Täysistunnon pöytäkirja 109/2008 vp

PTK 109/2008 vp

109. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2008 kello 15.03

Tarkistettu versio 2.0

19) Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

 

Annika Lapintie /vas(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tämä lakialoite on yksi vasemmistoliiton vaihtoehdoista budjettiin. Tässä on pyritty nyt poimimaan erityisen ongelmallinen asia, joka koskee toimeentulotukea ja lapsilisiä. Tähän lakialoitteeseen liittyy myös talousarvioaloite numero 520/2008 vp, jossa tämän lapsilisän ja toimeentulotuen yhteensovitukseen esitetään 35 miljoonaa euroa tämän lakiesityksen toteuttamiseksi. Eli pidämme lapsilisien osalta suurimpana ongelmana sitä, että pienituloisissa perheissä asuvat lapset eivät saa ollenkaan sitä lapsilisää, ja syynä on se, että jos perheet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen, niin tämä lapsilisä leikkautuu pois. Tähän olemme valinneet esitettäväksi vaihtoehdon, jossa toimeentulotuesta annetun lain 11 §:ää muutetaan, ja silloin lapsilisät tulisivat samalle viivalle kuin esimerkiksi äitiysavustus, vammaistuki ja lapsen hoitotuki, jotka eivät pienennä toimeentulotukea.

Toimeentulotukea saavia kotitalouksia arvioidaan olevan vuonna 2009 noin 220 000. Suurin osa on yhden hengen kotitalouksia, mutta yksinhuoltajat ovat ehkäpä taloudellisesti kaikkein haavoittuvimpia kotitalouksia. Stakesin arvioiden mukaan tai itse asiassa sen laskelmien mukaan, koska nämä ovat vuodelta 2006 — uudempia nyt ei ollut — silloin toimeentulotukea sai joka neljäs suomalainen yksinhuoltajaperhe ja näitä perheitä oli yhteensä 27 500. Kaikkiaan toimeentulotukea saavia perheitä, joissa on lapsia, oli lähes 50 000.

Aikanaan lapsilisien tarkoituksena on ollut asettaa lapsiperheet ja lapsettomat perheet samalle viivalle ja tällä lapsilisällä tukea perheitä kompensoimalla niitä kuluja, joita niille aiheutuu lasten kasvattamisesta, hoitamisesta, huoltamisesta. Lapsilisiä ei ole sidottu indeksiin ja lapsili-sien reaaliarvo on laskenut rajusti, niin kuin tänä iltana aikaisemmassa keskustelussa jo tuli esille. Erityisesti viime aikoina tapahtunut ruuan hinnan kohoaminen on edelleen vaikuttanut siihen, että etenkin lapsiperheet ovat joutuneet vaikeaan asemaan, puhumattakaan päivähoidon ja terveyskeskusmaksujen ja muiden tällaisten maksujen korotuksista, jotka myös lisäävät lapsiperheiden rasitusta.

Toimeentulotuen perusosan määräytymisperusteita muutettiin vuoden 1994 alusta siten, että lapsilisät alettiin ottaa huomioon perheen toimeentulolaskelmaa tehtäessä. Lapsilisät katsottiin perheen tuloksi, eli tavallaan lapsille ja lasten kuluihin annetut rahat katsottiin koko perheen tuloiksi, jotka sitten vähensivät toi-meentulotukea. Eli käytännössä myös sellaiset korotukset, joita on viime vuosina tehty ja joita nyt esimerkiksi tänä syksynä päätettiin tehdä kolmannen lapsen lapsilisiin, jäävät saamatta niiltä perheiltä, jotka saavat toimeentulotukea.

Kun käsittelimme tässä, muistaakseni viime tai edellisviikolla, sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä koskien juuri tätä lapsilisien korotusta, niin koko sosiaali- ja terveysvaliokunta, niin opposition kuin hallituksenkin edustajat, oli katsonut, että on iso epäkohta, että toimeentulotuessa otetaan tämä lapsilisä tulona huomioon, ja esittivät, että hallituksen on tehtävä siihen muutos. Tämä meidän lakialoitteemme on saman sisältöinen kuin sosiaali- ja terveysvaliokunnan toive oli. Itse asiassa olemme kyllä esittäneet tätä aikaisemmin ja yrittäneet monta kertaa eri yhteyksissä ottaa esille tätä suurta ongelmaa.

Aika usein tuolla turuilla ja toreilla käydään keskustelua siitä, onko oikein, että rikkaat perheet, joissa on lapsia, saavat lapsilisää, mutta käytännössähän tällaisia perheitä ei ole kovin paljon. Paljon paljon suurempi ongelma on juuri se, mihin tässä nyt yritämme puuttua, eli se, että nämä pienituloiset perheet eivät saa sitä lapsilisää.

Tämän meidän esityksemme mukaan lapsilisä muutettaisiin niin kutsutuksi etuoikeutetuksi tuloksi, joka ei vähennä perheen saamaa toimeentulotukea, ja sen mukaan lapsilisiin viime vuosina tehdyt pienet parannukset ja myös tämä viimeisin parannus auttavat myös näitä lapsiperheitä. Tämän pykälämuutoksen mukaan lapsilisät rinnastettaisiin äitiysavustukseen, vammaistukeen ja lapsen hoitotukeen. Tämä kuulostaa toivottavasti myös kaikkien muidenkin kansanedustajien korviin oikeudenmukaiselta ja perustellulta vaatimukselta ja vaihtoehdolta. Me toivomme, koska sosiaali- ja terveysvaliokunta jo kerran on ottanut tähän asiaan kantaa ja myöntänyt tämän ison ongelman, että myös tämä laki-aloite käsiteltäisiin ja tätä lakialoitetta käyttäen voitaisiin vaikkapa hallitukselle esittää velvoite, tai sitten, jos se kuulostaa hallituspuolueiden kansanedustajien korviin liian rajulta sanalta, ainakin että hallitus toisi tämän sisältöisen muutosesityksen.

Itse olen vähän ollut peloissani tästä salaisesta Sata-komiteasta, joka näitä esityksiänsä valmistelee, kun kaikki tällaiset kipeästi tarvittavat uudistukset pistetään sen piikkiin, että kyllä sieltä Sata-komiteasta sitten aikanaan tulee. Jos nyt on, niin kuin näyttää, että siellä ei kovin helposti asioista yksimielisyyttä löydy, niin ne muutokset siirtyvät tuonne 2010-luvun alkupuolelle viimeistään ja ehkä myöhemmäksikin, Tällainen esitys, että toimeentulotuessa ei enää otettaisi lapsilisiä huomioon, vaan perheet saisivat ne suoraan itsellensä, maksaisi nyt meidän arviomme mukaan ensi vuoden talousarviossa 35 miljoonaa euroa. Toivon, että tämä lakialoite voitaisiin hyväksyä ja tämän sisältöinen valmisteluvelvoite vähintään antaa hallitukselle.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kun nyt juuri oli esillä tämä lapsilisien korottaminen kolmannesta lapsesta eteenpäin lapsimäärän suuretessa, niin siinä yhteydessähän juuri todettiin tämä epäkohta, minkä ed. Lapintie toi esille. Toivon, että asianomaisessa valiokunnassa, kun asia tulee siellä esille, tässä asiassa päästään eteenpäin.

Keskustelu päättyi.

​​​​