Täysistunnon pöytäkirja 107/2006 vp

PTK 107/2006 vp

107. KESKIVIIKKONA 25. LOKAKUUTA 2006 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

20) Hallituksen esitys laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

 

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Rouva puhemies! Kun näitä meidän asioitamme täällä nyt on, niin jos sopii, tätäkin lyhyesti esittelen.

Terrorisminvastainen kamppailuhan ulottuu myös tänne liikennesektorille, ja tässä eduskunnalle nyt annettavassa laissa tiukennetaan ja tehostetaan satamien ja niiden välittömässä läheisyydessä olevien alueiden turvatoimia. Esityksellä muutettaisiin eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettua lakia.

Tämä voimassa oleva laki annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman turvatoimiasetuksen voimaantulon yhteydessä. Se on tullut voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2004. Niin sanotulla satamaturvalailla säädetään muun muassa viranomaisten tehtävistä ja oikeuksista alusten sekä satamarakenteiden turvatoimien toimeenpanossa ja valvonnassa. Tällä ehdotetulla muutoksella pantaisiin täytäntöön satamien turvallisuuden parantamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Direktiivin tavoitteena on parantaa satamien turvallisuutta ja varmistaa, että turvatoimiasetuksen soveltamiseksi näissä turvatoimissa hyödynnetään viereisten satamatoiminnan alueiden parempaa turvallisuutta.

Direktiivi on laadittu pitkälti suurten EU-maiden ehdoilla ja näiden turvallisuusongelmien vuoksi. Suomen hallitus noudattaa asiassa kansallista pidättyväisyyttä, jotta kuljetustemme kustannustehokkuus ei kovasti kärsisi. Ei ole tarpeellista luoda lainsäädännöllisiä esteitä kuljetusten sujuvuudelle. Tämä on siis näkemyksemme tässä asiassa.

Voimassa olevan lain ja EU-asetuksen soveltamisala rajoittuu turvatoimiin, joita toteutetaan aluksilla ja jotka liittyvät aluksen ja sataman välittömään vuorovaikutukseen. Turvatoimilakia muutettaisiin siten, että satamarakenteisiin kohdistuvia turvatoimia laajennettaisiin maantieteellisesti. Tällöin turvatoimet kattaisivat näiden toimien kannalta merkitykselliset maa- sekä vesialueet. Ehdotuksessa lain määritelmiin lisättäisiin muutamia keskeisiä käsitteitä, kuten satamaturvadirektiivin, turvatasojen, turvatoimialueen ja satamarakenteen määritelmät. Satamien turvatoimista säädettäisiin turvatoimilain uudessa 2 a luvussa. Luku sisältäisi säännökset muun muassa turva-arvioinnista, turvasuunnitelmasta ja turvapäälliköstä. Jokaisessa satamassahan olisi oltava turvapäällikkö. Merenkulkulaitokselle annettaisiin myös eräitä uusia erityisvelvollisuuksia.

Tämän lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti direktiivin kanssa eli 15. päivänä kesäkuuta 2007.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Kommentinomaisesti tähän asiaan. Nyt puhumme turvatoimista ja tällä kertaa satamarakenteiden turvatoimista. Tämähän pohjautuu tietysti tapahtumiin 11. syyskuuta 2001, mutta sen jälkeen on tapahtunut paljon sellaista, joka on lisännyt ministerin mainitsemaa terrorismiuhkaa, eli Irakin sota on aktivoitunut ja laajentunut. Yhdysvallat on Irakissa eikä oikein ilmeisesti tiedä, miten hallitsee tilanteen, joka siellä on jatkuvasti ongelmallinen. Näin ollen tämä prosessi, mikä on nyt viime vuosina edennyt Irakin sodan yh- teydessä, on tuonut epävarmuutta koko planeetalle entistä enemmän. Maailma on entistä turvattomampi tämän sodan myötä, ja näin ollen Suomi muiden mukana joutuu sitten osallistumaan kansainvälisiin turvatoimiin lentoliikenteen, käytännössä myös maaliikenteen ja tässä tapauksessa nyt meriliikenteen kautta ja yhteydessä. Satamakaupungeissa tämä merkitsee aika voimakasta investointia, laitteistoja, ja toisaalta on nähtävissä, että aitojen rakentaminen sinänsä ei terrorismia estä vaan siihen pitäisi löytää tietysti muut keinot.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Suomalaiset satamat ovat jo ennakoineet tämän lakiesityksen sillä tavalla, että turvatoimet on viety erittäin pitkälle. Liikennejaosto on vieraillut suurimmissa satamissa nyt viimeisten neljän vuoden aikana, ja otan esimerkin vaikkapa Kotkasta tai Haminasta. Siellä todella on hyvin kaikki turvatoimet järjestetty. On turvapäälliköt ja kameravalvonta niin, että kun kuljetusajoneuvo tulee portille, niin sitä seurataan koko aika siihen kohteeseen, mihin se menee, mitä se siellä tekee ja tyhjentää jnp. Mutta ainut ongelma ovat nämä alukset, eli tämä laki auttaa siinä mielessä, että satamien johdolla on oikeus suorittaa tarkastuksia tämän lain perusteella alusten turvallisuuteen jnp. Ainut ongelma siellä on se, että ei koskaan tiedä, mitä konteissa on sisällä, vaikka sinetit on konteissa. Siellä voi olla vaikka minkälaisia räjähteitä jnp., joten olisi hyvä, että pystyttäisiin vielä nämä kontit, vaikka miljoonia kontteja on siellä, läpivalaisemaan, ennen kuin ne siirretään satama-alueelle tai satama-alueelta pois.

Keskustelu päättyy.

​​​​