budjettivaroilla.

Nythän viime aikoina Rahikselle on entistä enemmän siirretty budjetista tehtäviä, jotka kuuluisivat julkisen vallan, tässä tapauksessa valtion, omaan tuotantoon. Viimeisin esimerkki, josta tässäkin salissa on nyt runsaasti keskusteltu, ovat nämä päihdeäidit. On todellakin syytä huolehtia siitä, että tämä, sanoisiko, julkisen palvelutuotannon ja toisaalta sitten esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksen tukemien yhdistysten työnjako tehtäisiin niin selväksi, että ainakaan siltä osin ei syntyisi sellaisia epäilyksiä, jotka saattaisivat uhata tätä komissionkin hyväksymää suomalaisten pelien monopoliasemaa.

Yleisesti katsoen, jos pitäisi ottaa kantaa täällä käytyyn keskusteluun, ed. Mannisen näkemykset lämmittivät minua hieman enemmän kuin ed. Ahteen ja kumppanien.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Varmasti tulevaisuuden ennakoiminen on erittäin tärkeää, mitä nyt moni puhuja on tehnyt, ettei tämä oikeus, mikä Suomella on näihin kolmeen toimijaan — Veikkaus Oy:hyn, Raha-automaattiyhdistykseen ja sitten tähän Fintoto Osakeyhtiöön — häviä. Nämä ongelmat olisivat todella kohtuuttoman suuria suomalaisille, jos tämä rahantulo yhteiskuntaa hyödyttäviin tarkoituksiin häviää ja siirtyisi sitten yksityisen bisneksen hallintaan ja sen tuloon. 1990-luvun puolivälin maissahan käytettiin aika tavalla Raha-automaattiyhdistyksen tuottoja muun muassa kirjastotoimen rahoitukseen. Se oli jonkunlainen pelastustoimi, mutta siitä nyt pikkuhiljaa on päästy. (Ed. Kanerva: Ne olivat Veikkauksen tuloja, eivät Raha-automaattiyhdistyksen!) — No, Veikkauksen, näin varmaan oli.

Tähän peliriippuvuusasiaan, joka täällä todettiin myös Raha-automaattiyhdistyksen pyörittäjänä, ja tähän niin sanottuun pelikiinnostukseen — tai onko sitten pelihimo, mikä onkaan — liittyy taas puolestaan omia ongelmia, jotka on syytä painokkaasti aina todeta.

Fintoton kohdalla voidaan ikään kuin sivulauseessa todeta sekin, että eläinten, tässä tapauksessa hevosten, hyvä kohtelu on tietysti tärkeä asia ja eläinsuojelulliset toimenpiteet on hyvä toteuttaa.

Kuitenkin nämä Veikkauksen päätökset siitä, että se vähentää markkinointia ja on nostanut ikärajaa ennakoidusti, ovat positiivisia asioita, ja niissä on sitä yhteiskunta-, ihmisvastuuta.

Tuulikki Ukkola /kok:

Arvoisa puhemies! Itse asiassa meillähän on koko ajan kilpailua Raha-automaattiyhdistyksen pelikoneen ja lottokupongin kanssa. Kun peliriippuvainen menee kauppakeskukseen, niin hän miettii, mihin hän panee sen markkansa tai viisieurosensa — euronsa tällä hetkellä — kilistääkö hän sitä Raha-automaattiyhdistyksen masiinaa vai paneeko hän lottokupongin vetämään. Minusta tämä on hurskastelua. Suomessa on jo kilpailua. Toivottavasti Euroopan unionin tuomioistuin aukaisee tämän ja vapauttaa kilpailun Suomeen. Minusta tämä on aivan järjetön tilanne, että on olemassa tämmöinen monopoli, jonka rahojen perään ei kukaan sitten hauku. Kuten Raha-automaattiyhdistyksen tilanteesta on tiedetty, rahaa menee mihin sattuu, ja sama homma on ilmeisesti Veikkauksessa. En tiedä, miten hyvin urheiluseurat ja -säätiöt, joitten tukemiseen veikkausvoittovaroja käytetään, tutkivat ja tarkistavat sen, mihin tämä raha käytetään. Onhan tässä tullut justiin viime päivinä muutama pieni skandaali, mutta koska en ole asiantuntija, niin en mitään muuta kuin toivon vaan, että tämä aukaistaan kilpailulle. Saattaa olla, että tämä jossakin vaiheessa myös vaikuttaa siihen, että ei ole pelaajiakaan niin paljoa.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Ukkolalle: se Hiihtoliiton säätiö ei kyllä oo saanu pennin hyrrää, ne on ollu hiihtäjien rahoja.

