Täysistunnon pöytäkirja 108/2008 vp

PTK 108/2008 vp

108. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2008 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

 

Hannakaisa Heikkinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Yksi suomalaisen sosiaaliturvan ensimmäisistä suurista uudistuksista oli lapsilisäjärjestelmän toteuttaminen vuonna 1948. Äitiys- ja vanhempainpäivärahojen kanssa lapsilisät muodostavat suurimman osan perheelle suunnatuista etuuksista. Lapsilisän korottaminen perheen kolmannesta lapsesta alkaen on yksi niistä toimista, jotka toteuttavat pääministeri Matti Vanhasen toista hallitusohjelmaa, jossa on sitouduttu vähentämään lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointia ja syrjäytymistä. Tällä esityksellä osaltaan vähennetään lapsiperheiden köyhyyttä ja puututaan eriarvoistumiskehitykseen parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa. Lisäksi esitys lisää osaltaan lapsiperheille kohdennettuja tulonsiirtoja ja korjaa lapsilisien ostovoiman jälkeenjääneisyyttä.

Edellisen lisäksi ensi vuoden alusta pienimmät äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen sekä sairauspäivärahojen vähimmäistasot nousevat työmarkkinatuen tasolle. Tässä keskustalainen linja saa jatkoa, kun hallitus jatkaa jo edellisen hallituksen aikana aloitettua ensiarvoisen tärkeää työtä muun muassa perhepolitiikan saralla. Tutkimuksen mukaan Suomessa lapsen kasvattaminen maksaa vanhemmille ennen lapsen täysi-ikäistymistä yli 100 000 euroa. Tämä luku perustuu Tilastokeskuksen ja Stakesin Suomalainen lapsi 2007 -selvitykseen. Lasta ja lasten kasvattamista ei tietenkään voida eikä saa ajatella numeroina, mutta tämä antaa kuitenkin jotain osviittaa tämän hetken tilanteesta.

Arvoisa puhemies! Lapsiperheiden toimeentulon kehitys on jakaantunut. Yhtäältä suurituloisuus on viime vuosina hieman lisääntynyt, mutta samanaikaisesti suhteellinen pienituloisuus on yleistynyt lapsiperheissä. Pienituloisuus, asumisen ahtaus ja koulutuksen niukkuus sävyttävät eniten pienimpien lasten elämää, kun lasten kasvaessa perheiden elintaso nousee. Lapsilisä on yksi lakisääteisistä etuuksistamme, joilla yhteiskunta pyrkii tasaamaan lapsen perheelle aiheuttamia kustannuksia. Lapsilisällä on tarkoitus kattaa lapsesta aiheutuvat menot portaittain.

Arvoisa puhemies! Köyhät lapsiperheet ovat tutkimusten mukaan monilapsisempia ja niissä on selvästi useammin alle kouluikäisiä lapsia kuin muissa lapsiperheissä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen selvityksen mukaan näiden perheiden taloudellisen aseman kehittyminen on ollut erityisen heikkoa ja näin ollen ne ovat olleet huomattavasti muita enemmän riippuvaisia tulonsiirroista. Lapsilisien korotuksella kolmannesta lapsesta lukien halutaankin tukea monilapsisia perheitä ja osaltaan vähentää lapsiperheiden köyhyyttä. Väestöliiton julkaisemasta vuoden 2007 perhebarometrista käy myös ilmi, että kyselyyn vastanneet pitivät juuri lapsilisän korotusta tärkeimpänä yhteiskunnallisena muutoksena perheiden olojen parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kiinnitimme kuitenkin erityisesti huomiota siihen, että toimeentulotukea tarvitsevan lapsiperheen käteen jäävä tulo ei uudistuksen myötäkään kohene, koska lapsilisät huomioidaan toimeentulotuen määrää laskettaessa. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä tarkastellaan myös toimeentulotuen varassa elävien lapsiperheiden asemaa, jotta hallitusohjelman mukainen työelämän ja sosiaaliturvan uudistuksen kaikille riittävä ja aukoton sosiaaliturvatavoite täyttyisi mahdollisimman hyvin.

