Täysistunnon pöytäkirja 107/2013 vp

PTK 107/2013 vp

107. TIISTAINA 5. MARRASKUUTA 2013 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunta on käsitellyt katsastuslakia koskevaa esitystä viime kevään ja nyt syksyn aikana varsin perusteellisesti eri näkökulmista ja tehnyt hyvää yhteistyötä myöskin ministeriön suuntaan. Kiitokset siitä ministeriön virkamiehille ja ministerille. Tämähän on erittäin pitkässä juoksussa ollut esitys. Tämä katsastuslain muutosesityshän oli esillä jo viime hallituskaudella ministeri Vehviläisen aikaan. Tässä esittelypuheenvuorossa tuon esille joitakin keskeisimpiä kysymyksiä ja valiokunnan kannanottoja tähän lakiesitykseen.

Esityksen tavoitteena on muun muassa kilpailun sekä palvelutarjonnan lisääminen, alalle tulon helpottaminen sekä katsastuspalvelujen alueellinen turvaaminen. Katsastusalaa on vapautettu kilpailulle asteittain jo vuodesta 1994 lähtien. Markkinoilla on tapahtunut muutaman viime vuoden aikana myönteistä kehitystä muun muassa palveluiden saatavuuden ja hintakehityksen osalta, ja joillakin paikkakunnilla katsastushinnat ovat laskeneet kilpailun lisääntymisen myötä. Katsastuspalvelujen saatavuus harvaan asutuilla seuduilla ei kuitenkaan saadun selvityksen mukaan ole ainakaan olennaisesti parantunut. Suurimpien toimijoiden markkinaosuudet ovat laskeneet selkeästi muutamien viime vuosien aikana, mutta edelleen kahdella markkinoiden suurimmalla toimijalla on lähes 60 prosentin markkinaosuus. Lisäksi määräaikaiskatsastuksen hinnoissa on tälläkin hetkellä erittäin suuria eroja. Esimerkiksi 10.10. kuluvaa vuotta katsastuksen hinta Heinolassa oli 39 euroa ja Ivalossa 115 euroa. Näillä perusteilla valiokunta pitää esityksen kilpailun edistämistä koskevia tavoitteita perusteltuina ja kannatettavina.

Katsastuksen riippumattomuus on ollut yksi kohta, jota on tämän lakiesityksen yhteydessä todella perusteellisesti selvitetty. Esityksen mukaan jatkossa määräaikaiskatsastusten ja valvontakatsastusten kohdalla luovuttaisiin nykyisestä katsastusluvan haltijan varsin tiukasta riippumattomuusvaatimuksesta ja luvan voisivat jatkossa saada esimerkiksi huolto- ja korjaamoalan yritykset tai muutkin ajoneuvoalalla toimivat. Yhden luukun periaatetta soveltaen ajoneuvo voitaisiin esimerkiksi huoltaa ja katsastaa samassa toimipaikassa. Se on asiakkaiden kannalta hyvä asia, ja valiokunnan kannalta tämä on erittäin kannatettavaa.

Valiokunta kuitenkin katsoo, että katsastustoiminnan luonteesta johtuen on erittäin tärkeää, että sen luotettavuus varmistetaan myös jatkossa. Esityksessä on ehdotettu useita säännöksiä, joilla pyritään osaltaan turvaamaan katsastustoiminnan riippumattomuus ja luotettavuus. Katsastusluvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että hakijan toiminta on järjestetty siten, etteivät hakijan harjoittama muu ajoneuvoihin liittyvä toiminta kuin katsastustoiminta taikka muut seikat kuin ajoneuvon kuntoon sekä säännösten- ja määräystenmukaisuuteen liittyvä arviointi vaikuta katsastuksen lopputulokseen. Lisäksi katsastus ja muu toimenpide on erotettava ajallisesti ja muutoinkin selvästi toisistaan. Katsastusluvan haltijan toimipaikassa ei saisi katsastaa katsastusluvan haltijan omia ajoneuvoja, yrityksen omistamia tai hallitsemia ajoneuvoja. Vastaavasti ajoneuvon korjannut tai huoltanut henkilö ei saisi katsastaa korjaamaansa tai huoltamaansa ajoneuvoa. Lisäksi katsastusluvan hakijalta edellytetään ISO 9001 -standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää ja esityksessä on säädetty muun muassa katsastajan ammattitaito- ja koulutusvaatimuksista.

Valiokunta katsoo asiantuntijakuulemisen ja saamansa selvityksen perusteella, että edellä mainitut katsastustoiminnan riippumattomuutta ja luotettavuutta turvaavat säännökset täydennettyinä tehokkaalla valvonnalla pystyvät asianmukaisesti sovellettuina ja toteutettuina turvaamaan katsastustoiminnan yleisen luotettavuuden ja toiminnan muun asianmukaisuuden.

Esityksessä on ehdotettu useita säännöksiä, joilla pyritään varmistamaan myös säännösten noudattamisen valvonnan tehokkuus. Valiokunta pitää erityisen tärkeänä, että Liikenteen turvallisuusvirastolle taataan jatkossa riittävät resurssit valvonnan toteuttamiseen. Sääntelyn noudattamisen valvonnalla on osaltaan välttämätöntä varmistaa jatkossa, ettei uusi katsastuspalvelujen järjestämistapa aiheuta tarpeettomia lieveilmiöitä tai vaaranna katsastustoiminnan asianmukaisuutta. Esityksen mukaan muun muassa yksittäishyväksyntöjä ja eräitä erityiskatsastuksia suorittavien toimijoiden tulee myös tarjota näiden katsastusten lisäksi saman ajoneuvoluokan määräaikais- ja valvontakatsastuksia, jolloin nykyisen kaltaisia riippumattomia määräaikaiskatsastuspalvelujen tarjoajia olisi tätä kautta jatkossakin markkinoilla. Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että tämä antaa asiakkaille mahdollisuuksia valita itse, millaisia katsastuspalveluja haluavat käyttää.

Esityksen mukaan niin sanottu katsastuksen jälkitarkastus voitaisiin jatkossa tehdä missä tahansa katsastustoimipaikassa. Valiokunta pitää tätä ehdotusta erittäin hyvänä ja asiakkaan näkökulmasta katsastusprosessia joustavoittavana menettelynä.

Raskaan kaluston ja kevyen kaluston katsastuksen eriyttämisestä muutama sana: Tällä hetkellä katsastusluvan haltijan tulee pystyä huolehtimaan sekä raskaan että kevyen ajoneuvokaluston katsastuksesta, vaikka katsastuksista ainoastaan noin 6 prosenttia on raskaan ajoneuvokaluston katsastuksia. Tämä on johtanut raskaan kaluston katsastustoiminnassa ylikapasiteettiin, tarpeettomiin laiteinvestointeihin, katsastusverkoston päällekkäisyyksiin ja samalla alhaiseen käyttöasteeseen. Valiokunta pitää tältä kannalta hyvänä, että katsastusluvan voisi jatkossa saada erikseen kevyiden ajoneuvojen katsastuksiin, erikseen raskaiden ajoneuvojen katsastuksiin tai molempiin. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että lakia toimeenpantaessa ja lain vaikutusten arvioinnissa varmistetaan raskaan kaluston katsastustoimipaikkaverkoston riittävyys. Raskaan kaluston katsastusverkko ei saa muodostua kohtuuttoman harvaksi, eikä uudistus saa johtaa raskaan kaluston katsastushintojen olennaiseen kohoamiseen.

Arvoisa puhemies! Katsastajien koulutusvaatimukset ovat yksi osa tätä hallituksen esitystä, ja esityksessä on lähdetty siitä, että myös käytäntöön joiltakin osin ehkä insinööritutkintoja konkreettisemmin keskittyvien ammattitutkintojen kautta tulee olla mahdollista päästä katsastusalalle. Valiokunta pitää tätä kannatettavana. Katsastajalta edellytettäisiin esityksen mukaan peruskoulutuksen lisäksi jatkossakin jatkokoulutusta sen varmistamiseksi, että katsastajilla on riittävät tiedot ja taidot katsastuksen suorittamiseen. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että koulutuksella pystytään myös jatkossa huolehtimaan siitä, että katsastusta koskevaa osaamista löytyy riittävästi kaikkien ajoneuvoluokkien erityisvaatimusten mukaisesti.

Vielä muutamia näkökohtia: Valiokunta on pohtinut asian käsittelyn yhteydessä myös eräänlaista kiertävän katsastajan toimintamallia, jossa katsastustoiminta perustuisi riippumattomiin katsastustoimipaikkoihin (Keskeltä: Se olisi ollut järkevää!) ja niiden lisäksi esimerkiksi kaupallisia korjaamoja kiertävien riippumattomien katsastusmiesten käyttöön. Malli saattaisi muun muassa edesauttaa katsastuspalvelujen toteuttamista haja-asutusalueilla. Valiokunta toteaa, että niin sanottua kiertävän katsastajan mallia ei ole ollut mahdollista arvioida riittävän seikkaperäisesti tämän esityksen käsittelyn yhteydessä. Valiokunta pitää tärkeänä, että mallin hyödyntämismahdollisuudet arvioidaan jatkossa perusteellisesti lain vaikutusten arvioinnin ja valiokunnan ehdottamassa lausumassa tarkoitetun selvityksen yhteydessä.

