Täysistunnon pöytäkirja 109/2001 vp

PTK 109/2001 vp

109. TORSTAINA 4. LOKAKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

11) Laki tuloverolain muuttamisesta

 

Lauri  Kähkönen  /sd:

Arvoisa puhemies! Kaikki tunnustavat omaishoidon merkityksen. Omaishoidon tuki on kunnan kannalta erittäin taloudellinen tapa hoidon järjestämiseksi silloin, jos vaihtoehtona on laitoshoito. Hallituksen esitys tähän liittyen, josta ensi tiistaina keskustellaan, sisältää parannuksia, muun muassa yhden vapaapäivän lisää, ja toisaalta myös oikeutta tähän vapaapäivään helpotetaan.

En usko, että tämä ed. Lepän esitys, jossa omaishoidon tuen tekemistä esitetään verottomaksi, toteutuu, vaikka toivoisin sen heti toteutuvan. Seuraava askel lienee, että verotusta kevennettäisiin ja toisaalta vapaapäiviä tulisi lisätä. Edelleen omaishoidon tukea tulisi korottaa tuntuvasti ja myös hoitajan pitämää vapaata olisi tuettava paremmin; viittaan esimerkiksi näihin seteleihin, joita kunnat käyttävät. Entistä useampi omaishoitaja haluaisi ottaa lakisääteisen vapaapäivän siten, että hoitaja tulisi kotiin. Hoidettava haluaa useimmiten pysyä sen kyseessä olevan päivän kotonaan.

Antti Rantakangas /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Yleisesti tunnustettu tosiasia on, että terveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa on tällä hetkellä liian vähän henkilökuntaa ja henkilökunnalla on erittäin kova työpaine. Tässäkin valossa ed. Lepän ensimmäisenä allekirjoittama lakialoite omaishoidon tuen tekemisestä verottomaksi tuloksi tukisi terveydenhuollon hoitoketjua ja nostaisi myöskin sen työn arvostusta. Pieni parannus, joka hallituksen esityksessä tulee, on toki myönteinen ja kannatettava asia, mutta se on vain yksi askel. Ed. Lepän lakialoite kertaheitolla parantaisi omaishoidon kannattavuutta ja arvostusta ja toisi sillä tavalla tähän huomattavan parannuksen. Niin kuin täällä ennen todettiin, kyse on yhteiskunnan kannaltakin edullisesta hoitomuodosta ja myöskin vanhuksille hyvin arvokkaasta hoitomuodosta, koska läheinen ihminen on hoitoa suorittamassa.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Erittäin lämpimästi kannatan ed. Jari Lepän ensimmäisenä allekirjoittajana tekemää lakialoitetta omaishoidon osalta. Verovapaus olisi mielestäni hyvin aiheellista toteuttaa, koska omaishoidon palkkiot ja korvaukset ovat hyvin vähäisiä monessakin kunnassa ja missään ne eivät ole niin suuria kuin ne ansaitsisivat olla. Mielekäs tapa tukea omaishoitoa olisi juuri päästä verottomuuteen lakialoitteessa esitetyllä tavalla. Näin ollen hoidettavien hyväksi kokema järjestelmä ja myös hoitajien hyväksi haluama järjestelmä saisi tässä tiettyä eteenpäinmenoa.

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Toteaisin tähän lakialoitteeseen sen verran, että omaishoidon tuki vaihtelee aika paljon. Pienimmillään se on runsaat tuhat markkaa. Pienimpien palkkioiden osalta on tietenkin nähtävissä perusteluja myös verottomuudelle, mutta tämän kaltaiset omaishoitajat saattavat olla palkkatyössä jossakin muualla, jolloin joudutaan sitten arvioimaan, onko tämän tyyppinen verokohtelu, jota aloitteessa nyt esitetään, täysin perusteltua. Toisaalta osa omaishoidon tuesta, tosin pienempi määrä, on summiltaan niin suuri, että jos tuo summa olisi veroton, se merkitsisi kuitenkin selvästi suurempaa verollista palkkatuloa, joten en näe tätä aloitetta sellaiseksi, että se voitaisiin suoraan siirtää käytäntöön. Sinänsä omaishoitajien asemaa pitää tukea, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä vapaapäiviin ja muihin tämän tyyppisiin oikeuksiin.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. U. Anttilan puheenvuorosta jäi ajattelemaan, eikö juuri silloin, jos omaishoitajalla on muita verotettavia tuloja, erinomaisesti auttaisi omaishoitoa se, jos tästä saatava palkkio olisi verovapaa, koska jos on muuten verotettavia tuloja, tämä tekee entistä epäedullisemmaksi omaishoitamisen. Olisin kyllä lämpimästi aloitteessa olevalla tavalla kaikille omaishoitajille suomassa tämän verovapauden.

Samalla kun tässä on kuntien rahoituksesta paljolti kysymys, tällä olisi myöskin kuntien kannalta myönteinen vaikutus. Omaishoito saattaisi lisääntyä, mikä osaltaan lievittäisi laitoshoitoon kohdistuvaa ja suurentuvaa painetta.

Keskustelu päättyy.

​​​​