Täysistunnon pöytäkirja 108/2010 vp

PTK 108/2010 vp

108. TORSTAINA 28. LOKAKUUTA 2010 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Suomen etujen puolustaminen EU:n postipalveludirektiivin valmistelussa

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Suomi on nyt Euroopan unionin suurin nettojäsenmaksun suorittaja kansantalouden kokoon verrattuna. Maksoimme viime vuonna nettomaksua 757 miljoonaa euroa. Suomi on jo pitkään hoitanut osan Britannian jäsenmaksuista, ja nyt Suomi on ottanut maksettavakseen myös osan Saksan, Itävallan, Hollannin ja Ruotsin jäsenmaksuista. Näille rikkaille maille annamme köyhäinapua 230 miljoonaa euroa vuodessa. Tällaisella maalla pitää olla kanttia pitää Brysselissä puoliaan, mutta ei: te, ministeri Lindén, menitte hyväksymään postidirektiivin, joka tuo Suomeen kermankuorijat, heikentää Itellan asemaan ja huonontaa postipalveluja maaseudulle ja lopettaa postitoimistoja. Eilen te sanoitte tässä salissa, että te ette viitsinyt vastustaa tätä postidirektiiviä — ette viitsinyt vastustaa! Miten Suomen ministeri voi tuolla asenteella Brysselissä toimia?

Viestintäministeri  Suvi  Lindén

Arvoisa puhemies! Suomen kannan viime kädessä päättää aina Suomen hallitus EU-ministerivaliokunnassa, ja näin myös postidirektiivin yhteydessä Suomi taisteli viimeiseen asti sen asian puolesta, että viiden päivän jakeluvelvoite olisi voitu asettaa myös muille kuin yleispalvelun tarjoajalle, mutta lopussa jäimme tässä asiassa yksin, ja tällöin Suomen hallitus päätti, että Suomi ei lähde viemään sitä äänestykseen vaan on mukana tässä yhteisessä ... (Ed. Tennilä: Ette viitsinyt!) — Tämä oli Suomen hallituksen kanta.

Esko-Juhani  Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Te sanoitte eilen täällä keskustelussa tuolta paikalta, että "emme viitsineet vastustaa postidirektiiviä", joka tuo dramaattisia seurauksia Suomen postitoimintaan, kermankuorijat tulevat tänne, Itellan asema heikkenee, maaseudun palvelut huononevat. Miksi te yksimielisesti menitte tämmöisen kuittaamaan? Tämä on käsittämätöntä. Me olemme kova nettojäsenmaksaja, meillä pitää olla asenne parempi, kun Brysselissä toimitaan. Kivahan se siellä on istua, että kaikkien kanssa on aina samaa mieltä, mutta tulokset ovat tämän näköisiä sitten.

Miksi te ette viitsinyt vastustaa? Olisihan se paljon kunniakkaampaa teidänkin kannaltanne, että olisi edes tapeltu loppuun saakka.

Viestintäministeri  Suvi  Lindén

Arvoisa puhemies! Suomen linja Euroopan unionissa on ollut se, että ajamme Suomen näkökulmia, joskus ihan viimeiseen taistoon saakka, mutta näemme myös hyvin tärkeänä sen, että olemme rakentavia. Olemme tätä kautta myös suhteutettuna maamme kokoon ja äänivaltaan saaneet monia semmoisia asioita vietyä eteenpäin, joita ei äänestämällä olisi kyetty saamaan vietyä. Mutta niin kuin jo aikaisemmin ed. Tennilälle olen todennut, Suomen hallitus ratkaisee viime kädessä Suomen kannan näissä kysymyksissä, ja haluaisin vielä muistuttaa siitä eilisestä keskustelusta, että hallituksen postilainsäädännössä turvataan postin peruspalvelut yhtäläisesti samanhintaisena kaikille tässä maassa asuville. Postin palvelut eivät tule heikkenemään.

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Olisin kysynyt myös sitä, miksi ette sitten käyttänyt hyväksenne direktiivin antamaa mahdollisuutta esimerkiksi vaatia laatuvaatimuksia näiltä markkinoille tulevilta kilpailijoilta. Belgiassa näin on tehty. Suomessa Itella jätetään nyt yksinään huolehtimaan tästä yleispalveluvelvoitteesta ja annetaan kilpailijoiden kuoria kermat päältä, ja valtio sitten hoitaa näillä haja-asutusalueilla kustannukset.