Vielä muutoksista ja siirtymäsäännöksistä: Valiokunta ehdottaa katsastajan koulutusta koskevia säännöksiä täsmennettäväksi ja yhdenmukaistettavaksi muiden koulutusta koskevien säännösten ja käynnissä olevan muun valmistelun kanssa. Lisäksi valiokunta ehdottaa eräitä täsmennyksiä laadunhallintajärjestelmän hankkimismenettelyjä koskeviin säännöksiin. Valiokunta ehdottaa myös katsastuksia koskeviin valvontatarkastuksiin liittyen ajoneuvon pysäyttämisoikeuden rajaamista selvästi vain katsastustoimipaikoissa oleviin ajoneuvoihin. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että Trafilta poistettaisiin ehdotettu hieman erikoinen oikeus valittaa Trafin omasta päätöksestä.

Esityksen mukaan lain voimaan tullessa katsastusluvat olisivat voimassa lupien voimassaoloajan loppuun saakka. Jos luvan voimassaolo kuitenkin päättyisi aikaisemmin kuin kolmen vuoden kuluttua, luvanhaltija saa halutessaan jatkaa luvanmukaista katsastustoimintaa kolme vuotta.

Valiokunta pohti asian käsittelyn yhteydessä perusteellisesti myös katsastustoimintaan liittyvien tehtyjen investointien asemaan liittyviä kysymyksiä. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotettuja siirtymäaikaa koskevia säännöksiä riittävinä myös alalla nykyisin toimivien kannalta. Valiokunta kuitenkin katsoo, että myös esityksen hyväksymisen ja lain voimaantulon välille on kohtuullista jättää riittävästi aikaa, vähintään kuusi kuukautta.

Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kolme lausumaa. Kyseiset lausumat koskevat katsastustoiminnan valvonnan mahdollisimman tehokkaan ja kattavan järjestämisen tarvetta sekä lain vaikutusten tiiviin seurannan ja arvioinnin tärkeyttä. Valiokunta myös ehdottaa, että lain tavoitteiden toteutumisesta, lain vaikutuksista ja mahdollisista muutostarpeista tulee toimittaa kattava selvitys viimeistään vuoteen 2016 mennessä.

Arvoisa puhemies! Tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen, ja siitä tämän käsittelyn kaikkia osapuolia kiitän.

Timo Heinonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Pääperiaatteiltaan tämä esitys on hyvä ja kannatettava, raskaan ja kevyen eriyttäminen, koulutusvaatimukset ja niin poispäin, mutta yksi vakava asia tässä on, minkä takia minun mielestäni tätä ei olisi pitänyt eteenpäin viedä, ja se on katsastuksen riippumattomuus. Pitää olla niin, että toinen tekee ja toinen taho tarkastaa. Ei voi toimia suomalaisessa yhteiskunnassa riippumattomasti niin, että sama taho tekee ja sama taho tarkastaa. Ei meillä rakentamisessakaan toimita niin, että kirvesmies rakentaa ja kirvesmies tarkastaa, vaan kirvesmies rakentaa ja sen jälkeen rakennustarkastus tarkastaa.

Minun mielestäni tuntuu erikoiselta, että valiokunta piti tätä riippumattomuuden murentamista muka asiakkaan kannalta hyvänä asiana. Se tulee tuottamaan turhaa katsastusta, turhaa huoltamista, ja tämä kiertävän katsastajan malli olisi ollut huomattavasti parempi. En ymmärrä, että nyt ryhdymme Suomessa tekemään tämäntyyppistä toimintaa, jossa riippumattomuus vaarantuu. Voisi kysyä, onko tämä nyt sitten keino vähentää kuntien tehtäviä, kun kohta varmasti luovutaan rakentamisenkin valvonnasta, sillä kirvesmieshän ne voisi samalla periaatteella tarkastaa.

Peter Östman /kd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tällä uudistuksellahan tähdätään siihen, että lisättäisiin kilpailua ja kuluttaja hyötyisi siitä sitä myöten, kun kilpailu lisääntyy. Mutta samalla tavalla kuin edustaja Heinonen olen kyllä hiukan huolissani siitä, että kun tämä suorittava ja tarkastava liike on sama, niin sekin saattaa johtaa siihen, että kustannukset nousevat. Kuluttajahan se on, joka maksaa sitten nämä viulut.

Mikko Alatalo /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Katsastuksen avaaminen korjaamoille kyllä epäilyttää. Kilpailun lisäämisestä voi sanoa sen, että kilpailu on toiminut monilla paikkakunnilla hyvin, siksi ihmettelen hieman tätä, vaikka noihin ponsiin halusin uskoa ja olin niitä hyväksymässä. Mutta edelleen esitän sen kysymyksen, miten luotettavuus, riippumattomuus toteutetaan, kuinka valvojia on riittävästi. Norjassa on 50 valvojaa katsastustoiminnalle, vaikka siellä on pienempi katsastustoiminta.

Valitettavasti on vain näin, että kun korjaamoille annetaan oikeus katsastaa, niin siinä on mahdollisuus siihen, että siellä ylikorjataan autoja, vaikkakin on eri henkilö korjaamassa ja katsastamassa. On vedottu, että maaseudulle katsastuspalveluja tulee lisää. Tämä ei välttämättä toteudu, koska maaseudun nyrkkipajat eivät pysty ostamaan edes katsastuslaitteita. Suuret autoliikkeet saavat tulonlähteen rahastamalla autoilijoita.

Se, mikä tässä on hyvää, on se, että ponnessa kuitenkin todetaan, että me seuraamme tätä tilannetta ja jos väärinkäytöksiä tapahtuu, lakiin on mahdollisuus myös puuttua.

Mikko Savola /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Minä kyllä katsoisin tässä erityisesti sitä asiakasnäkökulmaa. Jos nyt miettii sitä, että tarjonta kasvaa, niin se tuo paljon hyvää. Se tuo joustavuutta myöskin, kun auton saa samalla huollatettua ja saa sen katsastusleiman siihen. Minä uskon myös siihen, että tämä lakiesitys kyllä tuo niitä hintoja alaspäin.

Onhan tässä toki riskejä olemassa nimenomaan sen suhteen, tehdäänkö turhaa huoltotyötä ja niin edelleen. Sen vuoksi koulutus on tärkeää, minkä valiokunnan puheenjohtajakin toi tuossa esille: on äärimmäisen tärkeätä, että siellä on asiantuntevat henkilöt hoitamassa työtä. Mutta tärkeää on myöskin tämä valvonta tähän liittyen. Nämä molemmat ovat äärimmäisen tärkeitä asioita.

No, kuluttajan oikeudet toteutuvat kyllä varmasti ainakin pienillä paikkakunnilla. Siellä ei ole yrittäjillä kyllä varaa koijata kahta kertaa asiakasta, joten uskon, (Puhemies koputtaa) että siltä osin tämä kyllä tulee toteutumaan.

Mutta kun täällä on ministeri paikalla, niin kysyisin, onko ministeriö kuinka valmistellut sitä, että aiotaanko tämän lain etenemistä (Puhemies: Minuutti on täynnä!) sen täytäntöönpanon jälkeen seurata.

Janne Sankelo /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Lain tavoitteena on alan kilpailun ja palvelutarjonnan lisääminen, ja uskon, että yhden luukun periaate on asiakkaan kannalta hyvä ja käytännöllinen asia. Huolto ja katsastus samassa paikassa on monille autoilijoille tervetullut uudistus, vaikka tämä riippumattomuus on paljon keskustelua herättänytkin.

Muutamia kysymyksiä heräsi valiokunnan pohtiessa tätä asiaa, ja kun ministerikin on paikalla, voisin niitä tässä sitten esittää. Eli pohdittiin sitä, jyräävätkö merkkikorjaamot pienet, itsenäiset katsastusasemat, joiden varassa ollaan monilla pienemmillä paikkakunnilla. Miten käy raskaiden ajoneuvojen katsastusverkolle? Ylikorjataanko autoja, kun riippumattomuudesta tingitään? Eli katsastuspalvelujen alueellisesta saatavuudesta tulee huolehtia tämän lain säätämisen jälkeenkin, mutta tässä muutama kysymys.

Mirja Vehkaperä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tulevaisuudessa siis sama yritys saa sekä katsastaa että korjata autoja. Riippumattomuus-, esteellisyysasiat olivat erittäin isosti tapetilla, kun valiokunta tätä käsitteli, ja siksi asia kävi perustuslakivaliokunnan perusteellisessa käsittelyssä, ja emme nähneet, että poljemme lakia sillä tavalla, että esteellisyysnäkökulmia ei olisi otettu huomioon. Tämä esteellisyys on hallintolaissa kirjoitettu niin, että sama ihminen ei voi sekä korjata että katsastaa samaa autoa. Esteellisyyttä ei siten synny tässä asiassa. Kun ajoneuvojen katsastus tulevaisuudessa järjestetään näin, niin sen puolesta ja sitä vastaan on argumentteja, mutta asiakas on se, joka valitsee. Hän voi edelleen valita sen, että hän käy ajoneuvoa eri paikassa katsastuttamassa ja toisessa paikassa sitten korjauttamassa. Elikkä asiakas itse päättää, minkälaisen palvelun hän tulevaisuudessakin haluaa.