Mutta jos nyt ajatellahan sitä, että Veikkaus ja Raha-automaattiyhristys menis yhteen, se tarkoottaas sitä, että on yhteneväiset mainokset. Kaikki meistä tietää, jotta lähinnä Raha-automaattiyhristyksen peleissä on peliriippuvaasuutta ja niistä myös moni on jääny koukkuun sillä lailla, jotta kaikki rahat on menny ja vähän vierahat ja varaastetukki. Mä haluaasin vain sanoa, että kun Veikkaus saa inhimillistä mainontaa käyttää, jotta veikkausta ja Veikkauksen pelejä pelataan, niin tämä on ristiriitaanen asia, jos Veikkaus ja Raha-automaattiyhristys menis yhtehen. Soon eettisesti, moraalisesti väärin kyllä, jos me kiihootettaas sitte myös näitä peliriippuvaasia pelaamahan kaikenmoisia hedelmäpelejä, jotenka tämäki seikka kannattaa tarkasti miettiä, ennenkö nämä kaksi yhristetään — joskin synergiaetuja varmahan löytyis hirviästi, koska kyllähän, jos ei ny hallituksen ja muiren palkkiot oo kovia, kuitenkin päällekkäisorganisointi sekin maksaa. Mutta ehkä kansanterveys on kuitenki paree, jotta ihmiset mieluummin elääs normaalia elämää eikä tulsi peliriippuvaisiksi.

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Ukkolan puheenvuoro oli hyvin mielipiteitä jakava. Uskon niin, että kun tämä yksinoikeudellisuus ja edunsaajanäkökulma pidetään huolellisesti tässä yhteneväisesti, niin tämä asia pysyy kasassa. Nimittäin edelleen painotan sitä ainakin hevostalouden kohdalla ravipelien osalta. Toimiessani Euroopan unionin ravijärjestössä useamman vuoden ajan siellä nimenomaan käytiin läpi näitä kilpailu-uhkia ja mahdollisuuksia, ja nimenomaan tämä yksinoikeudellisuus perustui edunsaajanäkökulmaan: hevospelien edunsaajana hevostalous.

Myöskin täällä kysyttiin sitä, miksi Raha-automaattiyhdistyksen rahoja käytetään muulla tavalla kuin aikaisemmin elikkä niitä edunsaajia ei ole niin paljon. Se perustuu jo 1990-luvun alkupuolella täällä tehtyihin päätöksiin, kilpailuneutraliteettiasian esiintuomiseen, elikkä haluttiin tuoda markkinoille kilpailua myöskin kolmannen sektorin puolelle, ja sen seurauksena tuli kieltoja, ettei saada Raha-automaattiyhdistyksen rahoja jakaa. Kuitenkin Raha-automaattiyhdistyksen rahaa pitäisi voida jakaa sosiaalisin perustein niin kuin niitä on jaettu aikaisemminkin, koska se on yksi osa tätä yhteiskuntaa ja hyvinvoinnin tuottoa.

Kaikkein suurin vaara näiden pelien osalta on se, että näiden tuotot pistetään valtion budjettiin yleiskatteeksi. Sen jälkeen, kun näin tapahtuu, meillä ei ole yksinoikeudellisuutta.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Meinasin kysyä, ketä me pelkäämme, kuka tämmöistä kansallista mokaa ajaa. No, selkisihän se, kun tuli ed. Ukkolan aikamoinen, voisiko sanoa, paljastus — voi olla, että jotkut kokoomuksessa hermostuvatkin, kun se näin selkeästi tuli esiin. Jopa tänään iltapäivälehdessä kehuttiin kokoomusta siitä, että konsulttiensa avulla kokoomus selviää minkälaisesta tahansa, nopeastakin, imagonvaihdoksesta, kun nyt täytyy yrittää etsiä ja kalastaa joka suuntaan.

Tässä ed. Mieto mainitsi nämä peliriippuvaiset. On olemassa myös ihmisiä, jotka eivät ole riippuvaisia mutta joilla on taipumusta. Ilmeisesti nämä kokoomuksen konsultit on sitten valjastettu tähänkin mainoskampanjaan, että kun saadaan rahapelit pois kansallisesta hyödystä, niin sitten voidaan vetää omilla osakesijoituksilla ja muilla rahat pois kaikilta vähemmänkin riippuvaisilta.

