Täysistunnon pöytäkirja 107/2013 vp

PTK 107/2013 vp

107. TIISTAINA 5. MARRASKUUTA 2013 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Valiokunta on tuossa käsittelyssään todennut, että tämä esitys noudattelee tuota hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta avata julkisia tietoaineistoja uudelleen käytettäviksi. Liikenne- ja viestintävaliokunta kannattaa, että julkisen sektorin hallinnoimat digitaaliset tietoaineistot myös tie- ja katuverkon tietojärjestelmistä saatetaan helposti uudelleen käytettävässä muodossa ja maksutta tietoverkkojen kautta kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen, viranomaisten, tutkimuksen ja koulutuksen hyödynnettäväksi. On arvioitu, että tähän avoimeen dataan perustuva datan avaaminen on yksi merkittävistä keinoista saada uusia innovaatioita ja sillä edistetään kasvua ja työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Valiokunta viittasi tässä yhteydessä myös tuossa maantielain käsittelyn yhteydessä antamaansa mietintöön, jossa tarkasteltiin sitä, että tiealueelle sijoitettavien tietoliikenne-, energiakaapeleiden ja putkistojen paikantamisjärjestelmiä on syytä kehittää niin, että myös tuo tieto on helposti saatavilla ja ajantasaista. Eli kun tuonne tiealueelle noita kaapeleita ja muuta infraa sijoitetaan, niin niiden paikantamistieto on helposti saatavilla. Se liittyy aivan oleellisesti tie- ja katualueeseen.

Valiokunta pitää tätä lakiesitystä tarpeellisena ja ehdottaa, että se hyväksytään muuttamattomana.

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Vaikka tästä asiasta ei varmaankaan käydä yhtä laajaa ja vilkasta keskustelua kuin äskeisestä katsastuslakiasiasta, niin uskon, että tällä lyhyelläkin hallituksen esityksellä voi olla merkittävät vaikutukset niin palvelujen tarjontaan kuin myös työllisyyteen. Esityksessä tarkoitettuun tie- ja katuverkon tietojärjestelmään on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuudet, ja kuten liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jokinen kertoi, niin liikenne- ja viestintävaliokunta pitää kannatettavana, että julkisen sektorin hallinnoimat digitaaliset tietoaineistot saatetaan helposti uudelleen käytettävässä muodossa ja maksutta tietoverkkojen kautta kansalaisten ja yritysten ja muidenkin käyttöön hyödynnettäväksi.

Lähes vastaavasta toiminnasta, kun Maanmittauslaitos antoi viime vuonna kartta-aineistonsa kaikkien vapaasti käytettäväksi, on saatu hyvät kokemukset. Sen maksuttomuus ja helppous sai monet, niin yksityiset kuin myös yritykset ja yhteisöt, liikkeelle. Kartta-aineiston vapauttaminen onkin poikinut myös uusia työpaikkoja, ja uusiakin sovellutuksia todennäköisesti syntyy. Siksi toivon, että tällä hallituksen lakiesityksellä on myös samanlaisia vaikutuksia. Siksi tämä lakiesitys on kaiken kaikkiaan kannatettava.

Jukka Kopra /kok:

Arvoisa puhemies! Näin hallituspuolueen kansanedustajana on tietysti kunnia olla kannattamassa kaikkia hallituksen erinomaisia esityksiä, mutta kyllä minusta tämä hallituksen esitys on vielä erinomaisempi kuin moni muu.

Tätä avoimen datan konseptia ollaan nyt konkreettisesti ottamassa käyttöön meillä, ja tieliikennepuolella tämä on erittäin hyvä asia. Kuten valiokunnan puheenjohtaja Jokinen tuossa totesi, niin erityyppisiä sovellutuksia tullaan ottamaan käyttöön. Emme varmaan tiedäkään edes kaikkea sitä innovatiivisuutta ja niitä uusia keksintöjä, joita tämän myötä tehdään, mutta tiedämme, että niitä varmasti tulee. Tästä on tietenkin vielä pitkä matka robottiautoihin ja automaattiseen liikenteeseen, mutta periaatteellisella tasolla sekä käytännön tasolla tämä lakiesitys on vaikutuksiltaan varsin suuri. Toivoisin, että myös muilla hallinnonaloilla seurattaisiin esimerkkiä ja saataisiin käytäntöön näitä tietovarantojen avaamisia, jotta kansalaisten ja yritysten innovatiivisuus pääsee täyteen kukoistukseen.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​