Saara Karhu /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä sama asia oli esillä jo viime eduskuntakaudella, eikä se edennyt eduskunnassa sen tähden, että nämä samat duubiot, jotka tässä salissa on nostettu esiin, olivat voimakkaasti esillä valiokunnassa. Ihmeteltiin juuri sitä riippumattomuutta, kun sama henkilö korjaa ja sama henkilö tarkastaa. Nyt kuitenkin käsissäni on yksimielinen valiokunnan mietintö. Hämmästelen suuresti sitä, että täällä salissa osa, joiden nimi on täällä alla, irtisanoutuu nyt tästä yksimielisestä mietinnöstä. Muutokset olisi pitänyt tehdä mietintöön, tai sitten perässä olisi pitänyt olla vastalause. Mielestäni meidän, muun eduskunnan, täytyy voida odottaa sitä, että valiokunta tekee mahdollisimman hyvää työtä ja kun nimet ovat alla, niin he sitoutuvat siihen omaan mietintöönsä. Mielestäni tämä järjestelmä toimii näin ja on sitä kautta uskottava.

Kalle Jokinen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tämä riippumattomuus keskusteluttaa edelleen, ja ehkä aivan lyhyesti totean, niin kuin valiokunnan jäsen, edustaja Vehkaperä hyvin tuossa edellisessä puheenvuorossaan toi esille, että kuluttaja valitsee itse sen paikan, jossa hän ajoneuvonsa katsastuttaa. Jos hän haluaa tehdä sen yhden luukun periaatteella, niin hän voi tehdä sen siellä korjaamossa ja korjaamon katsastustoimipaikassa, mutta jos hän haluaa tehdä sen riippumattomassa katsastustoimipaikassa, jossa ei ole korjaustoimintaa, niin hän valitsee sen.

Vielä siihen luotettavuuteen, että ylikorjataanko tai vaaditaanko katsastuksessa sellaisia korjauksia, joita oikeasti ei tarvitsisikaan, niin tässä lakiesityksessähän on muutos siihen, että tuo jälkitarkastus voidaan tehdä toisessa katsastustoimipaikassa kuin missä katsastus on aloitettu. Nythän on pakko viedä se katsastus loppuun siinä toimipaikassa, missä se on aloitettu, ja jälkitarkastuskin on siellä suoritettava.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Näyttää, että keskustelu ei lopu. Vielä annetaan neljä vastauspuheenvuoroa ja sitten siirrytään puhujalistaan. Ensin vastauspuheenvuoro edustaja Östman, sitten Heinonen, Mäkipää ja Alatalo.

Peter Östman  /kd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tulevilta korjaus- ja katsastusliikkeiltä edellytetään ISO 9002 -laatu- ja standardisointijärjestelmää. Tämä järjestelmä on sinänsä hyvä — ja eri toimialoilla jo käytössä — ohjaamaan toimintaa sekä laadun ylläpitämiseksi. Kysyisin ministeriltä, kuinka pitkälle on mietitty, millä tavalla näitä järjestelmiä ylläpidetään. Kuka on esimerkiksi sertifioiva taho? Mikä taho tekee nämä sisäiset tarkastukset, kuinka usein ja kuinka laajasti näissä liikkeissä?

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Sitten vastauspuheenvuoro edustaja Heinonen, ja vielä Torniainen ja Kopra olivat pyytäneet aikaisemmin, niin että hekin saavat.

Timo Heinonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! No se nyt vielä puuttuisi, että sama henkilö huoltaisi ja katsastaisi, mutta sama yritys kuitenkin kelpaa täällä liikenneministerille ja valiokunnalle. Eli sama yritys, sama palkanmaksaja, sama aamukahvipöytä, siitä lähdetään yhdessä huoltamaan autoja ja katsastamaan. Ei voi valita tämän jälkeen sitä, missä auton katsastaa, kun tämä laki tulee tappamaan meidän autokatsastuksen. Se tulee keskittymään suuriin autokorjaamoihin, merkkiliikkeisiin.

Joku edustaja keskustasta sanoi, että eivät yritykset voi koijata, huijata näitä asiakkaita. (Mikko Savolan välihuuto) — Se oli edustaja Savola. — Sitten voi kysyä sitä, että jos ei huijata, niin katsotaanko sitten läpi sormien, kun halutaan olla siellä pienessä autokorjaamossa hyvää kaveria ja saada se asiakas tulevaisuudessakin sinne. On tärkeää pitää erillään autokatsastus, ja pitää tietysti muistaa se, että ei riitä, että auto on katsastettu ja liikennelain mukainen silloin katsastuspäivänä, vaan senhän pitää olla tietysti joka päivä, kun sillä ajetaan.

Lea Mäkipää /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ainakin edustaja Jokinen mainitsi, että jokainen voi valita, missä autonsa katsastaa, ja sehän pitää paikkansa. Mutta nyt perustuslakivaliokuntakin on kiinnittänyt huomiota siihen, että nykyisen lainsäädännön perusteella tiedetään, että katsastusluvan saanut elinkeinonharjoittaja on investoinut tähän katsastusasemaan valtavasti varoja — olen käynyt omalla paikkakunnalla, ja monella muullakin paikkakunnalla on näitä yksityisasemia — ja kyllä se tietää sitä, että jos ajatellaan myös tätä nykyisten yrittäjien toimintaa, käy niin, että kun on korjaamoja joka kylällä, niin kyllä varsinaiset katsastustoimintapaikat loppuvat ja nämä keskittyvät entistä enemmän. Olisin kyllä toivonut, että oltaisiin vielä käyty laajempaa keskustelua, vaikka tämä on yksimielinen ollut, mutta täällä on niin paljon sitä epämääräisyyttä, että toivoisin, että tätä voitaisiin vielä siirtää.

Ari Torniainen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Edustaja Heinonen nosti esille kyllä tärkeän asian, nimittäin riippumattomuuden, ja siitä käytiin myöskin liikenne- ja viestintävaliokunnassa erittäin paljon keskustelua ja kuultiin mielipiteitä ja kuultiin nimenomaan asiantuntijoita ja myöskin perustuslakivaliokuntaa tästä asiasta. Oikeastaan se, että siitä käytiin niin paljon keskustelua, aikaansai sen, että liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö on yksimielinen. Siinä todetaan, että uudessa lainsäädännössä on erityisen tärkeää, että riippumattomuus säilyy tulevaisuudessakin ja että katsastus ja korjaus kuitenkin säilyvät vähintään eri henkilöillä. Jatkossa on myöskin seurattava, että katsastuksesta ei ohjata omalle korjaamolle turhiin korjauksiin autoja. Myös palvelujen hintakehitystä on jatkossa seurattava erityisen tarkasti, jotta hinnat pysyvät kohtuullisina ja tarkastukset laadukkaina. Lyhyesti voi sanoa, että valvonnalla on tässä suuri rooli ja Liikenteen turvallisuusvirastolla tulee tulevaisuudessakin olla edellytykset hoitaa katsastustoiminnan valvonta riittävällä tavalla.

Jukka Kopra /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Edustaja Alatalo totesi, että monilla paikkakunnilla kilpailu katsastusalalla toimii jo nyt, nykyisen lain puitteissa. Tähän voi vain todeta, että hyvin monilla paikkakunnilla se ei toimi tällä hetkellä nykyisen lain puitteissa. Jos ajatellaan keskimääräisen katsastuksen hintaa, se on muutamia kymppejä, mutta on paikkakuntia, joilla se on jopa yli 100 euroa ja kuluttajalla ei ole varaa valita, missä autonsa katsastaa. Tässä suhteessa kyllä tätä uutta lakia tarvitaan.

Vähän harmittaa, että täällä tunnutaan pitävän suomalaisia yrittäjiä epärehellisinä. Kyllä minä luotan suomalaisiin autokorjaamoihin ja yrittäjiin, ja kannattaa pitää mielessä, että näissä yrityksissä on oltava kunnon sertifioitu ja auditoitu laatujärjestelmä, jotta tätä katsastustoimintaa voidaan harjoittaa. Ei mikä tahansa puijari pysty tällaista toimintaa silloin harjoittamaan.

Tietenkin nyt, kun ministeri on paikalla, haluaisin kuulla myöskin ministerin näkemyksen, pitääkö hän tätä suurena uhkana, että nyt merkkiliikkeet sitten turhaan korjauttaisivat asiakkaidensa autoja ennen kuin katsastavat niitä tiloissaan. Minä en ainakaan pidä sitä uhkana.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Sitten viimeinen vastauspuheenvuoro, edustaja Alatalo, ja sitten siirrytään puhujalistaan.

Mikko Alatalo /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kilpailun lisäämisen haittavaikutukset näkyvät nyt jo: A-Katsastus on irtisanonut ihmisiä, työntekijöitä. Itse olen ollut kriittinen tässä, mutta olen todennut, niin kuin puheenjohtaja Jokinen tuossa sanoi, että on kuitenkin vielä mahdollisuus asiakkaalla itse päättää, että hän voi mennä myös sellaiseen katsastustoimipisteeseen, jossa ei korjata, ja on myös tämä jälkikatsastamismahdollisuus. Mutta totta kai tätä luotettavuutta, riippumattomuutta täytyy seurata koko ajan, että ei tule näitä väärinkäytöksiä. Se on tärkeää, ja on hyvä, että meillä on nuo ponnet olemassa, joissa nimenomaan me tarkistamme tätä asiaa sen jälkeen, kun tämä on käytössä, voivatko ihmiset saada luotettavaa katsastamista. Kun sinä viet kuluneet jarrupalat, niin nykyään sinulle voi katsastusmies sanoa, että okei, sinä voit ajaa noilla vielä, ei niitä tarvitse vielä vaihtaa, mutta merkkiliike saattaa sanoa, että kyllä ne pitää nyt vaihtaa. Joka tapauksessa meidän täytyy hyvin tarkkana olla tämän asian suhteen jatkossa.