Nimittäin homokeskustelussa, arvoisa puhemies, ei otettu huomioon yhtä asiaa, sitä, että kun on geneettisesti ja kaikella lailla homoseksuaaleja, niin on olemassa myös hivenen taipuvaisia tai ei ollenkaan taipuvaisia. Mutta on näytetty, että kun sallitaan enemmän tv-ohjelmissa ja muissa vastaavissa varsinkin naisten suhteen näitä asioita, niin ne, joilla ei geneettisesti ole edes minkäänlaisia taipumuksia, pystytään viettelemään mukaan tähän homokulttuuriin ja myös kaikenlaisiin tämänkaltaisiin ilmiöihin.

Tässä rahapeliriippuvuusjutussa on samasta asiasta kyse: ei olla edes oikein vielä riippuvaisia, kun käytetään kaikennäköisiä nettihelppouskeinoja, mistä nykyään on todistettu, että poliittisestikin voidaan äänestellä mitä vaan, ja kaikki nämä yhtyvät kaikennäköiseen lisääntyneeseen pillerinkäyttöön ja alkoholinkäyttöön, ja sitten meillä on riippuvaisia paljon enemmän kuin koskaan.

Eli on moka edes tuoda tämmöinen asia tänne. EU muka vaatii tätä. Minä huomasin, että näköjään kokoomuksessa monet ajattelevat, että saadaan taas osakkeita lisää tämmöisestäkin ja ryöstetään tämmöinen kansallinen aarre.

Tuulikki Ukkola /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Virtanen, minä en tiedä, mitä kokoomus ajattelee tästä — tai tiedän, mitä kansanedustaja Kanerva ajattelee, ja silloin varmaan kokoomus ajattelee näin. Minun mielipiteitäni ei pidä panna kokoomuksen niskoihin. Sillä siisti. Ne ovat minun omiani. Sillä siisti. Joko ed. Virtanen uskoo? Sillä siisti.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa puhemies! Hevostalous ja hevosurheilu ovat viime vuosina lisääntyneet tässä maassa ja tulleet suositummiksi. Edustajat Paajanen ja Salo täällä ovat tuoneet esille tätä hevosurheilun näkökulmaa omissa puheenvuoroissaan.

Jos Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Fintoton rahapelit yhdistettäisiin, niin itse näen, että hevosurheilun ja hevospelien kehittäminen ei olisi yhtä hyvällä kasvu-uralla kuin se nyt on Hippoksen ja Fintoton toiminnan puitteissa mahdollista. Se on kuitenkin erikoisala tässä pelitoiminnassakin, ja siellä on paljon kehittämispotentiaalia ja kasvupotentiaalia olemassa.

Rahapelien yleishyödyllinen voitonjako tulee säilyttää, koska se on meidän yhteiskuntamme etu siinäkin tilanteessa, että paineet kilpailun avaamiseen ovat olemassa, kuten tiedetään. Mutta rahapelien myötä myös haittavaikutukset, niin kuin on kuultu, peliriippuvaisuus, ovat kasvussa ja aiheuttavat yhteiskunnalle kustannuksia. On kohtuus, että tätä yleishyödyllistä voitonjakoa myös näiden kulujen kattamiseen käytetään.

Ed. Virtaselle voisi sanoa, että eiköhän ole parempi, että huolehtii vaan siitä omasta julkisuuskuvastaan ja kukin hoitaa sen oman kantansa.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Ukkola on rohkea nainen, ottaa ihan omasta näkökulmastaan kantaa, ja joskus kyllä tuntuu, että hän vähän rätkii niitä mielipiteitään miettimättä yhtään sen pidemmälle. Voidaan esittää kysymys, että mistä, ed. Ukkola, otetaan se miljoona euroa, joka menee sotaveteraanien kuntoutukseen ja hyvinvointiin, nuorison harrastuksiin, kulttuuriin, tieteeseen, tutkimukseen ja moniin muihin, muun muassa hevosjalostuksen ja raviurheilun toimintojen tukemiseen. Otetaanko miljardi vielä lisää velkaa, vai jätetäänkö kaikki nämä tahot ilman avustusta ja annetaan nämä rahat kansainvälisille miljonääreille ja peliherroille, jotka hyötyvät sitten näistä Suomen peleistä ja pelaajista, ja jätetään pelihaitat vielä suomalaisten maksettavaksi? Vähän ihmettelen tätä logiikkaa, mutta eihän noissa monesti logiikkaa ole.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Tämäkin keskustelu on osoittanut, että tässä on hyvin paljon asioita, jotka puoltavat sitä, että yhteiskunta pitää nämä nyörit käsissään, koskee se sitten edunsaajia tai peliriippuvuutta, talousrikollisuutta, mitä tahansa.

