Täysistunnon pöytäkirja 109/2012 vp

PTK 109/2012 vp

109. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

tarkistettu versio 2.0

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

  jatkui

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kun raha on vähissä, pitää säästää. Kun säästetään, ei ole ihan yhdentekevää, miten säästäminen tapahtuu. Hallitus on päättänyt ottaa 153 miljoonaa euroa niiltä ihmisiltä, jotka ensinnäkin sairastavat. Se, että lääkekatto, niin sanottu lääkekatto, alenee, ei poista sitä tosiasiaa, että 113 miljoonaa euroa vuositasolla kerätään niiltä ihmisiltä, jotka sairastavat.

Toinen kohta, josta on päätetty ottaa, on laboratoriopalvelut ja erilaiset tukitoimet siinä tilanteessa, missä tarvitaan lääkäripalveluja ja tutkimukset edellyttävät asioitten selvittämistä. Sekin raha on pois jostakin ja omalta pieneltä osaltaan ainakin itselleni on lisärikkana siinä rokassa, jossa toivon, että tässä maassa ihan oikeasti tehdään sosiaali- ja terveydenhuoltoon uudistus, joka sisältää niin hallinnon kuin rahoituksenkin. Tämä 20 miljoonaa euroa sairausvakuutuskorvauksista, mikä säästetään, tulee ohjaamaan palvelujen kysyntää tavalla, josta tuskin kukaan tietää, mitä loppujen lopuksi tapahtuu.

Kolmas asia, periaatteellisesti se kaikkein suurin, on se, että 20 miljoonaa euroa leikataan matkakustannusten korvauksista. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa niiden ihmisten, jotka asuvat etäämmällä siitä terveyspalvelujen tuottajasta, terveyskeskuksesta tai muusta palvelupaikasta, omavastuu kasvaa.

Kun tehdään säästöjä, ne pitää tehdä oikeudenmukaisesti. Tämä laki on kyllä oikeudenmukaisesta aika kaukana, tai tuo sana saa ainakin lisämerkitystä, lisävivahdetta siihen, miten itse sen sanan ymmärrän.

Tässä laissa on vielä se huono puoli ja erikoisuus, että on tiedossa, että lääkekorvausjärjestelmään ollaan tekemässä kokonaisuudistus. Tässä kohdassa tuli sitten niin kiire, että ei ollut malttia eikä aikaa odottaa vaan tuon työryhmän, joka kokonaisuudistusta valmistelee, määräaika ei riittänyt siihen, kun piti saada tällainen 113 miljoonan euron säästöpaketti tilanteessa, jossa tuolla ryhmällä on olemassa kyllä nuotit, mihin suuntaan mennään, mutta lopputulosta ei kukaan tiedä.

Arvoisa herra puhemies! Eduskunnassa käytiin tämän toisen käsittelyn alkaessa hyvin mielenkiintoinen keskustelu niin maan taloudesta kuin laajemminkin siitä, kuka tekee, mitä tekee ja minkälaisia esityksiä täällä niin hallitus kuin oppositiokin tekee. Ihan vain pöytäkirjamerkintöihin, jos joku tätä keskusteluketjua lukee, totean yhden kohdan, ja se on se, että tilanteessa, jossa oppositiolta vaaditaan yksityiskohtaista esitystä ja yksityiskohtaista kokonaisratkaisua, kokonaisesitystä siitä, millainen meidän budjettivaihtoehtomme on, olisi se kyllä vähintään yhtä kohtuullista, ellei vielä enemmänkin, että maan hallitus tietäisi, millaisen budjetin se loppujen lopuksi eduskunnalle antaa. Ihan lähipäivien, lähiviikkojen aikana tullaan ratkaisemaan käsitykseni mukaan erittäin isoja asioita, jotka liittyvät vuoteen 2013, ja vielä huolestuneempi olen tästä tilanteesta, ellei hallitus tule muuttamaan merkittävällä tavalla eduskunnan käsittelyssä olevaa esitystään ensi vuoden talousarvioksi.

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Vehviläisen tekemää hylkäysesitystä.

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Vakuutetun omavastuuosuuksia, lääke- ja matkakustannuksia ehdotetaan korotettaviksi. Lääkärin ja hammaslääkärin palkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamisessa siirryttäisiin myös euromääräiseen korvaukseen ja kiinteästä omavastuusta luovuttaisiin.

Hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja syrjäytymistä sekä kansalaisten terveyseroja. Heikoimmassa asemassa olevien kohdalla taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat liittyvät usein toisiinsa. Perussuomalaiset huomauttavat, että tällä hallituksen esityksellä pahennetaan entisestään heikoimmassa asemassa olevien syrjäytymiskierrettä, joten se on siten ristiriidassa hallitusohjelmassa esitettyjen tavoitteiden kanssa. Hallitus tuntuu hakevan vain lyhyen aikavälin säästöjä huomioimatta sitä, että esitetyt leikkaukset voivat pitkällä aikavälillä nostaa yhteiskunnalle koituvia kustannuksia.

Perussuomalaiset näkevät tarpeen lääkekorvausjärjestelmän kokonaisuudistukseen, mutta nyt esillä oleva säästölaki ei ole oikea tapa lähteä hakemaan kustannustehokkuutta tai säästöä. Suomalaisten vakuutettujen maksuosuudet lääkekustannuksista ovat jo nyt kansainvälisesti vertailtuna huomattavasti korkeammat kuin useissa muissa maissa. Sinällään hallituksen suunta alentaa vuotuista omavastuuosuutta on oikea, mutta sen myönteiset vaikutukset kohdentuvat vain hyvin pieneen ryhmään. On myös ristiriitaista, että samaan aikaan hallitus esittää peruskorvausten ja alemman erityiskorvauksen alentamista, vaikka se vähentää asiantuntijalausuntojen mukaan lääkkeiden käyttöä.

Pienituloiselle jokainen euro on elintärkeä, ja omavastuuosuuksien korottaminen onkin omiaan heikentämään eniten juuri heikompiosaisten terveyttä ja siten lisäämään terveyseroja entisestään. Asiantuntijalausunnoissa tuotiin ilmi, että lähes puolet lääkekustannuksista kertyy sille viiden prosentin osuudelle väestöstä, joka käyttää eniten lääkkeitä. Säästöjä kannattaisikin ennemmin hakea varmistamalla, että lääkkeiden käyttö on niitä paljon käyttävillä tarkoituksenmukaista.

Matkakustannusten osalta omavastuuosuuden korottaminen jopa 54 prosentilla osuu kipeimmin syrjäseuduilla asuviin iäkkäisiin henkilöihin. Perussuomalaiset huomauttavat, että omavastuuosuuksien korottaminen johtaa todennäköisesti siihen, että pienituloiset jättävät tarpeellisia ja välttämättömiä hoitoja ja/tai tutkimuksia väliin. Muutamakin euro tuntuu lompakossa silloin, kun tulot ovat pienet. Hallituksen suurkuntahankkeen myötä päivystyspisteitä todennäköisesti harvennetaan lähivuosina, mikä puolestaan pidentää matkoja terveyspalvelujen luokse ja siten lisää kuntalaisten matkakustannuksia entisestään. Perussuomalaiset ovatkin huolissaan siitä, onko tulevaisuudessa tarkoitus puuttua entistä ankarammalla kädellä matkakustannuksiin säästöpaineiden vuoksi.

Perussuomalaiset huomauttavat myös, että omavastuuosuuksien kasvattaminen saattaa siirtää lääke- ja matkamenoja kuntien maksettavaksi, sillä köyhille myös omavastuuosuudet maksetaan tarvittaessa toimeentulotuen muodossa. Omavastuuosuuksien korottaminen saattaakin näkyä kunnissa kohonneina toimeentulotukimenoina. Perussuomalaiset myös huomauttavat, että tutkimuksesta ja kuvantamisesta leikatut Kela-korvaukset saattavat johtaa siihen, että julkinen sektori kuormittuu. Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että tulevaisuudessa huomioidaan myös ne suomalaiset, jotka tarvitsevat hammasproteettisia toimenpiteitä, hammasimplantteja tai joutuvat maksamaan hammasteknisiä kustannuksia.

Edellä olevan perusteella ja viitaten mietintöön sisältyvään vastalauseeseen 2 ehdotan lakiesityksen hylkäämistä.

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Juvosen tekemää hylkäysesitystä.

Keskustelu päättyi.