Janne  Sankelo  /kok:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys uudeksi katsastuslainsäädännöksi on herättänyt vilkasta keskustelua sekä ammattilaisten että amatöörien keskuudessa. Palautetta on tullut valiokunnan käsittelyn aikana, ja täälläkin on jo käyty vilkasta debattia. Näkemykset uudistuksesta vaihtelevat kovastikin jopa paikkakuntien sisällä. Itsekin sain maanantaina palautetta Alajärveltä. Kaksi soittajaa otti yhteyttä, ja he olivat keskenään täysin päinvastaista mieltä siitä, mikä tämän uudistuksen hyvyys on. Aihe puhuttaa, koska katsastus koskettaa monia suomalaisia.

Katsastusalan kilpailu- ja palvelutaso on parantunut viimeisten vuosien aikana. Menneiltä vuosikymmeniltä on monilla suomalaisilla värikkäitä kokemuksia alan toiminnasta yrmeän katsastusmiehen mulkoillessa autoa ja välillä auton tuojaakin. Nyt palvelu on parantunut, kiitos siitä. Valiokunnan selvityksen mukaan yrityksiä on 80 ja toimipaikkoja jo 350 tällä hetkellä ja alan kahden suurimman toimijan markkinaosuus on noin 60 prosenttia. Hinnoissa on eroja maan eri osien välillä edelleenkin, mikä tuossa äsken tuli myös esille.

Lakiesityksen mukaan katsastusluvat voi jatkossa saada erikseen kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastamiseen ja samalla luovutaan tiukasta riippumattomuudesta muuhun ajoneuvoalan toimintaan. Tämä herätti valiokunnassa paljon keskustelua, ja se herättää edelleenkin. Yksittäishyväksynnän tekijältä edellytetään kuitenkin jatkossa edelleen riippumattomuutta.

Arvoisa puhemies! Lain tavoitteena on siis alan kilpailun ja palvelutarjonnan lisääminen, alalle tulon helpottaminen ja palvelujen alueellinen turvaaminen. Kaikki hyviä, tavoiteltavia asioita. Ja niin kuin totesin, huolto ja katsastus samassa paikassa on monille autoilijoille tervetullut uudistus. Kuitenkin katsastuspalvelujen alueellisesta saatavuudesta tulee huolehtia jatkossakin. Voisi kääntää tätä keskustelua myös niinkin päin, että katsastajia on myös syytä kannustaa kehittämään huoltopalveluja. Voidaanhan tämä nähdä näinkin päin.

Eli lain vaikutuksia on syytä seurata tarkasti. Tässä Liikenteen turvallisuusviraston rooli on keskeinen, ja myös liikennevaliokunta haluaa olla mukana myöhemmässä vaikutusten arvioinnissa. Mutta niin kuin valiokunnan puheenjohtajakin taisi tuossa todeta, niin uudistusta on tarkasteltava kokonaisuutena, ja tässä hallituksen esityksessä kokonaisuus toimii kohtuullisen hyvin. Ja niinhän se on, että asiakas on aina oikeassa.

Mirja Vehkaperä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ajoneuvojen katsastus on siis tulevaisuudessa mahdollista yhden luukun periaatteella. Sama yritys voi katsastaa ja korjata autoa. Asia ja laki ovat lähtöisin jo edelliseltä vaalikaudelta, joten nyt ollaan hiihdetty jo pitkä matka, kun olemme päätepisteessä. Tavoitteena oli, että uusi ajoneuvojen katsastuslaki mahdollistaa kilpailun ja palvelutarjonnan lisäämisen, alueellisen katsastuspalvelun mahdollisuuden myöskin syrjäseuduilla ja osaltansa myöskin kustannuksia alentavan vaikutuksen.

Alalle on syntynyt viime vuosina useita kymmeniä katsastusyrityksiä, joten kilpailu on omalta osaltaan jo koventunut ja hinnatkin laskeneet. Tulevaisuudessa yhden luukun periaate kuitenkin mahdollistaa sen, että asiakas valitsee. Asiakas voi edelleenkin mennä eri paikkoihin katsastamaan ja korjaamaan autoaan tai sitten valita näitä samalla luukulla olevia palveluita.

Valiokunnan lausuma helpottaa monella tavalla asian hyväksymistä, koska me haluamme tiiviin seurannan siihen, että kun katsastus on edelleenkin luvanvaraista, jota valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto, ja siihen halutaan lisää myöskin resursseja, niin valvonnan ja resurssien pitää olla taattuja ja mukana tässä asiassa. Me haluamme myöskin, että koko lain tarkastelu tästä riippumattomuusnäkökulmasta tuodaan eduskuntaan viimeistään sitten 2016 loppuun mennessä ja tarkastellaan useista näkökulmista, ovatko ne tavoitteet ja periaatteet, miksi tämä laki on pitänyt synnyttää, myöskin toteutuneet ja tuoneet sitä helpotusta asiakkaan arkeen.

Lailla on siis puolensa ja toinen puolensa. Siirtymäaika on kuusi kuukautta, jolloin lain toimeenpanon ja sen hyväksymisen välisen ajan yritys voi soveltaa ja sopeutua tulevaan uuteen tilanteeseen, mutta tuo kolmen vuoden siirtymäaika mahdollistaa myöskin sen, että paljon investoineet yrittäjät pystyvät sopeutumaan tähän uuteen tilanteeseen.

Pidän hyvänä, että kevyen ja raskaan kaluston katsastuksen eriytyminen mahdollistuu, koska raskaan kaluston katsastuspotentiaali on ainoastaan tuo 6 prosenttia. Vaikkakin viime viikonloppunakin sain Sotkamosta viestiä, että huoli raskaan kaluston katsastuspisteistä on todellinen, niin katson, että me madalsimme vielä sitä kynnystä, että aivan kaikkia sellaisia raskaan kaluston tarpeisiin vastaavia säännöksiä ei yritysten tarvitse noudattaa, jos syrjäseuduille halutaan tällaisia pisteitä perustaa.

Koulutusvaatimukset säilyvät lähestulkoon samanlaisina, elikkä ammattikorkeakoulututkinto vaaditaan edelleenkin ja korkea koulutus sillä tavalla, että ammattitaito on hyvä ja siihen riittävä pätevyys olemassa.

Kaikkein eniten valiokunnassa puhututti tietysti tämä esteellisyys—riippumattomuus-asia, josta todellista tarkastelua vaaditaan näitten vuosien aikana, kun tämä laki astuu täytäntöön. Esteellisyyssäädökset ovat hallintolaissa edelleenkin, ja ne ovat tiukat, ja niitä on noudatettava. Sama henkilö ei voi siis katsastaa ja huoltaa samaa ajoneuvoa. Toivon, että myöskin laatujärjestelmä, joka vaaditaan katsastuspisteeltä tulevaisuudessa, tuo sitä luotettavuutta ja esteellisyyspelkojen madaltamista sitten tähän katsastukseen.

Tulevista ajatuksista toivon myöskin, että liikenne- ja viestintäministeriössä liikenneministerinä voisitte miettiä vielä, voidaanko tätä kiertävää katsastusmahdollisuutta tuoda sitten mukaan, koska se tuli aika monen asiantuntijakuulemisen myötä esille, että se olisi suuri helpotus etenkin tuolla harvaan asutuilla alueilla.

Muutama vastaan potkiva ajatus on tässä lain valmistelun tiimellyksessäkin ollut mukana. On selvää, että osa miettii, laskeeko tämän lain myötä katsastuksen hinta vai ei. Senhän me näemme, kun elämme. Valvontakustannuksethan nousevat. On arvioitu, että tämä lisävalvonta tulee maksamaan valtiolle 2,8 miljoonaa euroa. Nyt moni voi kysyä, miksi sitten näin raskaasti muutetaan ja tulee lisää kuluja valtiolle. On ajateltu niin, että valvontamaksua nostetaan ja katetaan sillä sitten nämä lisääntyvät valvontahinnat, mutta vielä voi kysyä, nostaako valvontamaksujen korotus sitten asiakkaan hintaa eli tuleeko se kumuloitumaan sitten sille loppukäyttäjälle. Tämä on kysymysmerkki, joka jää leijumaan tietysti ilmaan.

Täällä on puhuttu myöskin siitä, voiko yrittäjään luottaa. Lähden itse lähtökohtaisesti siitä, että jokaiseen ihmiseen ja yrittäjään voi luottaa. Yli- tai alikorjaamista en toivo, ja siksi tämä valinnan mahdollisuus totta kai on edelleenkin asiakkaalle, loppukäyttäjälle, sitten tulevaisuudessa taattu.

Lopuksi haluan sanoa, että haluan itse mahdollistaa asiakkaille yhden luukun palveluperiaatteen, koska uskon, että se on käyttäjäystävällinen ja tuo helpotusta monen arkeen.