Täällä on paljon puhuttu peliriippuvuudesta ja viitattu Peluuri-järjestelmään, jota pelien ylläpitäjät rahoittavat. Se on eräänlainen ensiapupiste, mutta sitten kun mennään siitä eteenpäin, miten näitä peliriippuvaisia ihmisiä voidaan todella auttaa, ne ovat pitempiaikaisia kuntoutusvaiheita, ja nykysäännöillä nämä yhtiöt, pelien järjestäjät, eivät voi lähteä tätä ensiaputoimintaa pidemmälle. Tässä on yksi vakava ongelma. Nämä ihmiset jäävät sitten apua vaille, asiantuntevaa auttajaa vaille. Tämän vuoksi toivoisin, että tätä Peluuri-järjestelmää voitaisiin sillä tavalla kehittää, että rahapelien järjestäjät voisivat huolehtia myöskin sitten jatkokuntoutuksesta siltä osin kuin näitä valitettavia peliriippuvuustapauksia syntyy.

Olisi hyvä tosiaan katsoa, mitkä ovat niitä pelejä, jotka erityisesti koukuttavat, ja pitää huoli siitä, että mainonta ja pelien tarjonta olisi mahdollisimman vastuullista, aivan niin kuin tämän keskustelun aikana on moneen kertaan tuotu esiin ja puollettu. Nämä seikat puoltavat sitä, että rahapelit pysyisivät vahvasti yhteiskunnan johdossa ja hallinnassa, eli monopolijärjestelmän puolesta olen tässä omassa puheenvuorossani puhunut.

Matti Ahde /sd:

Herra puhemies! Vielä on yksi näkökohta, ja se liittyy rahapelien markkinointiin. Kansainväliset säännöt ovat kaikille rahapeleille samat, siis itse asiassa mainonta ja markkinointi on tarkkaan rajattu. Siinä on ollut Suomessakin ongelmia. Sen takia, jos tällainen lähempi yhteistyö, konsernihallintorakenne tai jokin muu, voitaisiin rakentaa rahapeliyhtiöitten kesken, se voitaisiin tehdä Raha-automaattiyhdistyksen pohjalle, saataisiin eettisyyttä markkinointiin ja mainontaan. Mutta sitten tullaan yöllä pelaamiseen ja kaikkeen tähän muuhun, joissa enemmän sitten voi saada hyötyä ja osaamista muista rahapeliyhtiöistä.

Tärkeintä minusta on — eikä tässä olla Veikkauksen laariin pelaamassa, ei kenenkään laariin — se, että voidaan säilyttää Suomessa tämä rahapelien yksinoikeus. Se alkaa olla jo harvinaisuus maailmassa, koko ajan yksinoikeus vähenee maailmassa. Siitä tulee yksityisen bisneksen kohde.

Sitten, mitä tulee hevostalouteen ja hevospeleihin, niin sen takia, että Hippoksen ja Fintoton resurssit ovat mielestäni riittämättömät kehittämään tätä peliä niin paljon kuin pitäisi, jotta esimerkiksi rahapelit tulisivat samalle tasolle kuin ne ovat Ruotsissa, Norjassa, eräissä muissa Euroopan maissa, tästä yhteisöstä on saatavissa enemmän resursseja hevospelitoiminnan kehittämiseen, ja tietenkin sieltä tulee se asiantuntemus ja ammattitaito. Ei tässä kukaan ole ketään ajamassa ulos, kaikkia tarvitaan jatkossakin tässä, mutta siinä meillä olisi yksi yhteinen sanotaan vaikka konsernirakenne, jolle annettaisiin toimilupa valtioneuvostosta lailla tai toimiluvalla. Se sitten löytää kyllä ne toimintamuodot, ja sitä yhtä yksinoikeutta tai toimilupaa ei koskaan voi kukaan kilpailuperustein moittia.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! Edustaja Saarinen otti tietynlaasen näkökuluman esille, kun se otti, että jos peliriippuvaasia tuloo oikeen ja ne vähä niin ku on sairastunu, sen ottaa kontollensa esimerkiksi Raha-automaattiyhristys. Jos tällaanen tuohon pykälähän sorvatahan, niin kyllä niitä alakaa kuulkaa tuol jonos olohon niin paljo, jotta mä luulen, että Raha-automaattiyhristyskään ei enää sen jäläkihin tuota niin paljo, että se pystyys eres nämä sairahat hoitamahan. Että täs asias kannattaa eretä ny varovaasesti.

