Täysistunnon pöytäkirja 108/2003 vp

PTK 108/2003 vp

108. TIISTAINA 9. JOULUKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

24) Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

 

Juhani  Sjöblom  /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys, joka nyt on toisessa käsittelyssä, on esimerkki erittäin huonosti valmistellusta esityksestä, ja se näkyy myös valiokunnan lausumaehdotuksessa. Tämä kuvaa sitä valmistelun tasoa aika selkeästi, että kauppa- ja teollisuusministeriö ei ole kyllä paneutunut kovin hyvin näihin esityksiinsä.

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin ed. Sjöblom totesi, tässä on varmaan pikkuisen hätiköity. Tämä lakiesitys tosiaan herätti talousvaliokunnassa vilkasta keskustelua. Lakia on valmisteltu ilmeisesti kovassa kiireessä eikä tässä kaikilta osin ole noudatettu hyvää lainvalmistelutapaa, aivan kuten valiokunnan mietinnössä todetaan. Itse asiassa tämä laki olisi pitänyt vetää takaisin.

Lakiesityksellä pyritään siirtämään kustannusvastuu ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvästä tutkimusohjelmasta kokonaan teollisuudelle ja Valtion teknilliselle tutkimuskeskukselle. Näin kauppa- ja teollisuusministeriö luopuisi tästä tärkeästä energiasektorin tutkimusosastaan. Tätä emme voi hyväksyä, vaan kauppa- ja teollisuusministeriön tulee vastaisuudessakin osallistua ydinenergia-alan perustutkimuksen rahoittamiseen.

Arvoisa herra puhemies! Kyse on KTM:n osalta noin 1,2 miljoonan euron osasta yhteensä noin 5 miljoonan euron tutkimuspanosta, mikä ei varmaan kaada tätä maailmaa eikä vuoden 2004 budjettia. Kysymys on kuitenkin periaatteesta ja siitä, että Ydinjätehuoltorahastoon kerättyihin varoihin, noin 1 260 miljoonaa euroa, ei tule kajota missään vaiheessa eikä millään tavalla. Ne on varattu muuta tehtävää varten. Tästä valiokunta on myös esittänyt lausumaehdotuksensa.

Lakiehdotuksen perusteluihin sisältyy myös lausumia, jotka eivät ole totuudenmukaisia, aivan kuten valiokuntamme lausumassa todetaan.

Arvoisa puhemies! Tällä tavalla valmisteltuja lakeja ei tulisi tuoda eduskuntaan eikä uhrata meidän eikä kenenkään muun kallista aikaa.

Jouko Skinnari /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Täällä äskeisissä puheenvuoroissa, viimeksi ed. Saarikangas, on kiinnitetty ihan oikealla tavalla huomiota tämän asian valmisteluun. Mutta samalla on todettava, että hyvässä yhteisymmärryksessä myös asianomaisen ministerin ja valiokunnan kanssa on tähän mietintöön laitettu ponsi, jossa tätä asiaa on laitettu sellaiseen järjestykseen kuin mitä täällä edustajat Sjöblom ja Saarikangas ovat edellyttäneet ja mihin todennäköisesti nyt myös ed. Sarkomaa tulee täällä puheenvuorossaan kiinnittämään huomiota. Asia on näin kuin puhujat toteavat, mutta toimenpiteisiin on ryhdytty sillä tavoin kuin eduskunnan pitääkin.

Sari Sarkomaa /kok:

Arvoisa herra puhemies! Käsitteillä olevan lakiesityksen tavoitteena on varmistaa se, että Suomen viranomaisten ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä olisi korkeatasoista ja nopeasti saatavilla olevaa ydinturvallisuutta koskevaa asiantuntemusta, ja tämä tavoitehan on erittäin tärkeä. Siihen ei talousvaliokunnassa ollut mitään sanomista, mutta keinoa, jolla se toteutetaan, halusimme valiokunnassa kyseenalaistaa. Kaiken kaikkiaan lakiesitys tämän asian osalta ei olisi ollut tarpeen vaan asia olisi ollut hoidettavissa paljon joustavammin, paljon paremmin sopimusmenettelyssä, jossa voimayhtiöt olisivat tehneet pitkäjänteisen sopimuksen KTM:n kanssa ja nämä lain yksityiskohtaan kirjatut asiat olisi voitu tähän sopimukseen kirjata.

Kuitenkin tästä lakiesitys oli tuotu, ja asiantuntijakuulemisessa halusimme kyseenalaistaa sen, miksi tällainen lakiesitys tuli. Tässä haluan sanoa sen, että mitään selkeää, riittävää perustelua siihen ei tullut, että tämmöinen lakiesitys tarvitaan, mutta koska kiire oli, niin kuin tässä talossa oli, tämä lakiesitys saatiin vietyä eteenpäin. Se oli mahdollista hyväksyä, niin kuin täällä oli todettu, sen takia että todettiin yksimielisessä lausumassa niin, että Ydinjätehuoltorahastoon kerättävät erillisvarat pidetään tarkkaan erillään ydinenergialain mukaisesti ydinjätehuoltoa varten jätevelvollisilta kerätyistä varoista. Tähän periaatteelliseen asiaan ei menty, että olisi vaarannettu tai hämärretty sitä asiaa, minkä takia aikoinaan tämä Ydinjätehuoltorahasto on perustettu. Kuten edellä olevat edustajat totesivatkin, tämän lausuman jälkeen, tämän selkeän rajauksen jälkeen, tämä lakiesitys oli mahdollista hyväksyä.