Reijo Tossavainen /ps:

Kunnioitettu puhemies! Valtion monopolin aikana katsastuspalvelujen saatavuus ja laatu ei ollut kehuttavaa. Nyt palveluja saa kohtuullisesti ja asiakaspalvelun taso on hyvä siellä, missä näitä palveluja on. Ongelmana on toiminnan keskittyminen liiaksi kahdelle ketjulle, ja siitä on ollut seurauksena liian vähäinen kilpailu ja monin paikoin liian korkeat hinnat.

Lakiesitys on tervetullut erityisesti maaseudun asukkaiden kannalta. Monella pienellä paikkakunnalla oman korjaamon olemassaolo on kannattavuuden rajoilla. Kaikkein pienimmillä paikkakunnilla kunnolliset korjaamopalvelut puuttuvat kokonaan. Pienillä paikkakunnilla pelkkä katsastusasema ei yrityksenä kannata. Sen sijaan autokorjaamon osana sen toiminta on mahdollista. Käytännössä siis korjaamo ja katsastustoiminnat tukevat toisiansa. Hyötyjinä ovat siis korjaamot sekä autojen huoltajat ja katsastajat.

On todella hyvä, että lakiesitys nyt etenee kohti käytäntöä. Se on selvä parannus nykytilaan.

Oma kotikuntani Savitaipale on 3 700 asukkaan kunta. Meillä on hyvätasoinen autokorjaamo, jonka kannattavuus voisi olla kuitenkin parempi. Yrittäjät pitävät katsastuksen tuloa hyvänä asiana, koska olemassa olevia tiloja voidaan heillä hyödyntää nykyistä paremmin, jolloin myös yrityksen kannattavuus paranee.

Henk.kohtaisesti lähin katsastusasema on nyt noin 60 kilometrin päässä. Jatkossa saan siis palvelun omalta kylältä. Minä ja moni muu olemme hyvin tyytyväisiä.

Mikko Savola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Minä ainakin luotan yrittäjiin. Luotan siihen, että tämän lain täyttäminen ja se, miten yrittäjät toimivat näitten katsastusten suhteen, tulee menemään kaikkien kannalta hyvin.

Minä luotan siihen, että tämän lain yhteydessä pystytään nimenomaan kuluttajan asemaa parantamaan siltä osin, että saadaan sitä katsastusta edullisemmaksi, saadaan sitä nopeammaksi, saadaan myös sitä joustavuutta, ja kuten edustaja Tossavainenkin toi esiin, niin kyllähän tämä monella paikkakunnalla, jos se paikkakunnan liike, autokorjaamo, pystyy tuottamaan nämä katsastuspalvelut, tuo myös lähemmäksi tätä palvelua.

Oma esimerkki, miten autoa huollan, niin kuin tiedän, että monet muutkin sen tekevät: vien auton niin sanotusti katsastushuoltoon, avaimet käteen sieltä korjaamolta, käyttävät sitä katsastuksessa ja niin edelleen. Siitä tulee tietenkin omat maksunsa sinne välille, kun työntekijä joutuu työaikaansa tähän käyttämään. Nämä saadaan tällä keinoin pois ja sitä kautta myös niitä kustannuksia alaspäin.

Mutta, herra puhemies, onhan niihin väärinkäytöksiin aina tietenkin se mahdollisuus, ja senhän takia tässä nyt siihen valvontaan ja koulutukseen on kiinnitetty myöskin huomiota, ja tämä laatustandardi on olemassa tähän asiaan liittyen.

Mitä tulee vielä siihen, kuinka nämä autokorjaamot tällä hetkellä toimivat: Esimerkiksi merkkiliikkeillä on jo tällä hetkellä hyvin tiukka omavalvonta oman merkkinsä puolesta. Siellä ei korjauksissa ole varaa tehdä virheitä, vaan niihin puututaan, ja nämä merkkioikeudetkin hyvin herkästi sitten lähtevät pois.

Minä uskon, että kokonaisuuden kannalta tämä on kuitenkin positiivinen, myönteinen esitys.

Jukka Kopra /kok:

Arvoisa puhemies! Tä-mä hallituksen esitys katsastuslain uudistamisesta on ollut pitkään valmistelussa, ja olen itsekin tähän prosessiin osallistunut niin perustuslakivaliokunnassa kuin liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenäkin.

Lähtökohdiltaan tämä esitys on hyvä. Meillä on ollut tilanne, jossa ajoneuvojen katsastustoiminta on ollut harvojen kaupallisten toimijoiden käsissä, ja tämä on johtanut melko korkeaan hintatasoon. Katsastuksen hinta on ollut päästömittauksineen jopa yli 100 euroa joissakin paikoissa. On tietenkin todettava, että viime vuosina ja viime aikoina yritysten määrä on kasvanut ja kilpailu lisääntynyt markkinoilla jo ennen tämän lain voimaantuloakin. Todettakoon edelleen, että tästä kehityksestä huolimatta katsastuspalveluiden saatavuus ja hintataso erityisesti harvaan asutuilla seuduilla ei ole kovin parantunut ja hintataso on tosiaan kova.

Lakiuudistuksen pyrkimys on kilpailun lisääminen, hintojen tasaaminen ja kohtuullistaminen sekä kuluttajan palvelutason parantaminen katsastustoiminnan jouhevoituessa, kun sen voi tehdä muun muassa auton määräaikaishuollon yhteydessä. Ei tarvitse siis tehdä erillistä reissua katsastuskonttorille.

Esityksessä on lukuisia muutoksia vallitsevaan käytäntöön. Olennaista kuitenkin on se, että vaikka katsastustoimintaa vapautetaan ja useampi voi sitä harjoittaa, on kuitenkin kyse jatkossakin luvanvaraisesta toiminnasta.

Olennainen muutos ja monia mietityttänyt asia on se, että uuden lain myötä myös autokorjaamot voivat tarjota katsastuspalveluja. Tämä on kuluttajan etu ja vähentää turhaa ajelua edestakaisin.

On esitetty epäilyjä, tulevatko korjaamot varmasti toimimaan asiakkaan edun mukaisesti siten, ettei turhia korjauksia teetetä. Luotan kyllä suomalaisiin yrittäjiin tässä asiassa ja hieman ihmettelen täälläkin käydyssä keskustelussa vallinnutta ilmapiiriä, jossa lähtökohtaisesti oletetaan ihmisten ja yrittäjien toimivan epärehellisesti.

Riippumattomuusvaatimuksen uudelleenmäärittely parantaa asiakaspalvelua yhden luukun periaatteen mukaisesti, kun ajoneuvo voidaan tosiaan huoltaa ja katsastaa yhdellä käynnillä. Tietenkin viranomaisten taholta on valvottava tätä asiaa, kuten katsastuksen laatua ylipäätään. Tämä onkin kirjoitettu lakiin mukaan.

Myös perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota puolueettomuuteen ja muutoksiin riippumattomuusmäärittelyssä sekä siihen, että viranomaisilla on oltava riittävät resurssit ja käytännöt, jotta toimintaa voidaan näiltä osin tehokkaasti valvoa.

On muistettava, että katsastustoiminnan harjoittaminen edellyttää standardoidun ja auktorisoidun laadunhallintajärjestelmän käyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät mitkä tahansa koijarit voi katsastustoimintaa harjoittaa.

Lakiuudistuksen vaikutuksia on kyllä sitten seurattava tarkkaan. On varmistettava, ettei palvelutaso heikkene esim. pienillä paikkakunnilla ja että yrittäjillä on oikeasti edellytykset harjoittaa toimintaansa — siis sekä vanhoilla että uusilla katsastusyrittäjillä — johon erityisesti vanhat katsastusyrittäjät ovat saattaneet investoida kymmeniä- ellei jo satojatuhansia euroja.

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tänä päivänä ajoneuvojen katsastushinnoissa on suuria eroja eri puolilla Suomea. Katsastusalaa on vapautettu kilpailulle asteittain vuodesta 1994 lähtien. Katsastustoiminta on toimiluvan varaista nyt, ja niin sen pitää olla tulevaisuudessakin. Liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää, että ajoneuvot ovat asianmukaisessa ja turvallisessa kunnossa.

Tässä hallituksen lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä, katsastustoiminnan valvontamaksusta sekä ehdotetaan muutettaviksi eräitä muita katsastustoimintaan liittyviä säädöksiä. Esityksen mukaan katsastustoimintaa voivat jatkossa harjoittaa myös toimiluvan saaneet ajoneuvokorjaamot. Tällä toivottavasti lisätään kilpailua, sillä katsastuspaikkojen määrä todennäköisesti lisääntyy. Uuden lain myötä huolto ja katsastus voidaan tehdä samalla asiointikerralla. Myöskään katsastetun ajoneuvon jälkitarkastuksia ei tarvitse tehdä enää samassa toimipisteessä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää asiakkaiden kannalta yhden luukun periaatetta lähtökohtaisesti hyvänä ja kannatettavana. Yhden luukun periaatteella ajoneuvo voitaisiin siis huoltaa ja katsastaa samassa toimipaikassa. Asia ei ole kuitenkaan täysin ongelmaton, nimittäin miten turvataan riippumattomuus? Tähän selvitykseen on käytetty hyvinkin paljon aikaa valiokunnassa, ja asiantuntijat ovat antaneet kahdenlaisia näkökohtia. Kun tätä lakia käsiteltiin liikenne- ja viestintävaliokunnassa, esille nousi nimenomaan riippumattomuus. Siksi on välttämätöntä, että huolehdimme jatkossakin, että katsastustoiminnan riippumattomuus säilyy. Tämä tarkoittaa sitä, että katsastus ja muu ajoneuvotoiminta eli esimerkiksi huolto ja katsastus ovat toisistaan erillään ja ne tekee eri henkilö.

