Täysistunnon pöytäkirja 107/2009 vp

PTK 107/2009 vp

107. TIISTAINA 17. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

 

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! "Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain uudistamisella pantaisiin täytäntöön EU:n III rautatiepakettiin kuuluva niin sanottu veturinkuljettajadirektiivi. Samoin lailla ja lain nojalla annettavilla asetuksilla sekä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksillä pantaisiin täytäntöön kelpoisuusvaatimusten osalta Euroopan yhteisöjen komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ’käyttötoiminta ja liikenteen hallinta’ koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä." Näkee, että lakimiehet ovat olleet asialla, on niin pitkä virke.

"Lailla säädettäisiin myös muiden liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien kuin liikkuvan kaluston kuljettajien kelpoisuus ja terveydentilavaatimuksista. Suuri osa lain soveltamisalan piiriin kuuluvista arviolta noin 7 000 henkilöstä työskentelee VR-konsernin palveluksessa. - - Veturinkuljettajadirektiivin tavoitteena on helpottaa liikkuvan kaluston kuljettajien liikkuvuutta EU-jäsenvaltioiden välillä ja myös rautatieyritysten välillä. Lisäksi direktiivillä velvoitetaan rautatiealan toimijat tunnustamaan vastavuoroisesti liikkuvan kaluston kuljettajien lupakirjat ja yhdenmukaistetut lisätodistukset. Direktiivillä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, jotka hakijan on täytettävä saadakseen lupakirjan ja yhdenmukaistetun lisätodistuksen."

Arvoisa puhemies! Lakiesityksessä rautatiejärjestelmien turvallisuustehtäviksi lain 5 §:ssä on katsottu, että turvalaitteita asentavan ja huoltavan tehtävät eivät ole lain tarkoittamia liikenneturvallisuustehtäviä. Rautatieläisten Liitto on jo rautatiejärjestelmien liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia vuonna 2004 säädettäessä lausunut, että näillä töillä on välittömiä vaikutuksia rautatieliikenteen liikenneturvallisuuteen. Omakohtaiset kokemukset ovat, että kun tulivat yksityiset urakoitsijat operoimaan turvalaitteita, niin sattui erittäin paljon läheltä piti -tilanteita, joissa oli ihmishenkien menetyksestä kysymys.

Mikäli katsotaan, että turvalaitteita asentavan ja huoltavan tehtävä ei ole liikenneturvallisuustehtävä, pitäisi hallituksen esityksen perusteluissa selvyyden vuoksi mainita, että turvalaiteasentajana toimiva henkilö voi kuitenkin vastata 5 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti ratatyön liikenneturvallisuudesta. Näissä tehtävissä toimiessaan hänen tulisi täyttää tämän tehtäväkokonaisuuden kelpoisuusvaatimukset. Tällainen vastaava maininta on hallituksen esityksessä 182/2004.

Arvoisa puhemies! Säännösehdotuksen 39 §:n 3 momentin 2 kohtaan sisältyvä törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista koskeva rikosnimike on liian väljä. Tässä kohdassa luetelluista rikosnimikkeistä tulee poistaa törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista koskeva rikosnimike. Törkeäksi liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi voidaan tieliikenteessä katsoa ylinopeus, joka ei tekona ole sellainen, että se vaatisi rautatieviranomaisen kontrollitoimia, koska poliisi ja oikeuslaitos huolehtivat tästä. Kysymyksessä olisi myös mahdollinen sanktiokumulaatio, mikä ei voi olla demokraattisen oikeusjärjestelmän tavoitteena.

Arvoisa puhemies! Laissa ehdotettu siirtymäsäännös on asiallinen lukuun ottamatta sitä, että siirtymäsäännöksen 2 momenttiin ei pidä sisällyttää säännöstä, jonka mukaan Ratahallintokeskuksen päätöksellä myönnetyt terveydentilavaatimuksia koskevat erivapaudet olisivat voimassa 31.12.2012 asti. Tämä menettely poikkeaa ehdotetusta Rautatieviraston myöntämiä erivapauksia koskevasta menettelystä. Säännösehdotuksella ei ole mitään oikeudellisia perusteita, ja jos näin meneteltäisiin, se aiheuttaisi turhaa byrokratiaa ja hämmennystä.

Lakiesityksen 59 §:n 2 momentti pitää kirjoittaa seuraavaan muotoon: "Ratahallintokeskuksen ja Rautatieviraston päätöksillä myönnetyt terveydentilavaatimuksia koskevat erivapaudet säilyvät voimassa sellaisinaan." Toivon, että liikenne- ja viestintävaliokunta ottaisi tämän lausunnossaan huomioon.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Meillä kainuulaisilla kansanedustajilla on tapana puolustaa toisiamme henkeen ja vereen, aina kuolemaan asti vaikka.

Edustajakollega Piirainen nosti esille tärkeitä kysymyksiä, ja rautatieliikenteen turvallisuus on yksi niistä asioista, joista me emme voi lähteä tinkimään. Tämä viittaus näihin yksityisiin toimijoihin ja turvallisuusvaatimuksiin, kelpoisuusvaatimuksiin, on minusta sellainen asia, joka on ehdottomasti valiokunnassa tarkistettava, ja ylipäätänsäkin, mitä kollega mainitsi näistä erivapauksista. Näen tärkeänä, että valiokunta kiinnittää asiantuntijan huomioihin tarkasti huomiota.

Keskustelu päättyi.