Täysistunnon pöytäkirja 108/2010 vp

PTK 108/2010 vp

108. TORSTAINA 28. LOKAKUUTA 2010 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Vuodesta 1995 lähtien vaikeavammaisten yrittäjien arvonlisäverovapautusta on jatkettu vuosi kerrallaan tavoitteena löytää korvaava järjestely, jolla vaikeavammaiset yrittäjät saataisiin tasa-arvoiseen asemaan muiden yrittäjien kanssa. Invalidijärjestöt ovat toistuvasti muistuttaneet siitä, että yrittäjää, jonka työkyky on alentunut vähintään 70 prosenttia, kuten nykyisen alv-vapauden saamisen yhtenä ehtona on, ei voida asettaa samalle viivalle ja samaan kilpailutilanteeseen täysin työkykyisen yrittäjän rinnalle ilman kompensaatiota. Vaikeavammaisten yrittäjien lukumäärästä ei ole tarkkoja tietoja, mutta eri viranomaisten käsityksen mukaan arvonlisäverovapautus koskee tällä hetkellä 1 500—2 000:ta vaikeavammaista yrittäjää. Eikö tähän voisi jo nyt löytää pysyvämpää järjestelyä, vai pelätäänkö EU:ta niin paljon, että jatketaan vuosittain tällaista aloitetoimintaa? Kannatan tällä kertaa ed. Lintilän aloitetta.

Johanna Karimäki /vihr:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan lämpimästi tätä ed. Lintilän aloitetta, jota myös ed. Laxell tuossa erinomaisen hyvin kuvaili. Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä verohuojennuksista lisää tasa-arvoa, asettaa vaikeavammaiset yrittäjät tasa-arvoiseen asemaan muiden yrittäjien kanssa. Tämä on erittäin inhimillinen, hyvä aloite, ja ihmettelen itsekin, miksei tälle pienelle mutta merkittävälle ryhmälle ole löydetty pysyvää ratkaisua. Sitähän on ehdotettu tosiaan myös äskettäin valmistuneessa vammaispoliittisessa ohjelmassa.

Vajaakuntoisten työllistäminen kaikin puolin on todella tärkeä ja keskeinen haaste, ja tässä tapauksessa vielä on kyse vajaakuntoisista ja vaikeasti vammaisista, jotka itse itsensä työllistävät. Aivan varmasti yhteiskunnalta tulee antaa tällainen auttava, ojentava käsi, mitä tässä aloitteessa esitetään.

Pentti Tiusanen /vas:

Rouva puhemies! Ed. Lintilä on tehnyt hyvän aloitteen. Sitä on hyvin täällä kannatettu. Perustuslain mukaan meidän pitäisi poistaa vammaisuuden tuomat esteet ja edistää tasa-arvoisuutta tällä tavoin. Tämä esitys vaikeavammaisten yrittäjien verotuksen helpottamiseksi on nimenomaan tällainen teko.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan jälleen lämpimästi tätä ed. Lintilän vuosittain tekemää aloitetta, joka on myös toteutunut aina vuodeksi kerrallaan. Toivon todella, että tästä saataisiin pysyvä käytäntö. Se, että vaikeavammainen haluaa työllistää itsensä, on ihailtava ja arvokas asia. Se on hyvä yhteiskunnan kannalta, mutta minä haluan lämpimästi toivoa sitä, että se olisi myös tälle vammaiselle elämään voimia ja sisältöä antava asia. Toivon, että jälleen tämä aloite etenee myönteisesti eteenpäin.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittain erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta. Tämä on osaltaan mahdollistanut sen, että vaikeavammaiset ihmiset ovat voineet osallistua työelämään yrittäjinä. Mahdollisuus tehdä työtä on motivoivaa ja tukee myös sitä ajatusta, että vaikeavammaisten osallistumista työelämään tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Mielestäni tämä on erittäin hyvä aloite, ja toivon, että vammaispoliittisessa ohjelmassa esitetty toimenpide-ehdotus valmistuu mahdollisimman nopeasti.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa rouva puhemies! On hyvä, että vammaisten työllistymismahdollisuuksia parannetaan erilaisin keinoin. Tarvitaan esimerkiksi työhönvalmentajapalveluiden parantamista ja niiden saannin edistämistä, mutta myös vammaisten mahdollisuutta yritystoimintaan tulee edistää. Hyvänä esimerkkinä tätä tukevista toimista on tämä ed. Lintilän ansiokkaasti useina vuosina esiin nostama ja hänen tekemänsä aloite vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävästä arvonlisäverohuojennuksesta, mutta yhdyn niihin näkemyksiin, mitä edellä on esitetty siitä, että tähän täytyisi saada pysyvä ratkaisu. On kovin hyvä asia, että tuossa valtakunnallisessa vammaispoliittisessa ohjelmassa, Vampossa, myös tämän osalta on esitetty toimenpide-esityksiä.

Otan vielä yhden vammaisten yritystoimintaan liittyvän asian, joka mielestäni tarvittaisiin, ja se on esimerkiksi sellainen asia, että työkyvyttömyyseläkkeeltä yrittäjäksi siirryttäessä tulisi olla mahdollisuus myös starttirahaan, aivan kuin muilla yrittäjäksi siirtyvillä toimijoilla on.

Keskustelu päättyi.