Tällä hetkellä katsastusluvan haltijan tulee pystyä huolehtimaan sekä raskaan että kevyen ajoneuvokaluston katsastuksesta. Raskaan ja kevyen kaluston katsastustoimilupia voitaisiin jatkossa myöntää myös erikseen. Liikenne- ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille yhtenä näkemyksenä myös, että raskaan kaluston katsastuksen tarjoamisen edellä mainitusta pakollisuudesta luopuminen voi johtaa raskaan kaluston katsastusverkoston huomattavaan harvenemiseen. Raskaan kaluston katsastustoimipaikkaverkoston pitääkin jatkossa säilyä riittävän kattavana kautta maan. Sama pätee tietysti kevyemmänkin kaluston katsastuksiin. Varsinaisen katsastuksen voi jatkossa tehdä myös ammatti- ja erityisammattitutkinnon suorittanut henkilö ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen lisäksi. Myös aiemmat vastaavat koulutustasot hyväksytään, ja ne tulee huomioida. Tämä on hyvä asia.

Arvoisa puhemies! Ehdotetussa lakiesityksessä on useita muutoksia nykyistä parempaan käytäntöön. Tällä lakiesityksellä mahdollistetaan erityisesti katsastustoiminnan kilpailua, kun katsastustoimipisteiden määrä siis todennäköisesti lisääntyy. Uudessa lainsäädännössä on erityisen tärkeää, että riippumattomuus säilyy, siis että katsastus ja korjaus säilyvät eri henkilöillä. Palvelujen hintakehitystä on jatkossa seurattava erityisen tarkasti, jotta hinnat pysyvät kohtuullisina ja tarkastukset laadukkaina. Valvonnalla on tässä suuri rooli, ja Liikenteen turvallisuusvirastolla tulee tulevaisuudessakin olla edellytykset hoitaa katsastustoiminnan valvonta riittävällä tavalla.

Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausumaehdotukset, ne kolme lausumaehdotusta, ovat todella tärkeitä, ja ne tulee huomioida jatkossa.

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen tavoitteena on katsastuksen laatua heikentämättä hillitä katsastushintojen nousua. Kilpailun lisäämiseksi esitetään lievennyksiä katsastusluvan saantiin helpottamaan uusien yrittäjien tuloa alalle. Esityksen mukaan jatkossa määräaikaiskatsastusten ja valvontakatsastusten kohdalla luovuttaisiin nykyisestä luvanhaltijan tiukasta riippumattomuudesta.

Perustuslakivaliokunta on myös ottanut kantaa riippumattomuusvaatimuksesta luopumiseen. Alalle on tulossa mahdollisesti moninkertainen määrä katsastuspaikkoja. Katsastuksen suorittaminen korjaus- ja huoltotoimintaa harjoittavien yrittäjien toimesta sekä muun muassa alan kiristyvä kilpailutilanne ja muut kaupalliset intressit sisältävät merkittävän riskin siitä, että toiminnassa ei kaikilta osin noudateta puolueettomuutta ja riippumattomuutta takaavia säännöksiä.

Määräaikais- ja valvontakatsastuksiin voivat nykyisestä poiketen saada toimiluvan myös hakijat, jotka harjoittavat tai ovat kaupallisesti, taloudellisesti tai muuten riippuvuussuhteessa siihen, joka harjoittaa ajoneuvon tai niiden osien tai varusteiden valmistusta, maahantuontia, kauppaa, suunnittelua, markkinointia, korjausta tai huoltoa taikka vakuutustoimintaan liittyvää ajoneuvojen vakuutustoimintaa tai luvanvaraista liikennettä. Tulee pakostakin hyvä veli -järjestelmä mieleen.

Erityisesti tällä hetkellä alalla olevien yritysten toiminta vaikeutuisi, ja eräissä tapauksissa olemassa olevien yritysten toiminta loppuu. Nykyiset alalla toimijat ovat investoineet jopa valtavasti ja tehneet pitkiä sopimuksia nykyisen toimilupalain vaatimusten mukaisista toimitiloista. Nyt lakiesityksen tarkoituksena on sallia helpommat toimintaedellytykset katsastusalan uusille tulokkaille ilman minkäänlaista siirtymäaikaa. Toisaalta niillä alueilla, joilla ei tällä hetkellä ole katsastusasemaa, tuskin kannattaa johonkin pikkukorjaamoon hankkia kallista katsastuskalustoa muutaman auton katsastusta varten.

Myös kaikki ne palvelut, mitä korjaamot tällä hetkellä tarjoavat katsastuksiin liittyen, eli päästömittaukset, jarrusovitukset, nopeudenrajoittimien testaukset ja niin edelleen, maksavat saman verran kuin katsastusasemillakin. Ja kun täällä monta kertaa puhuttiin, että siellä pohjoisessa on huomattavasti kalliimpaa kuin esimerkiksi Mikkelissä, niin onko otettu huomioon, että nämä edellä mainitut toimenpiteet on tehty sitten myös Mikkelissä?

Asemien määrän kasvaessa myös katsastuksen valvontaa olisi kehitettävä ja lisättävä. Onko tämä huomioitu esityksessä? Kun katsastukset jakaantuvat lainmuutoksen myötä useammalle toimijalle, sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että toiminta aikaa myöten tulee keskittymään suurille toimijoille ja entistä kauemmas sivukyliltä. Kotipaikkakunnallani aiemmin toimi Parkanossa A-Katsastus, mutta nykyisellä paikalla toimii yksityinen katsastusasema, johon ainakin kaikki me ihmiset olemme tyytyväisiä.

Kaiken kaikkiaan pidän tätä lakiesitystä kyseenalaisena, ja kuka tässä voittaa, mutta toivottavasti nyt nykyiset katsastusaseman pitäjät eivät menetä paikkoja tämän lakiesityksen myötä.

Outoa ja uutta on myös se, ettei tarvitse enää käydä tarkastamassa samassa paikassa, jossa auto on hylätty. Tuntuisi olevan jotain vastuuta, että kun kerran on käynyt, niin pitäisi sitten katsoa, mitä siellä pitäisi tehdä, että mentäisiin sitten toisenkin kerran samaan paikkaan.

Katsastaminen ja huolto on pidettävä erillään. Jääviyssäännösten takia autoa korjannut henkilö ei voi katsastaa autoa, eikä autoa saa korjata kesken katsastuksen. Korjaamo ei voi rajata katsastuksia vain huoltamiinsa autoihin, vaan samoin ehdoin pitää katsastaa kaikki muutkin autot.

Arvoisa puhemies! Loppujen lopuksi toivon, että olen väärässä ja että tämä katsastuslaki menee parempaan suuntaan, mutta pelkään pahinta.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa herra puhemies! Täytyy kiittää ministeri Kyllöstä, että hänen aikanaan tätä katsastuslain uudistusta ja monia parannuksia, joihin tässä monissa puheenvuoroissa on jo viitattu, viedään eteenpäin. Täytyy kiittää ministeriä siitä, että hän myös jaksaa täällä tätä keskustelua aktiivisesti seurata ja olla vastaamassa sitten myös kysymyksiin.

Mutta oikeastaan en halua ministeriltä tässä vaiheessa mitään kysyä, vaan ennemminkin kiitän valiokuntaa hyvästä mietinnöstä. Tämän lakiehdotuksen pohjalta on varmasti hyvä lähteä lisäämään kilpailua ja palveluntarjontaa katsastusalalla ja siten saada kustannuksia alentava vaikutus aikaan. Uskon, että suomalainen katsastustoiminta säilyy laadukkaana tulevaisuudessakin ja täyttää sen tehtävän, joka tälle toiminnalle on asetettu.

Yksityiskohtana voisin ottaa vaikka tuohon edustaja Mäkipään puheenvuoroon sen verran kiinni, että mielestäni näen merkittävänä parannuksena tämän, että jatkotarkastusta ei tarvitse tehdä samassa toimipisteessä kuin missä tämä katsastus on aiemmin suoritettu, vaan katsastuksessahan täytyy olla samat kriteerit jokaisessa toimipisteessä, jolloin ilman muuta täytyy lähteä siitä, että se voidaan tehdä missä tahansa, ja tämä on kuluttajan näkökulmasta vain arkea helpottava uudistus. Sinänsä hyvä, että se sinne lakiin tulee.

Luotan suomalaisiin yrittäjiin. Uskon, että suomalaiset huoltamoyrittäjät, jotka pystyvät näin omaa toimintaansa laajentamaan, tai vastaavasti sitten katsastusyrittäjät, jotka pystyvät huoltamotoimintaan ehkä laajentamaan tämän myötä, tekevät hyvää ja vastuullista työtä ja toimivat lain mukaan. Totta kai uutta lainsäädäntöä on liikennevaliokunnankin ja eduskunnan syytä seurata, mutta uskon, että kokonaisuutena tämä on hyvä ja voimme tässä ensimmäisessä käsittelyssä hyvillä mielin lain sisällön hyväksyä.