Arvoisa herra puhemies! Kuten totesin, itse tämä lakiesitys tämän asian kohdalta oli sinänsä tarpeeton, ja erittäin valitettavaa oli, että perustelut eivät kaiken kaikkiaan kaikilta kohdin vastanneet käytäntöä. Tätä lakiahan perusteltiin sillä, että ydinvoimayhtiöiden kiinnostus panostaa ydinturvallisuusasiantuntemukseen olisi heikentynyt. Sehän oli keskeinen perustelu. Kun sitten kuulimme asiantuntijoita ja saimme selvityksiä tästä asiasta, ne osoittivat sen, että vuotuinen ydinenergiatekniikan ja ydinjätehuollon tutkimus- ja kehitysmenoihin panostaminen on päinvastoin kasvanut. Sen takia talousvaliokunta joutui lakimietinnössään kirjaamaan tämän valitettavan asian, että perustelut eivät olleet kaikilta osin kohdallaan. Tämä on mielestäni erittäin harmillista ja pahoiteltavaa, mutta kirjattava tämä oli, koska tällaiset asiat tulivat esille.

Arvoisa herra puhemies! Vielä erään asian haluan nostaa tästä esille ja erityisesti vedota, ministeri ei ole paikalla, mutta kaiken kaikkiaan KTM:ään, sinne virkamiehiin ja ministereihin, että kun ydinenergian käyttöön liittyvää lainsäädäntöä tulee eduskuntaan, on äärimmäisen välttämätöntä, että ydinenergianeuvottelukuntaa kuullaan siten kuin asetuksessa sanotaan. Tämän lain osaltahan kävi niin, että lain perusteluissa todettiin, että ydinenergianeuvottelukunnalta oli lausunto pyydetty, mutta kun me asiaa selvitimme, saimme selville, että kyseistä neuvottelukuntaa ei ollut edes nimetty. Onhan kuitenkin niin, että on KTM:n tehtävä tämä neuvottelukunta nimetä. Siksipä on erityisen tärkeää, että näin ei jatkossa käy vaan neuvottelukunta on nimetty ja sitä kuullaan, kuten asetuksessa sanotaan, kun tätä erittäin tärkeää lainsäädäntöä tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi. Sillä tavalla myöskin takaamme sen, että lainsäädäntö on laadukkaampaa ja valiokunta saa paremmin perustellun lakiesityksen ydinenergia-asioista jatkossa.

Mikko Elo /sd:

Puhemies! Kyllä myös hallituspuolueen edustajana täytyy sanoa se, että aika hämmentävä oli asiantuntijakuuleminen, kun asiantuntija toisensa jälkeen oli sitä mieltä, että laki on tarpeeton ja perusteeton. Ainoastaan, jos oikein muistan, kauppa- ja teollisuusministeriön virkamiehet ja ministeri puolustivat tätä lakia, mutta kun se oli budjettilaki ja valiokunnassa päästiin, kuten täällä kokoomuksen edustajat ovat kertoneet, sopuun tästä lausumasta, niin koko valiokunta sitten, kaikki me, olimme valmiit sen hyväksymään.

Juhani Sjöblom /kok:

Arvoisa puhemies! Todella, niin kuin ed. Elo sanoi, kaikki asiantuntijat KTM:ää lukuun ottamatta pitivät tarpeettomana nykyisen käytännön muuttamista.

Mutta kiinnittäisin huomiota vielä asiaan, jonka valiokunta toi erityisesti esiin, siis tämän tason, millä esitys on valmisteltu. Esityksen valmistelutietojen mukaan lakiluonnoksesta pyydettiin lausunto muun muassa ydinenergianeuvottelukunnalta, ja sitten valiokunnassa ilmeni, ettei koko neuvottelukuntaa ole edes nimetty. Se on osoitus KTM:stä, kun KTM itse vielä nimittää tämän neuvottelukunnan, että pyytää lausuntoja joltain taholta, joka ei ole edes antamassa, ja tätä syötetään valiokunnalle.

Reijo Kallio /sd:

Herra puhemies! Yhdyn niihin näkemyksiin, jotka katsovat, että tämä euromääräisesti varsin pieni asia olisi ollut hoidettavissa toisinkin. Se olisi ollut hoidettavissa sopimusmenettelyllä, jota on käytetty tähän mennessä, taikka se olisi ollut hoidettavissa erillislailla, jolla olisi kerätty ydinturvallisuustutkimusta varten rahat omaan rahastoonsa.

Ongelmana tässä mallissa on se, että Ydinjätehuoltorahastoon, joka on siis tarkoitettu ydinjätehuoltoa koskevaan tutkimukseen ja ydinjätehuoltoon tarvittaviin toimenpiteisiin sitten aikanaan, yhdistetään varoja, jotka suunnataan tutkimukseen. Tämä esitetty järjestelmä on toimiva sikäli, mikäli nämä varat pystytään pitämään täysin erillään, mistä valiokunta lähtee ja mistä valiokunta on myöskin oman lausumansa esittänyt.

Keskustelu päättyy.

​​​​