Matti Saarinen /sd(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Sen verran ed. Miedolle, että tämä Peluuri-järjestelmä on peliyhtiöitten yhdessä ylläpitämä ja rahoittama tänäkin päivänä.

Mauri Salo /kesk:

Herra puhemies! Ed. Ahde on siinä oikeassa, että Suomessa hevospelit ovat paljon jäljessä Ruotsia. Toisaalta Suomen Lotto on paljon edellä Ruotsin lottoa johtuen siitä, että Ruotsiin lotto tuli vasta paljon Suomen jälkeen ja Suomessa on kehitetty nimenomaan näitä Veikkauksen pelejä erityisesti.

Suomen Hippoksella on ollut käytännössä aika huonot resurssit toimia. 1980-luvun loppupuolella vauhti oli hyvä, 1990-luvun alussa oli lama ja rajattu toimialue. 1990-luvun alkupuolella Esko Ahon hallituksen aikana Hippos sai etäpelikokeilun muutamalla radalla pelata radalta radalle, ja sitten se aikanaan siitä laajeni. Siellä oli kyllä yksi hyvä kirjaus siellä Esko Ahon hallituksen päätöksessä, ainakin sivulauseessa, että Suomeen ei pidä rakentaa kahta tiedonsiirtoverkkoa ja ne pitäisi pitää yhdessä. Siinä minä olen tasan tarkkaan samaa mieltä, että tämä verkkokysymys olisi ollut sellainen, että se olisi pitänyt voida hoitaa erillisenä yhtiönä ja sitten näiden firmojen myydä omia tuotteitaan samoilla järjestelmillä. Sitä kautta olisi saatu isot synergiahyödyt. Nyt se aika on kulunut ja mennyt ohi, nyt katsotaan, mihin näiden kolmen yhtiön rahkeet omineen kestää.

Minä uskon, että osaavalla porukalla kaikki menee hyvin eteenpäin, ja kunhan ei riidellä kansallisesti näistä jaoista, niin silloin tämä yksinoikeudellisuuskin täällä säilyy.

Pertti Virtanen /ps:

Sen verran, arvoisa puhemies, vielä tästä raviurheilusta ja Hippos-totosta ja muusta, että kun kerta vielä on niin, että meillä on joku tämmöinen, voisiko sanoa, esteettisesti jalo urheilulaji maksuttomalla kanavalla — siis ei ilmaisella, mutta ei rahastuskanavalla, jos sanottaisiin näin — niin on selkeesti tapahtunut niin, kun tuolla maailmalla kulkee, että raviurheilu on saanut paljon uusia harrastajia, jotka ovat löytäneet myös suomenhevosen kautta monia juttuja, jotka liittyvät näihin tärkeämpiinkin kokonaisuuksiin.

Eli asia, jota minä pelkään, on kuiteskin se, että jos raviurheilusta alettaisiin tehdä ihan yhtä komeeta tai upeeta bisnestä kuin Ruotsissa, niin kas kummaa, kohta meidän raviurheilulähetyksemme siirtyisivät myös näille rahastaville, maksullisille kanaville, joista on todistettu muuten nykyään se asia, että kun niitä on niin paljon ja urheilua tulee niin paljon, niin hukkakäyttö näillä kanavilla on semmoista 95 prosentin luokkaa, että ihmiset eivät ehdi katselemaan mitään näitä urheilulähetyksiä. Ne on vaan siivottu sinne, että ihmiset pakotettaisiin jonkun yksittäisen urheilutapahtuman takia ostamaan sitten tämmöinen maksukortti.

Eli tätä minä pelkään ainoastaan tässä raviurheilussa, vaikka muuten kannatankin kaikkea hyvää ja toivon, että raviurheilu todella nousisi kansalliseksi urheiluksi.

Keskustelu päättyi.