Markku Eestilä /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä katsastustoimintaan kohdistuva uudistus on siinä mielessä periaatteellinen, että tämän suunta on oikea. Kaikki lainsäädäntö ja muu toiminta yhteiskunnassa pitäisi viedä siihen suuntaan, että asiakaslähtöisyys on se kaikkein tärkein tekijä. Eihän kyse ole pelkästä huoltotoiminnasta. Me olemme kaikki kiireisiä ihmisiä, ja kun itsekin käytän autoa esimerkiksi renkaanvaihdossa, niin olisi äärimmäisen hyvä, ja tulevaisuudessa onkin äärimmäisen hyvä, että samalla kertaa voidaan suorittaa katsastus. Se säästää paljon aikaa ja rahaa, ettei tarvitse joka paikassa pyöriä. Minusta tämä on mennyt hyvään suuntaan.

Totta kai tämä riippumattomuuskeskustelu on syytä käydä, koska se saattaa joissakin tapauksissa olla mahdollista, mutta minun mielestäni se on tänäkin päivänä aivan yhtä mahdollista. Esimerkiksi omassa kotikaupungissani ovat korjaamo ja katsastus samalla tontilla, niin että eihän mikään estä heitä tekemästä yhteistyötä, jos he olisivat sen luonteisia, mutta kun minä tiedän, etteivät ole, niin siinä mielessä pidän vähän omituisena tätä keskustelua, että lainsäätäjä lähtee siitä, että yrittäjät rikkovat lakia ja huijaavat. Eihän se voi olla meidän näkökulmamme lakia säätäessämme. Meillä pitää olla enemmänkin se, että palvelu paranee ja hinnat pysyvät kohtuullisina, ja jos joku sitten yhteiskunnassa toimii lakien ja asetusten vastaisesti, niin se on ihan toinen juttu. Mutta lähtökohdallisesti on liian kova epäily, että jos vaikka tämä sama omistaja suorittaisi korjauksen ja tietenkin toiset työntekijät sitten tämän katsastuksen, niin siinä olisi jotakin häikkää. Kyllä aika näyttää, ja hyvä kello kauas kuuluu, paha kello vielä kauemmas. Jos siellä joku alkaa oikeasti tekemään jossain määrin sitä vilpillistä työtä, niin minä uskon, että markkinat aika pian tämän asian korjaavat.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Täällä keskustelussa on yksi asia, joka minua on häirinnyt aika kovasti, ja se on se, että täällä on autoalan yrityksiä leimattu epärehellisiksi tai heitetty sellainen varjo, että autoalan yritysten liiketoimintaan liittyisi jollain lailla vahvasti asiakkaiden huijaaminen. Minä en ainakaan itse ole sellaista tunnistanut enkä oikeastaan hyväksykään sellaista ajattelutapaa, että lähtökohtaisesti ajatellaan, että autoalalla toimivat yritykset ja yrittäjät perustaisivat liiketoimintansa siihen, että he huijaavat asiakkaitaan. Se on jossain määrin tietysti mahdollista, mutta en oikein hyväksy tätä keskustelua. Tässäkin lakiesityksessä on nimenomaan tähän riippumattomuuteen kiinnitetty paljon huomiota ja niitä toimenpiteitä esitetään tässä, jotta tämä riippumattomuus taataan. Tämän selvittämiseksi ja seurannaksi valiokunta on esittänyt sitten noita ponsia, joissa vuoden 2016 loppuun mennessä tuodaan selvitys siitä, miten tämä riippumattomuus on toteutunut ja myös miten tämä katsastustoimipaikkaverkosto kehittyy.

Mutta, arvoisa puhemies, tässä puheenvuorossa haluan vielä aivan lyhyesti tuoda yhden pykälämuutoksen, jonka valiokunta tuossa käsittelyssään toi tähän lakiin, ja se koskee tuota 41 §:ää, jossa on katsastetun ajoneuvon tarkastuksesta kysymys. Elikkä Trafin valvoja voi määrätä katsastetun ajoneuvon uudestaan tarkastettavaksi. Tuo alkuperäinen hallituksen esitys oli sen sisältöinen, että tuo määräys olisi voitu tehdä myös tiealueella, siellä katsastustoimipaikan ulkopuolella, eli siellä Trafin valvoja olisi voinut pysäyttää ajoneuvon ja määrätä sen uudestaan konttorille tarkastettavaksi, mutta katsoimme, että tuo uudelleen katsastukseen määrääminen voidaan tehdä vain katsastustoimipaikan alueella, ennen kuin ajoneuvo on poistunut sieltä katsastustoimipaikan pihalta, koska muutoin asiakas joutuu valvovan viranomaisen ja katsastuksen toimittajan välikappaleeksi tarpeettomasti, ja tuo lisäys myös, että tämä tarkastus on tehtävä nopeasti ja aiheuttamatta haittaa asiakkaalle.

Arto Satonen /kok:

Arvoisa puhemies! Tä-mä on ollut niin pitkä ja ehkä leveäkin asia, että tähän on päässyt jo useampi ministeri ja useampi valiokuntakin vaikuttamaan, mutta nyt ollaan siinä vaiheessa, että ollaan täällä maalissa. Tavoitehan on ihan hyvä: kustannuksia pyritään alentamaan, toimijaverkkoa laajentamaan ja palvelua kätevöittämään. Tämähän on lähtökohtaisesti ihan hyvä.

Kun myöskin itse liikennevaliokunnassa aiemmin toimineena pääsin vähän seuraamaan sitä keskustelua, mitä tässä matkan varrella käytiin, niin aika voimakkaastihan argumentoitiin sitä, että tämä saattaa johtaa tällaiseen alikatsastukseen tai ylikatsastukseen, eli alikatsastukseen siinä mielessä, että joku kilpailee sillä, että päästää helposti läpi, ja sitten ylikatsastukseen niin, että vaaditaan enemmän ja siinä yhteydessä sitten tehdään näitä korjauksia.

Mutta aivan kuten edustaja Jokinen tässä sanoi ja myöskin edustaja Eestilä aiemmin, niin tämäntyyppinen ajattelu lähtee siitä liikkeelle, että lähtökohtaisesti ikään kuin ei luoteta siihen toimijaan, siihen korjaamoon, katsastajaan. Se ehkä lähtee niin kuin väärästä ajattelusta, vaikka pidänkin kyllä hyvänä sitä, että valiokunta tämän seurannan tähän liitti ja sitä kautta sitten varmistetaan, että näin ei pääse käymään.

Ehkä pari muuta kommenttia vielä siitä, mitä tässä on noussut matkan varrella esille: Minusta edustaja Tossavainen käytti siinä hyvän puheenvuoron, että tämä on nimenomaan pienten kuntien kannalta hyvä asia, koska siellä usein on se tilanne, että siellä on autokorjaamo, mutta siellä ei ole ollenkaan sitä katsastuskonttoria, ja siinä yhteydessä tämä on selvä lisäpalvelu ja se saattaa parhaimmillaan jopa pelastaa sen autokorjaamon pärjäämisen. Isoilla paikkakunnilla tilanne varmaan hoituu kilpailujen kautta, ja siinä välillä sitten nähdään, mitä tapahtuu. Varmaan tapahtuu myös niin, että joku katsastusfirma, joka tällä hetkellä toimii pelkästään siinä, laajentaa omaa toimintaansa korjaamon puolelle ja silloin kilpailu vahvistuu.

Eli suhtaudun lähtökohtaisesti tähän myönteisesti, mutta hyvä, että tämä seuranta on tähän liitetty.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Vielä aivan lopuksi tähän keskusteluun tuon sen näkökulman, että kun tässä on nyt ollut vallalla sellainen näkemys, että korjaamokatsastuksessa huoltotoiminta ja katsastus liitettäisiin hyvin tiiviisti yhteen toisiinsa, niin niinhän tässä ei ole. Tätä riippumattomuutta valvotaan monella eri tavalla, on laadunhallintajärjestelmät, on eriytetty huoltokorjaajan ja katsastajan tehtävä. Sitten myös täällä huoltokorjaamossa toimivaan katsastustoimipaikkaanhan voi tuoda ajoneuvonsa katsastettavaksi ilman sitä huoltopalvelun käyttämistä. Tässäkin on taas uusi asiakasta palveleva mahdollisuus, ja tämä asiakasnäkökulma on ollut vahvasti tässä esillä.

Yksi kysymys, jonka ministerille haluan esittää tässä, on tämän kiertävän katsastajan mallin selvittäminen, jota tässä hiukan asian käsittelyn aikana selviteltiin, mutta se ei oikeastaan vielä saanut semmoista kirkasta muotoa, ja toivonkin, että siihen vielä paneudutaan. Valiokunta tuossa mietinnössäänkin viittaa, että siinä yhteydessä, kun annetaan tätä seurantaselvitystä eduskunnalle, olisi sitten myös perusteellisempi tarkastelu tämän kiertävän katsastajan käytöstä, koska se tukisi tuota katsastuspalvelua ja korjaamotoiminnan jatkumista myös haja-asutusalueella, harvaan asutulla alueella.

Lopuksi vielä — tässä on niin pitkä juoksu ollut tämän asian vaiheissa, että tässä on viisivuotiskakkukin tälle lakiesitykselle jo jossain varmaan syöty — haluan nyt onnitella ministeriä siitä, että tämä on menossa maaliin vihdoin viimein. Tämänsuuntaisia viestejä tulee myös autoalalta, että vihdoin viimein tämä asia saadaan valmiiksi ja sitten siellä alalla pystytään toiminta suuntaamaan tämän lain mukaisesti.