Valiokunnan saaman käsityksen mukaan järjestelmää tulisi muuttaa siten, että toimeentulotukea saavat perheet saatettaisiin yhdenvertaiseen asemaan muiden kanssa lapsilisää korotettaessa. Tämä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi korottamalla lapsen osuutta toimentulotuessa tai etuoikeuttamalla lapsilisä osittain tai kokonaan toimeentulotukea myönnettäessä.

Arvoisa puhemies! Lapsilisäjärjestelmä on ollut ja on yhä edelleen yksi parhaimmista tavoista tukea lapsiperheitä ja erityisesti köyhiä lapsiperheitä. Köyhyyteen sisältyy paljon aineellista ja inhimillistä hätää sekä vieraantumista sosiaalisesta osallisuudesta. Lapsilisäjärjestelmää tulee puolustaa ja kehittää näin ollen jatkossakin. Tulevaisuudessa tulee etsiä mahdollisuuksia laajentaa järjestelmää siten, että oikeus lapsilisään jatkuisi lapsen täysi-ikäisyyteen saakka.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Voi kysyä tietysti hallitukselta, minkä takia hallitus ei tuo sellaista esitystä eduskuntaan, jossa lapsilisä säädettäisiin etuoikeutetuksi tueksi nimenomaan sen vuoksi, koska juuri kuulimme, että köyhyyttä on lapsiperheissä, ja kaikki tiedämme, että varsin moni lapsiperhe on todellakin joutunut käymään toimeentulotukea hakemassa ja turvautuu toimeentulotukeen, jolloinka lapsilisän nostaminen ei sellaisenaan nosta perheen tuloja lainkaan, vaan se nousu vähennetään sitten toimeentulotuesta. Näin ollen ed. Heikkisellekin toivoisin nimenomaan aktiivisuutta tähän suuntaan sekä omassa ryhmässä että valiokunnassa, ja yleensäkin uskon löytyvän valmiuksia toimia tähän suuntaan, että lapsilisä olisi toimeentulotukea määriteltäessä etuoikeutettu tulo ja se toimeentulotuki ei siis leikkaannu, jos lapsilisä nousee.

Viimeksi kun asiaa käsittelimme tässä salissa, keskeisenä kysymyksenä olivat vaalilupaukset ja se, että kokoomuspuolueelle oli lapsilisän sitominen indeksiin kynnyskysymys hallitukseen menolle. Nyt edelleen odotamme sitä, milloin merkittävä hallituspuolue saa aikaan sen, että lapsilisät (Puhemies: 2 minuuttia!) sidotaan indeksiin.

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Noin 60 vuotta vanha lapsilisäjärjestelmä saa jälleen hyvän parannuksen. Lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään ja eriarvoistumiseen puututaan parhaiten parantamalla heidän taloudellista asemaansa. Monilapsiset perheet ovat myös usein tutkimuksen mukaan köyhimpiä. Nämä perheet ovat usein myös yhä enemmän riippuvaisia tulonsiirroista. Lapsilisän nostaminen monilapsisissa perheissä onkin osaltaan vähentämässä heidän köyhyyttään, ja näin ollen tämä Matti Vanhasen toisen hallituksen esitys, kolmannesta lapsesta alkaen 10 euroa lapsilisiin, tulee sopivaan paikkaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kun on tullut vähän debatoitua ed. Heikkisen kanssa, niin nyt ihan haluan mielenvirkistykseksi kertoa pöytäkirjaan — hänhän on itse jo poistunut täältä — että olen hänen pitkän puheenvuoronsa sisällön kanssa ihan samaa mieltä. Näinhän asianlaita on.

Palautan vaan mieleen, että kun 80-luvun lopulla käytiin täällä syviä lapsilisäpoliittisia debatteja, niin silloin oli semmoinen idea mukana kuvassa, että veroprogressio hoitaa toiselta puolelta mutta silloin voidaan kaikille maksaa lapsilisät niin, että se oikeudenmukaisuus toimii siinä välimaastossa, kun eräät halusivat sitä, että rikkaille ei lapsilisiä maksettaisi.

Keskustelu päättyi.

​​​​