Viestintäministeri  Suvi  Lindén

Arvoisa puhemies! Ed. Karhu antaa nyt ihan väärää todistusta hallituksen esityksestä. Siellä todetaan ihan selvästi, että kun joku hakee toimilupaa tarjotakseen postipalveluja tässä maassa, toimilupaehtoihin voidaan asettaa laatuvaatimuksia, ja näin tullaan aivan varmasti tekemään. Mutta laki lähtee siitä, että postipalvelujen tarjoaminen on toimiluvanvaraista toimintaa, ja kun toimilupaa haetaan, silloin toimilupaehdoista päätetään.

Antti  Rantakangas /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä postilaki tuo paljon muutoksia nykytilanteeseen, ja on tärkeää, että eduskunta säätää niin hyvän lain kuin mahdollista. Itellan ja maakuntien Suomen näkökulmasta on aivan välttämätöntä, että eduskuntakäsittelyn yhteydessä muutetaan toimilupaehtoihin kirjaus, että tulee asettaa riittävän tiukat erilaiset ehdot, jotka määritellään.

Toinen kysymys on tämä heikosti kannattavan toiminnan rahoitus. Siinä pitää luoda järjestelmä, jossa etukäteen linjataan rahoituksen periaatteet, ei niin, että sitten kun Itella on selvitystilassa, sitten mietitään, miten tässä tukea tälle arvokkaalle, tärkeälle yritykselle annetaan.

Arvoisa ministeri, olettehan te valmis yhdessä valiokunnan kanssa eduskuntakäsittelyn aikaan nämä tärkeät korjaukset aikaansaamaan?

Viestintäministeri  Suvi  Lindén

Arvoisa puhemies! Tällä haavaa kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa kyseistä postidirektiiviä implementoidaan. Tulemme seuraamaan hyvin tarkasti sitä, miten eri maissa kansallinen lainsäädäntö toteutetaan. Siltä osin kuin kysymys on toimilupaehdoista, hallituksen esitys ja direktiivi lähtevät siitä, että kun se toiminta on toimiluvanvaraista, niin ne ehdot ovat siellä toimiluvassa. Liittyen sitten tähän rahoitukseen: direktiivi on yksiselitteinen sen osalta, että puhutaan siitä, kun nettokustannukset laukeavat elikkä tämä yleispalvelun tarjoaminen on Itellalle kohtuutonta, silloin ne on korvattava. Mutta nämä nettokustannukset on ensin todennettava. Tältä osin laki vastaa direktiivin sääntelemää kehikkoa.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Silloin kun ministerin johdolla hallitus ei viitsinyt sen pitemmälle tätä Suomen kantaa puolustaa, arvioitteko silloin hallituksessa niitä seurauksia, joita tämä direktiivi sitten Suomessa sovellettaessa aiheuttaa? Valtiontaloudellisia menetyksiä, työmarkkinakenttä sekaisin. Vaikeat työmarkkinaneuvottelut, jotka tällä hetkellä ovat käynnissä, ovat johtaneet myöskin työtaistelutoimenpiteisiin sen vuoksi, että henkilöstö joutuu lujille ja henkilöstön asema heikkenee, 7 000 henkilöä laskelmien mukaan joutuu yötyöhön jne. Elikkä arvioitteko näitä silloin päätöstä tehdessänne riittävästi?

Viestintäministeri  Suvi  Lindén

Arvoisa puhemies! Postilakia valmisteli postityöryhmä, ja se istui yli puolitoista vuotta ja kuuli erilaisia asiantuntijoita, ja tässä laissa luodaan kehykset postipalvelujen tarjoamiselle tulevina vuosina. Se on tietysti valitettavaa, että juuri tällä hetkellä myös Itella ja PAU keskustelevat työehtosopimuksista. Postilailla turvataan postipalvelujen tarjoaminen tulevina vuosina, kun taas nyt tässä akuutti kysymys on tietysti, miten PAUn työehtosopimus etenee.

Ed. Uotila tietää aivan hyvin sen, että postidirektiivi ei tuo sitä dramaattista muutosta postipalvelujen tarjoamiseen, vaan postipalvelun toimintaympäristön muutos, joka liittyy sähköiseen viestintään. Se on se suuri uhka nykyisen postipalvelun tarjoamiselle, sähköposti, sähköiset laskut, ei kilpailun avautuminen.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.