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Haluamatta yhtään pitkittää tätä keskustelua kysyisin vielä ministeriltä sitä, että kun tässä on kolme tärkeää pontta ja yhtenä tämä riippumattomuuden valvonta hyvin keskeisesti ollut tässä keskustelussakin esillä, niin mikä on tilanne, onko Liikenteen turvallisuusvirastolla riittävästi resursseja valvoa tätä toimintaa, jos näitä korjaamoja on ympäri maata.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ja nyt sitten vastaa ministeri Kyllönen. — Ole hyvä.

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Paikalta vai?

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Saa tulla puhujapönttöönkin, varmaan puhut yli 2 minuuttia.

Puhuja:

Paljon on asiaa, tulen pönttöön.

Arvoisa herra puhemies! Hyvät edustajat! On todellakin päivä, jota varmasti moni on odottanut, elikkä katsastuslain käsittely. Ihan ensimmäisenä haluan korostaa sitä, että kyllä suomalaisessa järjestelmässä asiakas edelleen valitsee ja jatkossa asiakas pystyy tekemään myös vertailua, koska on päätetty niin, että sekä läpinäkyvyyden että asiakaspalvelun parantamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi perustaa julkisen katsastuspalvelurekisterin, josta asiakkaalla on mahdollisuus saada katsastustoimipaikkojen osalta tiedot palveluiden tarjonnasta, aukioloajoista ja hinnoista. Varmaan voidaan sitten jatkossa miettiä, pystytäänkö tämän kautta tarjoamaan myös muunlaista informaatiopalvelua asiakkaille.

Itsellä hiukan kanssa särähti korvaan se viesti, että meidän yrittäjät olisivat epärehellisiä. Itse yrittäjäperheessä kasvaneena olen kyllä sitä mieltä, että kun se leipä on kiinni siitä omasta yritystoiminnasta ja omasta asiakaspalvelusta, niin ei siellä kyllä asiakkaita huijata, jos meinataan alalla pysyä ja aktiivisia toimijoita olla alalla, jossa asiakasvirta olisi vielä toivottavasti pysyvä.

Täytyy tietysti muistaa se, että kokonaisuudessa on pyritty hakemaan sellaista ratkaisua, jossa kaikin mahdollisin tavoin pystytään varmistamaan toiminnan riippumattomuus, laatu ja valvonta. Täällä tuli erittäin hyviä, asiantuntevia kysymyksiä liittyen tähän laatujärjestelmäasiaan, ja jos puhemies suo, niin sen verran käyttäisin meidän yhteistä aikaa, että avaisin sitä vähän enemmän.

ISO-laatustandardin mukaisissa järjestelmissä käytetään aina sekä sisäistä että ulkoista auditointia, eli talon sisällä täytyy olla laatupäällikkö, laatuvastaavat, jotka vastaavat toiminnasta ja siitä, että myös laatukäsikirja on ajan tasalla ja toimitaan niitten yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Sen lisäksi, että tehdään sisäisiä auditointeja, omat koulutetut auditoijat niitä tekevät, tehdään myös ulkoisten, kokonaan ulkopuolisten, toimijoiden ulkoisia auditointeja, joissa tarkastellaan, onko toiminta sen mukaista kuin kirjoihin ja kansiin on kirjattu. Ylipäätänsäkin ennen kuin tämmöisen standardin voi itselleen ja yritykselleen saada, on täytynyt täyttää nämä kriteerit ja käydä läpi myös tämä aika tiukka auditointijärjestelmä.

Sitten jos mietitään tätä meidän kokonaisjärjestelmää, niin hiukan tuli viestejä siihen suuntaan, että osa keskustelun kuuntelijoista on voinut jäädä siihen uskoon, että saman henkilön on mahdollista korjata ja katsastaa ajoneuvoa, ja sehän ei pidä paikkansa. Sekä toimintojen että itse tämän käytännön toiminnan pitää olla eriytettyä, niin että samat ihmiset eivät tee sekä huoltotoimenpiteitä että myös katsastustoimia ajoneuvolle. On huomattava myös se, että katsastaja ei voi edelleenkään katsastaa omia tai lähipiirinsä ajoneuvoja taikka ajoneuvoja, joiden huoltamiseen tai korjaamiseen hän on yrityksessä osallistunut millään tavoin. Ja osaamista täytyy edelleen löytyä.

Katsastuksen hinnasta on käyty keskustelua jo pidemmän aikaa, ja ei voi sanoa, että tästä katsastustoiminnan valvontamaksun korotuksesta, 80 senttiä per valvonta, syntyisi valtavia kustannuksia per katsastus. Toki siitä kertyy sitten se miljoonamäärä, mikä katsotaan tarvittavan myös siihen edustajien kysymän valvontakoneiston ylläpitämiseen ja huolehtimiseen siitä, että joukkuetta on riittävästi koko maassa kiertämässä.

Itse sanoisin näistä päätösehdotuksen kolmesta lausumaehdotuksesta seuraavat kommentit:

Ensimmäisessä lausumassa eduskunta edellyttää, että katsastustoiminnan valvonta ja valvonnan resurssit järjestetään jatkossa mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti lain säädösten noudattamisen varmistamiseksi, ja hallituksen esityksessä valvontaan on erityisesti kiinnitetty huomiota ihan alusta alkaen. Vaatimukset kyllä kaikkinensa osoittavat sen, että niiden vaikutusta tullaan seuraamaan Trafin puolesta hyvin vahvasti ja tarvittaessa valvontaa sekä toimipaikkojen ohjeistusta myös tehostetaan, niin että pidetään tämä kyllä hyvin tiiviisti sekä Trafin että ministeriön valvovan silmän alla.

Eduskunta edellyttää toisessa lausumassaan, että lain vaikutuksia myös seurataan ja arvioidaan tiiviisti. Erityisen tärkeää on seurata ja arvioida katsastustoiminnan puolueettomuuden, riippumattomuuden ja muun asianmukaisuuden turvaamiseen liittyvien säännösten noudattamista ja vaikutusta, markkinoiden sekä alueellisen palveluntarjonnan ja hintojen kehittymistä sekä raskaan liikenteen katsastusverkon riittävyyttä, ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin sääntelyn tarkistamiseksi. Tämä on ihan peruslähtökohta. 37 §:ssä määritetään niin, että Trafi seuraa katsastuspalvelujen alueellista tarjontaa, katsastuksesta perittävien maksujen kehitystä ja katsastustoiminnan harjoittamista muutoinkin. Virasto antaa meille, liikenne- ja viestintäministeriölle, vuosittain selvityksen seurannan tuloksista, ja tarvittaessa näiden tulosten pohjalta Trafin seurantaa vahvistetaan ja ryhdytään myös lisäsäädöstoimiin, jos nähdään, että niihin selvät tarpeet on olemassa. Kiertävän katsastajan kysymys on nostettu esille, ja kuten nyt ymmärsin tästä liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnosta, niin ajatuksena on se, että näiden jatkoselvitysten ja muiden tarkastelujen yhteydessä käytäisiin läpi tämäkin kysymys, ja en näe siinä ongelmaa. Hyvin paljon palautetta tulee siitä haja-asutusalueiden mahdollisuudesta saada palveluita, ja tämä on tietysti yksi mahdollisuus palveluita tuottaa. Jos nähdään näitten muutosten jälkeen ja niistä hiukan kuluvan ajan jälkeen, että se on järkevää, niin täytyy katsoa asiaa sitten uudesta näkövinkkelistä.

Kolmantena lausumana eduskunta edellyttää, että lain tavoitteiden toteutumisesta, lain vaikutuksista, mahdollisista muutostarpeista tulee toimittaa selvitys valiokunnalle viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Kuten sanoin tuossa aiemmin, seurataan koko ajan tiiviisti, millä tavalla kokonaisuus kehittyy. Uskon, että näiden tietojen pohjalta plus kattavan selvityskokonaisuuden kautta saadaan myös valiokunnalle riittävät tiedot vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lopuksi sanoisin, että mietinnössä perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä otettiin erittäin hyvin ja ansiokkaasti huomioon ja tarkasteltiin myös niiden vaikutukset HE:n sisältöön ja siihen kokonaisuuteen. Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön päätösehdotuksesta hallituksen esitykseen hyväksyttäviksi ehdotetut muutokset ovat erittäin tarpeellisia ja edistävät myös hallituksen esityksen tavoitteiden saavuttamista ja toteuttamista, ja samoin päätösehdotuksessa valiokunnan ehdottamat kolme luettelemaani lausumaa kohdistuvat lainmuutoksen vaikutuksien seurantaan, raportointiin ja tarvittaviin säädösmuutostoimiin ja ovat hyvinkin perusteltuja ottaen huomioon se, että meillä on yhteinen tavoite toteuttaa ne hallituksen esityksen hyvät ajatukset.

Haluaisin kiittää lämpimästi erityisesti valiokuntaa puheenjohtajineen, koko eduskuntaa siitä työstä, jota vuosien varrella tämän lainsäädännön parissa on punnerrettu. Nyt on aika saattaa tämä luusta lihaksi vihdoin ja viimein. Ja seurataan tarkasti, mitä tulee tapahtumaan, millä tavalla asiat etenevät ja onko sitten tarvetta puuttua mahdollisiin ongelmakohtiin, niitä kun tahtoo yleensä aina elämän varsitiellä vastaan tulla. Sydämellinen kiitos kaikille.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​